Pagina delen

Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zutphen 2014

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zutphen 2014 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden persoonsgegevens door de gemeente vastgelegd, bijgehouden en verstrekt. De gegevens kunnen onder strikte voorwaarden intern en extern verstrekt worden.

Met ingang van 6 januari 2014 wordt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wgba) vervangen door de Wet basisregistratie personen (Wbrp). Deze nieuwe wet vormt het wettelijke kader

voor de nieuwe basisregistratie personen. Doordat de Wgba komt te vervallen vervalt de bestaande Verordening GBA 2008 van rechtswege en moet de gemeenteraad een nieuwe verordening vaststellen die gebaseerd is op de nieuwe Wbrp.

Beoogd effect

 

Door het vaststellen van de verordening voldoet onze gemeente aan de voorwaarden in de Wbrp om persoonsgegevens te kunnen verstrekken.

Met het vaststellen van de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zutphen 2014 wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het verstrekken van persoonsgegevens door de gemeenteraad overgedragen aan het college van B&W. In de huidige Verordening GBA 2008 is dit op dezelfde manier geregeld.

 

 

Argumenten

 

1.1 De Wbrp bepaalt in artikel 3.8 dat bij of krachten gemeentelijk verordening regels gesteld kunnen worden omtrent de verstrekking van gegevens aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente.

Door het vaststellen van de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zutphen 2014 wordt voorzien in de mogelijkheid dat het college van B&W door middel van een regeling kan bepalen welke organisatieonderdelen binnen de gemeente inzage moeten krijgen in de persoonsgegevens.

1.2 De Wbrp bepaalt in artikel 3.9 dat:

1. Voor zover daarin is voorzien bij gemeentelijk verordening gegevens verstrekt kunnen worden aan derden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ingeschrevene;

2. bij gemeentelijk verordening werkzaamheden met een voor de gemeente gewichtig maatschappelijk belang aangewezen kunnen worden ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie verstrekt kunnen worden;

3. bij gemeentelijk verordening de categoriën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van persoonsgegevens wordt bepaald.

Door het vaststellen van de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zutphen 2014 wordt geregeld dat:

  1. het college van B&W gegevens kan verstrekken aan derden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ingeschrevene;
  2. het college van B&W in een regeling werkzaamheden met een voor de gemeente gewichtig maatschappelijk belang kan aanwijzen ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie verstrekt kunnen worden en
  3. het college van B&W in een regeling de categoriën derden die in aanmerking komen voor verstrekking kunnen aanwijzen.

Kanttekeningen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft pas zeer recent bekendgemaakt dat de Wbrp definitief ingaat op 6 januari 2014. Hierdoor heeft de gemeente niet voldoende tijd om vóór deze datum de nieuwe verordening vast te stellen. Om ervoor te zorgen dat de verstrekkingen na 6 januari 2014 rechtmatig zijn, is het belangrijk dat de nieuwe verordening aansluit bij de oude verordening. Daarom is in de verordening opgenomen dat deze terugwerkt tot en met de ingangsdatum van de Wbrp.

Het beheer en de nadere regels rond het verstrekken van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de door het college van B&W vastgestelde Beheerregeling GBA gemeente Zutphen 2012 en Privacyreglement GBA gemeente Zutphen 2012. Nadat de nieuwe verordening door uw raad is vastgesteld zullen deze regelingen in 2014 geactualiseerd moeten worden conform de nieuwe Wbrp.

Bij het opstellen van de verordening is gebruik gemaakt van de modelverordening van de  Vereniging Nederlandse Gemeenten(VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken(NVVB).

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

- Publicatie in de Zutphense Koerier en op de website van de gemeente Zutphen.

- Bekendmaking in de CVDR.

- Ter inzage leggen in het gemeentehuis.

Rapportage/evaluatie

Ieder jaar evalueert de beveiligingsbeheerder GBA het informatiebeveiligingsbeleid en beveiligingsplan GBA en rapporteert zijn bevindingen rechtstreeks aan het college van B&W.

Stukken die ter inzage liggen

Verordening GBA 2008.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0003

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 december 2013 met nummer 12885


gelet op de artikelen 3.8, eerste lid en 3.9, eerste en tweede lid van de Wet basisregistratie personen;


b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zutphen 2014.

 

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

a. de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

b. de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, onder b vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

3. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

a. de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

b. de categorieën van derden die  in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op de dag waarop de Wet basisregistraties personen (Wbrp) in werking treedt. Indien de Wet basisregistratie personen al in werking is getreden geldt dat deze verordening in werking treedt op de dag na bekendmaking en terugwerkt tot de dag waarop de Wet basisregistraties personen (Wbrp) in werking is getreden.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zutphen 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 27 januari 2014 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden persoonsgegevens door de gemeente vastgelegd, bijgehouden en verstrekt. Met ingang van 6 januari 2014 is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wgba) vervangen door de Wet basisregistratie personen (Wbrp). Deze nieuwe wet vormt het wettelijke kader voor de nieuwe basisregistratie personen. Doordat de Wgba komt te vervallen vervalt de bestaande Verordening GBA 2008 van rechtswege en moet de gemeenteraad een nieuwe verordening vaststellen die gebaseerd is op de nieuwe Wbrp. Het vaststellen van verordeningen is een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 27-01-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
GroenLinksJ.A. Jansen
D66A.O. Bi├žen
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en meldt de aanwezigheid van een doventolk in opleiding.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt een dagvaarding te hebben ontvangen inzake De Teuge. De gemeente en Vitens zijn gedaagd door de bewoners. Op 26 februari dient de zaak bij de rechtbank.

Het college meldt voorts dat de aanbesteding voor het zwembad is gegund aan het bedrijf. Op 7 februari vindt de ondertekening plaats.

De PvdA vraagt wat het betekent dat de gemeente is gedagvaard.

Het college geeft aan dat er een procedurebehandeling plaatsvindt en dat daarna bekeken wordt hoe dit verder gaat.

Burgerbelang verwijst naar eerdere mededelingen van het college dat de planning voor het zwembad is uitgelopen. In hoeverre verhoudt deze ontwikkeling zich tot de planning?

Het college licht toe dat het project nu uit de planning loopt. Het zwembad en de nieuwbouw zijn opgenomen in de kerntakendiscussie, waarbij het exploitatietekort moet worden teruggebracht. De realisatie hiervan wordt later dan oorspronkelijk gepland. Daar is dekking voor bedacht, maar de gemeente loopt een tekort op ten opzichte van de planning in de kerntakendiscussie.

Burgerbelang vraagt om de raad binnenkort mee te nemen in de gevolgen hiervan.

Het college zegt toe via een memo voor verduidelijking te zorgen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 27 januari 2014

De PvdA verwijst naar een toezegging dat de lijsten opgeschoond zouden worden.

De griffier licht toe dat de lijsten zijn bijgewerkt tot 16 januari. De opschoning heeft plaatsgevonden. Het resultaat is dat van de toezeggingenlijst nog 11 toezeggingen zijn overgebleven. Van de nu voorliggende lijst zijn de toezeggingen 13-20 en 13-31 afgehandeld.

b. Toezeggingenlijst Raad 27 januari 2014

De griffier licht toe dat alle 9 toezeggingen nog openstaan. Alle schriftelijke vragen van 2013 zijn inmiddels afgedaan. Er staat er nog 1 uit 2014 open en er is een nieuwe bijgekomen.

Er zijn verder geen vragen over de toezeggingenlijst.

6 Programmabegroting Sociaal Domein Zutphen

Burgerbelang verwijst naar eerdere behandeling van dit onderwerp in de raad. Daarin is aangegeven dat de raad grote moeite had met het voorstel van destijds om vooruitlopend op de decentralisaties geld beschikbaar te stellen, dat er aandacht moet zijn voor kostenbeheersing, geen budgetoverschrijdingen en dat de lasten gelijk moeten zijn aan de baten. Tevens zijn opmerkingen gemaakt over de grondslag voor de verdeelsleutel. Hoe komt het verschil tussen Lochem en Zutphen tot uitdrukking? Hoe staat de gemeente Zutphen tegenover de brief van de VNG aan de minister? Burgerbelang is van mening dat de onzekerheid nog steeds erg groot is en dat slechts in grove lijnen bekend is wat er op de gemeente afkomt en stelt daarom voor dit voorstel nog aan te houden.

De PvdA vraagt of voorkomen kan worden dat de behandeling van een onderwerp zoals het Sociaal Domein in twee gelijktijdige forumvergaderingen aan de orde is.

Burgerbelang licht toe dat dit in het presidium is behandeld. Het kan zijn dat in de afzonderlijke forumvergaderingen zaken aan de orde zijn die met elkaar in verband staan, maar deze komen dan later bij behandeling in de raad weer bij elkaar.

De PvdA concludeert uit het voorstel dat er sprake is van efficiënter werken en vermindering van fte. Wat voor invloed heeft dit op de mensen die gebruikmaken van Het Plein? De fractie staat grotendeels achter de voorstellen. Het werk moet immers gebeuren en daar moet geld voor beschikbaar zijn.

Burgerbelang wijst erop dat het hier gaat om het beschikbaar stellen van € 500.000,- meer dan oorspronkelijk geraamd.

Het college antwoordt dat het college de VNG brief heeft ondersteund. Het college geeft verder aan dat de decentralisaties zullen worden uitgevoerd met het geld dat de gemeente hiervoor van het rijk krijgt. Dat laat echter onverlet dat er ook kosten gemaakt moeten worden voor het programmabureau. De gemeente moet zich voorbereiden en die voorbereiding kost geld. Het geld dat het rijk beschikbaar stelt is hiervoor niet toereikend. De raad heeft eerder al geld beschikbaar gesteld. Een deel van het geld is toegevoegd aan de reserve. Dit wordt met dit voorstel beschikbaar gesteld als uitvoeringsbudget.

Verder is inderdaad een aantal zaken nog onzeker. De Jeugdwet is er nog niet en over de Awbz en Wmo is nog discussie. Dit neemt niet weg dat de gemeente zich wel moet voorbereiden. De gemeente kan niet anders dan erop koersen dat dit op 1 januari 2015 kan worden uitgevoerd. Over de behandeling van onderwerpen in de verschillende forumvergaderingen geeft het college aan dat in de andere forumvergadering een presentatie plaatsvindt die gaat over het algemeen beleidskader. In het Technisch Blok gaat het over de kosten van het projectbureau. De door de PvdA aangehaalde bezuiniging van 3 fte heeft betrekking op Het Plein en heeft geen relatie met het programmabureau. De verdeelsleutel tussen Zutphen en Lochem is 65-35. Dit is gerelateerd aan het aantal cliënten, inwoners en ureninzet. Deze verdeelsleutel wordt ook bij de kosten voor het programmabureau gehanteerd.

Burgerbelang geeft aan liever eerst pas op de plaats te maken in verband met de onzekerheid. Tevens ziet men onvoldoende impulsen om de organisatie binnen de perken te houden.

Het CDA merkt op dat er een groot verschil zit in de bedragen uit Den Haag  en datgene dat nodig wordt geacht om de invoering te kunnen voorbereiden. Hoe kan het dat dit verschil zo groot is?

Het college geeft aan dat bij de herstructurering nog veel taken onbekend zijn. De complexiteit van dit geheel vraagt extra kennis. De kosten die nu worden gemaakt zijn minimaal de kosten die nodig zijn, daar zit geen ballast in. Tevens wordt in het oog gehouden dat de kennis in de eigen organisatie beschikbaar blijft.

GroenLinks maakt zich zorgen dat het bedrag nu niet groot genoeg is. De fractie is van oordeel dat een goede voorbereiding van groot belang is om de uitvoering straks goed neer te kunnen zetten. Liever zet men in deze fase een tandje erbij.

Burgerbelang zegt dat de ervaring leert dat organisaties in ontwikkeling fors uitpakken en groter worden. Omdat nu nog onvoldoende inzichtelijk is, pleit Burgerbelang ervoor hier behoedzaam en strak op in te zetten en binnen het budget te blijven. De fractie wacht liever de meicirculaire af.

Het college deelt de zorg om ervoor te waken dat een organisatie wordt neergezet die een eigen leven gaat leiden. Dat is de reden dat dit een tijdelijke organisatie is. Deze bestaat alleen zolang de gemeente bezig is met de transities. Op het moment dat dit in de organisatie is geborgd houdt deze op te bestaan. Er is dus niet het risico van een blijvende organisatie.

De voorzitter vraagt of het voorstel voldoende besproken is en door kan voor behandeling in de raad. SP en ChristenUnie nemen dit mee naar de fractie, overige fracties akkoord.

7. Vermoedelijke hamerstukken

7a. Herallocatie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) bodem- en geluidmiddelen

De SP vraagt waarom de gemeente mee moet betalen aan de bodemsanering van de P+R. Volgens hen is hier het principe de vervuiler betaalt van toepassing en is de NS de eigenaar van de grond.

Het college geeft aan hierop terug te komen.

Het stuk gaat nog niet door voor besluitvorming in de raad.

7b. Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zutphen 2014

Geen opmerkingen.
Advies: vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7c. Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Geen opmerkingen.
Advies: vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7d. Vaststelling wijzigingsverordening op de Legesverordening 2014

Geen opmerkingen.
Advies: vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7e. Verordening elektronische kennisgeving Zutphen 2014

De ChristenUnie merkt op dat er nog best veel mensen zijn die niet om kunnen gaan met digitale media, met name ouderen. Die krijgen de informatie dan niet. Hoe gaan we daar mee om?

De SP merkt op dat de elektronische berichten nu niet echt een blad zijn, maar meer een zoekmachine.

Het college licht toe dat de bezuinigingen op gemeentelijke publicaties voortvloeien uit de kerntakendiscussie. In het punt van beperking van mensen in het gebruik van digitale media is voorzien, doordat in de gedrukte media een melding zal worden geplaatst. Hierin wordt doorverwezen naar de digitale media voor meer informatie. Voor mensen die hier niet mee uit de voeten kunnen wordt een digitale zuil in het gemeentehuis geplaatst. Komt men hier niet uit dan worden ze geholpen

Advies: vermoedelijk hamerstuk in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 27 januari 2014

Het CDA wil graag op de hoogte worden gehouden van de voortgang van brief A3.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 27 januari 2014

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 19-12-2013

Vastgesteld.

10b. Forumverslag 13-01-2014

Vastgesteld, met inachtneming van wijziging van de naam M. Hissink in H.W. Hissink.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 27 januari 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 27-01-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend