Pagina delen

Vaststelling Belastingverordeningen 2016

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de raad voor te stellen over te gaan tot het vaststellen van:

1. Verordening onroerende zaakbelastingen 2016;

2. Verordening rioolheffing 2016;

3. Verordening afvalstoffenheffing 2016;

4. Verordening hondenbelasting 2016;

5. Legesverordening 2016;

6. Verordening precariobelasting 2016;

7. Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2016;

8. Verordening parkeerbelasting 2016;

9. Verordening marktgelden 2016;

10. Verordening lijkbezorgingsrechten 2016;

11. Verordening haven- en opslaggelden 2016;

12. Verordening reclamebelasting 2016;

13. Verordening toeristenbelasting 2016;

14. Verordening watertoeristenbelasting 2016;

15. Kwijtscheldingsbesluit 2016;

over te gaan tot wijziging van de begroting 2016 (2016-1).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de gemeente Zutphen worden eenmaal per jaar alle belastingverordeningen beoordeeld en opnieuw vastgesteld. Hierbij worden naast tariefsverhogingen conform de begrotingsvoorstellen van 2016, tevens de benodigde redactionele en technische wijzigingen betrokken. Eventuele afwijkende voorstellen t.o.v. de keuzenota/strategische agenda/ bezuinigingsdocument 2015-2017 worden toegelicht. Om misverstanden te voorkomen worden voor alle belastingsoorten ieder jaar nieuwe belastingverordeningen vastgesteld, onder intrekking van de reeds bestaande belastingverordeningen. Dit voorstel betreft de verordeningen 2016 en kan worden gezien als een bevestiging van de in de programmabegroting 2016 opgenomen voorstellen.

Beoogd effect

De belastingverordeningen aan te passen aan de actuele situatie waardoor deze gelijke tred houden met de landelijke en plaatselijk gewenste ontwikkelingen.

Argumenten

Het vaststellen van deze belastingverordeningen is noodzakelijk om de financiële situatie, zoals deze in de begroting 2016 uiteengezet en vastgesteld is, te kunnen realiseren. Indien de tarieven in de verordeningen niet conform het voorstel worden vastgesteld, heeft dit directe gevolgen voor de opbrengsten. Bij het opstellen van de programmabegroting 2016 is als uitgangspunt genomen dat de tarieven voor de diverse belastingen met 1% worden verhoogd. Bij het opstellen van deze belastingverordeningen is rekening gehouden met deze aanpassing. Daarnaast is als een belangrijk uitgangspunt gehanteerd dat in toenemende mate gestreefd wordt naar kostendekkende tarieven. Voor het overige zijn alle beleidsmatige uitgangspunten zoals die in de keuzenota/strategische agenda/ bezuinigingsdocument 2015-2017 en de verschillende programma’s zijn vastgelegd, verwerkt in de verschillende verordeningen. Hieronder wordt kort ingegaan op een aantal verordeningen.

1. Wijzigingen als gevolg van harmonisatie van beleid belastingsamenwerking

Vanaf 1 januari 2016 werken de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen samen in de gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking. De colleges zijn deze regeling aangegaan en de raden hebben eerder dit jaar daarmee ingestemd. Hiermee wordt een kostenbesparing gerealiseerd. Om die kostenbesparing daadwerkelijk te kunnen realiseren voorziet het bedrijfsplan in harmonisatie van processen en van beleid. Het op elkaar afstemmen van de belastingverordeningen is een belangrijke stap in de harmonisatie van het beleid, waardoor Tribuut de belastingprocessen efficiënt kan uitvoeren.

De inrichting van de systemen hoeft dan één keer plaats te vinden. Ook kunnen zo aanslagen van verschillende gemeenten worden gecombineerd op één aanslagbiljet.

Betaaltermijnen

Gekozen is voor één reguliere betaaltermijn van een maand. Hoe minder betaaltermijnen, hoe minder vaak het proces (dwang)invordering opgestart hoeft te worden. Een relatief korte betaaltermijn van één maand (was in Zutphen 3 maanden) kan een extra prikkel zijn om te kiezen voor automatische incasso. Betalen via incasso is in de uitvoering eenvoudiger en voorkomt betalingsachterstand. De verordening maakt het mogelijk om, via automatische incasso, het aanslagbedrag in 10 termijnen te laten afschrijven.

Kwijtschelding

Door kwijtschelding van de diverse belastingen uitsluitend in een afzonderlijk kwijtscheldingsbesluit (bijlage 15) vast te leggen wordt bewerkstelligd dat de diverse belastingverordeningen voor elke gemeente zoveel mogelijk uniform geredigeerd kunnen worden. De kwijtscheldingsbepalingen verdwijnen dus uit de belastingverordeningen. Het inhoudelijke kwijtscheldingsbeleidper gemeente wordt niet geharmoniseerd.

Aangifte

Voor de belastingen, waarvoor aangiftes worden verzonden nemen we in de toepasselijke verordeningen een aanvullende bepaling op. Hiermee wordt voorkomen dat we modellen aangiftebiljetten moeten vaststellen en wordt elektronische aangifte mogelijk gemaakt.

Overdracht van bevoegdheden aan college

In de verordeningen waar dat mogelijk is (parkeerbelasting, precariobelasting, rioolheffing, rechten op basis van 229, rechten krachtens andere wetten en de afvalstoffenheffing), nemen we een bepaling op waarmee het mogelijk wordt dat het college redactionele wijzigingen of noodzakelijke technische wijzigingen doorvoert als gevolg van gewijzigde hogere regelgeving.

2. Onroerende zaakbelasting (OZB)

In het kader van de jaarlijkse WOZ(Wet Onroerende Zaken) -herwaardering krijgen alle onroerende zaken in de gemeente Zutphen een nieuwe WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2015. Voor het belastingjaar 2016 heft de gemeente OZB op basis van deze waarden.Alle onroerende zaken (woningen en niet-woningen) worden voor het belastingjaar 2016 naar waardepeildatum 1 januari 2015 getaxeerd.

Het algemene beeld is dat de waarde van de woningen in onze gemeente is gestegen met 0,15% en de waarde van niet-woningen met -6,5% is gedaald ten opzichte van de waardepeildatum 1 januari 2014.

In de berekening bij het tarief voor het gebruikersdeel bij niet-woningen is o.a. rekening gehouden met een voorziening voor leegstand van panden. In tijden van veel leegstand zal deze voorziening hoger zijn met als uitkomst een hoger tarief.

Op basis van bovenstaande overwegingen en om de in de begroting 2016 geraamde OZB-opbrengst te kunnen realiseren stellen wij voor om de volgende OZB-tarieven voor 2016 te hanteren:

OZB eigenaar woning            0,1296 %

OZB eigenaar niet-woning     0,2242 %

OZB gebruiker niet-woning    0,2074 %

3. Rioolheffing

Met de rioolheffing worden de kosten die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van het beheer van hemelwater en grondwater verhaald.

Uitgangspunt bij de rioolheffing is een kostendekkende exploitatie.

Om volledige kostendekking te bereiken is het noodzakelijk dat de volgende tarieven voor 2016 worden vastgesteld:

Rioolheffing eigenaren                       € 100,-

Eigenaren garageboxen                     € 49,75

Rioolheffing gebruikers

Bij verbruik tot 500 m3                       € 71,-

501 m3 tot 1000 m3                          € 400,-

1001 m3 tot 2000 m3                       € 1.300,-

2001 m3 en meer                            € 3.500,-

Met bovenstaande tarieven blijft het eigenarendeel nog ruim onder de prognose van het huidig GRP (2011-2015). Het gebruikersdeel (exploitatie) zal ten opzichte van 2015 fors moeten stijgen daarom is gekozen voor een jaarlijkse dotatie vanuit de voorziening riolering. De voorziening riolering is opgebouwd uit het gebruikersdeel en het eigenarendeel. Voor het gebruikersdeel wordt voor 2016 in totaal € 312.700,- uit de voorziening onttrokken.

Dit sluit goed aan bij het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV). Het BVV geeft richtlijnen voor de financieel huishouding van gemeenten. Daarnaast maakt het besluit het mogelijk om te sparen voor toekomstige investeringen en groot onderhoud. Voor 2016 zal daarom voor het eigenarendeel gespaard worden in de voorziening voor toekomstige uitgaven ad. € 393.700,-.

De berekening van de tarieven rioolheffing 2016 treft u aan in bijlage B. De gevolgen van de voorziening rioolheffing zoals omschreven leidt tot een aanpassing van de begroting, deze treft u in bijlage E.

4. Afvalstoffenheffing/Diftar

In de afgelopen paar jaar is de voorziening (reserve) afval sterk gegroeid onder andere door de vergoeding die de gemeente van Nedvang ontvangt voor de gescheiden inzameling van plastic en de efficiënte manier van inzameling van afval door Circulus-Berkel. Vanwege de onzekerheden rond die inkomsten en o.a. de fusie van Circulus BV en Berkelmilieu NV is niet ingegrepen in de hoogte van de afvalstoffenheffing. Daardoor is de voorziening gegroeid tot 1,44 miljoen euro. Er is nu sprake van een stabiele situatie en is het tijd om de voorziening af te bouwen. Ten opzichte van de jaarlijkse lasten van circa 3,2 miljoen euro is de voorziening erg hoog, daarbij komt dat de afvalstoffenheffing niet meer dan 100% kostendekkend mag zijn. Door een verlaging van de voorziening gedurende 3 jaar met jaarlijks  € 315.000,-  komt de voorziening op een acceptabel niveau. De verlaging  van de voorziening afval betekent een extra verlaging van het vaste deel van de afvalstoffenheffing met € 15,- per huishouden. Om volledige kostendekking te bereiken zijn onderstaande tarieven nodig:

Vast recht:                   € 132,00

Containers per aanbieding:

80 liter                        € 2,60

140 liter                      € 4,65

240 liter                      € 7,75

Ondergronds:

60 liter                        € 1,60

25 liter                        € 0,70

De berekening van de tarieven afvalstoffenheffing treft u in bijlage C

5. Leges

Als bijlage bij dit voorstel treft u de vast te stellen legesverordening 2016 en de bijbehorende tarieventabel. De verschillende tarieven in deze verordening zijn met 1% (inflatie) verhoogd.

6. Precariobelasting

De gemeente Zutphen heeft de mogelijkheden onderzocht om precariobelasting te heffen van de kabel- en leidingnetwerken binnen haar grenzen. Hieruit volgt  dat de heffing van het gasleidingnetwerk en het hoogspanningsnetwerk van Liander mogelijk is. Ook is heffing van het hoogspanningsnetwerk van Tennet mogelijk. Op basis hiervan is in de begroting van 2016 een extra opbrengst van € 1.000.000,- opgenomen. Voor 2016 is de Verordening precariobelasting geactualiseerd en stellen wij voor om de precarioheffing van kabels en leidingen onder te brengen in een aparte verordening. Dit verduidelijkt de heffing van deze specifieke voorwerpen.

Kanttekeningen

De gemeente is nog in gesprek met de stichting HIZ over uitvoering van de reclamebelasting bedrijventerreinen

Ervaringen met deze heffing in 2015 hebben ertoe geleid dat er opnieuw gesprekken gaande zijn over de tarifering reclamebelasting 2016. Deze gesprekken zijn nog niet geheel afgerond. Na vaststelling van deze verordening kunnen tarieven eventueel wel naar beneden bijgesteld worden, maar niet naar boven.  Uitgangspunt van de gemeente is dat uitvoering van de reclamebelasting bedrijventerreinen budgettair neutraal verloopt voor de gemeente.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

1. Publicatie van het raadsbesluit zal plaats vinden in de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

2. De inwerkingtreding van de verordeningen is één dag na de bekendmaking en treedt feitelijk in werking per 1 januari 2016.

3. In het kader van de samenwerking vinden er meer veranderingen plaats, waarover gecommuniceerd zal worden. De aanpassing van de betaaltermijnen is een van de veranderingen en wordt in het communicatietraject meegenomen. Bij het versturen van de belastingaanslagen worden de inwoners zoals te doen  gebruikelijk geïnformeerd over de mogelijkheden om de belasting te betalen.

Rapportage/evaluatie

Afwijkingen in de opbrengsten van belastingen worden zo nodig gerapporteerd in de verschillende buraps.

Financiën

Alle bedragen zijn aangepast aan de gewenste ontwikkelingen uit de keuzenota/strategische agenda/ bezuinigingsdocument 2015-2017 en de ramingen van de begroting 2016. De gevolgen van de voorziening rioolheffing zoals omschreven leidt tot een aanpassing van de begroting, deze treft u in bijlage E.

Bijlagen

1. Verordening onroerende zaakbelastingen 2016;

2. Verordening rioolheffing 2016;

3. Verordening afvalstoffenheffing 2016;

4. Verordening hondenbelasting 2016;

5. Legesverordening 2016;

6. Verordening precariobelasting 2016;

7. Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2016;

8. Verordening parkeerbelasting 2016;

9. Verordening marktgelden 2016;

10. Verordening lijkbezorgingsrechten 2016;

11. Verordening haven- en opslaggelden 2016;

12. Verordening reclamebelasting 2016;

13. Verordening toeristenbelasting 2016;

14. Verordening watertoeristenbelasting 2016;

15. Kwijtscheldingsbesluit 2016

Tariefberekening

A  Berekening tarieven OZB 2016

B  Berekening tarieven rioolheffing 2016

C  Berekening tarieven afvalstoffenheffing 2016

D  Verloop tarieven 2015 t/m 2016

E  Begrotingswijziging 2016-1

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0181

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 november 2015 met nummer 71216b e s l u i t :

vast te stellen :

 1. Verordening onroerende zaakbelastingen 2016;
 2. Verordening rioolheffing 2016;
 3. Verordening afvalstoffenheffing 2016;
 4. Verordening hondenbelasting 2016;
 5. Legesverordening 2016;
 6. Verordening precariobelasting 2016;
 7. Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2016;
 8. Verordening parkeerbelasting 2016;
 9. Verordening marktgelden 2016;
 10. Verordening lijkbezorgingsrechten 2016;
 11. Verordening haven- en opslaggelden 2016;
 12. Verordening reclamebelasting 2016;
 13. Verordening toeristenbelasting 2016;
 14. Verordening watertoeristenbelasting 2016;
 15. Kwijtscheldingsbesluit 2016;

en over te gaan tot wijziging van de begroting 2016 (2016-1).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 30 november 2015 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

In de gemeente Zutphen worden eenmaal per jaar alle belastingverordeningen beoordeeld en opnieuw vastgesteld. Hierbij worden naast tariefsverhogingen conform de begrotingsvoorstellen van 2016, tevens de benodigde redactionele en technische wijzigingen betrokken. Eventuele afwijkende voorstellen t.o.v. de keuzenota/strategische agenda/ bezuinigingsdocument 2015-2017 worden toegelicht. Om misverstanden te voorkomen worden voor alle belastingsoorten ieder jaar nieuwe belastingverordeningen vastgesteld, onder intrekking van de reeds bestaande belastingverordeningen. Dit voorstel betreft de verordeningen 2016 en kan worden gezien als een bevestiging van de in de programmabegroting 2016 opgenomen voorstellen. Tevens wordt voorgesteld om over te gaan tot wijziging van de begroting 2016 (2016-1). Het vaststellen van verordeningen is een bevoegdheid van de Raad op grond van artikel 147 en 149 van de Gemeentewet. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de Raad op grond van artikel 189 en verder van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 30-11-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

 

1. Opening

Voorzitter: Ik heet u allen van harte welkom bij de vergadering van het Technisch Blok. Ik stel voor om agendapunt 7 als laatste agendapunt te behandelen gezien het aantal agendapunten en de tijdsduur die we hebben. Indien agendapunt 7 niet in zijn geheel kan worden afgehandeld, dan wordt voor dat punt de vergadering geschorst en wordt het onderwerp voor een volgende forumvergadering geagendeerd. Kunt u daarmee intstemmen? Ja? Dan is dat akkoord.

2. Algemeen spreekrecht

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

Voorzitter: Dit punt wil ik gezien de tijd beperken tot het stellen van verhelderende vragen. Indien er meer vragen zijn, dan kunnen die tot morgen aan het college worden gesteld en worden dan door het college in een Memo beantwoord.

College: Er vindt nog één keer crisisopvang plaats in de Hanzehal in de periode van 28 december 2015 tot 8 janauri 2016. Er is voor deze periode gekozen omdat dan het minst gebruik wordt gemaakt van de Hanzehal. Of het COA hier daadwerkelijk gebruik van gaat maken is onduidelijk.

Afgelopen woensdag is er een informatiebijeenkomst geweest voor iedereen die te maken heeft met de opvang van asielzoekers in GGNet. deze bijeenkomst is beperkt tot 200 mensen. Morgen (1 december 2015) vindt er nog zo een bijeenkomst plaats.

Voorzitter: Vanuit het Presidium is de wens geuit dat er over dit onderwerp stukken beschikbaar komen.

CDA: Kan er een kort memo beschikbaar komen voor 14 december 2015?

College: Ja, er zijn al veel vragen gesteld. deze worden voor morgen beantwoord.

College: het tekort op de BUIG-gelden kan worden goedgemaakt door een aanvraag bij het Ministerie te doen.

GroenLinks: Vanavond wordt ook de Zienswijze Raad aanvraag vangnetregeling behandeld, is dat een totaal andere regeling?

College: Ja.

College: Er is een foutieve mededeling gedaan tijdens het Forum Laaggeletterdheid toekenning webgelden aan ROC Aventus. Gezegd is dat een deel van het geld naar hun zou gaan. Zij hebben echter de aanbesteding verloren, daarom gaat het geld naar iemand anders.

D66: Wie is het geworden?

College: daarover wordt morgen een mail verstuurd.

College: Voor TSN thuiszorg dreigt faillissement. Er is zorg voor zowel de werkgeverskant als voor de thuiszorgkant. Er wordt gekeken welke organisaties de hulpen kunnen overnemen alsook de cliënten.

D66: Wat is de omvang van het aantal cliënten?

College: Het gaat om 264 cliënten.

SP: De gemeente is in overleg met TSN thuiszorg over HV2, waarom niet ook over HV1?

College: Wij zullen het doorgeven aan de portefeuillehouder.

College: Met het behoud van de rechtbank gaat het in de Tweede Kamer de goede kant op.  Uitgesproken is het behoud van 32 volwaardige rechtbanken. De Minister is gevraagd de regie te pakken in dit dossier.

4. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij dienen vanavond een amendement Visie Landelijk Gebied in.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 30 november 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 30 november 2015

geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Vaststelling Belastingverordeningen 2016

PVDA: Blijft de uitvoering in de praktijk hetzelfde, met name voor wat betreft de kwijtschelding nu alle regelingen in één regeling worden samengevoegd?

College: Voor de kwijtschelding vindt er geen verandering plaats.

Voorzitter: Het stuk is voldoende besproken en is een hamerstuk in de raad.

6b. Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen

Voorzitter: Het stuk is voldoende besproken en is een hamerstuk in de raad.

6c. Ontwerpbegroting Tribuut 2016

PVDA: Op pagina 6 wordt gesproken over vertraging in het te actualiseren plan. Wat zijn hiervan de gevolgen?

College: Dit heeft geen gevolgen voor het personeel. Er hebben vertragingen in het aanbestedingstraject plaatsgevonden, maar dat is inmiddels hersteld.

PVDA: Blijven de ingeschaalde bezuinigingen gehandhaafd?

College: Ja.

Voorzitter: Het stuk is voldoende besproken en is een hamerstuk in de raad.

7. Schriftelijke vragen betreffende toegankelijkheid nieuwe zwembad De IJsselslag

Voorzitter: Er is alleen nog tijd om de inspreker het woord te geven. Dan wordt de vergadering voor dit punt geschorst en zal de vergadering voor dit punt op 14 december 2015 worden voortgezet. Inspreker zal actief worden uitgenodigd voor de vergadering van 14 december 2015.

Inspreker: - zie inspreektekst-

College: Heeft ZoZijn ook een contract met Sutfene?

Inspreker: Alleen als je een indicatie hebt.

D66: Kunt u ook zwemmen met uw gehandicapte dochter zonder de aanwezigheid van een tillift.

Inspreker: Ik wel omdat ik sterk ben, veel anderen niet.

Voorzitter: Gezien de tijd schors ik de vergadering voor dit agendapunt.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 30 november 2015

PVDA: Moet het stuk Marsweg 109 niet van rubriek E naar rubriek B?

Voorzitter: Waarom?

PVDA: Onze partij wil hier een goede aandacht voor.

Voorzitter: Wat vinden de anderen hiervan

College: Dit zou dan eerst naar rubirek C moeten omdat er nog geen antwoordbrief is. Indien er een antwoordbrief is kan dit naar rubriek B.

Voorzitter: Akkoord? Ja.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 30 november 2015

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 16-11-2015

Geen opmerkingen.

Voorzitter: Het verslag is vastgesteld.

10b. Forumverslag 17-11-2015

Geen opmerkingen.

Voorzitter: het verslag is vastgesteld.

11. Sluiting

Voorzitter: Ik schors agendapunt 7, dit zal op een volgend forumvergadering verder worden behandeld en sluit hiermee de vergadering.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 30 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend