Pagina delen

Vaststelling bestemmingsplan "Hoveniersweg 5"

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. de zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan “Hoveniersweg 5” vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan “Hoveniersweg 5” met betrekking tot de toelichting gewijzigd vast te stellen en de regels en verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1515Hovenierswg5-vs01).
  3. geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Er is een verzoek ingediend om een extra woning op het perceel Hoveniersweg 5 in Zutphen te bouwen. De bouw van de extra woning past niet in het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Zuid en West”.
Er is een bestemmingsplanherziening nodig om de extra woning mogelijk te kunnen maken op deze locatie.
Het ontwerpbestemmingsplan “Hoveniersweg 5” heeft van 26 oktober 2018 tot en met 6 december 2018 ter inzage gelegen. Een ieder is in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Er is in deze periode één zienswijze kenbaar gemaakt.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan “Hoveniersweg 5” beoogt het realiseren van een extra woning op het perceel aan de Hoveniersweg 5 te Zutphen planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1 Op het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze kenbaar gemaakt.

In de zienswijzennota “Hoveniersweg 5” van beantwoording zienswijzen is de ingekomen zienswijze verwerkt. De wijziging in de toelichting betreft een tekstuele aanpassing met betrekking tot de verwijzing naar het verslag van gevoerde inspraak en de m.e.r. beoordeling. De regels en verbeelding behorende bij het bestemmingsplan zijn ongewijzigd gebleven.
Naar aanleiding van de zienswijze is de toelichting, behorende bij het bestemmingsplan, aangepast. Tevens is er een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. aangeleverd door de initiatiefnemer. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van belangrijke milieugevolgen en dat het plan niet m.e.r.-plichtig is. Hierop heeft het college een besluit genomen.

2.1 Het plan is vanuit stedenbouwkundig planologisch oogpunt wenselijk.

Een extra woning op het perceel aan de Hoveniersweg wordt gezien als een passende invulling op deze locatie. Het betreft hier een ruim perceel, wat wordt gesplitst om de extra woning te realiseren.

Daarnaast is een inpassingsplan opgesteld om een goede inpassing van het plan te waarborgen. Deze ontwikkeling past binnen de recent vastgestelde structuurvisie “Noordrand de Hoven” en de voorgaande structuurvisie “Middengebied IJsselsprong”.

2.2 De gewenste ontwikkeling kan met een herziening van het bestemmingsplan worden gerealiseerd.

Het perceel Hoveniersweg 5 heeft in het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Zuid en West” de bestemming “Wonen”. De locatie van de extra woning is gelegen in de huidige bestemming “Wonen”, alleen niet binnen het bouwvlak. Op basis van deze bestemming is er maar één woning toegestaan. Er kan planologisch medewerking worden verleend voor het toevoegen van een extra woning door een herziening van het bestemmingsplan.

2.3 De woning past binnen de woningbouwprogrammering.

De nieuw te bouwen woning past in de woningbouwprogrammering van de gemeente Zutphen. De woning is op de planningslijst opgenomen.

Door de te behalen kwaliteitswinst en de voorgestelde erfinrichting is sprake van een totaal ontwikkeling waarbij de woning wordt ingepast in de bestaande omgeving. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan de omgevingskwaliteit waardoor het plan positief wordt gewaardeerd. Er wordt bijgedragen aan de eerste aanzet van de organische ontwikkeling van De Hoven.

3.1 Het vaststellen van een exploitatieplan is niet nodig.

In artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een (bij algemene maatregel van bestuur aangewezen) bouwplan is voorgenomen. In een aantal gevallen is er geen plicht om een exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12, tweede lid Wro). Dit is het geval als er geen verhaalbare kosten zijn, zoals kosten van bodemsanering of aanleg van infrastructuur (artikel 6.2. la van het Besluit ruimtelijke ordening). Er is geen exploitatieplan nodig als het kostenverhaal op een andere wijze is verzekerd. Er is een getekende vertrouwelijke anterieure overeenkomst. Hierin is het kostenverhaal en het verhaal van eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor de beoordeling van een planschadeclaim geregeld. De kosten van de bestemmingsplanprocedure zijn geregeld binnen de legesverordening en daarom is het niet nodig om dit te regelen in een exploitatieplan.

Risico’s

Tegen het vaststellen van het bestemmingplan kan beroep worden ingediend door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend. De vraag om tegemoetkoming in planschade vormt geen risico, dit is ondervangen met de vertrouwelijke planschadeovereenkomst.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van het Contact Zutphen-Warnsveld, het elektronisch gemeenteblad (via www.overheid.nl), op de website van de gemeente, in de Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Na bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State.

Financiën

De kosten voor de bestemmingsplanprocedure komen overeenkomstig de legestabel voor rekening van initiatiefnemer. Eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor het beoordelen van een planschadeverzoek zijn ook voor rekening van initiatiefnemer. Dit is opgenomen in de planschadeovereenkomst die is gesloten met de initiatiefnemer.

Bijlagen

  1. Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan-Zaaknr 114765-246612 geanonimiseerd.pdf;
  2. Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Hoveniersweg 5.pdf
  3. bestemmingsplan totaal _Hoveniersweg 5_vastgesteld.pdf

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0016

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 5 maart 2019 met nummer 114765


gelet op de artikelen 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

 

 


b e s l u i t :

  1. de zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan “Hoveniersweg 5” vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan: “Hoveniersweg 5” met betrekking tot de toelichting gewijzigd vast te stellen en de regels en verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (IMRO-code: NL.IMRO.0301.bp1515Hovenierswg5-vs01).
  3. geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 25 maart 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt verzocht het bestemmingsplan "Hoveniersweg 5" vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een extra woning op het perceel Hoveniersweg 5 in Zutphen te bouwen.

Het ontwerpbestemmingsplan “Hoveniersweg 5” heeft van 26 oktober 2018 tot en met 6 december 2018 ter inzage gelegen. Een ieder is in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Er is in deze periode één zienswijze kenbaar gemaakt.

Deze zienswijze heeft deels aanleiding gegeven de toelichting op het bestemmingsplan aan te passen.

Voorgesteld wordt het bestemminsplan "Hoveniersweg 5" ten aanzien van de verbeelding en de regels ongewijzigd vast te stellen en ten aanzien van de toelichting gewijzigd vast te stellen.

Het vaststellen van een bestemmingsplan is op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening een bevoegdheid van de raad.

 

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 25-03-2019 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SP
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangA Menkveld
D66H. Brouwer
VVDG. Peteroff
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. We hebben een volle agenda en maar een half uur. We gaan gauw beginnen. We hebben een inspreker voor het algemeen spreekrecht en straks een bij het hamerstuk "bestemmingsplan Hoveniersweg 5".

2. Algemeen spreekrecht

Inspreker de heer Ameon Struijk mede namens mevrouw Kina Pijl en mevrouw Tanja Braam:

Nu het kappen van de acht overgebleven beeldbepalende kastanjes aan de Badhuisweg is opgeschort, willen wij als buurtbewoners die van zowel de culturele als de ecologisch-natuurlijke betekenis van de bomen overtuigd zijn, aandringen op een degelijke probleemanalyse voordat de gemeente een omgevingsvergunning in procedure brengt.

Tot nu toe is de gevolgde handelswijze te onduidelijk en te ondoorzichtig gebleken, mede doordat  meerdere partijen en belangen  betrokken zijn in deze kwestie. Er is behoefte aan overzicht en onderbouwing. 

Het is van belang dat de bomenstichting actief wordt betrokken in de probleemanalyse, dit  om een juiste interpretatie  van hun expert judgement te borgen. Dit geldt ook ten aanzien van de uitspraak dat eventuele herplanting op deze plaats onverantwoord is.

Onderzoeker Rob Weimer van de bomenstichting concludeert dat de bomen weliswaar ziek zijn en uiteindelijk ten dode opgeschreven (wie niet, zou ik zeggen), maar en dit zijn zijn woorden ‘De bomen ongetwijfeld nog lang kunnen staan’. Natuurlijk is daarvoor dan wel onderhoud vereist. Zijn collega onderzoeker Henk Slootjes vult aan dat ondanks het feit dat de groeiplaatsomstandigheden van de bomen niet gunstig zijn, het met de pseudomonas, zoals de kastanjebloedingsziekte in vakjargon heet, hier wel meevalt.

Met betrekking tot de aanpak van de kastanjebloedingsziekte willen we ook wijzen op een veelbelovende behandelmethode BHS, die in samenwerking met de universiteit van Wageningen is ontwikkeld en in de stad Groningen op zieke kastanjes wordt toegepast.

Ambtenaar Klaas van de Woud heeft ons vandaag toegezegd dat kap voorlopig niet aan de orde is en met de verschillende belanghebbenden actief het gesprek aan zal gaan. Dit juichen we van harte toe en zullen zeker ingaan op zijn uitnodiging.

We spreken hierbij de verwachting uit dat de gemeente in de tussentijd geen verdere stappen onderneemt.

College: We gaan eerst praten en willen meer informatie over de bomenziekte BHS (Kastanjebloedingsziekte) en proberen er samen uit te komen. Voorlopig worden de bomen niet gekapt.

3. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij willen de motie "Deze bron gaat niet op" indienen in de raadsvergadering van 8 april 2019.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 25 maart 2019

Forum: Er staan veel toezeggingen op die al lang afgehandeld hadden moeten zijn, maar er is nog steeds geen antwoord op.

4b. Toezeggingenlijst Raad 25 maart 2019

Forum: Er staan veel toezeggingen op die al lang afgehandeld hadden moeten zijn, maar er is nog steeds geen antwoord op.

College: Ook het college heeft dit geconstateerd. We zijn weer bezig met een veeglijst, een verzamelmemo waarin wordt aangegeven hoe de toezeggingen zijn afgedaan.

PVDA: Wanneer"? Dit is al eerder gezegd.

College: Morgen neem ik dit mee naar het college, via de Griffie laten we weten wanneer dit komt.

Voorzitter: Voor de raadsvergadering van 8 april 2019?

College: Ja.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Vaststelling 1e wijzigingsverordening op de verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2019

PVDA: Wij zijn blij met deze verlaging. Verder horen wij dat nu er geen fysieke parkeervergunning meer is, er wel mee bonnen worden uitgeschreven.

College: Als je wel een parkeervergunning hebt en toch een parkeerbon krijgt, kun je heel gemakkelijk bezwaar maken.

Voorzitter: Dit voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

5b. Vaststelling bestemmingsplan "Hoveniersweg 5"

Inspreker, de heer Nard Everdij: Geachte gemeenteraad,

Ik spreek in over het bestemmingsplan Hoveniersweg 5. Ik heb een inhoudelijke opmerking en een procedurele opmerking.

Inhoudelijk:

Vorig jaar diende hier het bestemmingsplan Hoveniersweg 10. Ik heb toen in mijn zienswijze 2 technische zaken aangebracht: er is op een onjuiste wijze met de milieueffecten omgegaan en de ladder voor duurzame verstedelijking is onjuist toegepast. Beide zienswijzepunten werden afgedaan als onzin. Maar omdat ik weet waar ik het over heb, heb ik beide punten nu weer in mijn zienswijze opgenomen. En zie daar: op het punt van de milieueffecten ben ik nu wel in het gelijk gesteld en het BP is er op aangepast.

Blijft de ladder voor duurzame verstedelijking over. Ook op dat punt heb ik gelijk. Ik ga nu echt geen beroep instellen om bij Raad van State mijn gelijk te halen, ik zit hier als betrokken burger, niet als dwarsligger. Dus u kunt het bestemmingsplan gewoon vaststellen en de indiener kan gaan bouwen. Maar weet wel dat het college u op onjuiste gronden dit besluit laat nemen. En dat, als u hier mee instemt, u zich hier dus bij neerlegt. De keus is aan u.

Procedureel:

De afgelopen jaren heb ik al enkele keren zienswijzen ingediend. Zoals ik al zei, ik voel me betrokken bij wat er in mijn leefomgeving gebeurt. En als ik zie dat de gemeente fouten maakt, dan ben ik zo vrij om daar op te wijzen, zodat ze hersteld kunnen worden. Maar een fout die maar terug blijft komen is de wijze van communiceren door de gemeente:

1 bij de behandeling van Hoveniersweg 10 heb ik al aangegeven dat ik nooit antwoord op mijn zienswijzen heb ontvangen. Voor de wethouder was dat zelfs reden om aan te geven dat excuses op zijn plek waren. Maar symptomatisch: ook die moet ik nog ontvangen.

2 bij de Structuurvisie De Hoven noord heb ik aangegeven dat er nooit antwoord op de zienswijzen is verzonden. Ik heb dit zelfs nog telefonisch aan de behandelend ambtenaar gesuggereerd die dat “wel een goed idee vond”. Uiteindelijk kwam er een mail met een link naar de raadsagenda.

3 en u raad het al: de beantwoording op mijn zienswijze op Hoveniersweg 5 heb ik ook nog niet ontvangen. Overigens heb ik ruim een maand na inzenden van de zienswijze wel een ontvangstbevestiging ontvangen. Maar ik heb zelf de collegebesluiten en de raadsagenda in de gaten moeten houden om uiteindelijk te weten hoe mijn zienswijze beantwoord is.

Deze manier van communiceren vind ik onderhand ronduit stuitend. Ik doe daarom nadrukkelijk de oproep aan uw raad om het college opdracht te geven hier meer respect voor hun burgers te tonen. En het zou een mooi gebaar zijn als uw raad, en dan eigenlijk de griffie, zelf ook actief gaat communiceren naar betrokkenen bij raadsvoorstellen. Dit is in andere gemeenten al zeer gebruikelijk.

Voorzitter: Zijn er vragen?

GroenLinks: Dit komt neer op een vraag aan het college.

College: Dit is niet goed, dit neem ik morgen mee naar het college. Zo horen wij niet te communiceren. Dit moet anders. Wij nemen binnen twee weken contact met u op.

CDA: Inspreker vraag of de Griffie actie gaat communiceren naar betrokkenen bij raadsvoorstellen, maar kan de Griffie dat doen? Graag over twee weken antwoord.

NB! Uit overleg met de ambtelijke organisatie blijkt het volgende. Indieners van zienswijzen worden er schriftelijk op geattendeerd wanneer de behandeling van het plan waartegen zij zienswijzen hebben ingediend binnenkort in de raad zal worden behandeld, en dat zij de mogelijkheid hebben in te spreken en zij zich daartoe moeten melden bij de griffie. Tevens wordt aangegeven dat zij meer informatie op de website kunnen vinden. Hiermee wordt geheel tegemoet gekomen aan het verzoek van inspreker.

De Griffie heeft er geen zicht op wie zienswijzen indient tegen voorgenomen plannen van de gemeente, is niet inhoudelijk betrokken bij het behandelen van zienswijzen, en heeft ook geen contactgegevens van degenen die zienswijzen indienen. Nu indieners van zienswijzen daarnaast al via de ambtelijke organisatie worden geïnformeerd over de agendering van raadsvoorstellen, lijkt in de behoefte van inspreker via de ambtelijke organisatie al voorzien te zijn. Hier is geen taak voor de Griffie weggelegd.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5c. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (4e)

GroenLinks: Deze wijziging maakt het mogelijk dat de burgemeester een dwangsom kan opleggen bij woonoverlast. Is dat de goede manier om woonoverlast aan te pakken? Wij willen dit voorstel niet als hamerstuk maar als bespreekstuk in de raadsvergadering van 8 april 2019 behandelen.

ChristenUnie/ PVDA: Wij willen dat ook.

Voorzitter: Dit voorstel wordt een bespreekstuk in de raad.

5d. Natuurlijk spelen De Teuge-Sterrenblik

BewustZW: Twee ton is wel veel in het kader van de bezuinigingen. Daar bovenop komt nog 8 duizend structureel per jaar. Wij verzoeken dit voorstel ook als bespreekstuk op de raadsagenda te plaatsen.

College: De twee ton aan gelden is vanuit de Provincie. De gemeente Zutphen wordt gevraagd €8000,- per jaar te betalen. De speeltuin is een onderdeel van het veel bredere project "Rivier in de stad".

BewustZW: Qua tijdsdruk staan we op scherp waardoor we kans lopen dat wij als gemeente toch zullen moeten opdraaien voor de kosten.

College: Wij hebben hierover contact gehad met de gedeputeerde. Vanuit de Provincie is extra tijd gegeven.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst, gemeente Zutphen

GroenLinks: Welke aanvullende afspraken zijn er gemaakt naar aanleiding van de zienswijzen van de vogelwerkgroep? En in hoeverre mag de werkgroep Energie Zutphen (ZET) deelnemen aan het park?

Ambtelijke ondersteuning (Rudy de Grootte): De beplanting wordt aangepast en ook het vernatten van het park. Hiermee wordt voldoende tegemoet gekomen aan de zienswijzen. Wij zijn in gesprek met ZET. Er wordt voldoende energie aan het ziekenhuis en aan Zutphen gegeven.

Stadspartij: Uit onderzoek blijkt dat het niet verstandig is om het buitengebied vol zonnepanelen te zetten. Verder blijkt dat er drie zienswijzen zijn ingediend; hoe zijn die meegenomen?

College: De Revelhorst is geen buitengebied. Het heeft wel een agrarische bestemming: Door de economische crisis is de bestemming afgewaardeerd naar agrarisch. Zonnepanelen op daken vormt ook onderdeel van het onderzoek. Dit zonnepark is een stap in de richting die het college op wil gaan.

Voorzitter: Voldoende besproken. Dit wordt een bespreekstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 8 april 2019

D66: Nummer 6: tekorten VNOG. Apeldoorn wil veranderingen in het bestuur. D66 wil hier op aanhaken.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 25 maart 2019

D66: Memo nummer 4: Wij zijn niet tevreden met de gegeven antwoorden. Wij gaan daarom aanvullende schriftelijke vragen stellen.

VVD: Over het 's-Gravenhof willen wij een apart forum.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 24-01-2019

Forum: Vastgesteld.

9b. Forumverslag 11-02-2019

Forum: Vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 8 april 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-04-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend