Pagina delen

Vaststelling bestemmingsplan Lage Lochemseweg 33 te Warnsveld

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. het bestemmingsplan “Lage Lochemseweg 33 Warnsveld”, met betrekking tot de toelichting, regels en de verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1405LLochemsew33-vs01);
  2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op de locatie Lage Lochemseweg 33 te Warnsveld is voormalige agrarische bedrijfsbebouwing aanwezig. De eigenaar is voornemens om, in het kader van het functieveranderingsbeleid van vrijkomende agrarische gebouwen, de agrarische bebouwing grotendeels te slopen, nieuwe natuur aan te leggen en ter compensatie van de sloop één nieuwe woning te realiseren. Daarnaast wordt de bestaande bedrijfswoning formeel gesplitst en omgezet in twee burgerwoningen, op grond van eerder verleende vergunningen.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan voorziet in het planologisch-juridisch kader voor het realiseren van de functieverandering. De realisatie betreft:

- één rood-voor-roodwoning,

- de splitsing van de bestaande woning in twee woningen,

- aanleggen en ontwikkelen van nieuwe natuur,

- landschappelijke inpassing van de nieuwe woning.

Argumenten

1.1  Het bestemmingsplan is de uitwerking van het Beleidskader functieverandering die nodig is om de ontwikkeling mogelijk te maken.

Het verzoek past binnen het Beleidskader functieverandering. Om het verzoek daadwerkelijk mogelijk te maken is voorliggend bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan biedt het planologisch-juridische kader.

1.2 De functieverandering draagt bij aan diverse beleidsdoelen voor het landelijk gebied.

De beleidsdoelen staan beschreven in het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers, de Structuurvisie Gelderland en bijbehorende streekplanuitwerkingen waaronder het Beleidskader functieverandering zoals opgesteld door de Regio Stedendriehoek, de Inrichtingsvisie voor het Stedelijke Uitloopgebied en  het Landschapsontwikkelingsplan. De beleidsdoelen hebben betrekking op vermesting, verzuring, milieu, sloop van niet meer functionele bebouwing, vitalisering landelijk gebied met nieuwe functies (wonen) en landschapsherstel. Voorliggend plan draagt op lokaal niveau bij aan deze doelen.

1.3 Het plan bestemt de huidige intensieve veehouderij weg.

Het initiatief aan de Lage Lochemseweg 33 leidt tot het weg bestemmen van een agrarisch bedrijf in het extensiveringsgebied. Het extensiveringsgebied is aangewezen door de provincie waar de nadruk ligt op het beschermen en ontwikkelen van natuurwaarden. Het wegbestemmen van een agrarisch bedrijf past binnen dit beleid.

1.4 De functieverandering draagt bij aan de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van de omgeving.

Naast het beëindigen van agrarische bedrijvigheid en sloop van bebouwing wordt de nieuwe woonbebouwing ingepast in het agrarische cultuurlandschap. Ten behoeve daarvan is een inpassingsplan opgesteld dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan. Hiermee voldoet het plan aan de voorwaarden van het functieveranderingsbeleid.

Het wegbestemmen, beëindigen van de bedrijfsvoering en slopen van de agrarische opstallen zorgt voor een vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen vanwege de agrarische bedrijvigheid. De realisatie van nieuwe natuur past bij de beleidsdoelen voor dit gebied en zorgen voor een vergroting van de natuur ter plaatse.

1.5 Van de gesloopte agrarische opstallen wordt maximaal 50% aan woonbebouwing teruggebouwd.

Er vindt sloop plaats van 4 opstallen met een oppervlak van 1.147 m². Hiervan mag maximaal 573,5 m2 worden teruggebouwd. De nieuw te bouwen woning krijgt een oppervlakte van ca 120 m2. Daarmee wordt ruim voldaan aan de voorwaarde dat maximaal 50% van de gesloopte oppervlakte teruggebouwd mag worden. De toevoeging van één woning is opgenomen in de woningbouwprogrammering.

1.6 De woningsplitsing van de boerderij wordt geformaliseerd.

In het verleden is vergunning verleend om de deel van boerderij te verbouwen en te gebruiken ten behoeve van wonen en/of recreatie. In voorliggend bestemmingsplan wordt deze splitsing geformaliseerd zodat er in de voormalige boerderij maximaal twee woningen zijn toegestaan. Deze formalisatie drukt niet op de woningbouwprogrammering omdat op dit adres, volgens de BAG, al twee woonfuncties aanwezig zijn.

1.7 De provincie heeft positief geadviseerd.

De provincie heeft in het kader van het vooroverleg een reactie te geven. De provincie is positief over deze ontwikkeling en heeft inhoudelijke input gegeven welke is verwerkt in voorliggend bestemmingsplan.

1.8 Het Gelders Genootschap is positief over de ontwikkeling.

De plannen voor de nieuwe woning en het inrichtingsplan zijn voorgelegd aan welstand. Naar aanleiding van de advisering door welstand is het resultaat verwerkt in voorliggend bestemmingsplan.  Bij de voorgestelde inpassing is gebruik gemaakt van de in het Landschapsontwikkelingsplan vermelde en gewenste landschapsstructuren. Welstand heeft positief geadviseerd over de inhoud en opzet van het plan.

1.9 Het Waterschap heeft positief geadviseerd.

Het plan is eveneens voorgelegd aan het Waterschap in verband met de wettelijk verplichte watertoets. Het Waterschap heeft aangegeven geen op- of aanmerkingen te hebben op het plan. De waterparagraaf en de watertoetstabel zijn correct opgenomen.

1.10 Initiatiefnemers hebben de buurtbewoners geïnformeerd en deze zijn positief.

Op 19 november 2013 hebben de initiatiefnemers de direct omwonenden geïnformeerd over de plannen. Daarvan is verslag gemaakt. Allen hebben de plannen als positief ervaren en hebben een lijst getekend waarop aangegeven staat geen bezwaar te hebben tegen de plannen.

1.11 Er zijn geen zienswijzen ingediend tijdens de terinzagelegging.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 24 april 2014 tot en met 4 juni 2014 zes weken ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend waardoor dit geen aanleiding vormt het plan niet verder in procedure te brengen.  

1.12 Er is één ambtshalve wijziging.

Hoofdstuk 5 van de plantoelichting is aangevuld met de resultaten uit de procedure. Door dit in te vullen is het bestemmingsplan volledig en kan het ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

2.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

Op grond van artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet de gemeenteraad bij het vaststellen van bestemmingsplannen tegelijkertijd een exploitatieplan vaststellen. Een exploitatieplan is volgens het Besluit ruimtelijke ordening nodig voor (onder meer) plannen waarbij de bouw van een of meer woningen mogelijk wordt gemaakt.

De kosten die gemoeid gaan met de ontwikkeling van het initiatief  zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Ten behoeve van de exploitatie van het plan is een anterieure overeenkomst gesloten. Hierin worden de kosten van gemeentewege, zoals leges, verhaald op de initiatiefnemer.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Op dit bestemmingsplan is de uniforme openbare voorbereidingprocedure conform afdeling 3.4 Awb van toepassing. Dit betekent dat het besluit van de raad met de daarbij behorende stukken gedurende zes weken na bekendmaking van het besluit ter inzage wordt gelegd. De tervisielegging van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van de Zutphense Koerier, het digitale gemeenteblad (via www.overheid.nl), in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Financiën

De gemeente ontvangt leges voor het in procedure nemen van het bestemmingsplan. Het kostenverhaal vindt plaats door het afsluiten van een vertrouwelijke anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer.

Stukken die ter inzage liggen

  1. Bestemmingsplan “Lage Lochemseweg 33 Warnsveld”.
  2. Anterieure overeenkomst functieverandering Lage Lochemseweg 33 te Warnsveld (bijlage is vertrouwelijk en ligt ter inzage bij de Griffie).

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0119

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 25 augustus 2014 met nummer 38578


gelet op artikel 3.8 en artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;


b e s l u i t :

1. het bestemmingsplan “Lage Lochemseweg 33 Warnsveld”, met betrekking tot de toelichting, regels en de verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1405LLochemsew33-vs01);

2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 8 september 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het voorliggende bestemmingsplan maakt het mogelijk om -in het kader van het functieveranderingsbeleid- op de locatie Lage Lochemseweg 33 te Warnsveld agrarische bedrijfsbebouwing te vervangen door een woning en tevens nieuwe natuur aan te leggen. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen. Vaststelling van bestemmingsplannen is een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 08-09-2014 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinks
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Om agrarische bebouwing aan de Lage Lochemseweg 33 te vervangen door een woning en tevens nieuwe natuur aan te leggen mogelijk te maken, stelt het college voor om het voorliggende bestemmingsplan vast te stellen. Dit is een bevoegdheid van de raad.

De forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan het college voor een toelichting.

Het college geeft aan dat er een bijzonder plan voorligt waarbij er een deel groen aan de natuur wordt toegevoegd. Veel mensen zijn content met dit plan. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De buurt is actief betrokken bij de plannen.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen.

Burgerbelang vindt het een goed plan en heeft geen vragen.

De VVD vindt het een goed voorstel en prijst het ondernemerschap van de eigenaren. De VVD vraagt of de woning meetelt voor de woningbouwprogrammering?

De PvdA vindt het een mooi plan en heeft dezelfde vraag als de VVD.

D66 is enthousiast over het plan. Het is positief dat de biodiversiteit ter plaatse wordt verbetert. D66 vraagt hoelang de procedure heeft geduurd en hoe het college hierop terug kijkt.

De Stadspartij geeft aan dat het voorstel er zorgvuldig uit ziet. Het is een mooi plan geworden. De Stadspartij heeft geen vragen.

CDA heeft dezelfde vraag over de woningbouwprogrammering. Verder wenst het CDA de initiatiefnemers veel succes toe.

De SP vindt het een helder plan en heeft geen vragen.

Het college geeft aan dat de nieuw te bouwen woning al is meegeteld is in het woningbouwcontingent. Het proces om tot een functieverandering te komen is zo’n vijf jaar geleden gestart met het eerste verzoek. Het proces is zorgvuldig verlopen waarbij verschillende punten goed zijn besproken. Uiteraard had dit op bepaalde punten wel wat vlotter gekund maar het belangrijkste is dat er nu een goed plan voorligt.

D66 heeft een vraag aan de initiatiefnemers. Hadden zij een dergelijke procedure van tevoren ook verwacht?

De initiatiefnemers geven aan dat zij vooraf hoopten op een kortere procedure. Anderzijds komt er bij een dergelijke procedure ook veel kijken. Het plan voorziet in een goede invulling van de vrijgekomen agrarische bebouwing. Het plan is goed onderbouwt, dit duurt gewoon wat langer.

De Stadspartij vraagt of het voorstel nog dezelfde avond als hamerstuk in de raad kan worden behandeld?

De forumvoorzitter constateert dat het forum instemt met het voorstel van de Stadspartij. Het voorstel zal nog dezelfde avond in de raad worden behandelt. De forumvoorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 september 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-09-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend