Pagina delen

Vaststellen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019 en Nadere regels niet-partijpolitieke scholing

Het presidium stelt voor :

1. de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019 vast te stellen;

2. de Nadere regels niet-partijpolitieke scholing in de uitoefening van de functie gemeente Zutphen 2019 vast te stellen.

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 1 januari 2019 is het gewijzigde Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden. Hierin zijn alle voormalige, voor de verschillende politieke ambten van de decentrale bestuursorganen, geldende rechtspositiebesluiten gebundeld in één rechtspositiebesluit. Er is nu één pakket aan arbeidsvoorwaarden dat voor de verschillende groepen ambtsdragers eenvormig, transparant, uitlegbaar en zo eenvoudig mogelijk in de uitvoering is.

Het Besluit en de Regeling zijn opvolgers van de voormalige rechtspositiebesluiten en regelingen voor de diverse politieke ambtsdragers bij de provincies, gemeenten en waterschappen.

De voorschriften uit dit rechtspositiebesluit zijn zonder nadere lokale regels van kracht.

Op sommige punten bepaalt het Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers dat op decentraal niveau een verdere uitwerking (lokaal maatwerk) kan plaatsvinden in een verordening.  Deze verdere uitwerking is verwoord in de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden, die als bijlage is bijgevoegd.

Voor kosten van niet-partijpolitieke scholing kan de gemeenteraad nadere regels stellen. Een voorstel hiertoe is ook als bijlage bijgevoegd.

Beoogd effect

Lokaal maatwerk door verdere uitwerking van het Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers in een Verordening en - voor wat betreft niet-partijpolitieke scholing in de uitoefening van de functie - in nadere regels.

Argumenten

 1.1  en 2.1 Actualisatie Verordening rechtspositie en stellen van nadere regels naar aanleiding van inwerkingtreding Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Het is wenselijk om de Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, Forumleden en commissieleden 2014 te actualiseren naar aanleiding van de inwerkingtreding Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers per 1 januari 2019 om gemaakte keuzes op basis van voornoemd besluit vast te leggen.

Tevens is het wenselijk om ten aanzien van niet-partijpolitieke scholing in de uitoefening van de functie nadere regels te stellen om te voorkomen dat niet-politieke scholing in de uitoefening van de functie een open eind financiering blijft.

Kanttekeningen

1.1 Niet alle keuzemogelijkheden zijn verwerkt in de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019

Van de mogelijkheid om de de vergoeding van reis- en verblijfkosten buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur te regelen in de verordening is geen gebruik gemaakt in verband met de financiële situatie waarin de gemeente Zutphen zich bevindt, en omdat deze situatie zich niet of nauwelijks voordoet is .

Tevens is er voor gekozen om, in verband met de financiële situatie waarin de gemeente Zutphen zich bevindt, niet een verzekering voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden te regelen. Ook voor wethouders zal deze mogelijkheid om dezelfde reden niet geregeld worden.

1.2 De huidige, in te trekken verordening regelt ook de rechtspositie voor wethouders en voor Forumleden

De huidige, in te trekken verordening regelt ook de rechtspositie voor wethouders en Forumleden. De nieuwe verordening die nu aan u wordt voorgelegd regelt alleen de rechtspositie voor raads- en commissieleden. Voor de rechtspositie van wethouders komt het college met een eigen regeling. Voor Forumleden is alleen het deel ten aanzien van niet-partijpolitieke scholing uit het Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers van toepassing. Dit wordt niet in de Verordening maar is in nadere regels verwerkt.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Na vaststelling van de Vaststelling van deze Verordening zal deze met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 in werking treden op de dag na datum van bekendmaking.

De nadere regels zullen de dag na bekendmaking in werking treden.

Financiën

In de situatie dat er een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a, derde lid van de Gemeentewet wordt opgericht, zal aan deelnemende raadsleden een financiële vergoeding worden uitgekeerd. Dat geldt ook voor raadsleden die deelnemen aan een bijzondere commissie als bedoeld in artikel 3.1.4, eerste lid van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Bijlagen

  1. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019
  2. Nadere regels niet-partijpolitieke scholing in de uitoefening van de functie gemeente Zutphen 2019

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0013

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 28 februari 2019 met nummerb e s l u i t :

1. de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019 vast te stellen.

2. de Nadere regels niet-partijpolitieke scholing in de uitoefening van de functie gemeente Zutphen 2019 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 8 april 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-04-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in