Pagina delen

Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2023

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Vast te stellen de:

 1. Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2023;
 2. Verordening riool- en waterzorgheffing gemeente Zutphen 2023;
 3. Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2023;
 4. Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2023
 5. Legesverordening gemeente Zutphen 2023;
 6. Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2023;
 7. Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2023;
 8. Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2023;
 9. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2023;
 10. Verordening forensenbelasting gemeente Zutphen 2023;
 11. Verordening havengeld gemeente Zutphen 2023;
 12. Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2023;
 13. Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2023.

Inhoud

Inleiding

Eenmaal per jaar worden alle belastingverordeningen opnieuw vastgesteld; dit is een bevoegdheid van de raad. Bij de vaststelling worden naast tariefsverhogingen die voortvloeien uit de programmabegroting 2023, zoals vastgesteld door de raad, tevens redactionele wijzigingen meegenomen. Om misverstanden te voorkomen worden voor alle belastingsoorten ieder jaar nieuwe belastingverordeningen vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van de bestaande belastingverordeningen. Ons voorstel aan de raad betreft de belastingverordeningen voor het jaar 2023; het is een financiële bevestiging van de in de programmabegroting 2023 opgenomen voorstellen door de raad.

Beoogd effect

De belastingverordeningen aan te passen aan de actuele situatie waardoor deze gelijke tred houden met de landelijke en plaatselijk gewenste ontwikkelingen.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van de belastingverordeningen en het intrekken van de ene verordening is noodzakelijk om de financiële situatie, zoals deze in de programmabegroting 2023 uiteengezet en vastgesteld is, te kunnen realiseren.
Als de tarieven in de verordeningen niet conform het voorstel worden vastgesteld, heeft dit directe gevolgen voor de opbrengsten. Bij het opstellen van de programmabegroting 2023 is als uitgangspunt genomen dat de opbrengst van de diverse belastingen met 2,5% (het inflatiepercentage) wordt verhoogd. Bij het opstellen van deze belastingverordeningen is rekening gehouden met deze aanpassing. Daarnaast is als een belangrijk uitgangspunt gehanteerd dat in toenemende mate gestreefd wordt naar kostendekkende tarieven. Voor het overige zijn alle beleidsmatige uitgangspunten, zoals die in de verschillende programma’s zijn vastgelegd, verwerkt in de verschillende verordeningen.

1. Onroerende zaak belastingen (OZB)
In het kader van de jaarlijkse WOZ (Wet Onroerende Zaken)-herwaardering krijgen alle onroerende zaken in de gemeente Zutphen een nieuwe WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2022. Voor het belastingjaar 2023 heft de gemeente OZB op basis van deze waarden.Alle onroerende zaken (woningen en niet-woningen) worden voor het belastingjaar 2023 naar waardepeildatum 1 januari 2022 getaxeerd. Het algemene beeld is dat de waarde van de woningen in onze gemeente is gestegen met 20% en de waarde van de niet-woningen met 0,20% is gedaald ten opzichte van de vorige waardepeildatum 1 januari 2021. Door de areaaluitbreiding (woningen +2,1% en niet-woningen +1%) kunnen de tarieven licht dalen om toch de gewenste OZB-opbrengst te behalen. Het voorstel is om de totale OZB opbrengst te verhogen van € 13.725.400 in 2022 naar € 14.104.500 in 2023.

Om deze OZB opbrengst te kunnen realiseren stellen wij voor om de volgende OZB-tarieven voor 2023 te hanteren:

OZB eigenaar woning        0,1109%
OZB eigenaar niet-woning  0,3969%
OZB gebruiker niet-woning 0,2819%

De berekening van de OZB tarieven treft u aan in bijlage A.

2. Riool- en waterzorgheffing
Met de rioolheffing worden de kosten die wij noodzakelijk achten voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van het beheer van hemelwater en grondwater verhaald. Uitgangspunt bij de rioolheffing is een kostendekkende exploitatie.

De gemeentelijke watertaken omvatten een breed palet. Afval-, hemel- en grondwater zorgplichten hebben een centrale plaats in de ordening van de publieke ruimte. De verwerking van hemelwater en grondwater speelt tegenwoordig een minstens zo belangrijke rol als de verwerking van afvalwater. Het principe “de vervuiler betaalt” is dan ook nauwelijks van toepassing op de rioolheffing. Klimaatverandering speelt ook een steeds grotere rol bij besluiten over waterverwerking. De klimaatverandering heeft niet alleen gevolgen vanwege de toename van hevige neerslag, maar ook vanwege uitdroging van gronden. De traditionele riolering is daarom niet de oplossing voor alle waterproblemen. De nieuwe wijze waarop onder meer gemeenten duurzamer omgaan met de verwerking van water wordt watertransitie genoemd. De traditionele naam rioolheffing roept het beeld op van een belasting op een buizenstelsel en moet worden gewijzigd in een naam die de lading wel dekt. De VNG heeft ervoor gekozen om de benaming aan te passen naar Riool- en waterzorgheffing.

Om volledige kostendekking te bereiken is het noodzakelijk dat de volgende tarieven voor 2023 worden vastgesteld:

Riool- en waterzorgheffing heffing eigenaren  € 149,00
Eigenaren garageboxen                                € 50,00

De berekening van de tarieven riool- en waterzorgheffing treft u aan in bijlage B.

3. Afvalstoffenheffing/diftar
Via de afvalstoffenheffing worden alle kosten doorberekend aan inwoners, die te maken hebben met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Door hogere verwerkingskosten is het noodzakelijk dat het variabele deel van de heffing gaat stijgen, het vaste deel van de heffing blijft gelijk aan het tarief van 2022, uitgangspunt is dat het tarief voor de afvalstoffenheffing geheel kostendekkend is.

Om volledige kostendekking te bereiken zijn onderstaande tarieven nodig:

Vast recht:                          € 210,50
Containers per aanbieding:
80 liter                               € 3,10
240 liter                              € 10,00

Ondergronds:
60 liter                                € 2,15
30 liter                                € 1,10

De berekening van de tarieven afvalstoffenheffing treft u in bijlage C.

4. Woonlasten
In 2020 is de macronorm OZB vervangen door de benchmark gemeentelijke belastingen. Deze benchmark geeft gemeenten meer informatie over de ontwikkeling van de lokale lasten, waarmee nog bewuster keuzes kunnen worden gemaakt over de lastenontwikkeling als het gaat om de woonlasten. De woonlasten zijn de som van de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing van een gemiddeld huishouden.
Gemiddelde WOZ waarde woning was in 2022 € 292.485, deze is met 20% gestegen naar € 350.982.

Eigenaar woning, tevens gebruiker
                                 Zutphen 2022  Zutphen 2023 (voorstel)
OZB                           € 398             € 389             
Rioolheffing                € 151              € 149
Afvalstoffenheffing
vastrecht                    € 210,50         € 210,50
Woonlasten                 € 759,50         € 748,50

Eigenaar woning, geen gebruiker
                                 Zutphen 2022  Zutphen 2023 (voorstel)
OZB                           € 398               € 389             
Rioolheffing                € 151               € 149
Woonlasten                 € 549               € 538

Gebruiker woning
                                  Zutphen 2022  Zutphen 2023 (voorstel)
Afvalstoffenheffing
vastrecht                     € 210,50         € 210,50
Woonlasten                 € 210,50          € 210,50

Gemiddelde WOZ waarde niet woning was in 2022 € 325.760, deze is gedaald met 0,20% naar € 325.109.

Eigenaar niet-woning, tevens gebruiker
                                  Zutphen 2022   Zutphen 2023 (voorstel)
OZB                            € 2.343            € 2.208
Rioolheffing                 € 151               €   149
lasten                         € 2.494            € 2.357

Eigenaar niet-woning, geen gebruiker
                                 Zutphen 2022    Zutphen 2023 (voorstel)
OZB                            € 1.295            € 1.291
Rioolheffing                 € 151               €   149
lasten                          € 1.446            € 1.440

Gebruiker niet-woning
                                   Zutphen 2022  Zutphen 2023 (voorstel)
OZB                             € 1.048            € 916 
lasten                           € 1.048            € 916

5. Leges

Als bijlage bij dit voorstel treft u de vast te stellen Legesverordening gemeente Zutphen 2023 en de bijbehorende tarieventabel aan.

6.   Forensenbelasting

Forensenbelasting is erop gericht om, net als bij de toeristenbelasting, bezoekers van onze gemeente die gebruikmaken van de voorzieningen hier ook aan mee te laten betalen. Forensenbelasting wordt geheven van mensen die niet ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie, maar hier wel meer dan negentig dagen per jaar in een woning verblijven. Op basis van het aantal belastingplichtigen in onze gemeente, tegen een voorgesteld tarief van € 365,00 zou dit een opbrengst opleveren van € 11.400.

7. Parkeerbelastingen

De tarieven in de Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2023 zijn verhoogd met 2,5% vanwege inflatie. Verder is het kostentarief dat alle gemeenten in rekening mogen brengen bij de naheffingsaanslag parkeerbelasting voor 2023 vastgesteld op € 72,90.

8. Toeristenbelasting

In de raadsvergadering van 31 mei 2021 heeft de raad besloten om het tarief “vakantieonderkomens en niet beroepsmatig verhuurde ruimten” en het jaartarief van een vaste standplaats op het niveau van 2020 vast te stellen en deze tarieven te bevriezen tot en met het jaar 2023.

9. Lijkbezorgingsrechten

Als bijlage bij dit voorstel treft u de vast te stellen Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2023 en de bijbehorende tarieventabel aan.

10. Marktgelden

Om te komen tot een volledig kostendekkende markt zijn de volgende tarieven nodig:
Markt Warnsveld € 5,25 per ingenomen m2 per kwartaal.
Markt Zutphen € 12,00 per ingenomen m2 per kwartaal.

Kanttekeningen

Mogelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet
Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet (vermoedelijk 1 juli 2023) moet de Legesverordening aangepast worden.

Financiën

Alle bedragen zijn in lijn met de programmabegroting 2023.

Communicatie

Bekendmaking van het raadsbesluit tot vaststelling respectievelijk intrekking van de verordeningen respectievelijk de verordening vindt plaats in de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP), enkele dagen na de besluitvorming.

Uitvoering

De verordeningen treden de dag na de datum van bekendmaking in werking, waarbij de datum van ingang van de heffingen op 1 januari 2023 is bepaald.

Evaluatie

Afwijkingen in de opbrengsten van belastingen worden zo nodig gerapporteerd in de verschillende bestuursrapportages.

Bijlagen

 1. Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2023;
 2. Verordening riool- en waterzorgheffing gemeente Zutphen 2023;
 3. Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2023;
 4. Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2023;
 5. Legesverordening gemeente Zutphen 2023;
 6. Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2023;
 7. Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2023;
 8. Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2023;
 9. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2023;
 10. Verordening forensenbelasting gemeente Zutphen 2023;
 11. Verordening havengeld gemeente Zutphen 2023;
 12. Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2023;
 13. Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2023;

Tariefberekeningen

 1. Berekening tarieven OZB 2023;
 2. Berekening tarieven Rioolheffing 2023;
 3. Berekening tarieven Afvalstoffenheffing 2023
 4. Vergelijking tarieven 2022 versus 2023.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0108

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 november 2022 met nummer 437017


gelet op artikel(en) 216 e.v. van de Gemeentewet;

 


b e s l u i t :

vast te stellen de:

 1. Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2023;
 2. Verordening riool- en waterzorgheffing gemeente Zutphen 2023;
 3. Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2023;
 4. Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2023;
 5. Legesverordening gemeente Zutphen 2023;
 6. Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2023;
 7. Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2023;
 8. Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2023;
 9. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2023;
 10. Verordening forensenbelasting gemeente Zutphen 2023;
 11. Verordening havengeld gemeente Zutphen 2023;
 12. Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2023;
 13. Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 28 november 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 28-11-2022 Tijd 21:30 - 22:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M de Ridder
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
BurgerbelangA. Garritsen
PvdAH.L.A. Bouma
D66P.F. Van der Hammen
VVDH.J. Hulleman
SPG.J.H. Muller
Partij voor de DierenW. Welker
Kies Bewust LokaalA.W. Jansen
StadspartijJ.H. Weststrate
CDAC.M.R. Beute
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie het videoverslag.

Wethouder Verschure zegt toe:

 1. De raad te informeren over de kosten en baten van de forensenbelasting, naar aanleiding van een vraag of de relatief geringe opbrengsten van deze belasting in verhouding zijn met de inspanningen die hiervoor moeten worden verricht.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 12 december 2022 (19:00 - 23:00) Naar boven

Datum 12-12-2022 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
F.H.T.M. Aerts