Pagina delen

Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2018

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De raad voor te stellen de volgende verordeningen vast te stellen:

 1. Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2018;
 2. Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2018;
 3. Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2018;
 4. Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2018;
 5. Legesverordening gemeente Zutphen 2018;
 6. Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2018;
 7. Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2018;
 8. Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2018;
 9. Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2018;
 10. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2018;
 11. Verordening haven- en opslaggelden gemeente Zutphen 2018;
 12. Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2018;
 13. Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2018 en de
 14. Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2018.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de gemeente Zutphen worden eenmaal per jaar alle belastingverordeningen beoordeeld en opnieuw vastgesteld. Hierbij worden naast tariefsverhogingen conform de programmabegroting 2018-2021, tevens de benodigde redactionele en technische wijzigingen betrokken. Om misverstanden te voorkomen worden voor alle belastingsoorten ieder jaar nieuwe belastingverordeningen vastgesteld, onder intrekking van de reeds bestaande belastingverordeningen. Dit voorstel betreft de belastingverordeningen voor het jaar 2018 en kan worden gezien als een bevestiging van de in de programmabegroting 2018-2021 opgenomen voorstellen.

Beoogd effect

De belastingverordeningen aan te passen aan de actuele situatie waardoor deze gelijke tred houden met

de landelijke en plaatselijk gewenste ontwikkelingen.

Argumenten

Het vaststellen van deze belastingverordeningen is noodzakelijk om de financiële situatie, zoals

deze in de programmabegroting 2018-2021 uiteengezet en vastgesteld is, te kunnen realiseren.

Indien de tarieven in de verordeningen niet conform het voorstel worden vastgesteld, heeft dit directe

gevolgen voor de opbrengsten. Bij het opstellen van de programmabegroting 2018-2021 is als uitgangspunt genomen dat de tarieven voor de diverse belastingen met 1,4% worden verhoogd. Bij het opstellen van deze belastingverordeningen is rekening gehouden met deze aanpassing. Daarnaast is als een belangrijk uitgangspunt gehanteerd dat in toenemende mate gestreefd wordt naar kostendekkende tarieven. Voor het overige zijn alle beleidsmatige uitgangspunten, zoals die in de verschillende programma’s zijn vastgelegd, verwerkt in de verschillende verordeningen. Hieronder wordt kort ingegaan op een aantal verordeningen.

1. Onroerende zaakbelasting (OZB)

In het kader van de jaarlijkse WOZ(Wet Onroerende Zaken) -herwaardering krijgen alle onroerende zaken in de gemeente Zutphen een nieuwe WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2017. Voor het belastingjaar 2018 heft de gemeente OZB op basis van deze waarden.Alle onroerende zaken (woningen en niet-woningen) worden voor het belastingjaar 2018 naar waardepeildatum 1 januari 2017 getaxeerd.

In 2017 is door areaaluitbreiding een structurele meeropbrengst gehaald bij de OZB van € 400.000. deze meeropbrengst is verdisconteerd in de programmabegroting 2018-2021.Het algemene beeld is dat de waarde van de woningen in onze gemeente is gestegen met 4,53% en de waarde van niet-woningen met 1% stijgt ten opzichte van de vorige waardepeildatum 1 januari 2016. 

Op basis van bovenstaande overwegingen en om de in de begroting 2018 geraamde OZB-opbrengst te kunnen realiseren stellen wij voor om de volgende OZB-tarieven voor 2018 te hanteren:                                                                                       

OZB eigenaar woning 0,1262 %                                           

OZB eigenaar niet-woning 0,2330 %                                           

OZB gebruiker niet-woning 0,2010 %

De berekening van de OZB tarieven treft u aan in bijlage A.

2. Rioolheffing

Met de rioolheffing worden de kosten die wij noodzakelijk achten voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van het beheer van hemelwater en grondwater verhaald.

Uitgangspunt bij de rioolheffing is een kostendekkende exploitatie.

Om volledige kostendekking te bereiken is het noodzakelijk dat de volgende tarieven voor 2018 worden vastgesteld:

Rioolheffing eigenaren € 102,20

Eigenaren garageboxen € 51,10

Rioolheffing gebruikers

Bij verbruik tot 500 m3 € 73,-

501 m3 tot 1000 m3 € 400,-

1001 m3 tot 2000 m3 € 1.300,-

2001 m3 en meer € 3.500,-

Met bovenstaande tarieven blijven de tarieven rioolheffing in lijn met het door de raad op 30 november 2015 vastgestelde waterketenplan. Om deze tarieven conform het Waterketenplan te kunnen vaststellen is gekozen voor een jaarlijkse dotatie vanuit de voorziening riolering. De voorziening riolering is opgebouwd uit het gebruikersdeel en het eigenarendeel. Voor het gebruikersdeel wordt voor 2018 in totaal € 628.357,- uit de voorziening onttrokken.

Dit sluit goed aan bij het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV). Het BVV geeft richtlijnen voor de financiële huishouding van gemeenten. Daarnaast maakt het besluit het mogelijk om te sparen voor toekomstige investeringen en groot onderhoud. Voor 2018 zal daarom voor het eigenarendeel gespaard worden in de voorziening voor toekomstige uitgaven ad € 506.904,-.

De berekening van de tarieven rioolheffing 2018 treft u aan in bijlage B.

3. Afvalstoffenheffing/Diftar

Via de afvalstoffenheffing worden alle kosten doorberekend aan inwoners, die te maken hebben met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Uitgangspunt is dat het tarief voor de afvalstoffenheffing geheel kostendekkend is.

Om volledige kostendekking te bereiken zijn onderstaande tarieven nodig:

Vast recht: € 121,80

Containers per aanbieding:

80 liter € 2,70

140 liter € 4,75

240 liter € 7,95

Ondergronds:

60 liter € 1,70

25 liter € 0,80

De berekening van de tarieven afvalstoffenheffing treft u in bijlage C.

4. Leges

Als bijlage bij dit voorstel treft u de vast te stellen legesverordening 2018 en de bijbehorende tarieventabel aan. De verschillende tarieven in deze verordening zijn met 1,4% (inflatie) verhoogd.

Vanaf 1 januari 2018 biedt de Legesverordening de mogelijkheid tot het sluiten van een budgethuwelijk. Deze mogelijkheid komt naast het reeds bestaande kosteloos huwelijk. In de praktijk kiezen relatief veel bruidsparen voor een kosteloos huwelijk. Vaak komt de vraag om extra familie en vrienden mee te nemen naar de huwelijksvoltrekking, buiten het toegestane maximaal aantal getuigen bij een kosteloos huwelijk. Om aan deze vraag tegemoet te komen wordt voorgesteld een extra categorie bij de huwelijksvoltrekking in te voeren, het ‘budget-huwelijk’. Daarbij houdt de ambtenaar van de burgerlijke stand een korte (standaard)toespraak en kunnen tot maximaal 12 mensen aanwezig zijn. Dit budgethuwelijk kan alleen op maandag en woensdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur worden voltrokken. Het voorgestelde tarief voor het ‘budgethuwelijk’ is € 99,00.

Op 1 januari 2018 treedt het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen in werking (Stb. 2017, 373 en 391). De vergunningplicht op grond van de brandbeveiligingsverordening wordt vervangen door een meldingsplicht op grond van het Besluit waardoor de mogelijkheid om leges te heffen vervalt. Per 1 januari 2018 vervalt hierdoor hoofdstuk 6 Brandveilig gebruik van gebouwen van titel 3 van de tarieventabel van de Legesverordening.

5. Precariobelasting

Op 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel afschaffing precariobelasting (Stb. 2017, 196), inclusief het amendement Veldman en Fokke. Hierdoor wordt de duur van de overgangstermijn voor gemeenten voor de afschaffing van de precariobelasting voor nutsnetwerken beperkt. Tevens is in de wet vastgelegd dat gemeenten de tarieven niet meer mogen laten stijgen.

De wet is per 1 juli 2017 ingegaan en gemeenten mogen tot uiterlijk 1 juli 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken heffen. Dit houdt in dat 2021 het laatste jaar is waarin gemeenten volledig precariobelasting op leidingen van nutsnetwerken mogen heffen. Dit betekent voor 2022 € 750.000,- aan lagere opbrengsten uit de precariobelasting en vanaf 2023 jaarlijks € 1.500.000,-. Conform voornoemd wetsvoorstel is het tarief gemaximeerd tot het tarief dat op grond van de belastingverordening gold op 10 februari 2016.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

1.Bekendmaking van het raadsbesluit vindt plaats in de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP), enkele dagen na de besluitvorming.

2. De verordeningen treden de dag na de datum van bekendmaking in werking, waarbij de datum van ingang van de heffingen op 1 januari 2018 is bepaald.

Rapportage/evaluatie

Afwijkingen in de opbrengsten van belastingen worden zo nodig gerapporteerd in de verschillende bestuursrapportages.

Financiën

Alle bedragen zijn aangepast aan de gewenste ontwikkelingen uit de programmabegroting 2018-2021.

De op termijn teruglopende inkomsten precario zullen tijdig worden opgevangen. Daartoe zullen voorstellen aan u worden voorgelegd.

Bijlagen

1 Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2018;

2 Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2018;

3 Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2018;

4 Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2018;

5 Legesverordening gemeente Zutphen 2018;

6 Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2018;

7 Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2018;

8 Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2018;

9 Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2018;

10 Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2018;

11 Verordening haven- en opslaggeld gemeente Zutphen 2018;

12 Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2018;

13 Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2018 en

14 Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2018.

* Tariefberekening:

A Berekening tarieven OZB 2018;

B Berekening tarieven rioolheffing 2018;

C Berekening tarieven afvalstoffenheffing 2018;

D Vergelijk tarieven 2017 vs 2018.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0166

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 29 november 2017 met nummer 112722b e s l u i t :

de volgende verordeningen vast te stellen:

1 Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2018;

2 Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2018;

3 Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2018;

4 Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2018;

5 Legesverordening gemeente Zutphen 2018;

6 Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2018;

7 Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2018;

8 Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2018;

9 Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2018;

10 Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2018;

11 Verordening haven- en opslaggeld gemeente Zutphen 2018;

12 Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2018;

13 Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2018 en

14 Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2018.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 18 december 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Door de raad worden eenmaal per jaar alle belastingverordeningen opnieuw vastgesteld onder intrekking van de reeds bestaande belastingverordeningen. Naast tariefsverhogingen conform de begrotingsvoorstellen van 2018, worden tevens de benodigde redactionele en technische wijzigingen betrokken. Bij het opstellen van de programmabegroting 2018 is als uitgangspunt genomen dat de tarieven voor de diverse belastingen met 1,4% worden verhoogd. Bij het opstellen van deze belastingverordeningen is rekening gehouden met deze aanpassing. Daarnaast is als een belangrijk uitgangspunt gehanteerd dat in toenemende mate gestreefd wordt naar kostendekkende tarieven. Voor het overige zijn alle beleidsmatige uitgangspunten, zoals die in de verschillende programma’s zijn vastgelegd, verwerkt in de verschillende verordeningen.

De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over de voorliggende verordeningen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 18-12-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en H.J.M Verschure
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdA
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 18 december 2017

De Stadspartij verwijst naar toezegging 17-09. Vòòr 1 december zou het college een reactie toesturen naar aanleiding van de uitkomsten van het locatieonderzoek Wilhelminafontein. De Stadspartij heeft deze reactie nog niet gezien en informeert hiernaar. Het College verwijst naar de berichtgeving vorige week dat sprake is van enige vertraging wat deze reactie betreft. In genoemd bericht is tevens aangegeven dat het College hier begin januari 2018 op terug zal komen.

Het CDA heeft in het Presidium meerdere malen gevraagd om een memo over doelbelasting. Dit is enkele keren toegezegd, maar nog niet geëffectueerd. Spreker wil deze toezegging graag toegevoegd zien aan de lijst van toezeggingen. Het College zegt toe dat het memo in januari 2018 aan de raad wordt gestuurd. 

4b. Toezeggingenlijst Raad 18 december 2017

Geen vragen of opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

Er bestaat geen behoefte om op onderstaande voorstellen te reageren. De voorstellen worden als hamerstuk doorgeleid naar de Raad.

5a. Vernieuwing functioneren van de raad - keuzes inzake uit te werken richtingen

5b. Budgetoverheveling focustraject 2017-2018

5c. Renovatie sportzaal De Mene

5d. Bestemmingsplan Keucheniusstraat 26

5e. Wijziging tarieventabel Wegsleepverordening Zutphen 2003

5f. Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2018

6. Lijst ingekomen stukken Raad 18 december 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op de lijst ingekomen stukken. 

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 december 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op de lijst ter inzage liggende stukken.

8. Forumverslag 04-12-2017

Wordt conform vastgesteld.

9. Sluiting

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 18 december 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 18-12-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend