Pagina delen

Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2022

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

vast te stellen de:

 1. Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2022;
 2. Verordening riool- en waterzorgheffing gemeente Zutphen 2022;
 3. Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2022;
 4. Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2022;
 5. Legesverordening gemeente Zutphen 2022;
 6. Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2022;
 7. Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2022;
 8. Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2022;
 9. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2022;
 10. Verordening forensenbelasting gemeente Zutphen 2022;
 11. Verordening havengeld gemeente Zutphen 2022;
 12. Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2022;
 13. Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2022;
 14. Verordening tot intrekking van de Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2021, met dien verstande dat deze laatste verordening van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2022 hebben voorgedaan.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Eenmaal per jaar worden alle belastingverordeningen opnieuw vastgesteld; dit is een bevoegdheid van de raad. Bij de vaststelling worden naast tariefsverhogingen die voortvloeien uit de programmabegroting 2022, zoals vastgesteld door de raad, tevens redactionele wijzigingen meegenomen. Om misverstanden te voorkomen worden voor alle belastingsoorten ieder jaar nieuwe belastingverordeningen vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van de bestaande belastingverordeningen. Dit voorstel van het college aan de raad betreft de belastingverordeningen voor het jaar 2022; het is een financiële bevestiging van de in de programmabegroting 2022 opgenomen voorstellen door de raad.

Beoogd effect

De belastingverordeningen aan te passen aan de actuele situatie waardoor deze gelijke tred houden met de landelijke en plaatselijk gewenste ontwikkelingen.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van de belastingverordeningen en het intrekken van de ene verordening is noodzakelijk om de financiële situatie, zoals deze in de programmabegroting 2022 uiteengezet en vastgesteld is, te kunnen realiseren.
Als de tarieven in de verordeningen niet conform het voorstel worden vastgesteld, heeft dit directe gevolgen voor de opbrengsten. Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 is als uitgangspunt genomen dat de opbrengst van de diverse belastingen met 1,4% (het inflatiepercentage) wordt verhoogd. Bij het opstellen van deze belastingverordeningen is rekening gehouden met deze aanpassing. Daarnaast is als een belangrijk uitgangspunt gehanteerd dat in toenemende mate gestreefd wordt naar kostendekkende tarieven. Voor het overige zijn alle beleidsmatige uitgangspunten, zoals die in de verschillende programma’s zijn vastgelegd, verwerkt in de verschillende verordeningen.

1. OZB
In het kader van de jaarlijkse WOZ (Wet Onroerende Zaken)-herwaardering krijgen alle onroerende zaken in de gemeente Zutphen een nieuwe WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2021. Voor het belastingjaar 2022 heft de gemeente OZB op basis van deze waarden.Alle onroerende zaken (woningen en niet-woningen) worden voor het belastingjaar 2022 naar waardepeildatum 1 januari 2021 getaxeerd. Het algemene beeld is dat de waarde van de woningen in onze gemeente is gestegen met 9,74% en de waarde van de niet-woningen met 3,46% is gedaald ten opzichte van de vorige waardepeildatum 1 januari 2020. Het voorstel is om de totale OZB opbrengst te verhogen van € 13.515.900 in 2021 naar € 13.725.400 in 2022.

Om deze OZB opbrengst te kunnen realiseren stellen wij voor om de volgende OZB-tarieven voor 2022 te hanteren:                                          

OZB eigenaar woning 0,1330%
OZB eigenaar niet-woning 0,3977%
OZB gebruiker niet-woning 0,3219%

De berekening van de OZB tarieven treft u aan in bijlage A.

2. Riool- en Waterzorgheffing
Met de rioolheffing worden de kosten die wij noodzakelijk achten voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van het beheer van hemelwater en grondwater verhaald. Uitgangspunt bij de rioolheffing is een kostendekkende exploitatie.

De gemeentelijke watertaken omvatten een breed palet. Afval-, hemel- en grondwater zorgplichten hebben een centrale plaats in de ordening van de publieke ruimte. De verwerking van hemelwater en grondwater speelt tegenwoordig een minstens zo belangrijke rol als de verwerking van afvalwater. Het principe “de vervuiler betaalt” is dan ook nauwelijks van toepassing op de rioolheffing. Klimaatverandering speelt ook een steeds grotere rol bij besluiten over waterverwerking. De klimaatverandering heeft niet alleen gevolgen vanwege de toename van hevige neerslag, maar ook vanwege uitdroging van gronden. De traditionele riolering is daarom niet de oplossing voor alle waterproblemen. De nieuwe wijze waarop onder meer gemeenten duurzamer omgaan met de verwerking van water wordt watertransitie genoemd. De traditionele naam rioolheffing roept het beeld op van een belasting op een buizenstelsel en moet worden gewijzigd in een naam die de lading wel dekt. De VNG heeft ervoor gekozen om de benaming aan te passen naar Riool- en waterzorgheffing.

Om volledige kostendekking te bereiken is het noodzakelijk dat de volgende tarieven voor 2022 worden vastgesteld:

Riool- en waterzorgheffing heffing eigenaren € 151,00
Eigenaren garageboxen € 50,00

De berekening van de tarieven riool- en waterzorgheffing treft u aan in bijlage B.

3. Afvalstoffenheffing/diftar
Via de afvalstoffenheffing worden alle kosten doorberekend aan inwoners, die te maken hebben met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Door hogere verwerkingskosten is het noodzakelijk dat het vaste deel van de heffing gaat stijgen, uitgangspunt is dat het tarief voor de afvalstoffenheffing geheel kostendekkend is.

Om volledige kostendekking te bereiken zijn onderstaande tarieven nodig:

Vast recht: € 210,50
Containers per aanbieding:
80 liter € 2,95
140 liter € 5,30
240 liter € 9,25

Ondergronds:
60 liter € 2,00
30 liter € 1,05

De berekening van de tarieven afvalstoffenheffing treft u in bijlage C.

4. Woonlasten
In 2020 is de macronorm OZB vervangen door de benchmark gemeentelijke belastingen. Deze benchmark geeft de gemeente meer informatie over de ontwikkeling van de lokale lasten, waarmee nog bewuster keuzes kunnen worden gemaakt over de lastenontwikkeling als het gaat om de woonlasten. De woonlasten zijn de som van de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing van een gemiddeld huishouden.

Gemiddelde WOZ waarde woning was in 2021 € 266.525, deze is met 9,74% gestegen naar € 292.485.

Eigenaar woning, tevens gebruiker

 

Zutphen 2021

Zutphen 2022

OZB

€ 392,00

€ 398,00

Rioolheffing

€ 163,50

€ 151,00

Afvalstoffenheffing vastrecht

€ 203,16

€ 210,50

Woonlasten

€ 758,66

€ 759,50

Eigenaar woning, geen gebruiker

 

Zutphen 2021

Zutphen 2022 (voorstel)

OZB

€ 392,00

€ 398,00

Rioolheffing

€ 163,50

€ 151,00

Woonlasten

€ 555,50

€ 549,00

Gebruiker woning

 

Zutphen 2021

Zutphen 2022 (voorstel)

Afvalstoffenheffing Vastrecht

€ 203,16

€ 210,50

Woonlasten

€ 203,16

€ 210,50

Gemiddelde WOZ waarde niet woning was in 2021 € 337.435, deze is gedaald met 3,46% naar € 325.760.

Eigenaar niet-woning, tevens gebruiker

 

Zutphen 2021

Zutphen 2022 (voorstel)

OZB

€ 2.278,00

€ 2.343,00

Rioolheffing

€    163,50

€    151,00

lasten

€ 2.441,50

€ 2.494,00

Eigenaar niet-woning, geen gebruiker 

 

Zutphen 2021

Zutphen 2022 (voorstel)

OZB

€ 1.215,00

€ 1.295,00

Rioolheffing

€    163,50

€    151,00

lasten

€ 1.378,50

€ 1.446,00

Gebruiker niet-woning

 

Zutphen 2021

Zutphen 2022 (voorstel)

OZB

€ 1.063,00

€ 1.048,00

lasten

€ 1.063,00

€ 1.048,00

5. Leges
Als bijlage bij dit voorstel treft u de vast te stellen Legesverordening gemeente Zutphen 2022 en de bijbehorende tarieventabel aan.

6. Afschaffing Precariobelasting op kabels en leidingen
Op 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel afschaffing precariobelasting (Stb. 2017, 196), inclusief het amendement Veldman en Fokke. Hierdoor wordt de duur van de overgangstermijn voor gemeenten voor de afschaffing van de precariobelasting voor nutsnetwerken beperkt. Om te voorkomen dat het tarief tijdens de overgangstermijn stijgt is het tarief, conform voornoemd wetsvoorstel, gemaximeerd tot het tarief dat op grond van de belastingverordening gold op 10 februari 2016.

De wet is per 1 juli 2017 ingegaan en gemeenten mogen tot uiterlijk 1 juli 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken heffen. Dit houdt in dat 2021 het laatste jaar is waarin gemeenten volledig precariobelasting op leidingen van nutsnetwerken mogen heffen.

7. Forensenbelasting
Forensenbelasting is erop gericht om, net als bij de toeristenbelasting, bezoekers van onze gemeente die gebruikmaken van de voorzieningen hier ook aan mee te laten betalen. Forensenbelasting wordt geheven van mensen die niet ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie, maar hier wel meer dan negentig dagen per jaar in een woning verblijven. Uit onderzoek van Tribuut blijkt dat eigenaren van ongeveer 100 woningen in onze gemeente belastingplichtig zijn voor forensenbelasting, tegen een voorgesteld tarief van € 355,00 zou dit een opbrengst opleveren van € 35.500.

8. Parkeerbelastingen
De tarieven in de Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2022 zijn verhoogd met 1,4% vanwege inflatie. Verder is het kostentarief dat alle gemeenten in rekening mogen brengen bij de naheffingsaanslag parkeerbelasting voor 2022 vastgesteld op € 66,50.

9. Toeristenbelasting
In de raadsvergadering van 31 mei 2021 heeft de raad besloten om het tarief “vakantieonderkomens en niet beroepsmatig verhuurde ruimten” en het jaartarief van een vaste standplaats op het niveau van 2020 vast te stellen en deze tarieven te bevriezen tot en met het jaar 2023.

10. Lijkbezorgingsrechten
De tarieven lijkbezorgingsrechten zijn sinds 2017 niet meer verhoogd, waarbij tevens werd vastgesteld om deze tarieven gedurende 5 jaren niet meer te verhogen. Bij de voorliggende verordening 2022 is nu, conform het uitgangspunt, een verhoging met 1,4% vanwege inflatie toegepast.

11. Marktgelden
Om te komen tot een volledig kostendekkende markt zijn de volgende tarieven nodig:
Markt Warnsveld € 5,25 per ingenomen m2 per kwartaal.
Markt Zutphen € 12,00 per ingenomen m2 per kwartaal.

Kanttekeningen

Mogelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet
Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet (vermoedelijk per 1 juli 2022) moet de Legesverordening aangepast worden.

Risico’s

Om rechtsgeldig belastingen te kunnen heffen is het noodzakelijk dat vóór 1 januari de verschillende belastingverordeningen zijn vastgesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

 1. Bekendmaking van het raadsbesluit tot vaststelling respectievelijk intrekking van de verordeningen respectievelijk de verordening vindt plaats in de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP), enkele dagen na de besluitvorming.
 2. De verordeningen treden de dag na de datum van bekendmaking in werking, waarbij de datum van ingang van de heffingen op 1 januari 2022 is bepaald.

Rapportage/evaluatie

Afwijkingen in de opbrengsten van belastingen worden zo nodig gerapporteerd in de verschillende bestuursrapportages.

Financiën

Alle bedragen zijn in lijn met de programmabegroting 2022.

Bijlagen

 1. Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2022;
 2. Verordening riool- en waterzorgheffing gemeente Zutphen 2022;
 3. Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2022;
 4. Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2022;
 5. Legesverordening gemeente Zutphen 2022;
 6. Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2022;
 7. Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2022;
 8. Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2022;
 9. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2022;
 10. Verordening forensenbelasting gemeente Zutphen 2022;
 11. Verordening havengeld gemeente Zutphen 2022;
 12. Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2022;
 13. Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2022;
 14. Verordening tot intrekking van de Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2021

Tariefberekeningen

 1. Berekening tarieven OZB 2022;
 2. Berekening tarieven Riool- en Waterzorgheffing 2022;
 3. Berekening tarieven Afvalstoffenheffing 2022
 4. Vergelijking tarieven 2021 versus 2022.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0122

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 9 november 2021 met nummer 198791


gelet op artikel(en) 216 e.v. van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

vast te stellen de:

 1. Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2022;
 2. Verordening riool- en waterzorgheffing gemeente Zutphen 2022;
 3. Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2022;
 4. Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2022;
 5. Legesverordening gemeente Zutphen 2022;
 6. Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2022;
 7. Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2022;
 8. Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2022;
 9. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2022;
 10. Verordening forensenbelasting gemeente Zutphen 2022;
 11. Verordening havengeld gemeente Zutphen 2022;
 12. Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2022;
 13. Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2022;
 14. Verordening tot intrekking van de Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2021, met dien verstande dat deze laatste verordening van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2022 hebben voorgedaan.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 29 november 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-11-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 13 december 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-12-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

BesluitGeen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 14 december 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-12-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Aangenomen met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
Geen amendementen ingediend