Pagina delen

Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2021

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De raad voor te stellen de volgende verordeningen vast te stellen:

 1. Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2021;
 2. Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2021;
 3. Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2021;
 4. Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2021;
 5. Legesverordening gemeente Zutphen 2021;
 6. Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2021;
 7. Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2021;
 8. Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2021;
 9. Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2021;
 10. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2021;
 11. Verordening forensenbelasting gemeente Zutphen 2021;
 12. Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021;
 13. Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2021.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de gemeente Zutphen worden eenmaal per jaar alle belastingverordeningen beoordeeld en opnieuw vastgesteld. Hierbij worden naast tariefsverhogingen die voortvloeien uit de programmabegroting 2021-2024, tevens redactionele wijzigingen betrokken. Om misverstanden te voorkomen worden voor alle belastingsoorten ieder jaar nieuwe belastingverordeningen vastgesteld, onder intrekking van de reeds bestaande belastingverordeningen. Dit voorstel betreft de belastingverordeningen voor het jaar 2021 en kan worden gezien als een bevestiging van de in de programmabegroting 2021-2024 opgenomen voorstellen, inclusief geplande bezuinigingen, inkomstenverhogingen en de volgende amendementen die in de raadsvergadering van 10 november tijdens de behandeling van de programmabegroting 2021-2024 zijn aangenomen.

 • Amendement 2020-A0006: afschaffen van het gebruikersdeel van de rioolheffing en verhoging van het eigenaarsdeel (uitvoeren maatregel 64).
 • Amendement 2020-A0008: Verhogen van zowel de parkeertarieven als de tarieven parkeervergunningen met 20% in plaats van de voorgestelde 10% verhoging. (maatregel 12 en 43).

Beoogd effect

De belastingverordeningen aan te passen aan de actuele situatie waardoor deze gelijke tred houden met de landelijke en plaatselijk gewenste ontwikkelingen. Daarnaast is het effect dat de beoogde begrotingsopbrengsten worden gehaald.

Argumenten

Het vaststellen van deze belastingverordeningen voor 1 januari 2021 is noodzakelijk om de financiële situatie, zoals deze in de programmabegroting 2021-2024 uiteengezet en vastgesteld is, daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Indien de tarieven in de verordeningen niet conform het voorstel worden vastgesteld, heeft dit directe gevolgen voor de opbrengsten. De in de begroting geraamde belastinginkomsten worden dan niet gerealiseerd waardoor er een financieel tekort in 2021 ontstaat.

Bij het opstellen van de programmabegroting 2021-2024 is als uitgangspunt genomen dat de opbrengst van de diverse belastingen met 1,6% (het inflatiepercentage) wordt verhoogd. Bij het opstellen van deze belastingverordeningen is rekening gehouden met deze aanpassing. Daarnaast is als een belangrijk uitgangspunt gehanteerd dat in toenemende mate gestreefd wordt naar kostendekkende tarieven. Voor het overige zijn alle beleidsmatige uitgangspunten, zoals die in de verschillende programma’s zijn vastgelegd, verwerkt in de verschillende verordeningen.

1. OZB

In het forum van 1 december is door de vertegenwoordiger van de Zutphense ondernemers, gepleit om maatregel 62 niet door te laten gaan. Maatregel 62 behelst de verschuiving van de OZB gebruikers niet-woningen naar de eigenaren niet-woningen. Dit levert de gemeente een voordeel op van € 35.000 in 2021 tot uiteindelijk € 105.000 in 2023 omdat leegstand van niet-woningen geen reden is om niet tot heffing over te gaan bij de eigenaren. Kern van het betoog van de vertegenwoordiger van de Zutphense ondernemers was dat deze maatregel niet alleen tot forse kostenverhogingen zou leiden bij de eigenaren van niet-woningen maar ook de samenwerking tussen eigenaren en gebruikers van niet-woningen in gevaar brengt. Deze samenwerking is gericht op verdere verbetering van de Zutphense economie. De reactie van de inspreker is afgestemd in beide vertegenwoordigende organen waarin zowel gebruikers als eigenaren zijn vertegenwoordigd.

Als reactie op deze inspreker heeft het college aangegeven te kijken of de bestaande belastingverordening aangepast kan worden waarbij het uitgangspunt is dat de begroting 2021 hierdoor niet financieel wordt geraakt.

De belangrijkste wijziging van het aangepaste voorstel is dat de stijging van de OZB tarieven gelijk is voor de verschillende groepen belastingplichtigen. Voor niet-woningen bijvoorbeeld, betekent het aangepaste voorstel dat de tariefstijging voor zowel eigenaren als gebruikers even groot is (zie bijlage E). Beide dragen dus in gelijke mate bij aan de belastingverhoging van de gemeente. Voor de OZB worden, voor de volledigheid, de volgende groepen belastingplichtigen onderscheiden:

 • eigenaren woningen;
 • eigenaren niet-woningen;
 • gebruikers niet-woningen;

Belangrijk uitgangspunt bij de uitwerking van het aangepaste voorstel is dat, net als in het oorspronkelijke raadsvoorstel, de OZB-opbrengsten in de begroting 2021 volledig worden gerealiseerd. De extra belastinginkomsten die met maatregel 62 gerealiseerd zouden worden, worden in het voorliggende voorstel gerealiseerd via een hoger tarief voor zowel gebruikers als eigenaren van niet-woningen. Achterliggend doel van het aangepaste voorstel is dat gebruikers en eigenaren van niet-woningen meer gestimuleerd worden om samen te werken aan een continue verbetering van het economisch klimaat in Zutphen. Belangrijk verschil met het oorspronkelijke voorstel is dat de verschuiving van de OZB gebruikers niet-woningen naar eigenaren niet-woningen in ieder geval voor 2021 komt te vervallen. Overigens was in het oorspronkelijke voorstel de voorgenomen overheveling van de OZB gebruikers niet-woningen naar eigenaren niet-woning slechts ten delen uitgevoerd. In plaats van 33% van de totale OZB heffing bij gebruikers niet-woningen over te hevelen, is slechts 33% van de stijging van de OZB overgeheveld. De reden hiervoor is de enorme tariefstijging die dat teweeg zou brengen bij de eigenaren niet-woningen, mede veroorzaakt door alle overige wijzigingen in de OZB. De tariefstijging voor een eigenaar niet-woning die geen gebruiker is zou oplopen tot 68%.

Wij stellen de raad voor akkoord te gaan met dit gewijzigde voorstel en voor het jaar 2021 de zogenaamde “schuif van OZB heffing van gebruiker naar eigenaar” te laten vervallen. Bij het Voorjaarsgesprek 2021 zal het college, naar consultatie van alle betrokken partijen een voorstel richting uw raad sturen over het vervolg hiervan.

De tarieven in dit aangepaste voorstel zijn opgenomen in de bijgevoegde “Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2021”.

Mocht de raad 14 december 2020 niet instemmen met dit gewijzigd voorstel dan zal het oorspronkelijke voorstel, zoals besproken tijdens het forum van 1 december 2020, ter stemming worden aangeboden.

Voor de eigenaar van een niet-woning die tevens de gebruiker is verandert er door het wegvallen van de gebruikersheffing financieel nagenoeg niets.

De keus om de derving van de OZB-opbrengst door leegstand volledig neer te leggen bij de eigenaren van niet-woningen leidt tot voordelen:

 • De heffing (enkel) van eigenaren van niet-woningen leidt tot minder kosten voor Tribuut en daarmee ook voor de gemeente (minder aanslagen, minder belastingplichtigen, minder mutaties, gemakkelijker registratie van belastingplichtigen, op termijn minder bezwaar- en beroepsprocedures);
 • Geen raming OZB-opbrengst op basis van schattingen in verband met leegstand meer: elke onroerende zaak heeft een eigenaar. Omdat leegstand de OZB-opbrengst niet langer beïnvloedt, is de opbrengst van de OZB gemakkelijker vooraf in te schatten (en niet lager dan verwacht door onverwacht hoge leegstand);
 • Eigenaren van onroerende zaken hebben in tegenstelling tot gebruikers wel invloed op de leegstand. Omdat hiermee – los van het gebruik – de OZB volledig verschuldigd is, is er een financiële prikkel voor eigenaren om leegstand van hun pand tegen te gaan.

Naast de toelichting hiervoor op de verschillen tussen het voorliggende voorstel en dat aangeboden aan het Forum vinden wij de volgende punten nog van belang om toe te lichten:

 • In het kader van de jaarlijkse WOZ (Wet Onroerende Zaken) -herwaardering krijgen alle onroerende zaken in de gemeente Zutphen een nieuwe WOZ-waarde met waarde-peildatum 1 januari 2020. Voor het belastingjaar 2021 heft de gemeente OZB op basis van deze waarden.Alle onroerende zaken (woningen en niet-woningen) worden voor het belastingjaar 2021 naar waarde-peildatum 1 januari 2020 getaxeerd. Het algemene beeld is dat de waarde van de woningen in onze gemeente is gestegen met 6,61% en de waarde van de niet-woningen met 3,70% is gedaald ten opzichte van de vorige waarde-peildatum 1 januari 2019.
 • Door het afschaffen van het gebruikersdeel rioolheffing (maatregel 64 uit spoor 2) kennen we geen opbrengstderving meer vanwege leegstand en vervalt de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen voor de gebruiker. Dit leidt tot een besparing bij de rioollasten van € 207.000. Omdat bij de rioolheffing geldt dat de opbrengst maximaal 100% kostendekkend mag zijn leidt deze besparing tot een verlaging van de tarieven rioolheffing voor de gebruiker. Bij een gelijkblijvende lastendruk (OZB + rioolheffing) kan hierdoor de totale OZB-opbrengst stijgen met deze € 207.000.

Het voorstel is om de totale OZB opbrengst te verhogen van € 11.348.300 in 2020 naar € 13.515.900 in 2021. Om deze OZB opbrengst te kunnen realiseren stellen wij voor om de volgende OZB-tarieven voor 2021 te hanteren:                                                

OZB eigenaar woning              0,1470 %                                            

OZB eigenaar niet-woning        0,3700 %         0,3600%                                

OZB gebruiker niet-woning      0,3000 %         0,3150%

De berekening van de OZB tarieven treft u aan in bijlage A.

3. Rioolheffing

Met de rioolheffing worden de kosten die wij noodzakelijk achten voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van het beheer van hemelwater en grondwater verhaald. Uitgangspunt bij de rioolheffing is een kostendekkende exploitatie.Door het verlengen van de afschrijvingsduur van het gemeentelijk rioolstelsel dalen de jaarlijkse exploitatielasten waardoor de lasten dalen. Naast deze maatregel wordt, als gevolg van het aangenomen amendement 2020-A0006, voorgesteld om het gebruikersdeel rioolheffing af te schaffen. Het eigenarendeel van de rioolheffing zal hierdoor stijgen van € 103,50 in 2020 naar € 163,50 in 2021. De rioolheffing voor de gebruiker vervalt.

Om volledige kostendekking te bereiken is het noodzakelijk dat de volgende tarieven voor 2021 worden vastgesteld:

Rioolheffing eigenaren € 163,50
Eigenaren garageboxen € 55,00

De berekening van de tarieven rioolheffing treft u aan in bijlage B.

4. Afvalstoffenheffing/Diftar

Via de afvalstoffenheffing worden alle kosten doorberekend aan inwoners, die te maken hebben met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Door hogere verwerkingskosten is het noodzakelijk dat het vaste deel van de heffing gaat stijgen, uitgangspunt is dat het tarief voor de afvalstoffenheffing geheel kostendekkend is.

Om volledige kostendekking te bereiken zijn onderstaande tarieven nodig:
Vast recht:                   € 203,16
Containers per aanbieding:
80 liter                        € 2,90
140 liter                      € 5,20
240 liter                      € 9,10

Ondergronds:
60 liter                        € 1,95
30 liter                        € 1,05
De berekening van de tarieven afvalstoffenheffing treft u in bijlage C.

5. Woonlasten

In 2020 is de macronorm OZB vervangen door de benchmark gemeentelijke belastingen. Deze benchmark geeft de gemeente meer informatie over de ontwikkeling van de lokale lasten, waarmee nog bewuster keuzes kunnen worden gemaakt over de lastenontwikkeling als het gaat om de woonlasten. De woonlasten zijn de som van de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing van een gemiddeld huishouden.

Eigenaar, tevens gebruiker
                               Zutphen 2020  Zutphen 2021 (voorstel)
OZB                        € 328               € 392
Rioolheffing              € 179,50          € 163,50
Afvalstoffenheffing
vastrecht                  € 164,65          € 203,16
Woonlasten               € 672,15          € 758,66

Eigenaar, geen gebruiker
                                Zutphen 2020  Zutphen 2021 (voorstel)
OZB                          € 328               € 392
Rioolheffing                € 103,50          € 163,50
Woonlasten                 € 431,50          € 555,50

Gebruiker
                                Zutphen 2020  Zutphen 2021 (voorstel)
Rioolheffing                € 76                € 0
Afvalstoffenheffing
vastrecht                    € 164,65          € 203,16
Woonlasten                 € 240,65          € 203,16

Eigenaar niet-woning, tevens gebruiker
                                Zutphen 2020  Zutphen 2021 (voorstel)
OZB                          € 1.904         € 2.261        € 2.278
Rioolheffing                € 179,50      € 163,50       €    163,50
Woonlasten                        € 2.083,50    € 2.424,50    € 2.441,50

Eigenaar niet-woning, geen gebruiker
                                Zutphen 2020  Zutphen 2021 (voorstel)
OZB                          € 1.015       € 1.249              € 1.215
Rioolheffing                € 103,50     €   163,50          €    163,50
Woonlasten                        € 1.118,50   € 1.412,50         € 1.378,50

Gebruiker niet-woning
                                Zutphen 2020  Zutphen 2021 (voorstel)
OZB                          € 889             € 1.012          € 1.063
Rioolheffing                €   76            €     0             €       0
Woonlasten                 € 965            € 1.012           € 1.063

6. Leges

Als bijlage bij dit voorstel treft u de vast te stellen legesverordening 2021 en de bijbehorende tarieventabel aan.

7. Precariobelasting

Op 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel afschaffing precariobelasting (Stb. 2017, 196), inclusief het amendement Veldman en Fokke. Hierdoor wordt de duur van de overgangstermijn voor gemeenten voor de afschaffing van de precariobelasting voor nutsnetwerken beperkt. Om te voorkomen dat het tarief tijdens de overgangstermijn stijgt is het tarief, conform voornoemd wetsvoorstel, gemaximeerd tot het tarief dat op grond van de belastingverordening gold op 10 februari 2016.

De wet is per 1 juli 2017 ingegaan en gemeenten mogen tot uiterlijk 1 juli 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken heffen. Dit houdt in dat 2021 het laatste jaar is waarin gemeenten volledig precariobelasting op leidingen van nutsnetwerken mogen heffen.

8. Forensenbelasting

De forensenbelasting is een nieuwe heffing voor Zutphen, het college wil met de invoering van deze belasting extra structurele inkomsten genereren. Forensenbelasting is erop gericht om, net als bij de toeristenbelasting, bezoekers van onze gemeente die gebruikmaken van de voorzieningen hier ook aan mee te laten betalen. Forensenbelasting wordt geheven van mensen die niet ingeschreven staan in de gemeentelijke basis-administratie, maar hier wel meer dan negentig dagen per jaar in een woning verblijven. Uit vooronderzoek van Tribuut blijkt dat eigenaren van ongeveer 100 woningen in onze gemeente belastingplichtig zijn voor forensenbelasting, tegen een voorgesteld tarief van € 350,00 zou dit een opbrengst opleveren van € 35.000.

9. Parkeerbelastingen

Conform het aangenomen amendement 2020-A0008 zullen de parkeertarieven en de tarieven voor de parkeervergunningen stijgen met 20%. Zoals tijdens de behandeling van de programmabegroting 2021-2024 in de raadsvergadering van 10 november 2020 toegezegd, kunt u in 2021 een voorstel tegemoet zien tot differentiatie van de parkeertarieven, waardoor bijvoorbeeld op zaterdagen in bepaalde wijken een hoger parkeertarief zal gaan gelden. Naast deze verhoging van de parkeertarieven is het voorstel om een nieuw tarief op te nemen voor de camperplaatsen op de Houtwal. De gemeente exploiteert hier 8 camperplaatsen waarvoor het reguliere parkeertarief geldt van € 2,20 per dag. Deze camperplaatsen zijn jaren geleden aangelegd omdat er destijds nauwelijks camperplaatsen waren, maar daaraan wel een duidelijke behoefte was.

Sinds 2019 exploiteert een nieuw recreatiebedrijf o.a. 20 camperplaatsen voor € 12,50 per overnachting exclusief het tarief toeristenbelasting à € 1,60 per persoon. Hierdoor is een ongelijk speelveld ontstaan qua tariefstelling. Door een tarief van € 12,50 euro per dag te vragen ontstaat een gelijker speelveld met ondernemers. Er is daarbij gekeken naar de tarieven van ondernemers in en om Zutphen. Zo vraagt de grootste aanbieder van camperplaatsen in Zutphen € 12,50 per camper per nacht exclusief € 1,60 toeristenbelasting per persoon. Bij de bepaling van het nieuwe tarief wordt uitgegaan van een gemiddelde bezetting van 2 personen per camper. Hierbij wordt opgemerkt dat er -in tegenstelling tot de recreatiebedrijven- op de Houtwal geen mogelijkheid is voor de afstort van vuil water. Als een camperaar water of stroom wil afnemen, moet daarvoor apart en achteraf betaald worden op basis van het daadwerkelijke verbruik.

Om te voorkomen dat een camper ’s nachts gestald wordt op de goedkopere reguliere parkeerplaatsen (dagtarief van € 2,20) geldt een parkeerverbod voor campers van 22.00 uur tot 06.00 uur. Gedurende deze uren mag een camper alleen op de aangewezen camperplaatsen staan.

10. Toeristenbelasting

In de raadsvergadering van 16 december 2019 is het tarief voor toeristenbelasting 2020 vastgesteld op € 2,50 per persoon per nacht. Daarbij werd een amendement ingediend om dit niet te laten gelden voor mobiele kampeeronderkomens zoals tenten, vouwwagens, kampeerauto’s en toercaravans. Voor die onderkomens is het tarief vastgesteld op € 1,60 per persoon, per nacht; daarbij is geen uitzondering gemaakt voor het tarief inzake de watertoeristenbelasting. In de nu voorliggende verordening watertoeristenbelasting 2021 wordt voorgesteld om het tarief watertoeristenbelasting in lijn te brengen met het tarief voor mobiele kampeeronderkomens.

11. Lijkbezorgingsrechten

Bij de vaststelling van de tarieven lijkbezorgingsrechten 2017 is tevens vastgelegd dat deze tarieven gedurende vijf jaren niet voor verhoging in aanmerking zouden komen. In lijn met deze afspraak zijn deze tarieven in de verordening lijkbezorgingsrechten 2021 niet verhoogd. In 2021 kunt u een voorstel tegemoet zien voor aanpassing van de tarieven voor de jaren 2022 en verder.

12. Marktgelden

Door een daling van de lasten bij het taakveld straatmarkten kunnen de kwartaaltarieven voor de markt in Zutphen dalen van € 12,80 per m2 in 2020 naar € 11,70 per m2 in 2021. Bij de markt in Warnsveld dalen deze tarieven van € 5,45 per m2 in 2020 naar € 5,00 in 2021.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

 1. Bekendmaking van het raadsbesluit vindt plaats in de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP), enkele dagen na de besluitvorming.
 2. De verordeningen treden de dag na de datum van bekendmaking in werking, waarbij de datum van ingang van de heffingen op 1 januari 2021 is bepaald.

Rapportage/evaluatie

Afwijkingen in de opbrengsten van belastingen worden zo nodig gerapporteerd in de verschillende bestuursrapportages.

Financiën

Alle bedragen zijn in lijn met de programmabegroting 2021-2024, inclusief de aangenomen amendementen.

Bijlagen

1 Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2021;
2 Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2021;
3 Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2021;
4 Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2021;
5 Legesverordening gemeente Zutphen 2021;
6 Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2021;
7 Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2021;
8 Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2021;
9 Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2021;
10 Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2021;
11 Verordening forensenbelasting gemeente Zutphen 2021;
12 Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021;
13 Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2021.

*          Tariefberekening:

A Berekening tarieven OZB 2021;
B Berekening tarieven rioolheffing 2021;
C Berekening tarieven afvalstoffenheffing 2021;
D Vergelijk tarieven 2020 vs 2021.
E 20201208 Bijlage E overzicht verschillen tussen 2020 2021 en 2021 na forum
20201210 Memo Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2021

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0109

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 november 2020 met nummer 174848


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


b e s l u i t :

vast te stellen de:

1 Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2021;
2 Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2021;
3 Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2021;
4 Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2021;
5 Legesverordening gemeente Zutphen 2021;
6 Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2021;
7 Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2021;
8 Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2021;
9 Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2021;
10 Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2021;
11 Verordening forensenbelasting gemeente Zutphen 2021;
12 Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021;
13 Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2021.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 1 december 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Het Forum kan als volgt worden ingevuld:

20.00 uur
Opening door voorzitter Irene Kleinrensink

20.05-20.25 uur
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen vanuit het Forum, beantwoording door wethouder Harry Matser

20.25-20.30 uur
Afronding en conclusie van de voorzitter; is het raadsvoorstel rijp voor behandeling in de raad?

20.30 uur
Start volgend Forum

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 01-12-2020 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij dit forum 'Vaststelling belastingverordening gemeente Zutphen2020', en geeft  het woord aan de inspreker Robert Veenendaal.  Hij spreekt in namens het binnenstadsplatform, de vereniging commercieel onroerend goed Zutphen, binnenstadsmanagement, parkmanagement en bedrijvenkring Zutphen. Vervolgens krijgt Forum om vragen te stellen aan de inspreker en het College.

De inspreker houdt zijn betoog. (zie bijlage)

GroenLinks: Is doorbelasting van de verhoging lastig? De verhuurder kan toch volgens het huurcontract de verhoging inzake OZB-belasting eenvoudig neerleggen bij de huurder. Als vervolgens het verschil van het bedrag wat eerst bij de gebruiker kwam en later bij eigenaar dan lijkt het voor de gebruiker niks uit te maken.  Moppert de inspreker nu vooral over de verhoging of over de verschuiving?

Inspreker: Ik mopper over de verhoging en de verschuiving.
De meningen verschillen of de verhuurder de verhoging zo kan doorbelasten. De menig van GroenLinks is er 1 van. Maar het is de vraag of het kan.

GroenLinks: De verhoging geld voor allebei. Voor de eigenaar is het fractie meer dan de gebruiker.
Die fractie kan desnoods doorbelast worden. Ik begrijp het gemopper over de verhoging maar niet over de verschuiving.

Inspreker: We houden meningsverschil

PvdA: Voor de reclamebelasting gold dat zowel de gebruiker als de pandeigenaar een bijdrage leverde.  De reclame belasting is overgedragen naar de OZB-belasting?

Inspreker: Dat klopt.

PvdA: Waar u nu tegen aanloopt is dat we nu de bijdrage van de OZB volledig neerleggen bij de pandeigenaar en weghalen bij de ondernemer?

Inspreker: Dat klopt.

PvdA: U wilt dat de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij de pandeigenaar en de ondernemer apart een bijdrage levert, die destijds gold bij de reclame belasting niet veranderen?

Inspreker: Dat klopt. Ter aanvulling op dit wil ik toevoegen dat als de gemeente zich meer gaat focussen op de pandeigenaren en minder op de gebruikers dat je dat het zicht op de gebruikers verliest. En het feit dat dit op het laatste moment tot ons, pandeigenaren, kwam zonder ons goed te informeren.

PvdA: Hoe denkt het College over het draagvlak voor de opvolger van de reclamebelasting? Hoe denkt het college over de funding van de binnenstad en bedrijven terrein? Hoe kijkt het college aan tegen de bezwaren van de inspreker?

College: Het college herkent zich niet in het verhaal van 5 voor 12 van de inspreker. College schetst hoe ze tot deze maatregel zijn gekomen in het kader van de jarenlange bezuinigingen van de gemeente. Het college heeft de raad verschillende momenten de raad geïnformeerd. In maatregel 62 uit spoor 2 wordt de schuif van OZB van gebruiker naar de eigenaar beschreven. Voor de gemeente levert dit onderaan de streep 105 K euro op. De winst zit hem in dat erbij leegstand de gemeente OZB-belasting misloopt omdat er geen gebruiker aanwezig is om aan te slaan. Voor het eerste jaar is het geen 105 K euro maar 35 K euro. De gedachte is om dit in 3 jaar door te voeren.
Het college kan zich heel goed invoelen over de versobering en de lastenverzwaring die eraan zitten te komen. Om toch aan de inspreker tegemoet te komen stelt het college voor om met een soort inlegvel bij de raadsvergadering voor deze verordening toe te voegen met het voorstel om deze maatregel een jaar uit te stellen. In dat jaar kunnen de portefeuillehouder belastingen en de inspreker en anderen samen gaan kijken, zoals ze bij de reclame belastingen hebben gedaan, hoe ze draagvlak kunnen creëren.
De portefeuillehouder financiën wil geen gaten in de begroting laten komen. Dit betekende voor de begroting van 2021 dat het wegvallen van die 35K op een of andere manier moet worden verrekend met de tarieven. Er vindt dan in 2021 geen schuif plaats.

GroenLinks: Het voorstel dat gepresteerd wordt bij dit forum kende 3 sterke punten. Minder kosten, geen raming maar zekerheid en nog een prettige invloed zal hebben op de leegstand. Als we kijken hoe klein het verschil is zouden we voorstellen om te doen wat we van plan waren. En dat jaar moeten gebruiken om te kijken om het verder door te zetten. Mocht dat niet kunnen of gewild worden dan stellen we voor om te onderzoeken om bij leegstand toch te kiezen om het geheel bij de eigenaar neer te leggen.

BewustZw: Vraagt zich af of het voorstel van het college juridisch kan? Een andere optie is om de verordening nu vast te stellen en hem in de loop van volgend jaar te verlagen en te eisen dat het college in overleg met de ondernemers.

PvdA: Steunt het voorstel van het College

CDA: We willen het eigenlijk ook nog over de afvalstoffen hebben. In de afvalstoffenheffing zit een stuk onrechtmatigheid en het ziet erna uit dat de kosten voor het inzamelen en verbranden uit de hans zouden gaan lopen. Maar gezien de tijd zou ik maar beperkt op in kunnen.

BewustZw:  Wij stellen voor om het onderwerp van CDA te agenderen in het presidium van as vrijdag.

Inspreker: Is erover nagedacht om een niet sluitende begroting in te dienen?
Punt van aandacht is dat pandeigenaren die het niet breed hebben en zonder huurders zitten helemaal klem zitten.  Ik blijf bij het punt van 5 voor 12. Als ik nu niet had ingesproken dan was het er gewoon door heen gegaan. We vinden het jammer dat het zo is gegaan en in goed overleg komen we verder.

College: We zijn bezig nu samen met de raadswerkgroep met het afvalstoffenplan en daarin worden de punten van de CDA in meegenomen.  We hebben afgelopen jaren nauwelijks stijging gekend en de reserve is op als het gaat om de afvalstoffen deel. Er zit een fikse verhoging aan te komen maar die wijkt zeker niet af van de omringende gemeentes die op niveau zitten of hoger.
De OZB kan nog behoorlijk omhoog als we naar gemiddelde landelijk waarden of naar regiogemeentes kijken. We zitten nog niet op het gemiddelde.
Een niet sluitende begroting kun je als ondernemer niet maken en hetzelfde geldt voor de gemeente.
Het is ook het financiële kader dat de raad aan het college heeft gegeven en daar voldoen we aan.
Het punt van 5 voor 12 blijft een meningsverschil. U had eerder kunnen weten wat eraan kwam.
Maar het is jammer dat we niet eerder samen zijn opgetrokken.

Voorzitter houdt stemming over het voorstel van BewustZW om het onderwerp van CDA in presidium te bespreken. De meerderheid stemt voor. Voorzitter sluit de forumvergadering af.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 10 december 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Op 9 december heeft het college de raad een gewijzigd raadsvoorstel Belastingverordeningen gemeente Zutphen aangeboden.
Voor een toelichting op de veranderingen, die de verordening OZB betreffen, zie ook het nieuw toegevoegde memo Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2021 (als bijlage bij de stukken opgenomen).

Het Forum kan als volgt worden ingevuld:

19.00 uur
Opening door voorzitter Irene Kleinrensink

19.00-19.02 uur
Korte toelichting van wethouder Harry Matser op het gewijzigde voorstel

19.02-19.20 uur
Gelegenheid voor vragen van de fracties

19.20-19.25 uur
Beantwoording door wethouder Matser

19.25-19.30 uur
Afronding en conclusie van de voorzitter; is het gewijzigde raadsvoorstel rijp voor behandeling in de raad?

19.30 uur
Start Forumspecial Omgevingswet

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 10-12-2020 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij het extra Forum over Belastingverordeningen gemeente Zutphen 2021. Het woord is aan wethouder Matser voor een korte toelichting op het gewijzigde voorstel van het college.

College: We hebben als college inderdaad een nieuw besluit genomen en u een nieuw raadsvoorstel gedaan. De wijzigingen betreffen de Onroerende zaak belasting (OZB). In het Forum van 1 december deed de inspreker een aantal beweringen die we als college wilden onderzoeken. De belangrijkste waren dat de solidariteit tussen gebruikers en eigenaren op het spel stond en de hoogte van de OZB. We hebben besloten de bijdragen van de eigenaren en gebruikers uit te middelen, waardoor ze evenveel gaan bijdragen. Zodoende realiseren we een sluitende begroting en kopen we tijd om, richting de Voorjaarsnota 2021, met alle actoren en natuurlijk ook de raad in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor 2022 en daarna.

De voorzitter geeft de fracties gelegenheid een bijdrage te leveren.

SP: Wat ons betreft was deze aanpassing echt niet nodig. Van het vorige voorstel zouden kleine huurders profiteren. Wie heeft belang bij dit nieuwe voorstel? Is er wel draagvlak voor in de raad? Verder moeten we onze aandacht vestigen op de heffing voor afvalstoffen, deze is fors hoger.

Kies Lokaal: Onze fractie is blij met deze verandering. In de toekomst moeten inwoners veel eerder worden betrokken, dan kunnen we dit soort verrassingen voorkomen. Voor de parkeerbelasting hebben vergunninghouders al een uitnodiging gehad te verlengen tegen het huidige tarief. In de toekomst moeten we dit eerder en beter regelen.

PvdA: We hebben de indruk dat het gewijzigde voorstel in goed overleg met ondernemend Zutphen tot stand is gekomen. We hebben eerder gezien, met de reclamebelasting, dat gebruikers en eigenaren goed samen kunnen optrekken. Nu ligt er ook een gemeenschappelijk belang.

BewustZW: Goed dat er nog eens naar het voorstel voor de OZB is gekeken, maar aan de late kant. We vragen ons af wat nu de basis is voor de wijziging. Is er gekeken naar de effecten achter de voordeur? Onze fractie heeft daar nu geen zicht op. En verder wordt gesteld dat het oude voorstel eventueel ook kan. Wat is nu het voorstel van dit college?

SP: De effecten zijn in het voorstel keurig op een rij gezet. Een terechte vraag is wie er nu eigenlijk gevraagd heeft om deze wijziging. Dat hoor ik graag van de fracties.

D66: In antwoord op de vraag van de SP, wij hebben niet om de wijziging gevraagd. Niettemin zijn we er blij mee, want voor eigenaren pakte het vorige voorstel onredelijk hoog uit. We kunnen ons daarom vinden in het nieuwe voorstel en zien uit naar de discussie bij de Voorjaarsnota.

BewustZW: Richting de SP kan ik antwoorden dat de effecten achter de voordeur, vooral bij de kleine ondernemers, niet helder zijn. Dit terwijl de impact van dit soort belastingverhogingen groot kan zijn.

VVD: Ik wil aansluiten bij de woorden van de heer Rutten van D66. Nu geldt vaak het adagium “de gebruiker betaalt”. In dat licht bezien, is het raar om alles naar eigenaren af te schuiven.

SP: Deze discussie had in het kader van de begroting gevoerd moeten worden.

VVD: De begroting is vastgesteld. Daarna kan er nog best aanleiding zijn een onderdeel onder de loep te nemen. Er ligt nu een meer redelijk voorstel voor de OZB.

Voorzitter: Wethouder De Jonge zal namens het college als eerste reageren.

College: De inspreker in het Forum van 1 december sprak namens het collectief van eigenaren en gebruikers. Zij hebben samen om een nieuw voorstel gevraagd. Het is een misvatting dat dit alleen een wens van eigenaren is. Ze trekken nu gezamenlijk op en willen dat graag blijven doen.

Het ging in de uitwerking overigens alleen om een schuif op de verhoging van de OZB, een klein(er) deel van de belasting. Het verschil valt dus erg mee, maar we willen graag de samenwerking tussen eigenaren en gebruikers in stand houden. Daar komt bij dat we juist de leegstand willen aanpakken. Dit hele pakket kunnen we in aanloop naar de Voorjaarsnota 2021 bespreken. Daarom willen we nog even wachten met eventuele aanpassingen. Natuurlijk willen we ook geen gat in de begroting, daarom het nu voorliggende voorstel.

SP: Welk belang hebben huurders hierbij?

College: Eerder hebben we de stap gezet om het reclamefonds af te schaffen. Nu laten we OZB inkomsten terugvloeien in het ondernemersfonds. Dat komt ten goede aan de gehele groep van gebruikers en eigenaren. Een dergelijke oplossing is ideaal.

GroenLinks: Onze fractie kan het gewijzigde voorstel van het college volgen. Te meer omdat de verschuiving slechts een klein deel van de belasting betrof. Het is goed om de tijd te nemen voor de discussie hierover. De vragen van de SP zijn voor een groot deel echter ook onze vragen.

Voorzitter: Er zijn nog enkele vragen over voor wethouder Matser.

College: Bij dit proces is snelheid ieder jaar nodig. Eerst moet de begroting worden vastgesteld, de uitwerking volgt in de belastingverordeningen. We proberen dat zo compleet en zorgvuldig mogelijk te doen.

Verder is de OZB verhoging voor iedereen fors. Dat is niet wat we willen, maar een noodzakelijk kwaad. In reactie op de opmerking van de heer Müller van de SP over de verhoging van de afvalstoffenheffing; er zijn een aantal factoren die deze verhoging onvermijdelijk maken.

Voorzitter: Als ik u goed heb beluisterd, kunnen de meeste fracties akkoord gaan met agendering van dit gewijzigde voorstel in de raad. Wie kan daar niet mee akkoord gaan? Ik zie dat de SP liever het oude voorstel geagendeerd ziet in de raad, voor het overige is er geen bezwaar tegen agendering van het nieuwe voorstel.

BewustZW: Het voorstel moet hoe dan ook door naar de raad.

Voorzitter: Mijn conclusie is dat het gewijzigde voorstel rijp is voor bespreking in de raad. Alle deelnemers bedank ik voor hun bijdrage aan het Forum. De vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 14 december 2020 Naar boven

Datum 14-12-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

 

 

Besluit

Aangenomen
Er is een stemverklaring afgelegd door de SP.
Amendement(en) aangenomen

Amendement(-en):