Pagina delen

Vaststelling Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de bijgaande Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Subsidieverstrekking vormt een belangrijk instrument voor gemeenten om beleid uit te dragen en gemeentelijke doelstellingen te bereiken doordat er activiteiten worden uitgevoerd, die zonder subsidie niet uitgevoerd zouden worden. De (huidige) regels voor subsidies zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening (ASV) gemeente Zutphen 2012. Sinds de vaststelling van deze verordening zijn de inzichten over subsidies gewijzigd. Hetzelfde geldt voor de maatschappelijke werkelijkheid op lokaal vlak, maar ook landelijk. Naast niet te vergeten de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van staatssteun. Dit alles rechtvaardigt een actualisering van de ASV.

De ASV is een sterk procedureel en technisch stuk en geldt voor alle gemeentelijke subsidies. De link met beleid op specifieke deelterreinen (cultuur, sport, duurzaamheid etc.) wordt gelegd in subsidieregelingen die naast de ASV bestaan. Subsidieregelingen stellen wij als college vast, waarbij de wettelijke grondslag altijd ligt in deze nieuwe ASV.

Beoogd effect

Een actuele algemene subsidieverordening waarin rekening is gehouden met recente lokale ontwikkelingen (thematafels) en landelijke/ Europese wijzigingen (zoals bijvoorbeeld op het gebied van staatssteun).

Argumenten

1. Er zijn nieuwe regels over staatssteun
Ook bij subsidieverstrekking door de gemeente kan ‘staatssteun’ een rol spelen. Dit mag niet krachtens Europese regelgeving. Met de de-minimisregeling kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Tot een bepaalde drempel is subsidie dan toch mogelijk als in de beschikking expliciet wordt gemeld dat het om de-minimissteun gaat. Ook zijn er subsidieregelingen mogelijk die in overeenstemming zijn met het Europese recht. Onverkort geldt daarvoor wel dat er een basis hiervoor moet liggen in de ASV.

2. Ervaringen uit de praktijk
In de ASV 2012 staat dat subsidieaanvragen uiterlijk 1 april moeten worden ingediend. Gebleken is dat dat voor veel organisaties ‘te vroeg’ is. De datum van 1 oktober in de nieuwe ASV is beter omdat die datum aanvragers meer tijd geeft om met een goed doordachte en actuele subsidieaanvraag te komen. Ook de datum voor de aanvraag vaststelling subsidie is opgeschoven om aanvragers tegemoet te komen (was eveneens 1 april, maar wordt nu 1 mei van het jaar).

3. Een van de gevolgen van het project Herijking subsidiebeleid
In 2017 is het project Herijking subsidiebeleid uitgevoerd vanuit de wens bij het gemeentebestuur om meer te sturen op de beoogde maatschappelijke effecten van subsidieverstrekking. Inwoners en maatschappelijke organisaties zijn betrokken geweest bij dit project. Concrete opbrengst was onder meer een afwegingskader bij subsidieverstrekking binnen het sociale domein. Het project liet ook de wenselijkheid van een intern Subsidiebureau zien. Dit bureau is begin 2019 van start gegaan.

4. Er wordt een andere werkwijze bij subsidies in het sociaal domein gehanteerd
Om bezuinigingen op de subsidies sociaal domein te realiseren worden de subsidiegelden vanaf 2019 via de systematiek van thematafels verdeeld. De huidige ASV sluit niet goed aan bij deze systematiek. In de nieuwe ASV is hiermee rekening gehouden door aanpassing van de indieningstermijn voor subsidieaanvragen.

Kanttekeningen

1. Komen er nog subsidieregelingen?
In een subsidieregeling (Nadere regels) kunnen eisen worden neergelegd voor subsidies op specifieke beleidsterreinen. Er komen dus nog subsidieregelingen voor specifieke beleidsterreinen. Deze subsidieregelingen stellen wij als college echter vast, waarbij de ASV als wettelijke grondslag dient. Subsidieregelingen die op basis van de ASV 2012 vastgesteld zijn, blijven overigens gewoon gelden onder de ASV 2019, totdat ze worden aangepast of ingetrokken.

2. Is er nog wel budget voor subsidies?
De gemeente verkeert financieel gezien in zwaar weer. Het feit dat er (tijdelijk) minder geld beschikbaar is betekent niet dat regels niet aangepast kunnen worden. De ASV 2019 beoogt een goede basis te bieden voor subsidieverstrekking nu en in de toekomst, ongeacht de beschikbare geldmiddelen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Er is geen inspraakronde geweest. De reden hiervoor is dat het bij de nieuwe ASV niet gaat om nieuw beleid maar slechts om een procedureverordening met een technisch karakter.

Bekendmaking na vaststelling van de verordening vindt plaats conform de daarvoor geldende voorschriften.

Bijlagen

1. Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0122

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 november 2019 met nummer 152278b e s l u i t :

de bijgaande Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 2 december 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Subsidieverstrekking vormt een belangrijk instrument voor gemeenten om beleid uit te dragen en gemeentelijke doelstellingen te bereiken doordat er activiteiten worden uitgevoerd, die zonder subsidie niet uitgevoerd zouden worden. De (huidige) regels voor subsidies zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening (ASV) gemeente Zutphen 2012. Sinds de vaststelling van deze verordening zijn de inzichten over subsidies gewijzigd. Hetzelfde geldt voor de maatschappelijke werkelijkheid op lokaal vlak, maar ook landelijk. Naast niet te vergeten de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van staatssteun. Dit alles rechtvaardigt een actualisering van de ASV.

Dit voorstel beoogd een actuele algemene subsidieverordening waarin rekening is gehouden met recente lokale ontwikkelingen (thematafels) en landelijke/ Europese wijzigingen (zoals bijvoorbeeld op het gebied van staatssteun).

De raad wordt voorgesteld de bijgaande Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019 vast te stellen.

Het vaststellen van verordeningen is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 147 en 149 van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 02-12-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal. We hebben een groot aantal stukken op de agenda, waarvan de inschatting is dat het vooral hamerstukken in de raad betreft. Enkele stukken zijn vanavond voor een (korte) bespreking geagendeerd.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Graag eerst uw aandacht voor de inspreker. Het woord is aan de heer Athmer.

Zie voor de bijdrage van de heer Athmer de bijlage bij het verslag.

Voorzitter: Dank u wel meneer Athmer. Zijn er vragen voor de inspreker?

PvdA: Zijn er in Nederland bedrijven die werken met open deuren-beleid?

Inspreker: MamaLoes Babysjop werkt op deze manier. En in 2021 opent een Greyston bakkerij in Amsterdam op basis van hetzelfde concept.

SP: Bedankt voor dit mooie betoog. Wat ik me afvraag is wat de rol van de raad hierin kan zijn?

Inspreker: Ik bedoel niet direct dat de gemeente als bedrijfseigenaar op deze manier aan de slag moet gaan. De gemeente kan echter wel sturen en stimuleren. Bijvoorbeeld door hindernissen in regelgeving weg te nemen, bedrijven uit te nodigen naar Zutphen te komen en te faciliteren.

GroenLinks: Heeft u al ondernemers uit Zutphen gesproken?

Inspreker: Nog niet. Wel ken ik enkele bedrijven, groot en klein, die open staan voor het idee.

D66: Kunnen we dit puur aan de ondernemers overlaten?

Inspreker: Dat kan. Het kost alleen meer tijd en je bent als gemeente afhankelijk van initiatieven van anderen.

Voorzitter: De inspreker heeft verzocht om een eigenstandig Forum over dit onderwerp. Hoe denken de fracties daarover?

GroenLinks en VVD: We kunnen het aan de fracties zelf overlaten initiatief te nemen.

PvdA: Wij denken dat het thema zich goed leent voor een Forumavond.

D66: Wanneer we een forum organiseren, zou het goed zijn voor een bredere opzet te kiezen. Daarbij denk ik aan basisbanen, waar de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over heeft gerapporteerd, en het idee van een basisinkomen.

Voorzitter: Ik constateer dat de meningen verdeeld zijn en stel voor dat we het verzoek om een forum over dit onderwerp voorleggen aan het Presidium. Zij kunnen bepalen of het forum er moet komen en welke vorm en welke breedte wenselijk is.

Bedankt voor uw bijdrage meneer Athmer, u kunt weer plaatsnemen op de publieke tribune.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Geen informatie.

4. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij hebben twee moties in voorbereiding. De eerste is een motie over Grondstoffenrijk Zutphen, de tweede gaat over huis aan huis bladen en reclamefolders. We zijn van plan de moties op 16 december in te dienen en we zullen nog bezien of we vragen om directe behandeling en besluitvorming. Het uitgangspunt is dat andere fracties voldoende tijd krijgen zich een oordeel te vormen over de moties.

5. Toezeggingenlijsten

5a Toezeggingenlijst Forum 2 december 2019

Geen opmerkingen.

5b Toezeggingenlijst Raad 2 december 2019

BewustZW: Hoe staat het met de toezegging over het maaibeleid bij trapveldjes (nummer 2019-16)?

Voorzitter: In de lijst ter inzage liggende stukken is het beloofde memo opgenomen (memo nr. 1).

GroenLinks: Is bekend wanneer het voor eind november aangekondigde memo over de pilot inburgering beschikbaar komt (nummer 2019-15)?

College: Dat zal ik voor u nagaan.

D66: De toezegging over het plan van aanpak invulling en uitvoering aanbevelingen Rekenkameronderzoek ‘Taken op afstand dichtbij’ (2018-07), hoe staat het daarmee?

College: Ook dit zullen we voor u uitzoeken.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a Verordening Werkgeverscommissie gemeente Zutphen 2020

VVD: Onze fractie heeft vragen bij dit voorstel. We hebben behoefte aan een Forum.

CDA: Wat is uw vraag? Ik ben hier namens de Werkgeverscommissie om vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

VVD: Op dit moment is me niet helemaal helder wat vanuit de fractie is bedoeld. Het gaat om artikel 2, lid 5 van de verordening.

Voorzitter: Ik stel voor dat u probeert in bilateraal overleg de vraag scherp te krijgen, zodat deze kan worden beantwoord. Het voorstel gaat vooralsnog als hamerstuk door naar de raad.

6b Eerste Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6c Vaststelling Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019

BewustZW: We willen dit onderwerp graag als bespreekpunt op de agenda van de raad. Dat geldt ook voor de agendapunten 6d en 6e.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6d Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2020

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6e Aansluiting van de gemeenschappelijke regelingen ODA, PlusOV en Tribuut bij werkgeversvereniging

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6f Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 en 2020 van de gemeente Zutphen

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

7 Herbeoordeling reserves

BewustZW: Eén van de subsidies was bedoeld voor glasvezel. In Warnsveld is glasvezel inmiddels aangelegd, is dat in de gehele gemeente inmiddels gebeurd?

College: Alleen het surplus, het geld dat over is na de aanleg van glasvezel in de hele gemeente, zetten we over naar de algemene reserve.

8 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2020

Voorzitter: Ik constateer dat er geen vragen zijn over dit voorstel en dat het door kan naar de raad.

9 Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019

SP: De inhoud van de brief van wijkteam de zuidwijken over de Uitwijk (rubriek C, nummer 01) vinden wij verontrustend. Wat doet het college hieraan?

College: We zijn bezig uit te zoeken hoe het precies zit. Er zitten een aantal aannames in de brief die helaas niet juist zijn. Het college komt nog met een schriftelijke reactie.

10 Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 december 2019

GroenLinks: Over het Vispoortplein/ de voormalige meisjesvakschool (collegestuk nummer 3) willen we graag een Forum.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van GroenLinks heeft gevraagd dit onderwerp in een Forum te bespreken.

11 Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 22 november 2019

GroenLinks: We zien op de lijst dat het college is gevraagd een memo over de voortgang en realisatie van ideeën uit het Blauwboek op te stellen. Voor onze fractie is dat niet voldoende, we willen dit onderwerp graag bespreken in een Forum.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van GroenLinks heeft gevraagd dit onderwerp in een Forum te bespreken. Het ligt voor de hand het onderwerp te agenderen wanneer het memo van het college is ontvangen.

12 Vaststellen forumverslag(en)

12a Forumverslag 07-11-2019

Het Forumverslag van 7 november 2019 wordt vastgesteld.

12b Forumverslag 14-11-2019

Het Forumverslag van 14 november 2019 wordt vastgesteld.

13 Sluiting

Voorzitter: Dank voor uw bijdrage, de vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend