Pagina delen

Vaststelling bestemmingsplan Huize Borro

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Het bestemmingsplan “Huize Borro” ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0506HuizeBorro-vs0).
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het Wijnhuisfonds is eigenaar van de locatie Oude Bornhof 55-57 (hierna 'Huize Borro') te Zutphen. Deze stichting heeft een verzoek ingediend voor een aanpassing van het geldende bestemmingsplan voor de locatie.

De gemeente heeft op 3 juni 2015 besloten mee te werken aan het initiatief door middel van het starten van een procedure voor een bestemmingsplanherziening. Via voorliggend document wordt gemotiveerd waarom medewerking wordt verleend en waarom dat kan volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Beoogd effect

Bestemmingsplan "Huize Borro" vaststellen om het pand een toekomstbestendige bestemming te geven.

Argumenten

1.1  De huidige strikte maatschappelijke bestemming biedt het pand geen toekomstwaarde en zal uiteindelijk leiden tot leegstand

De huidige (maatschappelijke) bestemming van het pand doet onvoldoende recht aan de (cultuurhistorische) waarde van het pand en de omgeving. Het is noodzakelijk de maatschappelijke betekenis van vroeger (het legaat van Kannunik Borro) te vertalen naar de huidige en toekomstige tijd. Het nieuwe kader dat dit bestemmingsplan regelt voor Huize Borro biedt de mogelijkheid voor een toekomstbestendige bestemming die uit gaat van een op bedrijfsmatige leest geschoeide maatschappelijke functie. Het voorliggende bestemmingsplan bevat een aantal unieke regels die deze strikte invulling regelt.

1.2 Bewoners en politiek zijn betrokken geweest bij ontwikkeling van het plan

Sinds 2012 is er discussie over de herbestemming van het pand Oude Bornhof 55-57 beter bekend als ‘Huize Borro’. De laatste discussie vond plaats in het forum op 15 en 29 juni 2015.

In het vervolg op deze discussie hebben Wijnhuisfonds en gemeente verder verkend hoe opmerkingen van raad en buurt kunnen worden verwerkt in een plan voor herbestemming. Hierbij zijn nadrukkelijk de rust, de identiteit en het karakter alsmede de ligging en de functies van het pand in het verleden mee genomen. De afwegingen hebben geleid tot het voorliggende voorstel. Dit voorstel voor een specifieke maatwerkbestemming komt enerzijds tegemoet aan bredere gebruiksmogelijkheden voor de eigenaar. Anderzijds komt het verregaand tegemoet aan de kwaliteiten van het gebouw en de omgeving (rust, identiteit, karakter van de plek) die van belang zijn voor de omgeving en de gemeenteraad. 

1.3 Het bestemmingsplan kan ongewijzigd worden vastgesteld, want er zijn geen zienswijzen ingediend

Vanaf 30 maart 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

2.1 Er hoeft geen exploitatieplan vastgesteld te worden

In artikel 6.12, eerste lid, van de Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen.

Volgens het tweede lid van dit artikel kan de gemeenteraad besluiten af te wijken van het vaststellen van een exploitatieplan als het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. Voor onderhavige ontwikkeling is een anterieure overeenkomst gesloten. Voor dit bestemmingsplan is dan ook geen exploitatieplan opgesteld, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

Kanttekeningen

De vaststelling van dit bestemmingsplan heeft op zich laten wachten. Zoals aangegeven heeft het bestemmingsplan al in maart 2017 ter inzage gelegen. De lange tijd tussen de ter inzage legging van het ontwerp en deze vastgestelde versie van het plan heeft te maken met een beroepszaak die liep tegen de omgevingsvergunning die het Genietcafé, dat in Huize Borro is gevestigd, mogelijk heeft gemaakt. Die beroepszaak is door de rechtbank drie keer uitgesteld. Op 13 augustus 2018 heeft de zaak gediend en is het beroep ongegrond verklaard. De omgevingsvergunning is in stand gebleven. Er is geen hoger beroep ingesteld.

Bij een negatieve uitspraak van de rechtbank had het bestemmingsplan op onderdelen aangepast kunnen worden. Dat bleek niet nodig.

Risico’s

Tegen het vaststellen van het bestemmingplan kan beroep worden ingesteld. Echter zijn op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen ingediend, waardoor het niet aannemelijk is dat succesvol beroep kan worden aangetekend.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling door de raad van het bestemmingsplan ligt dit plan voor een periode van 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die aannemelijk kunnen maken dat zij dat niet konden, beroep instellen bij de Raad van State. Degenen die beroep instellen kunnen tevens om een voorlopige voorziening vragen om te voorkomen dat het plan na het ter inzage leggen in werking treedt.

De tervisielegging van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van Contact, het digitale gemeenteblad (via www.overheid.nl), in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl

Rapportage/evaluatie

Op dit moment bestaat het Genietcafé bijna 3 jaar. Op 21 februari 2017 is de gemeente Zutphen door het Wijnhuisfonds uitgenodigd voor een evaluatiebijeenkomst met bewoners van het Oude Bornhof. Tijdens deze avond hebben bewoners aangegeven overwegend geen hinder te ondervinden van het Genietcafé. Er waren wel punten die voor verbetering vatbaar zijn, zoals het verminderen van het rumoer dat door kleine kinderen wordt gemaakt. Dit is door de exploitant van het Genietcafé samen met het Wijnhuisfonds en de bewoners opgepakt.

Financiën

Aangezien een bestemmingsplanprocedure wordt gevolgd, kan op basis van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening een verzoek om tegemoetkoming in schade worden ingediend. U heeft uitgesproken dat bij elk particulier initiatief planschade in beginsel volledig wordt verhaald. Hiertoe dient een overeenkomst gesloten te worden waarbij verzoeker de kosten bij vooruitbetaling moet voldoen. De ruimtelijke effecten van het plan van verzoeker zijn gering. In dit geval zijn de kosten voor het uitvoeren van een planschaderisicoanalyse waarschijnlijk duurder dan eventueel feitelijke planschade, dan wel is een onderzoek verhoudingsgewijs duurder dan de eventuele planschade. Met verzoeker is zonder een voorafgaande planschaderisicoanalyse, een overeenkomst gesloten waarin zij aangeeft dat zij eventuele planschadekosten voor haar rekening neemt.

Bijlagen

 1. Regels en toelichting bestemmingsplan Huize Borro
 2. Verbeelding (plankaart) bestemmingsplan Huize Borro
 3. Bijlage 1 bij de regels; Lijst van horeca-activiteiten
 4. Bijlage 2 bij de regels; Staat van bedrijfsactiviteiten
 5. Bijlage 3 bij de regels; Gevelwandenkaart en kappenkaart
 6. Bijlage 4 bij de regels; Zonering en uitgangspunten beeldkwaliteit
 7. Bijlage 5 bij de regels; Leidraad maatschappelijk concept
 8. Bijlage 1 bij de toelichting; Passende invulling Huize Borro

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0119

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 3 oktober 2018 met nummer 61764


gelet op artikel 3.1 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening

 


b e s l u i t :

 1. het bestemmingsplan “Huize Borro” ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0506HuizeBorro-vs0).
 2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 3 december 2018 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Het Wijnhuisfonds heeft een verzoek ingediend voor een aanpassing van het geldende bestemmingsplan voor de locatie Oude Bornhof 55-57 in Zutphen.

De gemeente heeft op 3 juni 2015 besloten mee te werken aan het initiatief door middel van het starten van een procedure voor een bestemmingsplanherziening. De huidige (maatschappelijke) bestemming van het pand doet onvoldoende recht aan de (cultuurhistorische) waarde van het pand en de omgeving. Het is noodzakelijk de maatschappelijke betekenis van vroeger (het legaat van Kannunik Borro) te vertalen naar de huidige en toekomstige tijd. 

Dit voorstel voor een specifieke maatwerkbestemming komt enerzijds tegemoet aan bredere gebruiksmogelijkheden voor de eigenaar. Anderzijds komt het verregaand tegemoet aan de kwaliteiten van het gebouw en de omgeving (rust, identiteit, karakter van de plek) die van belang zijn voor de omgeving en de gemeenteraad.

Voor dit bestemmingsplan is dan ook geen exploitatieplan opgesteld, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

Vanaf 30 maart 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

Het is op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening een bevoegdheid van de raad om een bestemmingsplan vast te stellen. Op grond van artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening kan de raad besluiten af te wijken van het vaststellen van een exploitatieplan.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

 
Datum 03-12-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Er hebben zich twee insprekers aangemeld. Aan hen geef ik eerst het woord.

2. Algemeen spreekrecht

De heer Remerie: zie bijgevoegde inspreekreactie.

VVD: Heeft u juridisch iets ondernomen?

BewustZW: Kunt u uw brief aan de raad sturen met het verzoek aan het college om een verhelderend memo aan de raad voor te leggen?

CDA: Bent u nog in gesprek met de gemeente?

De heer Remerie: Er is geen vervolggesprek meer gepland. De betreffende ambtenaar raadde mij aan om in te spreken.

BewustZW: Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter: Nee.

BewustZW: Dan wil ik een memo.

Voorzitter: Is genoteerd.

 

Voorzitter: Dan geef ik het woord aan mevrouw Buijs.

Mevrouw Buijs: Zie bijgevoegde inspreekreactie.

BewustZW: Uw betoog is bekend, is er nog andere informatie om mee te nemen naar het toekomstperspectief over de bibliotheek? Kunt u dat naar de raad sturen, dan kan dat door de raad worden meegenomen.

Mevrouw Buijs: Verzoek is, dat alle partijen "water bij de wijn" doen.

Voorzitter: Heeft u nog nadere informatie?

Mevrouw Buijs: Nu  niet, daarvoor moet je naar de bibliotheek en naar andere partijen.

3. Aankondiging moties en amendementen

Voorzitter: Zijn er fracties die moties en/of amendementen willen aankondigen?

D66: Wij willen in de volgende raadsvergadering de motie "Behoud faciliteiten in Warnsveld" indienen.

Groenlinks: Wij willen in de volgende raadsvergadering een motie "Kinderpardon" indienen.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 3 december 2018

Forum: Akkoord.

4b. Toezeggingenlijst Raad 3 december 2018

Forum: Akkoord.

5. Vermoedelijke hamerstukken

Voorzitter: Wat geen hamerstuk kan blijven maar een bespreekstuk moet worden, kan hier kenbaar worden gemaakt.

5a. Statutenwijziging stichting Archipel in verband met oprichting bestuurstichting

 Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

5b. Verordening Jeugdhulp gemeente Zutphen 2018

SP: Wij willen graag een forum over dit onderwerp, geen hamerstuk.

College: Wil je een forum over alleen de verordening Jeugdhulp, over over alle ontwikkelingen in de jeugdhulp?

SP: Ik denk het totaalpakket.

College: Deze verordening moet voor 1 januari worden vastgesteld. Als u nu de verordening vaststelt, dan komt er daarna een apart forum over alle ontwikkelingen in de jeugdhulp.

BewustZW: In het presidium heeft de SP hetzelfde gezegd als het college nu aangeeft.

Voorzitter: Blijft dit een hamerstuk of wordt dit een bespreekstuk in de raadsvergadering van 17 december 2018?

Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

5c. Verzamelbegrotingswijziging 2018-23 (incl. Burap 2018-2)

BewustZW: Wij willen dit als bespreekstuk behandelen. Naar aanleiding van een aangenomen motie willen wij graag de stand van zaken weten. Als wij daarover niet in de raad worden geïnformeerd, dan willen wij een memo.

Voorzitter: Via het college krijgt u een toelichting.

College: Het college komt met een memo, hopelijk voor 17 december 2018 en anders op 17 december 2018.

Voorzitter: Dit onderwerp wordt een bespreekstuk.

5d. Aanvullend krediet voor aanleg vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen

Burgerbelang: Dit onderwerp willen wij als bespreekstuk.

BewustZW: Dat willen wij ook.

Voorzitter: Dit wordt een bespreekstuk.

5e. Krediet voor investeringen bij de voetbalverenigingen z.v.v. AZC en Warnsveldse Boys

Burgerbelang: Dit onderwerp willen wij als bespreekstuk.

BewustZW: Dat willen wij ook.

Voorzitter: Dit wordt een bespreekstuk.

5f. Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 van de gemeente Zutphen

Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

5g. Vaststelling bestemmingsplan Huize Borro

College: Het conceptbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Naar ons idee zijn er geen zienswijzen tegen het conceptbestemmingsplan ingediend. Wij hebben dit drievoudig gecheckt, en niets gevonden. Er was nog geen hoger beroep ingesteld, in de aan u toegestuurde informatie staat dat er wel hoger beroep is ingesteld. Dit komt over als slordig van het college. Het raadsvoorstel is op 22 oktober aangeleverd, op die datum was er nog geen hoger beroep ingesteld. Na 22 oktober is er pro forma hoger beroep ingesteld, de reden is nog onbekend. Voorstel is om dit raadsvoorstel nu niet te behandelen, maar dat u eerst geïnformeerd wordt op voorgaande drie onderdelen.

BewustZW: Wanneer krijgen wij die informatie?

College: Ik hoop voor 17 december  met een verklarend memo te komen, dan kan dit raadsvoorstel in de raadsvergadering van 17 december worden behandeld als bespreekstuk.

5h. Aanvragen krediet IJsselkade 2e fase

Voorzitter: Kan dit een hamerstuk blijven?

BewustZW: Nee, moet een bespreekstuk worden.

5i. Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2019

Voorzitter: Kan dit een hamerstuk blijven?

BewustZW: Nee, moet een bespreekstuk worden.

5j. Ontslag van de heer R. Kraassenberg en benoeming van de heer A. Nijenhuis als lid Auditcommissie Zutphen

Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 17 december 2018

BewustZW: Rubriek A, nummer 6: door het college is aangegeven vaker subsidie aan IJsselwind te geven. Als IJsselwind niet positief kan afronden, dan is het verlenen van subsidie voor niets geweest. Deze brief moet naar categorie E.

BewustZW: Rubriek A, nummer 18: Wordt dit pand ook meegenomen in de vastgoedopdracht?

College: Met alles bedoelen we ook alles, dus alle vastgoed in gemeentelijke handen. Indien dit pand er een uitzondering op vormt, dan krijgt u een reactie.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 3 december 2018

Forum: Akkoord.

8. Vaststellen forumverslag(en)

8a. Forumverslag 08-10-2018

Forum: Akkoord.

8b. Forumverslag 11-10-2018

Forum: Akkoord.

8c. Forumverslag 29-10-2018

Forum: Akkoord.

8d. Forumverslag 19-11-2018

Forum: Akkoord.

9. Sluiting

Voorzitter: Ik sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 17 december 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 17-12-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Het lid Peteroff (VVD) heeft zich van stemming onthouden. De SP heeft een stemverklaring afgelegd en wil geacht worden tegen te hebben gestemd.
Geen amendementen ingediend