Pagina delen

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oost, Geesinkweg 3 - Geesinkweg 6 - Vordenseweg 17

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. de zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Oost, Geesinkweg 3 - Geesinkweg 6 - Vordenseweg 17” vast te stellen;

2. het bestemmingsplan “Buitengebied Oost, Geesinkweg 3 - Geesinkweg 6 - Vordenseweg 17”, met betrekking tot de toelichting, regels en de verbeelding gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1408Bouwvlakken-vs01);

3. geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan is de eerste van de reeks ‘witte vlekken’ die nog geactualiseerd moeten worden. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moesten voor 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen geactualiseerd en gedigitaliseerd zijn. Als op dat moment niet aan die verplichting is voldaan, mogen er bij aanvragen om omgevingsvergunning geen leges worden geheven. Het bestemmingsplan Buitengebied Oost 2007 is op 6 juli 2009 vastgesteld en op 2 maart 2010 gedeeltelijk goedgekeurd door de provincie Gelderland. Om de onderdelen waaraan goedkeuring is onthouden te repareren, is deze correctieve herziening opgesteld.

Daarnaast is er één ontwikkeling in het buitengebied geweest, welke in het verleden met een artikel 19 lid 1 WRO vrijstelling is vergund. Deze heeft in het bestemmingsplan Buitengebied Oost 2007 geen plaats gekregen, en wordt ook in voorliggend bestemmingsplan opgenomen.

De voorliggende correctieve herziening bestaat uit een verbeelding, regels en deze toelichting. Op de verbeelding zijn enkel de locaties aangegeven waar iets veranderd. Dit zijn de volgende locaties:

- Geesinkweg 6 te Warnsveld (reparatie/ correctie)

- Vordenseweg 17 te Warnsveld (reparatie/ correctie)

- Geesinkweg 3 te Warnsveld (actualisatie)

Met alle eigenaren is intensief overleg gevoerd over de wensen en invulling van dit bestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 18 december 2014 tot en met 28 januari 2015 ter inzage gelegen.

Beoogd effect

Het onderhavige bestemmingsplan is een correctieve herziening en actualisatieplan waarmee wordt beoogd de bestaande situatie op de locaties Geesinkweg 3, Geesinkweg 6 en Vordenseweg 17 adequaat vast te leggen.

Argumenten

1.1 Vooroverlegreacties leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 18 december 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn er vier vooroverlegreacties ingediend. In de zienswijzennota zijn de vooroverlegreacties samengevat en beantwoord. De eindconclusie is dat de vooroverlegreacties van de Omgevingsdienst en van de Gasunie leiden tot een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. De andere vooroverlegpartners hebben geen opmerkingen op het plan. Hieronder volgt een korte samenvatting/ strekking van de vooroverlegreacties die betrekking hebben op de wijzigingen. Voor de volledigheid wordt verwezen naar de bijgevoegde zienswijzennota.

Omgevingsdienst Veluwe IJssel: in het ontwerpbestemmingsplan stond geen paragraaf over externe veiligheid. De aangeleverde tekst is ingevoegd in de toelichting. Ook heeft de Omgevingsdienst aangegeven dat artikel 4.3 van het bestemmingsplan teveel beoordelingsvrijheid laat in strijd met het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Artikel 4.3 is aangevuld met de toevoeging van de Omgevingsdienst.

Gasunie: de Gasunie heeft aangegeven liever geen specifieke gegevens van de leidingen in het bestemmingsplan te willen of anders de juiste gegevens. Het opnemen van specifieke leidinggegevens hebben effect op de externe veiligheid waardoor deze gegevens wel ruimtelijk relevant zijn en in het bestemmingsplan thuishoren. In overleg met de Gasunie zijn de gegevens nogmaals uitgewisseld wat heeft geleid tot het aanpassen van leidingnummers op de verbeelding. Ook de Gasunie geeft aan dat artikel 4.3 van het bestemmingsplan teveel beoordelingsvrijheid laat in strijd met het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Artikel 4.3 is aangevuld, zoals hierboven aangegeven.

2.1 Het betreft een correctieve herziening en vastleggen van de huidige situatie.

Dit betekent dat de bestaande situaties, zoals die bij het opstellen van het plan bekend zijn, in combinatie met de geldende rechten (grootte van de bouwvlakken) worden vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen, met uitzondering van de huidige regels voor nevenactiviteiten en functieverandering, worden niet toegestaan. Nieuwe ontwikkelingen moeten met een afzonderlijke bestemmingsplanherziening worden geregeld (als passend in beleid). De regels zijn één op één overgenomen van het bestemmingsplan Buitengebied Oost 2007, zodat voor de locaties in het plangebied en het omliggende gebied hetzelfde planologisch-juridische regime geldt. De regels geven per locatie de gebruiks- en bouwmogelijkheden weer, passend bij de reeds verleende vrijstellingen en vergunningen.

2.2 Bij het vaststellen van het bestemmingsplan moet de haalbaarheid worden aangetoond.

Omdat voorliggend plan een correctieve herziening is waarbij de huidige situatie wordt vastgelegd en geen nieuwe ontwikkeling wordt toegestaan, is in het plan een korte verantwoording gegeven ten aanzien van beleid en planologisch relevante aspecten. Alleen aan provinciaal beleid, water, natuur en milieu en externe veiligheid is aandacht besteed. Beredeneerd en gemotiveerd is waarom voorliggend bestemmingsplan haalbaar is.

2.3 Alle belanghebbenden zijn betrokken bij de totstandkoming van de regeling die nu voorligt.

De voorliggende regeling is besproken met alle eigenaren van de betrokken locaties in dit bestemmingsplan. Het voornaamste was het bespreken van de vorm van het bouwvlak en de juiste gebruiksmogelijkheden van de locaties. De grootte van het bouwvlak was ook discussiepunt, maar daarvan is aangegeven de huidige grootte te hanteren. Allen hebben aangegeven te kunnen instemmen met hetgeen nu in het bestemmingsplan is geregeld. Dit was een langlopend proces.

Voor de locatie Geesinkweg 6 heeft de Gasunie aangegeven dat een verandering van het bouwvlak bijdraagt aan het belang van de Gasunie. Momenteel is het zo dat door het bouwvlak Geesinkweg 6 drie gasleidingen van de Gasunie zijn gelegen. De Gasunie vindt dit bezwaarlijk vanwege veiligheid en beheer van de leiding en de eigenaar van het agrarisch bedrijf vindt dit bezwaarlijk omdat dat belemmeringen opwerpt voor de bedrijfsvoering. Het nu aangegeven bouwvlak ligt niet meer over de gasleidingen, waardoor beide belangen zijn gerespecteerd.

3.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld

Op grond van artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet de gemeenteraad bij het vaststellen van bestemmingsplannen tegelijkertijd een exploitatieplan vaststellen. Een exploitatieplan is volgens het Besluit ruimtelijke ordening nodig voor (onder meer) plannen waarbij de bouw van een of meer woningen of andere gebouwen mogelijk wordt gemaakt. Er zijn geen verhaalbare kosten waardoor er geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld.

Kanttekeningen

1 Bij dit bestemmingsplan wordt geen plan-m.e.r. doorlopen en is geen planMER opgesteld.

Een van de haalbaarheidsonderzoeken bij het vaststellen van een bestemmingsplan in het buitengebied, waar agrarische bedrijven in zijn gelegen, is het planMER (milieueffectrapportage). Doel van het planMER is het milieu een volwaardige plek te geven bij de ruimtelijke besluitvorming. De effecten op het milieu van de gekozen regeling in het bestemmingsplan worden dan onderzocht. Belangrijkste is dat de regeling moet worden getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998 (effect van de regeling op Natura2000 gebieden) en de Wet milieubeheer (effect van de regeling op overige milieuaspecten als geur, gezondheid en veehouderij, landschap en cultuurhistorie, luchtkwaliteit en natuur). Bij voorliggend plan is aangegeven dat de huidige situaties op de locaties vergund zijn conform de huidige wet- en regelgeving. Het opstellen van een milieueffectrapportage en het doorlopen van de plan-m.e.r. (de wettelijke procedure) staat niet in verhouding tot de landelijke problematiek en draagt niet bij aan een verdere belangenafweging van natuur en milieu. De belangenafweging vindt immers plaats bij concrete uitbreiding en/of groei van de bedrijven. Dit geldt eveneens voor de wettelijk verplichte kosten voor een advies door de commissie van de MER van ca € 27.500,--. Het vorenstaande kan een procedurerisico inhouden in die zin dat het plan door de Raad van State wordt vernietigd omdat niet voldaan wordt aan de wetgeving. Verwacht wordt dat het risico op een procedure tot aan de Raad van State erg klein is, omdat er geen zienswijzen zijn ingediend. Uit de vooroverlegreacties blijkt dat alleen is ingegaan op externe veiligheid. Daarmee is het risico op beroep verwaarloosbaar geworden.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Op dit bestemmingsplan is de uniforme openbare voorbereidingprocedure conform afdeling 3.4 Awb van toepassing. Dit betekent dat het besluit van de raad met de daarbij behorende stukken gedurende zes weken na bekendmaking van het besluit ter inzage wordt gelegd. De tervisielegging van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van de Zutphense Koerier, het digitale gemeenteblad (via www.overheid.nl), in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Financiën

De kosten voor het maken van het plan en de procedure komen voor rekening van de gemeente.

Door geen plan-m.e.r. te doorlopen worden ook verplichte kosten bespaard. De kosten voor het verplichte advies op een planMER (rapportage zelf) door de commissie voor de MER bedragen ca € 27.500,--.

Doordat voor de locaties Geesinkweg 6 en Vordenseweg 17 nu geen actueel bestemmingsplan geldt (er is voor deze locaties niet voldaan aan de actualisatieplicht uit de Wet ruimtelijke ordening), is het niet mogelijk om leges te heffen voor diensten die verband houden met het bestemmingsplan, waaronder een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen. Door voor deze percelen een actueel bestemmingsplan op te stellen is het wel weer mogelijk om in de toekomst leges te mogen heffen en op die manier inkomsten te genereren.

Bijlagen

Regels van het bestemmingsplan

Verbeelding van het bestemmingsplan

Toelichting van het bestemmingsplan

Bijlage 1 bij de regels

Bijlage 2 van de regels

Zienswijzennota

Overlegreactie OVIJ

Overlegreactie Waterschap R&IJ

Vooroverlegreactie VNOG

Vooroverlegreactie Gasunie

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0111

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 juli 2015 met nummer 44590


gelet op artikel 3.8 en artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;


b e s l u i t :

1. de zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Oost, Geesinkweg 3 - Geesinkweg 6 - Vordenseweg 17” vast te stellen;

2. het bestemmingsplan “Buitengebied Oost, Geesinkweg 3 - Geesinkweg 6 - Vordenseweg 17”, met betrekking tot de toelichting, regels en de verbeelding gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1408Bouwvlakken-vs01);

3. geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 7 september 2015 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Bij het voorliggende bestemmingsplan is een aantal correctieve herzieningen nodig om deze volledig actueel te maken. Onderdelen van het bestemmingsplan werden in maart 2010 door de provincie Gelderland namelijk nog niet goedgekeurd. De voorliggende correctieve herziening bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. Op de verbeelding zijn enkel de locaties aangegeven waar iets veranderd. Dit zijn de volgende locaties: Geesinkweg 6 te Warnsveld (reparatie/ correctie) Vordenseweg 17 te Warnsveld (reparatie/ correctie) Geesinkweg 3 te Warnsveld (actualisatie) Het wijzigen van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van de raad (Wro, art. 3.8).

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 07-09-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke en E. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek en G.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder de raadsleden uit Zevenaar.

2. Algemeen spreekrecht

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

Het college informeert over de volgende punten.

Invoering Vennootschapsbelasting. Over bepaalde activiteiten moet door de gemeente voortaan belasting worden betaald. Deze verplichting is eind 2014 door de rijksoverheid vastgesteld en gaat in op 1 januari 2016. Het gaat om activiteiten waarop je winst zou kunnen maken. Er zijn drie soorten kosten mee gemoeid: kosten voor implementatie, kosten voor het bijhouden van de administratie (hieruit vloeit ongeveer 1 fte aan werkzaamheden voort), en kosten betreffende de daadwerkelijke vennootschapsbelasting. Voor de gemeente Zutphen bedragen deze laatste kosten ongeveer €300.000,-  Voornoemde kosten zijn wel geregeld in de begroting van 2016 maar niet in de begroting van 2015. Er wordt gevraagd om toestemming om in actie te kunnen komen.

In Gouda is overleg geweest over de financiële situatie van gemeenten als gevolg van de bezuinigingen in de gemeenten. Alle gemeenten hebben een protestbrief ondertekend.

Vragen over Stichting Zutphen Promotie worden zo spoedig mogelijk beantwoord als de betreffende wethouder terug is van vakantie.

De bevoegdheden van het college in relatie tot de kredieten Lea Dasbergschool worden nog onderzocht. Hierover wordt nog nader bericht.

Het verzoek van COA wordt vanavond in de Raad behandeld.

Een verzonden brief aan de Raad voor de Rechtspraak wordt vanavond in de Raad behandeld.

4. Aankondiging moties en amendementen

Geen opmerkingen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 7 september 2015

Akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 7 september 2015

ChristenUnie geeft aan dat de toezegging onder nummer 2012-08 in de eerste helft van 2015 klaar zou zijn; hoe staat het daarmee?

Het college geeft aan dat dit in de begroting is verwerkt maar er moet nog een aanvulling komen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

De voorzitter geeft aan dat over de vermoedelijke hamerstukken alleen politieke vragen mogen worden gesteld. Technische vragen hadden vooraf moeten worden gesteld.

6a. Bekrachtigen geheimhouding bijlagen raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en en herontwikkeling van het terrein (investeringskrediet)

CDA: Alle stukken, ook de vertrouwelijke, staan op de website.

Het college geeft aan dat dat niet kan.

Voorzitter: Ik zie niks.

Griffier: Indien je zoiets constateert, graag meteen melden bij de griffie. Dan kunnen we zoiets zo spoedig mogelijk oplossen.

Voorzitter: Dit blijft een hamerstuk.

6b. Beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en herontwikkeling van het terrein (investeringskrediet)

PVDA: Wat gebeurt er met de kunstwerken in het oude gebouw?

Boy Janssen: Dit gaan we bekijken. We komen zo spoedig mogelijk met een antwoord.

Voorzitter: Dit blijft een hamerstuk.

6c. Aanvullende subsidie stichting Vluchtelingenwerk

PVDA: Heeft dit invloed op het aantal vluchtelingen?

College: Dit hangt af van het aantal gehuisveste statusvluchtelingen.

Voorzitter: Dit blijft een hamerstuk.

6d. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oost, Geesinkweg 3 - Geesinkweg 6 - Vordenseweg 17

Voorzitter: Geen vragen? Dit blijft een hamerstuk.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 7 september 2015

Voorzitter: Hier kunnen procedurevoorstellen worden gedaan.

BewustZW: Moet nr 15 in rubriek A niet naar een andere rubriek?

College: Dit bevindt zich aan een privaat gebouw op private grond. Hier hebben wij geen mogelijkheid om in te grijpen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 september 2015

Burgerbelang: Nummer 24 op de lijst gaat over een Memo met als datum 9 september, dit klopt niet. Wellicht kunnen we nog terugkomen op deze memo na beantwoording van de vragen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 29-06-2015

Geen opmerkingen. Hierbij is het verslag vastgesteld.

9b. Forumverslag besloten deel Koers van het Vastgoed 29-06-2015

Geen opmerkingen. Hierbij is het verslag vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Dank voor uw aanwezigheid, prettige avond.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 7 september 2015 (21:30-23:00) Naar boven

Datum 07-09-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend