Pagina delen

Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2020

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De raad voor te stellen de volgende verordeningen vast te stellen:

 1. Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2020;
 2. Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2020;
 3. Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2020;
 4. Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2020;
 5. Legesverordening gemeente Zutphen 2020;
 6. Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2020;
 7. Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2020;
 8. Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2020;
 9. Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2020;
 10. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2020;
 11. Verordening haven- en opslaggelden gemeente Zutphen 2020;
 12. Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2020;
 13. Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2020;

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de gemeente Zutphen worden eenmaal per jaar alle belastingverordeningen beoordeeld en opnieuw vastgesteld. Hierbij worden naast tariefsverhogingen die voortvloeien uit de programmabegroting 2020-2023, tevens redactionele wijzigingen betrokken. Om misverstanden te voorkomen worden voor alle belastingsoorten ieder jaar nieuwe belastingverordeningen vastgesteld, onder intrekking van de reeds bestaande belastingverordeningen. Dit voorstel betreft de belastingverordeningen voor het jaar 2020 en kan worden gezien als een bevestiging van de in de programmabegroting 2020-2023 opgenomen voorstellen, inclusief geplande bezuinigingen.

Beoogd effect

De belastingverordeningen aan te passen aan de actuele situatie waardoor deze gelijke tred houden met de landelijke en plaatselijk gewenste ontwikkelingen.

Argumenten

Het vaststellen van deze belastingverordeningen is noodzakelijk om de financiële situatie, zoals deze in de programmabegroting 2020-2023 uiteengezet en vastgesteld is, te kunnen realiseren.
Indien de tarieven in de verordeningen niet conform het voorstel worden vastgesteld, heeft dit directe gevolgen voor de opbrengsten. Bij het opstellen van de programmabegroting 2020-2023 is als uitgangspunt genomen dat de opbrengst van de diverse belastingen met 1,4% (het inflatiepercentage) wordt verhoogd. Bij het opstellen van deze belastingverordeningen is rekening gehouden met deze aanpassing. Daarnaast is als een belangrijk uitgangspunt gehanteerd dat in toenemende mate gestreefd wordt naar kostendekkende tarieven. Voor het overige zijn alle beleidsmatige uitgangspunten, zoals die in de verschillende programma’s zijn vastgelegd, verwerkt in de verschillende verordeningen.

1. OZB
In het kader van de jaarlijkse WOZ(Wet Onroerende Zaken) -herwaardering krijgen alle onroerende zaken in de gemeente Zutphen een nieuwe WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2019. Voor het belastingjaar 2020 heft de gemeente OZB op basis van deze waarden.Alle onroerende zaken (woningen en niet-woningen) worden voor het belastingjaar 2020 naar waardepeildatum 1 januari 2019 getaxeerd. Het algemene beeld is dat de waarde van de woningen in onze gemeente is gestegen met 8% en de waarde van de niet-woningen gelijk is gebleven ten opzichte van de vorige waardepeildatum 1 januari 2018. Vooraf is de OZB opbrengst voor 2020 vastgesteld. De verwachte opbrengst is de begrote OZB-opbrengst 2019 plus de inflatiecorrectie van 1,4% en de autonome stijging van €850.000, zoals door de raad besloten. Aan de hand van deze geraamde opbrengst en de vastgestelde waarde van de woning en niet-woningen, wordt het OZB-tarief bepaald voor de drie categorieën OZB, namelijk eigenaar eigen woning, eigenaar niet-woning en gebruiker niet-woning.

Om deze OZB opbrengst te kunnen realiseren stellen wij voor om de volgende OZB-tarieven voor 2020 te hanteren:                                                      

OZB eigenaar woning 0,1210 % > 0,1312%
OZB eigenaar niet-woning 0,3407 % > 0,2900%
OZB gebruiker niet-woning 0,2540 % > 0,2540%

De berekening van de OZB tarieven treft u aan in bijlage A.

2. Rioolheffing
Met de rioolheffing worden de kosten die wij noodzakelijk achten voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van het beheer van hemelwater en grondwater verhaald.
Uitgangspunt bij de rioolheffing is een kostendekkende exploitatie.

Om volledige kostendekking te bereiken is het noodzakelijk dat de volgende tarieven voor 2020 worden vastgesteld:

Rioolheffing eigenaren € 103,50
Eigenaren garageboxen € 52,00

Rioolheffing gebruikers
Bij verbruik tot 500 m3 € 76,-
501 m3 tot 1000 m3 € 400,-
1001 m3 tot 2000 m3 € 1.300,-
2001 m3 en meer € 3.500,-

De berekening van de tarieven rioolheffing 2020 treft u aan in bijlage B.

3. Afvalstoffenheffing/Diftar
Via de afvalstoffenheffing worden alle kosten doorberekend aan inwoners, die te maken hebben met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Uitgangspunt is dat het tarief voor de afvalstoffenheffing geheel kostendekkend is.

Om volledige kostendekking te bereiken zijn onderstaande tarieven nodig:

Vast recht: € 164,65

Containers per aanbieding:
80 liter € 2,85
140 liter € 5,10
240 liter € 8,95

Ondergronds:
60 liter € 1,90
30 liter € 0,90

De berekening van de tarieven afvalstoffenheffing treft u in bijlage C.

4. Leges
Als bijlage bij dit voorstel treft u de vast te stellen legesverordening 2020 en de bijbehorende tarieventabel aan. De tariefbepaling voor een verstrekking uit het kiezersregister is vervallen (hoofdstuk 5 van titel 1). De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat iedereen kosteloos kan vragen welke gegevens over hem/haar zijn geregistreerd. Dit betreft ook de vraag of hij/zij als kiesgerechtigde is geregistreerd, daarmee vervalt de basis aan de tariefbepaling.

5. Precariobelasting
Op 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel afschaffing precariobelasting (Stb. 2017, 196), inclusief het amendement Veldman en Fokke. Hierdoor wordt de duur van de overgangstermijn voor gemeenten voor de afschaffing van de precariobelasting voor nutsnetwerken beperkt. Om te voorkomen dat het tarief tijdens de overgangstermijn stijgt is het tarief, conform voornoemd wetsvoorstel, gemaximeerd tot het tarief dat op grond van de belastingverordening gold op 10 februari 2016.

De wet is per 1 juli 2017 ingegaan en gemeenten mogen tot uiterlijk 1 juli 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken heffen. Dit houdt in dat 2021 het laatste jaar is waarin gemeenten volledig precariobelasting op leidingen van nutsnetwerken mogen heffen.

6. Toeristenbelasting, hondenbelasting en parkeerbelasting
Bij de toeristenbelasting, hondenbelasting en parkeerbelasting wordt in totaal voor € 100.000,00 aan tariefstijgingen doorgevoerd, dit in verhouding tot de opbrengsten waardoor de parkeerbelasting het meest gaat bijdragen.
Bij de behandeling van de programmabegroting Zutphen 2020-2023 is amendementnummer A12 (gewijzigd) aangenomen om de toeristenbelasting extra te verhogen naar € 2,50 per dag om een voorziening maatwerk medische kosten te realiseren van € 50.000,00.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

 1. Bekendmaking van het raadsbesluit vindt plaats in de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP), enkele dagen na de besluitvorming.
 2. De verordeningen treden de dag na de datum van bekendmaking in werking, waarbij de datum van ingang van de heffingen op 1 januari 2020 is bepaald.

Rapportage/evaluatie

Afwijkingen in de opbrengsten van belastingen worden zo nodig gerapporteerd in de verschillende bestuursrapportages.

Financiën

Alle bedragen zijn in lijn met de programmabegroting 2020-2023.

Bijlagen

1 Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2020 en 20191002 Verordening onroerendezaakbelastingen gemeente Zutphen 2020 na aanpassing
2 Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2020;
3 Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2020;
4 Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2020;
5 Legesverordening gemeente Zutphen 2020;
6 Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2020;
7 Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2020;
8 Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2020;
9 Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2020;
10 Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2020;
11 Verordening haven- en opslaggeld gemeente Zutphen 2020;
12 Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2020;
13 Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2020;

* Tariefberekening:
A Berekening tarieven OZB 2020 en bijlage A berekening OZB tarieven na aanpassing
B Berekening tarieven rioolheffing 2020;
C Berekening tarieven afvalstoffenheffing 2020;
D Vergelijk tarieven 2019 vs 2020 en bijlage D vergelijk tarieven 2019 vs 2020 na aanpassing

+ 20191002 Raadsvoorstel vaststelling belastingverordeningen Zutphen 2020 na aanpassing
+ Memo Raad aangepaste OZB tarieven 2020, 12 december 2019

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0127

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 november 2019 met nummer 151454b e s l u i t :

vast te stellen de:

1 Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2020;
2 Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2020;
3 Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2020;
4 Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2020;
5 Legesverordening gemeente Zutphen 2020;
6 Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2020;
7 Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2020;
8 Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2020;
9 Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2020;
10 Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2020;
11 Verordening haven- en opslaggeld gemeente Zutphen 2020;
12 Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2020;
13 Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2020;

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 2 december 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In de gemeente Zutphen worden eenmaal per jaar alle belastingverordeningen beoordeeld en opnieuw vastgesteld. Hierbij worden naast tariefsverhogingen die voortvloeien uit de programmabegroting 2020-2023, tevens redactionele wijzigingen betrokken. Om misverstanden te voorkomen worden voor alle belastingsoorten ieder jaar nieuwe belastingverordeningen vastgesteld, onder intrekking van de reeds bestaande belastingverordeningen.

Het voorliggende voorstel betreft dertien verschillende belastingverordeningen voor het jaar 2020 en bevestigt de in de programmabegroting 2020-2023 opgenomen voorstellen, inclusief geplande bezuinigingen. Het college stelt de raad voor de dertien verordeningen vast te stellen.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 02-12-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal. We hebben een groot aantal stukken op de agenda, waarvan de inschatting is dat het vooral hamerstukken in de raad betreft. Enkele stukken zijn vanavond voor een (korte) bespreking geagendeerd.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Graag eerst uw aandacht voor de inspreker. Het woord is aan de heer Athmer.

Zie voor de bijdrage van de heer Athmer de bijlage bij het verslag.

Voorzitter: Dank u wel meneer Athmer. Zijn er vragen voor de inspreker?

PvdA: Zijn er in Nederland bedrijven die werken met open deuren-beleid?

Inspreker: MamaLoes Babysjop werkt op deze manier. En in 2021 opent een Greyston bakkerij in Amsterdam op basis van hetzelfde concept.

SP: Bedankt voor dit mooie betoog. Wat ik me afvraag is wat de rol van de raad hierin kan zijn?

Inspreker: Ik bedoel niet direct dat de gemeente als bedrijfseigenaar op deze manier aan de slag moet gaan. De gemeente kan echter wel sturen en stimuleren. Bijvoorbeeld door hindernissen in regelgeving weg te nemen, bedrijven uit te nodigen naar Zutphen te komen en te faciliteren.

GroenLinks: Heeft u al ondernemers uit Zutphen gesproken?

Inspreker: Nog niet. Wel ken ik enkele bedrijven, groot en klein, die open staan voor het idee.

D66: Kunnen we dit puur aan de ondernemers overlaten?

Inspreker: Dat kan. Het kost alleen meer tijd en je bent als gemeente afhankelijk van initiatieven van anderen.

Voorzitter: De inspreker heeft verzocht om een eigenstandig Forum over dit onderwerp. Hoe denken de fracties daarover?

GroenLinks en VVD: We kunnen het aan de fracties zelf overlaten initiatief te nemen.

PvdA: Wij denken dat het thema zich goed leent voor een Forumavond.

D66: Wanneer we een forum organiseren, zou het goed zijn voor een bredere opzet te kiezen. Daarbij denk ik aan basisbanen, waar de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over heeft gerapporteerd, en het idee van een basisinkomen.

Voorzitter: Ik constateer dat de meningen verdeeld zijn en stel voor dat we het verzoek om een forum over dit onderwerp voorleggen aan het Presidium. Zij kunnen bepalen of het forum er moet komen en welke vorm en welke breedte wenselijk is.

Bedankt voor uw bijdrage meneer Athmer, u kunt weer plaatsnemen op de publieke tribune.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Geen informatie.

4. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij hebben twee moties in voorbereiding. De eerste is een motie over Grondstoffenrijk Zutphen, de tweede gaat over huis aan huis bladen en reclamefolders. We zijn van plan de moties op 16 december in te dienen en we zullen nog bezien of we vragen om directe behandeling en besluitvorming. Het uitgangspunt is dat andere fracties voldoende tijd krijgen zich een oordeel te vormen over de moties.

5. Toezeggingenlijsten

5a Toezeggingenlijst Forum 2 december 2019

Geen opmerkingen.

5b Toezeggingenlijst Raad 2 december 2019

BewustZW: Hoe staat het met de toezegging over het maaibeleid bij trapveldjes (nummer 2019-16)?

Voorzitter: In de lijst ter inzage liggende stukken is het beloofde memo opgenomen (memo nr. 1).

GroenLinks: Is bekend wanneer het voor eind november aangekondigde memo over de pilot inburgering beschikbaar komt (nummer 2019-15)?

College: Dat zal ik voor u nagaan.

D66: De toezegging over het plan van aanpak invulling en uitvoering aanbevelingen Rekenkameronderzoek ‘Taken op afstand dichtbij’ (2018-07), hoe staat het daarmee?

College: Ook dit zullen we voor u uitzoeken.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a Verordening Werkgeverscommissie gemeente Zutphen 2020

VVD: Onze fractie heeft vragen bij dit voorstel. We hebben behoefte aan een Forum.

CDA: Wat is uw vraag? Ik ben hier namens de Werkgeverscommissie om vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

VVD: Op dit moment is me niet helemaal helder wat vanuit de fractie is bedoeld. Het gaat om artikel 2, lid 5 van de verordening.

Voorzitter: Ik stel voor dat u probeert in bilateraal overleg de vraag scherp te krijgen, zodat deze kan worden beantwoord. Het voorstel gaat vooralsnog als hamerstuk door naar de raad.

6b Eerste Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6c Vaststelling Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019

BewustZW: We willen dit onderwerp graag als bespreekpunt op de agenda van de raad. Dat geldt ook voor de agendapunten 6d en 6e.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6d Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2020

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6e Aansluiting van de gemeenschappelijke regelingen ODA, PlusOV en Tribuut bij werkgeversvereniging

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6f Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 en 2020 van de gemeente Zutphen

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

7 Herbeoordeling reserves

BewustZW: Eén van de subsidies was bedoeld voor glasvezel. In Warnsveld is glasvezel inmiddels aangelegd, is dat in de gehele gemeente inmiddels gebeurd?

College: Alleen het surplus, het geld dat over is na de aanleg van glasvezel in de hele gemeente, zetten we over naar de algemene reserve.

8 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2020

Voorzitter: Ik constateer dat er geen vragen zijn over dit voorstel en dat het door kan naar de raad.

9 Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019

SP: De inhoud van de brief van wijkteam de zuidwijken over de Uitwijk (rubriek C, nummer 01) vinden wij verontrustend. Wat doet het college hieraan?

College: We zijn bezig uit te zoeken hoe het precies zit. Er zitten een aantal aannames in de brief die helaas niet juist zijn. Het college komt nog met een schriftelijke reactie.

10 Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 december 2019

GroenLinks: Over het Vispoortplein/ de voormalige meisjesvakschool (collegestuk nummer 3) willen we graag een Forum.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van GroenLinks heeft gevraagd dit onderwerp in een Forum te bespreken.

11 Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 22 november 2019

GroenLinks: We zien op de lijst dat het college is gevraagd een memo over de voortgang en realisatie van ideeën uit het Blauwboek op te stellen. Voor onze fractie is dat niet voldoende, we willen dit onderwerp graag bespreken in een Forum.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van GroenLinks heeft gevraagd dit onderwerp in een Forum te bespreken. Het ligt voor de hand het onderwerp te agenderen wanneer het memo van het college is ontvangen.

12 Vaststellen forumverslag(en)

12a Forumverslag 07-11-2019

Het Forumverslag van 7 november 2019 wordt vastgesteld.

12b Forumverslag 14-11-2019

Het Forumverslag van 14 november 2019 wordt vastgesteld.

13 Sluiting

Voorzitter: Dank voor uw bijdrage, de vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 25 stemmen voor en één stem tegen uitgebracht.
Geen amendementen ingediend