Pagina delen

Vaststelling belastingverordeningen 2017

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de raad voor te stellen tot het vaststellen van de:

 1. Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2017;
 2. Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2017;
 3. Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2017;
 4. Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2017;
 5. Legesverordening gemeente Zutphen 2017;
 6. Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2017;
 7. Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2017;
 8. Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2017;
 9. Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2017;
 10. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2017;
 11. Verordening haven- en opslaggelden gemeente Zutphen 2017;
 12. Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017;
 13. Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2017 en de
 14. Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2017.

 

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de gemeente Zutphen worden eenmaal per jaar alle belastingverordeningen beoordeeld en opnieuw vastgesteld. Hierbij worden naast tariefsverhogingen conform de begrotingsvoorstellen van 2017, tevens de benodigde redactionele en technische wijzigingen betrokken. Eventuele afwijkende voorstellen ten opzichte van de keuzenota/ strategische agenda/ bezuinigingsdocument 2015-2017 worden toegelicht. Om misverstanden te voorkomen worden voor alle belastingsoorten ieder jaar nieuwe belastingverordeningen vastgesteld, onder intrekking van de reeds bestaande belastingverordeningen. Dit voorstel betreft de belastingverordeningen voor het jaar 2017 en kan worden gezien als een bevestiging van de in de programmabegroting 2017 opgenomen voorstellen.

Beoogd effect

De belastingverordeningen aan te passen aan de actuele situatie waardoor deze gelijke tred houden met de landelijke en plaatselijk gewenste ontwikkelingen.

Argumenten

Het vaststellen van deze belastingverordeningen is noodzakelijk om de financiële situatie, zoals deze in de begroting 2017 uiteengezet en vastgesteld is, te kunnen realiseren. Indien de tarieven in de verordeningen niet conform het voorstel worden vastgesteld, heeft dit directe gevolgen voor de opbrengsten. Bij het opstellen van de programmabegroting 2017 is als uitgangspunt genomen dat de tarieven voor de diverse belastingen met 1% worden verhoogd. Bij het opstellen van deze belastingverordeningen is rekening gehouden met deze aanpassing. Daarnaast is als een belangrijk uitgangspunt gehanteerd dat in toenemende mate gestreefd wordt naar kostendekkende tarieven. Voor het overige zijn alle beleidsmatige uitgangspunten, zoals die in de keuzenota/strategische agenda/ bezuinigingsdocument 2015-2017 en de verschillende programma’s zijn vastgelegd, verwerkt in de verschillende verordeningen. Hieronder wordt kort ingegaan op een aantal verordeningen.

1. Onroerende zaakbelasting (OZB)

In het kader van de jaarlijkse WOZ(Wet Onroerende Zaken) -herwaardering krijgen alle onroerende zaken in de gemeente Zutphen een nieuwe WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2016. Voor het belastingjaar 2017 heft de gemeente OZB op basis van deze waarden.Alle onroerende zaken (woningen en niet-woningen) worden voor het belastingjaar 2017 naar waardepeildatum 1 januari 2016 getaxeerd.

Het algemene beeld is dat de waarde van de woningen in onze gemeente is gestegen met 1,76% en de waarde van niet-woningen met 0,24% (eigenarendeel) en 1,20% (gebruikersdeel) ten opzichte van de waardepeildatum 1 januari 2015. In de berekening bij het tarief voor het gebruikersdeel bij niet-woningen is o.a. rekening gehouden met een voorziening voor leegstand van panden. In tijden van veel leegstand zal deze voorziening hoger zijn met als uitkomst een hoger tarief.

Op basis van bovenstaande overwegingen en om de in de begroting 2017 geraamde OZB-opbrengst te kunnen realiseren stellen wij voor om de volgende OZB-tarieven voor 2017 te hanteren:

OZB eigenaar woning            0,1286 %                                           

OZB eigenaar niet-woning      0,2259 %                                           

OZB gebruiker niet-woning    0,2070 %                                                                                  

De berekening van de OZB tarieven treft u aan in bijlage A.

2. Rioolheffing

Met de rioolheffing worden de kosten die wij noodzakelijk achten voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van het beheer van hemelwater en grondwater verhaald.

Uitgangspunt bij de rioolheffing is een kostendekkende exploitatie.

Om volledige kostendekking te bereiken is het noodzakelijk dat de volgende tarieven voor 2017 worden vastgesteld:

Rioolheffing eigenaren            € 100,-

Eigenaren garageboxen          € 49,75

Rioolheffing gebruikers

Bij verbruik tot 500 m3          € 72,-

501 m3 tot 1000 m3               € 400,-

1001 m3 tot 2000 m3             € 1.300,-

2001 m3 en meer                  € 3.500,-

Met bovenstaande tarieven blijven de tarieven rioolheffing in lijn met het door de raad op 30 november 2015 vastgestelde waterketenplan. Om deze tarieven conform het Waterketenplan te kunnen vaststellen is gekozen voor een jaarlijkse dotatie vanuit de voorziening riolering. De voorziening riolering is opgebouwd uit het gebruikersdeel en het eigenarendeel. Voor het gebruikersdeel wordt voor 2017 in totaal € 635.015,- uit de voorziening onttrokken.

Dit sluit goed aan bij het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV). Het BVV geeft richtlijnen voor de financiële huishouding van gemeenten. Daarnaast maakt het besluit het mogelijk om te sparen voor toekomstige investeringen en groot onderhoud. Voor 2017 zal daarom voor het eigenarendeel gespaard worden in de voorziening voor toekomstige uitgaven ad € 412.490,-.

De berekening van de tarieven rioolheffing 2017 treft u aan in bijlage B.

3. Afvalstoffenheffing/Diftar

In de afgelopen paar jaar is de voorziening (reserve) afval sterk gegroeid onder andere door de vergoeding die wij van Nedvang ontvangen voor de gescheiden inzameling van plastic en de efficiënte manier van inzameling van afval door Circulus-Berkel. Vanwege de onzekerheden rond die inkomsten en o.a. de fusie van Circulus BV en Berkelmilieu NV is niet ingegrepen in de hoogte van de afvalstoffenheffing. Daardoor is de voorziening gegroeid tot 1,44 miljoen euro. Er is nu sprake van een stabiele situatie en is het tijd om de voorziening af te bouwen. Ten opzichte van de jaarlijkse lasten van circa 3,2 miljoen euro is de voorziening erg hoog, daarbij komt dat de afvalstoffenheffing niet meer dan 100% kostendekkend mag zijn. Door een verlaging van de voorziening gedurende 3 jaar met jaarlijks € 315.000,-  komt de voorziening op een acceptabel niveau. De verlaging  van de voorziening afval betekent een extra verlaging van het vaste deel van de afvalstoffenheffing.

Om volledige kostendekking te bereiken zijn onderstaande tarieven nodig:

Vast recht:                  € 127,20

Containers per aanbieding:

80 liter                        € 2,65

140 liter                      € 4,70

240 liter                      € 7,85

Ondergronds:

60 liter                        € 1,65

25 liter                        € 0,75

De berekening van de tarieven afvalstoffenheffing treft u in bijlage C.

4. Leges

Als bijlage bij dit voorstel treft u de vast te stellen legesverordening 2017 en de bijbehorende tarieventabel aan. De verschillende tarieven in deze verordening zijn met 1% (inflatie) verhoogd. Nieuw in de Legesverordening 2017 is hoofdstuk 12 waarin tarieven zijn opgenomen voor de aanvraag van een vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte op basis van de Leegstandswet.

Kanttekeningen

Er zijn nog gesprekken gaande met de stichting HIZ en SOBZ over de uitvoering van de reclamebelasting. Ervaringen met deze heffing in 2015 en 2016 hebben ertoe geleid dat er opnieuw gesprekken gaande zijn over de tarifering reclamebelasting 2017. Deze gesprekken zijn nog niet afgerond. Als de uitkomsten van de gesprekken definitief zijn, kan hiervan een financiële vertaling worden gemaakt. Na vaststelling van de Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017 kunnen tarieven eventueel wel naar beneden bijgesteld worden, maar niet naar boven. Indien vorenstaande leidt tot een nadelig effect op de begroting dan komen wij met een voorstel voor aanvullende dekking.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

 1. Het bekendmaken van de verordeningen vindt plaats op de gebruikelijke wijze.
 2. De verordeningen treden de dag na de datum van bekendmaking in werking, waarbij de datum van ingang van de heffingen op 1 januari 2017 is bepaald.

Rapportage/evaluatie

Afwijkingen in de opbrengsten van belastingen worden zo nodig gerapporteerd in de verschillende bestuursrapportages.

Financiën

Alle bedragen zijn aangepast aan de gewenste ontwikkelingen uit de keuzenota/ strategische agenda/ bezuinigingsdocument 2015-2017 en de ramingen van de begroting 2017.

Bijlagen

1. Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2017;

2. Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2017;

3. Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2017;

4. Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2017;

5. Legesverordening gemeente Zutphen 2017;

6. Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2017;

7. Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2017;

8. Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2017;

9. Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2017;

10. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2017;

11. Verordening haven- en opslaggeld gemeente Zutphen 2017;

12. Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017;

13. Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2017 en

14. Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2017.

* Tariefberekening:

A. Berekening tarieven OZB 2017;

B. Berekening tarieven rioolheffing 2017;

C. Berekening tarieven afvalstoffenheffing 2017;

D. Verloop tarieven 2016 t/m 2017.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0152

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 16 november 2016 met nummer 91484b e s l u i t :

over te gaan tot het vaststellen van:

1. Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2017;

2. Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2017;

3. Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2017;

4. Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2017;

5. Legesverordening gemeente Zutphen 2017;

6. Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2017;

7. Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2017;

8. Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2017;

9. Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2017;

10. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2017;

11. Verordening haven- en opslaggeld gemeente Zutphen 2017;

12. Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017;

13. Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2017 en

14. Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 6 december 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Door de raad worden eenmaal per jaar alle belastingverordeningen opnieuw vastgesteld onder intrekking van de reeds bestaande belastingverordeningen. Naast tariefsverhogingen conform de begrotingsvoorstellen van 2017, worden tevens de benodigde redactionele en technische wijzigingen betrokken. Bij het opstellen van de programmabegroting 2017 is als uitgangspunt genomen dat de tarieven voor de diverse belastingen met 1% worden verhoogd. Bij het opstellen van deze belastingverordeningen is rekening gehouden met deze aanpassing. 
De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over de voorliggende verordeningen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 06-12-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en M. Jaspers
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVD
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn drie insprekers.

De heer Bennink spreekt in over ervaringen met burgerparticipatie in de wijk.

Zijn bijdrage is als bijlage bijgevoegd.

De PvdA geeft aan zelf andere ervaringen te hebben vanuit betrokkenheid in de wijk en vraagt of er ook geïnformeerd is naar een containerregeling.

De heer Bennink antwoordt dat zijn ervaring is dat de gemeente naar de buurt kijkt.

Mevrouw Alink spreekt in over sociale huurwoningen.

Haar bijdrage is als bijlage bijgevoegd.

De PvdA vraagt of mevrouw in het forum aan het goede adres is.

Volgens mevrouw Alink is dat wel het geval, want zij heeft van de woningbouwvereniging gehoord dat de gemeente soms huizen toewijst.

Het college geeft aan dat deze informatie niet juist is. De gemeente wijst geen huizen toe aan mensen. De woningbouwcorporaties hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Mevrouw Alink geeft aan dan in ieder geval een signaal te hebben afgegeven en hoopt dat de gemeente dit richting de landelijke politiek kan aangeven.

De heer Schiltman spreekt in over leegstand van schoolgebouwen.

Zijn bijdrage is als bijlage bijgevoegd.

De voorzitter deelt mee dat binnenkort een raadsvoorstel voor een masterplan onderwijshuisvesting aan de orde komt.

D66 vraagt of de heer Schiltman nu stelt dat er op dit moment sprake is van leegstand ter waarde van € 300.000,-.

De heer Schiltman antwoordt bevestigend.

3. Actieve informatievoorziening

Het college heeft drie mededelingen. Deze hebben betrekking op het datalek, het COA en de huishoudelijke hulp.

Er is een laptop gestolen van een leverancier van de gemeente Zutphen. Deze leverancier verrichtte werkzaamheden in het kader van WOZ-waarden. Het is nog onduidelijk of op de gestolen laptop gegevens van de gemeente Zutphen stonden en of de laptop is gestolen om de gegevens of om de laptop. Het college heeft ervoor gekozen hierover te communiceren, omdat het om gegevens van onze burgers gaat. Het wordt in de gaten gehouden, er is een telefoonlijn voor vragen van burgers en op de website een Q&A.

De Stadspartij vraagt hoe voorkomen wordt dat op de laptop van een extern bedrijf gegevens van de gemeente Zutphen staan. Deze horen daar niet op te staan.

De PvdA vraagt of het college kan bevestigen dat het niet alleen om gegevens van de gemeente Zutphen gaat, maar dat ook andere gemeenten zijn betrokken.

D66 vraagt of er een expliciet protocol is over het afkoppelen van bestanden en of de laptop wachtwoord beveiligd was.

Burgerbelang vraagt of er meerdere externe bedrijven zijn die werken met gegevens van de gemeente.

Het college antwoordt dat het op dit moment niet zeker is of er daadwerkelijk gegevens van de gemeente Zutphen op de laptop stonden. Op grond van het contract hadden de gegevens gewist moeten zijn. Het probleem is dat de leverancier geen uitsluitsel kan geven of dit daadwerkelijk gebeurd is. De samenwerking met het bedrijf is in 2015 beëindigd. De taken zijn nu ondergebracht bij Tribuut, dat ook zaken doet met externe partijen. De huidige contracten zijn meer up-to-date; zo zijn er nu afspraken over encryptie van bestanden. De vorm en inhoud van contracten ontwikkelen zich snel. Dat neemt niet weg dat ook op basis van de van toepassing zijnde overeenkomst de bestanden verwijderd hadden moeten zijn.

D66 vraagt of er nu geen sprake is van actieve verificatie.

Het college zegt dat men nu het een en ander aan het uitzoeken is. In principe gaat men er wel van uit dat voorwaarden in een contract worden opgevolgd. Het college bevestigt dat er meerdere gemeenten zijn die door dit voorval getroffen worden. Het college vindt het van belang bewoners hierover te informeren. Dat de laptop beveiligd was met een wachtwoord kan worden bevestigd, maar opgemerkt wordt dat dit kwaadwillenden niet weerhoudt om gegevens te bemachtigen.

De PvdA vraagt waarom er door andere gemeenten niet over is gecommuniceerd.

Het college zegt niet op de hoogte te zijn van de afwegingen van andere gemeenten. Het college heeft zijn eigen afweging gemaakt.

Het college stelt de raad op de hoogte van ontwikkelingen met betrekking tot het COA. De instroom van vluchtelingen valt enorm mee. Het COA gaat daarom zowel in personeel als in omvang afschalen met 30%. Dit kan ook gevolgen hebben voor het AZC aan de Voorsterallee. Meer duidelijkheid hierover wordt verwacht voor januari. Dit wordt ook gecommuniceerd met omwonenden. De noodzakelijkheid van de noodopvanglocaties staat ook ter discussie. Ook hiervoor gaat de gemeente het gesprek met het COA aan over wat men met de noodopvanglocatie in Warnsveld wil. Tot slot meldt het college dat gemeenten op verzoek van de staatssecretaris in beeld hebben gebracht welke kosten zij hebben gemaakt voor het realiseren van de vluchtelingenopvang. Voor de gemeente Zutphen komt dit neer op een bedrag van ca. € 0,9 mln.. De kosten hebben grotendeels betrekking op onderwijsvoorzieningen, zoals aanloopkosten en het aanstellen van leerkrachten. De gemeente heeft een declaratie ingediend en verwacht hier binnenkort een besluit over van de staatssecretaris. Het college informeert de raad hierover.

D66 vraagt of dit ook kan betekenen dat het AZC in Zutphen gaat sluiten.

Het college kan nog niets zeggen over de gevolgen die dit specifiek voor Zutphen gaat hebben. De verwachting is dat het wel gevolgen heeft voor de omvang van de opvang, maar omdat in de bestuursovereenkomst is opgenomen dat deze locatie behoort tot de kernvoorraad is niet de verwachting dat deze zal sluiten.

Het college stelt het forum op de hoogte van een besluit van de rechter, naar aanleiding van een procedure die door een inwoner van Zutphen is aangespannen inzake een besluit over huishoudelijke hulp. Het betrof een bezwaar tegen een indicatie op basis van het normtijden protocol. De rechter heeft hierover geoordeeld dat dit onvoldoende onderbouwd is en onvoldoende ruimte biedt voor maatwerk. Het protocol wordt hierop aangepast.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 6 december 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 6 december 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Opbrengst incidentele grondverkoop ten behoeve van aanleg rondweg om de Hoven naar reserve strategische aankopen

Geen opmerkingen.

De voorzitter stelt vast dat dit agendapunt als hamerstuk door kan naar de raad.

6b. Herstel dak dependance Lea Dasbergschool

De SP vraagt hoe groot het college de kans acht dat de kosten kunnen worden verhaald.

Het college antwoordt hierover in gesprek te zijn met Woningbedrijf Ieder1, omdat de bouwer of de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. Of de schade daadwerkelijk verhaald kan worden hangt onder meer af aspecten zoals de melding, onderzoeksplicht en de verjaringstermijn van de constructie. Het college zet wel in op het verhalen van de schade. De raad zal worden geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek met Ieder1.

De SP besluit na beraad in de fractie of men akkoord is met behandeling van het voorstel als hamerstuk.

6c. Bestuursopdracht en voorbereidingskrediet Poort van Zuid

De voorzitter meldt dat in het presidium is besloten dit onderwerp als bespreekpunt te agenderen in de raad. De voorzitter geeft gelegenheid tot stellen van vragen.

De Stadspartij mist in de opsomming van moties de motie over de Vispoortbrug. Deze moet wel worden betrokken bij de bestuursopdracht.

D66 vraagt wat de status is van de verschillende moties. Dit zorgt voor verwarring omdat verschillende moties verschillende uitgangspunten hebben.

Het college geeft aan dat de opsomming van moties vooral bedoeld is om deze niet te vergeten. Het is de bedoeling geweest om alle bij de bestuursopdracht betrokken moties hierin op te nemen, dus als blijkt dat er een ontbreekt neemt het college deze onmiddellijk alsnog op. Het college probeert met het overzicht van een complexe opgave een chronologisch overzicht te maken, zodat het de raad ook helpt overzicht te krijgen. De status van de moties bepaalt de raad zelf.

De PvdA vraagt waarom een dergelijk onderwerp als hamerstuk wordt opgevoerd.

Het college licht toe dat de bestuursopdracht een opdracht is van het college aan de ambtelijke organisatie, die ter kennisneming aan de raad wordt gebracht. Daarvoor vraag het college geld aan de raad om vooruitlopend daarop met de voorbereiding te kunnen starten en tijdelijke maatregelen te kunnen nemen. Er worden geen onomkeerbare stappen genomen en de raad wordt meegenomen in het verdere proces.

6d. Vaststelling belastingverordeningen 2017

Geen opmerkingen.

De voorzitter stelt vast dat dit agendapunt als hamerstuk door kan naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 6 december 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 6 december 2016

Geen opmerkingen.

9. Forumverslag 21-11-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 6 december 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 06-12-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend