Pagina delen

Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De raad voor te stellen de volgende verordeningen vast te stellen:

 1. Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2019;
 2. Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2019;
 3. Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2019;
 4. Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2019;
 5. Legesverordening gemeente Zutphen 2019;
 6. Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2019;
 7. Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2019;
 8. Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2019;
 9. Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2019;
 10. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2019;
 11. Verordening haven- en opslaggelden gemeente Zutphen 2019;
 12. Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2019;
 13. Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2019;

 14. Verordening tot intrekking van de Verordening reclamebelasting 2018;

Artikel 1 Intrekking verordening

De verordening reclamebelasting 2018, vastgesteld bij besluit van de raad van 18 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 2 Inwerkingtreding     

De Verordening tot intrekking van de Verordening reclamebelasting 2018 treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de gemeente Zutphen worden eenmaal per jaar alle belastingverordeningen beoordeeld en opnieuw vastgesteld. Hierbij worden naast tariefsverhogingen conform de programmabegroting 2019-2022, tevens de gehonoreerde bezuinigingsvoorstellen en redactionele wijzigingen betrokken. Om misverstanden te voorkomen worden voor alle belastingsoorten ieder jaar nieuwe belastingverordeningen vastgesteld, onder intrekking van de reeds bestaande belastingverordeningen. Dit voorstel betreft de belastingverordeningen voor het jaar 2019 en kan worden gezien als een bevestiging van de in de programmabegroting 2019-2022 opgenomen voorstellen. Daarnaast wordt voorgesteld om de reclamebelasting af te schaffen als voedingsbron voor het ondernemersfonds.

Beoogd effect

De belastingverordeningen aan te passen aan de actuele situatie waardoor deze gelijke tred houden met de landelijke en plaatselijk gewenste ontwikkelingen.

Argumenten

Het vaststellen van deze belastingverordeningen is noodzakelijk om de financiële situatie, zoals deze in de programmabegroting 2019-2022 uiteengezet en vastgesteld is, te kunnen realiseren. Hierbij is tevens rekening gehouden met de gehonoreerde bezuinigingsvoorstellen

Indien de tarieven in de verordeningen niet conform het voorstel worden vastgesteld, heeft dit directe gevolgen voor de opbrengsten. Bij het opstellen van de programmabegroting 2019-2022 is als uitgangspunt genomen dat de opbrengst van de diverse belastingen met 2,3% (het inflatiepercentage) wordt verhoogd. Bij het opstellen van deze belastingverordeningen is rekening gehouden met deze aanpassing. Daarnaast is als een belangrijk uitgangspunt gehanteerd dat in toenemende mate gestreefd wordt naar kostendekkende tarieven. Voor het overige zijn alle beleidsmatige uitgangspunten, zoals die in de verschillende programma’s zijn vastgelegd, verwerkt in de verschillende verordeningen. Hieronder wordt kort ingegaan op een aantal verordeningen en het voorstel om de reclamebelasting af te schaffen.

1. Afschaffen reclamebelasting

Binnen het huidige systeem van reclamebelasting wordt het ondernemersfonds gevuld door de belasting die ondernemers in het centrum en industriegebied van Zutphen betalen voor reclame-uitingen op of aan de gevel van hun bedrijfspand. Wat nu voorligt is om van dit systeem af te stappen en te komen tot de inrichting van een fonds voor Zutphen, ter stimulering van ondernemerskracht en buurtkracht.Het idee “op weg naar een fonds voor Zutphen” vindt zijn grondslag in een traject dat door ondernemers is gestart. Enkele jaren geleden is een systeem opgezet om via organisaties van ondernemers invulling te geven aan de collectieve belangen van binnenstad resp. de bedrijventerreinen. Die collectieve belangen hebben zonder meer óók een directe betekenis voor de hele Zutphense samenleving.

De gemeente heeft indertijd besloten de subsidies ten bate van die organisaties deels te dekken uit heffing van reclamebelasting. De ervaring daarmee is negatief:

 • De opbrengsten zijn veel lager dan aanvankelijk door de gemeente geschat
 • De uitvoeringskosten zijn uitzonderlijk hoog
 • Vastgoedondernemers worden níet belast, waar ze wel belang hebben

Vastgoedondernemers, winkeliers en bedrijven hebben de hoofden bij elkaar gestoken, op zoek naar een nieuwe aanpak. Dat idee heeft een plek gekregen in het coalitieakkoord. Met een soortgelijk fonds is in een 20-tal andere gemeenten goede ervaring opgedaan. In die gemeenten wordt het fonds gevoed via de Onroerende zaakbelasting (OZB). In de uitwerking van de initiatiefgroep is de discussie verbreed naar een “fonds voor Zutphen".

Het is de bedoeling om dit (brede) fonds voor Zutphen te dekken door een extra verhoging van de OZB voor zowel woningen als niet-woningen. Tegenover deze lastenverzwaring staat opheffing van de reclamebelasting. U ontvangt binnenkort een separaat voorstel om te komen tot een “fonds voor Zutphen”.

2. OZB

In het kader van de jaarlijkse WOZ(Wet Onroerende Zaken) -herwaardering krijgen alle onroerende zaken in de gemeente Zutphen een nieuwe WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2018. Voor het belastingjaar 2019 heft de gemeente OZB op basis van deze waarden.Alle onroerende zaken (woningen en niet-woningen) worden voor het belastingjaar 2019 naar waardepeildatum 1 januari 2018 getaxeerd. Het algemene beeld is dat de waarde van de woningen in onze gemeente is gestegen met 5,7% en de waarde van de niet-woningen met 3% ten opzichte van de vorige waardepeildatum 1 januari 2017.

Het voorstel is om de OZB opbrengst ten opzichte van 2018 van woningen te verhogen met 7,5% en de OZB opbrengst van niet-woningen met 17,5%.

Om deze OZB opbrengst te kunnen realiseren waarbij wordt voldaan aan de gehonoreerde bezuinigingsvoorstellen en voeding van het fonds voor Zutphen stellen wij voor om de volgende OZB-tarieven voor 2019 te hanteren:                                                         

OZB eigenaar woning           0,1278 %                                           

OZB eigenaar niet-woning    0,2626 %                                           

OZB gebruiker niet-woning   0,2217 %

De berekening van de OZB tarieven treft u aan in bijlage A.

3. Rioolheffing

Met de rioolheffing worden de kosten die wij noodzakelijk achten voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van het beheer van hemelwater en grondwater verhaald.

Uitgangspunt bij de rioolheffing is een kostendekkende exploitatie.

Om volledige kostendekking te bereiken is het noodzakelijk dat de volgende tarieven voor 2019 worden vastgesteld:

Rioolheffing eigenaren        € 103,50

Eigenaren garageboxen      € 52,00

Rioolheffing gebruikers

Bij verbruik tot 500 m3      € 76,-

501 m3 tot 1000 m3          € 400,-

1001 m3 tot 2000 m3        € 1.300,-

2001 m3 en meer             € 3.500,-

Met bovenstaande tarieven blijven de tarieven rioolheffing in lijn met het door de raad op 30 november 2015 vastgestelde waterketenplan. Om deze tarieven conform het Waterketenplan te kunnen vaststellen is gekozen voor een jaarlijkse dotatie vanuit de voorziening riolering. De voorziening riolering is opgebouwd uit het gebruikersdeel en het eigenarendeel. Voor het gebruikersdeel wordt voor 2019 in totaal € 492.165,- uit de voorziening onttrokken. Dit sluit goed aan bij het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV). Het BVV geeft richtlijnen voor de financiële huishouding van gemeenten. Daarnaast maakt het besluit het mogelijk om te sparen voor toekomstige investeringen en groot onderhoud. Voor 2019 zal daarom voor het eigenarendeel gespaard worden in de voorziening voor toekomstige uitgaven ad € 451.232,-.

De berekening van de tarieven rioolheffing 2019 treft u aan in bijlage B.

4. Afvalstoffenheffing/Diftar

Via de afvalstoffenheffing worden alle kosten doorberekend aan inwoners, die te maken hebben met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Uitgangspunt is dat het tarief voor de afvalstoffenheffing geheel kostendekkend is.

Om volledige kostendekking te bereiken zijn onderstaande tarieven nodig:

Vast recht:                   € 138,50

Containers per aanbieding:

80 liter                        € 2,80

140 liter                      € 5,00

240 liter                      € 8,80

Ondergronds:

60 liter                        € 1,85

30 liter                        € 0,90

De berekening van de tarieven afvalstoffenheffing treft u in bijlage C.

5. Leges

Als bijlage bij dit voorstel treft u de vast te stellen legesverordening 2019 en de bijbehorende tarieventabel aan. In verband met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hoofdstuk 6 van titel 1, de tarieven rondom de Wet bescherming persoonsgegevens, vervallen. Artikel 12, lid 5 van de AVG bepaalt dat de behandeling van een verzoek tot inzage, rectificatie, gegevenswissing en dergelijke kosteloos is. Verder is hoofdstuk 15 van titel 1 (Winkeltijdenwet) vervallen en ondergebracht in hoofdstuk 6 van titel 3. Het Europese Hof van Justitie heeft namelijk beslist dat detailhandel in goederen een dienst is in de zin van de Dienstenrichtlijn en daarmee in Titel 3 van de Legesverordening thuishoort.

6. Precariobelasting

Op 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel afschaffing precariobelasting (Stb. 2017, 196), inclusief het amendement Veldman en Fokke. Hierdoor wordt de duur van de overgangstermijn voor gemeenten voor de afschaffing van de precariobelasting voor nutsnetwerken beperkt. Om te voorkomen dat het tarief tijdens de overgangstermijn stijgt is het tarief, conform voornoemd wetsvoorstel, gemaximeerd tot het tarief dat op grond van de belastingverordening gold op 10 februari 2016.

De wet is per 1 juli 2017 ingegaan en gemeenten mogen tot uiterlijk 1 juli 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken heffen. Dit houdt in dat 2021 het laatste jaar is waarin gemeenten volledig precariobelasting op leidingen van nutsnetwerken mogen heffen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

 1. Bekendmaking van het raadsbesluit vindt plaats in de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP), enkele dagen na de besluitvorming.
 2. De verordeningen treden de dag na de datum van bekendmaking in werking, waarbij de datum van ingang van de heffingen op 1 januari 2019 is bepaald.

Rapportage/evaluatie

Afwijkingen in de opbrengsten van belastingen worden zo nodig gerapporteerd in de verschillende bestuursrapportages.

Financiën

Alle bedragen zijn in lijn met de programmabegroting 2019-2022 en de gehonoreerde bezuinigingsvoorstellen. Bezuinigingsmaatregel 31 (verhogen van de OZB met 17,5% voor niet-woningen en 7,5% voor woningen en opheffen reclamebelasting) is voor een deel verwerkt in de programmabegroting en voor een deel nog niet. Van de totale meeropbrengst van € 1.060.000 is € 500.000 aangewend voor de dekking van het begrotingstekort. Het restant zal worden gestort in het fonds voor Zutphen. Voor het instellen van een fonds voor Zutphen en de daarbij behorende begrotingswijziging ontvangt u binnenkort separaat een voorstel.

Bijlagen

1 Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2019;

2 Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2019;

3 Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2019;

4 Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2019;

5 Legesverordening gemeente Zutphen 2019;

6 Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2019;

7 Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2019;

8 Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2019;

9 Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2019;

10 Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2019;

11 Verordening haven- en opslaggeld gemeente Zutphen 2019;

12 Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2019;

13 Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2019;

14 Verordening tot intrekking van de Verordening reclamebelasting 2018;

* Tariefberekening:

A Berekening tarieven OZB 2019;

B Berekening tarieven rioolheffing 2019;

C Berekening tarieven afvalstoffenheffing 2019;

D Vergelijk tarieven 2018 vs 2019;

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0132

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 november 2018 met nummer 129427


 

 


b e s l u i t :

vast te stellen de:

1          Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2019;

2          Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2019;

3          Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2019;

4          Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2019;

5          Legesverordening gemeente Zutphen 2019;

6          Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2019;

7           Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen

2019;

8          Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2019;

9          Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2019;

10        Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2019;

11        Verordening haven- en opslaggeld gemeente Zutphen 2019;

12        Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2019;

13        Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2019;

 

14        Verordening tot intrekking van de Verordening reclamebelasting 2018

Artikel 1 Intrekking verordening

De verordening reclamebelasting 2018, vastgesteld bij besluit van de raad van 18 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 2 Inwerkingtreding     

De Verordening tot intrekking van de Verordening reclamebelasting 2018 treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 17 december 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 17-12-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 3 december 2018 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

In de gemeente Zutphen worden eenmaal per jaar alle belastingverordeningen beoordeeld en opnieuw vastgesteld. Hierbij worden naast tariefsverhogingen conform de programmabegroting 2019-2022, tevens de gehonoreerde bezuinigingsvoorstellen en redactionele wijzigingen betrokken. Om misverstanden te voorkomen worden voor alle belastingsoorten ieder jaar nieuwe belastingverordeningen vastgesteld, onder intrekking van de reeds bestaande belastingverordeningen. Dit voorstel betreft de belastingverordeningen voor het jaar 2019 en kan worden gezien als een bevestiging van de in de programmabegroting 2019-2022 opgenomen voorstellen. Daarnaast wordt voorgesteld om de reclamebelasting af te schaffen als voedingsbron voor het ondernemersfonds.

Met dit voorstel wordt beoogd de belastingverordeningen aan te passen aan de actuele situatie waardoor deze gelijke tred houden met de landelijke en plaatselijk gewenste ontwikkelingen.

De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over de voorliggende verordeningen. Het is op grond van artikel 147 en 149 van de Gemeentewet een bevoegdheid van de raad in verordeningen vast te stellen.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 03-12-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer