Pagina delen

Vaststelling 1e wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De raad voor te stellen:

  • De 1e wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017 vast te stellen;
  • De gemeentebegroting 2017 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging 2017-02.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 6 december 2016 heeft u de tarieven voor de reclamebelasting 2017 vastgesteld. In het raadsvoorstel is toen al gemeld dat er nog gewerkt werd aan lagere tarieven. Dat voorstel ligt nu voor.

Tijdens een Forum-bijeenkomst op 26 september 2016 is de kwestie van de reclamebelasting indringend aan de orde geweest. Er waren vragen naar de uitvoering van de verordening, én de tarieven voor kleine ondernemers werden te hoog geacht.

De uitvoering van de verordening – en in het bijzonder de daarvoor noodzakelijke opname op locatie (is er wel of geen reclame?) – is afgelopen maanden nog eens beetgepakt en verbeterd. Perfect zal het nooit zijn, zeker nu het zo is dat bedrijven in de loop van het jaar nogal eens van eigenaar wisselen.

De tarieven voor kleine ondernemers konden oplopen tot wel € 60 per € 10.000 WOZ-waarde, waar grotere ondernemers tussen de € 15 en € 20 per € 10.000 WOZ-waarde zitten. Door de tarieven bij lagere WOZ-waarden beter te differentiëren – wat onvermijdelijk leidt tot lagere tarieven – kan worden bereikt dat de tarieven naar rato vergelijkbaar zijn. Dat voorstel ligt nu voor.

Terzijde wordt opgemerkt dat op die 26e september 2016 door insprekers ook het parkmanagement en het functioneren van de Bedrijvenkring aan de orde werd gesteld. Hier wordt opgemerkt dat dat in eerste instantie een zaak is voor ondernemers zelf. Dat laat onverlet dat we hen willen ondersteunen in hun functioneren en in eventuele verbeteringen daarin. In 2017 gaan we samen inzetten op verbetering.

Beoogd effect

Vaststellen van lagere belastingtarieven 2017 voor de reclamebelasting.

Argumenten

De wijziging betreft de tarieven onder “tarieven gebied 2”. Op basis van de uitkomst van gesprekken met ondernemers stellen wij voor om de volgende tarieven reclamebelasting voor 2017 te hanteren. Het oorspronkelijke tarief voor panden met een WOZ-waarde t/m € 500.000 was € 875. Met het voorliggende voorstel wordt dit enkele bedrag vervangen voor een staffel bij lagere WOZ waarden: t/m € 150.000, € 300.000 en € 500.000. Dat is zonder meer een forse verlaging, maar passend bij de lagere WOZ-waarden.

De tarieven bij hogere WOZ-waarden blijven gelijk.

B. Tarieven gebied 2 (bedrijventerreinen, het gebied als bedoeld in artikel 2, onder 2 van de Verordening).

                                                           Waardeklasse                        tarief

                Waarde tot                           €     150.000                          €      250,00

                Bij waarde tussen                 €     150.001 t/m € 300.000     €     500,00

                                                           €     300.001 t/m € 500.000     €     800,00

                                                           €   500.001 t/m € 1.000.000    €   1.350,00

                                                           € 1.000.001t/m € 1.250.000    €   2.000,00

                                                           € 1.250.001 en meer              €   2.675,00

Hiermee wordt bereikt dat in de verschillende WOZ-klassen een vergelijkbaar bedrag per € 10.000 wordt betaald.

Dat draagt aanzienlijk bij aan de ervaren legitimiteit van deze belasting.

Kanttekeningen

Is het wel mogelijk om achteraf de vastgestelde tarieven te wijzigen?

De belastingtarieven moeten jaarlijks, vóór aanvang van het belastingjaar, door de Raad worden vastgesteld. Vaststelling met terugwerkende kracht is echter altijd toegestaan als dit in het voordeel is van de belastingplichtige – zoals in dit geval het verlagen van het belastingtarief.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

  • Publicatie van het raadsbesluit zal plaats vinden in het GVOP enkele werkdagen na de besluitvorming.
  • De 1e Wijzigingsverordening op de verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017 treedt in werking met ingang van de dag van de bekendmaking.
  • De dag van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Rapportage/evaluatie

Reclamebelasting wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van het onroerend goed waar de betrokken ondernemer zijn bedrijf heeft gevestigd. De wijziging van de tarieven is ingegeven door de onevenredige last die drukt op bedrijven die zijn gevestigd in panden met een lage WOZ-waarde.

Overigens wordt aangetekend dat reclamebelasting als ingezet middel voor dekking van parkmanagement onder druk staat. Lokaal, omdat nu alleen gebruikers worden geraakt en niet de eigenaren. Nationaal, omdat het rijk overweegt dit belastingmiddel uit te sluiten.

Het jaar 2017 wordt gebruikt om met ondernemers te kijken naar een andere aanpak van parkmanagement, zowel naar takenpakket als naar financiering van de lasten die daaruit voortvloeien.

Financiën

De kosten voor parkmanagement (ondernemersfonds HIZ) worden gedekt uit opbrengsten reclamebelasting. Bij de start zijn uitgaven en opbrengsten geraamd op € 450.000, het bedrag dat ook nu nog in de begroting voor 2017 staat.

Omdat terugkijkend de dekking uit reclamebelasting tegenviel, heeft de HIZ de uitgaven aan parkmanagement vanaf 2016 teruggedraaid naar € 335.000. Afgesproken is dat de gemeente voor eenzelfde bedrag voor dekking zorgt.

In 2017 is de situatie aldus. Er wordt nog steeds uitgegaan van € 335.000 aan parkmanagement. Door de verlaging van de tarieven bij lagere WOZ-waarden zullen de opbrengsten aan reclamebelasting € 260.000 bedragen.

Primaire begroting

In de primaire begroting voor 2017 is nog € 450.000 geraamd aan opbrengsten reclamebelasting (ondernemersfonds HIZ). Deze wordt afgeraamd naar de thans geraamde € 260.000.

Dekking uitgaven parkmanagement / ondernemersfonds HIZ

Als gezegd bedragen die uitgaven € 335.000. De bewuste keuze voor lagere tarieven leidt tot een dekking uit reclamebelasting van € 260.000. Het college van B&W heeft besloten om het resterende deel van € 75.000,- te dekken ten laste van het Focustraject, de voorgestelde verlaging van de tarieven reclamebelasting draagt bij aan een goed ondernemersklimaat.

Bijlagen

  • 1e wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017
  • Begrotingswijziging 2017

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0010

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 25 januari 2017 met nummer 95491b e s l u i t :

  1. Het vaststellen van de 1e wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017;

Artikel I Wijziging tarieventabel

De tarieventabel behorende bij de Verordening reclamebelasting 2017 wordt als volgt gewijzigd:

B. Tarieven gebied 2 (bedrijventerreinen, het gebied als bedoeld in artikel 2, onder 2 van de Verordening).

                                                          Waardeklasse                        tarief

                Waarde tot                          €     150.000                          €      250,00

                Bij waarde tussen                €     150.001 t/m € 300.000     €     500,00

                                                          €     300.001 t/m € 500.000    €     800,00

                                                          €     500.001 t/m € 1.000.000 €   1.350,00

                                                          € 1.000.001t/m € 1.250.000    €   2.000,00

                                                          € 1.250.001 en meer              €   2.675,00

 Artikel II Overgangsrecht

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op

de belastbare feiten die zich voor de in artikel 3, tweede lid, genoemde datum van ingang van

de heffing hebben voorgedaan.

Artikel III Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van de bekendmaking.

2. De dag van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel IV Citeertitel

1. Deze verordening wordt aangehaald als “1e wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 13 februari 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld de 1e wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017 vast te stellen en de gemeentebegroting 2017 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging 2017-02..

Tijdens een Forum-bijeenkomst op 26 september 2016 is de kwestie van de reclamebelasting indringend aan de orde geweest. Er waren vragen naar de uitvoering van de verordening, én de tarieven voor kleine ondernemers werden te hoog geacht.

Op 6 december 2016 heeft u de tarieven voor de reclamebelasting 2017 vastgesteld. In het raadsvoorstel is toen al gemeld dat er nog gewerkt werd aan lagere tarieven. Dat voorstel ligt nu voor.

Met dit raadsvoorstel wordt beoogd het vaststellen van lagere belastingtarieven 2017 voor de reclamebelasting.

Het vaststellen van verordeningen is een bevoegdheid van de raad op grond van de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

 

 

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 13-02-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinks
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij de forumvergadering over de vaststelling van de eerste wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017. De raad wordt voorgesteld om de 1e wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017 vast te stellen, en om de gemeentebegroting 2017 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging 2017-02. Ik geef eerst het college de mogelijkheid om het voorstel toe te lichten.

College: Het voorstel is tot stand gekomen met medewerking van de ondernemers. Ondanks dat in 2016 de reclameverordening pas is vastgesteld wordt er nu al een wijziging voorgesteld. Dit mag omdat de tarieven verlaagd worden.

D66: Wij zijn akkoord met het aanpassen van de tarieven. Maar met de planning zijn wij minder gelukkig. In 2016 waren de cijfers al bekend, is voor 2017 een hoger bedrag begroot terwijl je weet dat je het niet gaat halen. Voor het tekort is er voor 2017 dekking maar voor de jaren daarna is er geen structurele dekking. Dit vinden wij een probleem. Wij zijn op het verkeerde been gezet. Wij zijn teleurgesteld over de behandeling van de begroting. Dit had je kunnen weten, ook dat er een structurele dekking ontbreekt.

PVDA: Dat er overeenstemming is tussen de gemeente Zutphen en de ondernemers is mooi. Iedereen moet nu reclamebelasting betalen. Er zit een staffel in. Het brengt wel te weinig op. Er zijn nu twee vehicles voor het heffen van geld: de OZB en de reclamebelasting. Deze lijken erg op elkaar. Indien dat klopt, kunnen we dan niet beter overgaan op 1 belasting?

CDA: Wij zijn blij met het voorstel. Er is geluisterd naar de kritiek op de belastingen. Het is goed dat de opbrengst wordt gebruikt voor de bedrijventerreinen. Ook het bijpassen uit de focusgelden is akkoord. Het middel reclamebelasting dekt te term niet, maar het middel dekt de bedrijventerreinen. Ons advies is om een zuivere lijst op te stellen met bedrijventerreinen en belastingplichtigen. Ga in gesprek met degenen die geen belasting betalen. Ik doe ook een oproep aan de ondernemers: wie nog geen belasting betaald, ga dat doen.

SP: Dit is een stap in de goede richting. Het verbetert het ondernemersklimaat in Zutphen. Wij hebben ook een paar punten van kritiek. Differentiatie gebeurt op basis van de WOZ-waarde. Maar de WOZ-waarde staat niet gelijk aan de winst die een ondernemer behaalt.

CDA, interruptie: Indien niet op basis van WOZ kan worden geheven, op basis waarvan dan wel?

SP: Veiligheid is een taak van de overheid. We moeten nagaan wat het voor ons waard is. Denk aan Focustraject programma 5. De eerste stap is wat is nodig om het keurmerk veilig ondernemen te behouden.

Burgerbelang, interruptie: De vraag van het CDA is helder: kom met een andere oplossing. Geef dat aan.

SP: Focustraject programma 5. Voor het aangaan van de discussie moeten we weten wat het kost. Je kan een alternatief pas kiezen als de cijfers duidelijk zijn.

Burgerbelang: De vraag is helder.

SP: Een alternatief voor heffen is niet heffen. Is het mogelijk het bedrag wat nu naar parkmanagement gaat terug kan worden gehaald?

VVD: Wij zijn blij dat het raadsvoorstel met alle belanghebbenden is besproken. De gezamenlijke kosten op een terrein zijn voor de ondernemers. Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan, dit had echter wel eerder gemoeten. Verder is het een prima raadsvoorstel.

Stadspartij: Wij zijn bang dat dit raadsvoorstel een lapmiddel is. Hoe ziet u dit voor dit jaar en voor de komende jaren? Hoe behoud je de bedrijven in Zutphen? We moeten met elkaar op zoek naar duurzame oplossingen.

Burgerbelang: Wij zijn blij met het raadsvoorstel. Ik hoor dat er veel is overlegd met de ondernemers, maar ik mis hierin overleg met de parkmanager. Welke ondernemers zijn betrokken geweest bij de opbouw van het raadsvoorstel?

College: Er wordt nu teruggekomen op wat is afgesproken in september 2016 en in december 2016.

SP: Veel bedrijven hebben twijfels bij dit raadsvoorstel.

College: Dat is uw waarneming, niet de onze. U vraagt waarom in 2016 de tarieven hoger zijn? Dat is vastgesteld. We gaan nu niet de verordening aanpassen maar de tarieven.

D66: U heeft ons niet goed begrepen. Wij zijn het eens met de staffels, maar hebben kritiek op het hele proces: u schuift de financiering voor u uit.

SP: In de begroting staat dat de tarieven voor reclamebelasting nog worden gewijzigd.

D66: Daar zijn we het mee eens, niet met de financiering.

College: Tot nu toe zijn de tarieven van 2016 kostendekkend. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld de tarieven te verlagen. Daarvoor moet dekking worden gezocht. Er vindt nu onderzoek plaats. Het kan zijn dat de uitkomst daarvan is, dat het volgend jaar anders moet. Veilig ondernemen betekent een veilig bedrijventerrein. Ondernemers hebben hierin ook zelf initiatieven genomen door camera's te plaatsen. Het is er nu veiliger.

SP: Ondernemers vertelden dat ze een inbraak hebben gemeld bij de politie. Deze gaf aan dat het opvragen van camerabeelden geen zin had omdat dat veel tijd kost en kentekens inmiddels al lang verwisseld zouden zijn.

PVDA: We hebben het nu niet over veiligheid maar over reclamebelasting. Veiligheid van bedrijventerreinen moeten we voor een andere keer agenderen.

Voorzitter: We moeten ons focussen op het raadsvoorstel.

College: Het Forum is akkoord met de verlaging van de tarieven. Het begrotingstekort is de andere kant.

Burgerbelang: Ik mis het antwoord op mijn vraag. Aangegeven is dat het belangrijk is om het vervolgtraject samen met de ondernemers te doen. Wie is erbij betrokken geweest?

College: Het bestuur van HIZ.

SP: Wij ondersteunen het verzoek van Burgerbelang. Het is van belang om juist met de kleine ondernemers te praten. Niet met de vertegenwoordigers.

VVD: Eerst zou HIZ moeten praten met alle ondernemers, daarna moet HIZ gaan praten met de gemeente. Dat is essentieel voor de collectiviteit van het bedrijventerrein.

PVDA: De gemeente Zutphen heft belasting. De ondernemers moeten betalen. De ondernemers moeten het gevoel hebben dat er naar hun wordt geluisterd. de communicatie moet op gang worden gebracht. Omdat we verantwoordelijk zijn voor het heffen mogen we daarom vragen.

College: We nemen contact op met HIZ en overleggen met hun wat het Forum nu heeft aangedragen. Het is een zaak van HIZ hoe zij met de ondernemers op de bedrijventerreinen omgaan.

Burgerbelang: Wij zijn blij met deze toezegging.

D66: De relatie tussen HIZ en de achterban deugt niet. Daar weet u van, daar moet u iets aan doen.

College: Daar geef ik geen antwoord op.

SP: De verhouding tussen HIZ en de ondernemers bespreken we niet vanavond. De opbrengst van de reclamebelasting gaat naar parkmanagement, deze zou de gelden in overleg met de ondernemers moeten besteden.

VVD: Geldt dit voorstel van de SP ook voor de ondernemers in de binnenstad?

SP: Het verschil met de ondernemers in de binnenstad, is dat reclamebelasting in de binnenstad wordt gebruikt voor festiviteiten.  Op bedrijventerreinen is het onduidelijk waaraan het wordt besteed.

VVD: De meeste fracties zijn akkoord met het raadsvoorstel, laten we positief eindigen.

Stadspartij: Industrieterrein De Mars ondergaat nu een enorme transitie. Wij zijn in contact met partijen voor een nieuwe visie op De mars. We kijken uit naar een goede ontwikkeling.

Voorzitter: Dit voorstel is voldoende besproken en kan vanavond als hamerstuk door naar de raad.

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 13 februari 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-02-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend