Pagina delen

Vaststellen kwaliteitskader Leesten Oost

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. de inspraaknota “Kwaliteitskader Leesten Oost” vast te stellen;
  2. het “Kwaliteitskader Leesten Oost” vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Leesten (oost en west) is de grote uitbreidingswijk aan de zuidoostzijde van Zutphen. Vanaf de jaren ‘90 is de wijk van west naar oost bebouwd. Inmiddels zijn ook delen van Leesten-Oost bebouwd. Door de crisis is er een achterstand in de te bouwen woningen ontstaan. De bestaande kaders voor beeldkwaliteit worden als te weinig flexibel ervaren in de veranderende markt. Daarnaast zijn voor enkele delen van Leesten- Oost nog geen stedenbouwkundige plannen en beeldkwaliteitskaders aanwezig.

Met het vaststellen van het kwaliteitskader kan Leesten Oost verder ontwikkeld worden waarbij de samenhang in kwaliteit wordt gewaarborgd.

Beoogd effect

Het ‘Kwaliteitskader Leesten-Oost’ (beeldkwaliteitsplan) moet borgen dat de beoogde beeldkwaliteit in de ontwikkellocatie Leesten-Oost wordt gerealiseerd.

Argumenten

1.1 De inspraakreactie leidt niet tot aanpassing van het kwaliteitskader.

Ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp Kwaliteitskader is er één inspraakreactie ingediend (zie bijlage) en is de inspraakreactie in een overleg toegelicht (zie bijlage). In de bijgevoegde inspraaknota is de inspraakreactie samengevat en beantwoord. De essentie van de inspraakreactie is:

  1. dat het kwaliteitskader de plannen doorkruist ten aanzien van verkoop van grond aan de gemeente en dat niets wordt gezegd over eventuele risico’s van uitspraken in ca 10 rechtszaken waardoor het kwaliteitskader ten aanzien van deel Looër Enk geen doorgang kan vinden. Inspreker heeft daarbij aangegeven dat het gevoel ontstaat dat het kwaliteitskader voor een ander doel is opgesteld, namelijk het frustreren van de ontwikkeling;
  2. dat er inconsistentie is tussen de tekst in het kwaliteitskader en de plaatjes. De schematische afbeeldingen kloppen niet met de tekst. In de tekst staat dat structuren doorlopen. De plaatjes op pagina 20 laten dat niet zien. In 2013 bij het opstellen van het bestemmingsplan is aangegeven dat structuren gelijk blijven;  
  3. dat deelgebied ’t Loo niet is opgenomen in het kwaliteitskader;
  4. dat de aangelegde riolering niet gebruikt mocht worden om de woningen van ’t Hummel op aan te sluiten en dat ze zelf riolering hebben moeten aanleggen.

Ad a: Aangenomen wordt dat hierbij gedoeld wordt op het bemiddelingstraject dat nu loopt inzake de verkoop/ overdracht van gronden tussen inspreker en gemeente. Dit staat los van het bepalen en vastleggen van de kaders over de gewenste beeldkwaliteit voor Leesten Oost. Dit zijn aparte sporen die elkaar niet in de weg staan en elkaar niet doorkruisen.

De lopende rechtszaken gaan over andere zaken dan over de gewenste beeldkwaliteit in de ontwikkelwijk Leesten Oost en hebben ook een andere juridische grondslag. Het voorliggende kwaliteitskader gaat over het in samenhang verder ontwikkelen van Leesten Oost waarbij criteria worden vastgelegd die waarborgen dat de gewenste beeldkwaliteit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Uitspraken in de lopende rechtszaken doen niets af aan wat we met elkaar voorstaan aan gewenste beeldkwaliteit en doen dan ook bij voorliggend plan niet ter zake.

Ad b: In de schets op pagina 19 maakt de Hawkinsstraat onderdeel uit van deelgebied Looër Enk. Het klopt dat het uitgangspunt is dat het kwaliteitskader aansluiting zoekt bij al bestaande uitgangspunten en de reeds ingezette beeldkwaliteit van al gerealiseerde woningen in de deelgebieden Looër Enk en Quirijn. De stedenbouwkundige basis voor Leesten Oost zijn de brede groenstructuren die de woonbuurten omzomen en de lange lanen die van oost naar west en van noord naar zuid lopen. De aangegeven schetsmatige tekeningen op de genoemde pagina’s zeggen niets over de daadwerkelijke invulling op kadastraal en/of perceelsniveau. Maar zeggen wel iets over de stedenbouwkundige structuur en het gewenste sfeerbeeld in uiterlijk en opzet van Leesten Oost. Op pagina 20 staat schematisch aangegeven waar stedenbouwkundige accenten moeten worden toegepast, waar de rooilijn zich bevindt ten opzichte van de voorste erfgrens (die niet in dit kader wordt bepaald, maar wordt bepaald bij de daadwerkelijke invulling van een gebied en een concrete aanvraag om omgevingsvergunning) en hoe de oriëntatie van de bebouwing is. Vervolgens wordt per ensemble aangegeven wat voor kapvorm, stijl van de woning, materiaalgebruik en kleuren zijn toegestaan. Ook wordt aangegeven hoe de openbare ruimte vormgegeven moet worden in beplanting en materialen. Dit is terug te zien de in profielen.

Het bestemmingsplan Leesten, waarop gedoeld wordt, kent flexibele en globale bestemmingen voor een gebied dat nog in ontwikkeling is. De globale bestemming geeft de vrijheid om het gebied te ontwikkelen en als nodig te schuiven met functies. Dat neemt niet weg dat duidelijk is hoe het gebied vorm krijgt en dat ook al voorzieningen zijn aangebracht. Het bestemmingsplan maakt de daadwerkelijke ontwikkeling op een flexibele manier mogelijk.

Ad c: Dit is een terechte constatering. Hetzelfde geldt voor het reeds gerealiseerde gedeelte van Leesten Oost. Doorontwikkeling van deze deelgebieden gebeurt op basis van de reeds ingezette beeldkwaliteit. Het kwaliteitskader zoekt aansluiting bij de kwaliteit die bij de bestaande bouw al is neergezet.

Ad d: Dit raakt niet de inhoud van het kwaliteitskader en leidt niet tot een ander inzicht om het kwaliteitskader aan te moeten passen of niet vast te stellen.

De ingediende inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het kwaliteitskader. Het kwaliteitskader kan daardoor verder in procedure naar vaststelling.

2.1 Het kwaliteitskader (beeldkwaliteitsplan) behelst de ontwikkellocatie Leesten-Oost en bewaakt de kwaliteit van deze nieuwe wijk.

Dit kwaliteitskader vervangt de volgende beeldkwaliteitsplannen: ‘Schetsboek Beeldkwaliteit Leesten-Oost, fase 2: 2e deel De Looër Enk’, vastgesteld 2008 en ‘Samenhang in kwaliteit, nieuwbouwkavels, Leesten-Oost, concept juli 2013’. Voor de deelgebieden Looër Enk en Berghege is de openbare ruimte uitgewerkt tot definitieve ontwerpen. Voor het gebied Quirijn zijn uitgangspunten voor de architectuur en erfinrichting in de ontwikkelovereenkomst opgenomen. Deze uitwerkingen zijn leidend geweest voor het nu voorliggende kwaliteitskader.

De landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteit is beschreven in de verschillende masterplannen en oudere bestemmingsplannen voor Leesten-Oost, maar niet gebiedsdekkend. Om de beeldkwaliteit te garanderen geldt er momenteel voor een paar deelgebieden een beeldkwaliteitsplan (bkp). Nu we zien dat Leesten-Oost zich in snel tempo ontwikkelt en de samenhang in beeldkwaliteit wel heel belangrijk is, is een kwaliteitskader gemaakt die deze samenhang waarborgt.

2.2 Het kwaliteitskader laat de mogelijkheden zien die per deelgebied wenselijk zijn en passen bij de huidige behoeften.

Het doel van het kwaliteitskader is het bieden van een overzichtelijk en overkoepelend kader voor initiatieven in Leesten-Oost, op basis van de stedenbouwkundige visie op het gebied als geheel. Daarmee wordt beoogd de ruimtelijke kwaliteit en samenhang van de gehele wijk te waarborgen vanuit de stedenbouwkundige visie voor Leesten-Oost. Het kwaliteitskader is een inspiratiedocument en is bedoeld als een uitnodigend kader voor initiatiefnemers en leidraad voor de beoordeling van plannen voor de gemeente. Het kwaliteitskader biedt meer flexibiliteit dan voorheen maar geeft ook een aantal richtlijnen die zorgen dat de gewenste samenhang gewaarborgd wordt.

2.3 Het kwaliteitskader maakt na vaststelling onlosmakelijk onderdeel uit van de welstandsnota.

Regie en sturing met behulp van een kwaliteitskader zorgt ervoor dat de diversiteit in uiterlijk en stedenbouwkundige invulling zich binnen een zodanige breedte begeeft, dat een aantrekkelijk woonmilieu in heel Leesten-Oost ontstaat. Dat woonmilieu moet passend zijn bij het landschap en voortbouwen op de bijzondere kenmerken van de diverse plekken binnen het grote gebied Leesten-Oost. Met een harmonieuze balans tussen eenheid en verscheidenheid, tussen het landschappelijke beeld en de individuele eigenheid. Het draait ook om een eenvoudige maar duidelijke sturing. Kwaliteit van de uitwerking speelt een belangrijke rol in de waardering van een gebied, zowel voor leken als professionals. Het gaat daarbij om de kwaliteit van het gebouw, niet om de architectuurstijl. Er worden in het beeldkwaliteitsplan geen bouwstijlen voorgeschreven, maar wel wordt gewaakt voor een goede kwaliteit. De kwaliteit van de overgang openbaar-privé wordt ook omschreven.

Met het vaststellen van dit kwaliteitskader als onderdeel van de welstandsnota vervallen de twee onderliggende nota’s en kaders.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit tot vaststelling van het beeldkwaliteitsplan wordt gepubliceerd in het Contact, het elektronisch gemeenteblad en op de website van de gemeente overeenkomstig artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Bijlagen

1        kopie van de ingediende inspraakreactie - geanonimiseerd

2        verslag overleg toelichting inspraakreactie – geanonimiseerd

3        inspraaknota “Kwaliteitskader Leesten Oost”

4        vast te stellen “Kwaliteitskader leesten Oost”

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0054

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 3 mei 2017 met nummer 95050b e s l u i t :

  1. de inspraaknota “Kwaliteitskader Leesten Oost” vast te stellen;
  2. het “Kwaliteitskader Leesten Oost” vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 22 mei 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Vanaf de jaren ‘90 is de wijk Leesten van west naar oost bebouwd. Inmiddels zijn ook delen van Leesten-Oost bebouwd. Door de crisis is er een achterstand in de te bouwen woningen ontstaan en inmiddels worden de bestaande kaders voor beeldkwaliteit als te weinig flexibel ervaren in de veranderende markt. Voorts zijn voor enkele delen van Leesten- Oost nog geen stedenbouwkundige plannen en beeldkwaliteitskaders aanwezig. Het voorliggende ‘Kwaliteitskader Leesten-Oost’ (beeldkwaliteitsplan) dient te borgen dat de beoogde beeldkwaliteit in de ontwikkellocatie Leesten-Oost wordt gerealiseerd. Met het vaststellen van het kwaliteitskader kan Leesten Oost verder ontwikkeld worden.

Ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp Kwaliteitskader is er één inspraakreactie ingediend. In de inspraaknota is de inspraakreactie samengevat en beantwoord.

De raad wordt voorgesteld het Kwaliteitskader en de inspraaknota vast te stellen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 22-05-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan het college ter verduidelijking van het kwaliteitskader Leesten Oost.

Het college geeft aan dat het graag het voorliggende beeldkwaliteitsplan Leesten Oost wil vaststellen zodat de beoogde beeldkwaliteit van de ontwikkelingslocatie wordt vastgelegd en daardoor de wijk gerealiseerd kan worden. In het plan worden details als de stijl van de woning, het materiaal en kleurgebruik vastgesteld Het beeldkwaliteitsplan legt niet de ruimtelijke structuur vast. Na de vaststelling maakt het plan deel uit van de welstandsnota en samen met het bestemmingsplan zorgt het voor de ontwikkeling van Leesten Oost waarna dit verder worden gerealiseerd. Het vastgestelde bestemmingsplan is bindend. Het beeldkwaliteitsplan vormt geen hindernis voor het ontwikkelingsplan het Loo. In januari 2017 is op verzoek van ontwikkelingsmaatschappij het Hummel een bemiddelingspoging gestart tussen hen en de gemeente onder leiding van de provincie. Gelderland. De belangen van de bewoners staan daarbij voorop want zij moeten daar zorgeloos kunnen wonen. Het doel is dan ook dat het een kwalitatieve mooie woonwijk wordt met een goede ontsluiting op de woonwijk er omheen.

De gemeente benaderd de gesprekken constructief om zodoende tot een oplossing te komen. Er zijn tot nu toe 6 gesprekken geweest, de 7e staat morgen gepland.

De gemeente heeft diverse initiatieven getoond om uit de impasse te komen met voor beide partijen goede oplossingen. Zij treedt niet naar buiten over de inhoud van de gesprekken als er nog bemiddeld wordt. Mocht de raad hierover aanvullende informatie willen hebben dan kan daarover gesproken worden.

De voorzitter geeft het woord aan de eerste inspreker, de heer van Til

De voorzitter geeft de raad het woord voor het stellen van verhelderende vragen aan de heer van Til

De PvdA wil weten wat er van het gesprek morgen wordt verwacht en of er nog een positieve wending valt te verwachten.

De heer van Til is van mening dat er op korte termijn een positieve wending valt te verwachten.

D66 wil weten wanneer de huizen zijn opgeleverd ? Tevens wil zij weten waarom de bouwstraten alleen nog maar uit zand bestaan.

De heer Van Til geeft aan dat er een bouwstraat ligt bestaande uit zand en puin.

 De voorzitter geeft het woord aan de tweede inspreker de heer Navarro die namens de bewoners van de 19 nieuwbouwwoningen aan de Laan van de Highlanders spreekt.

De voorzitter geeft de raad het woord voor het stellen van verhelderende vragen aan de heer Navarro

Stadspartij vraagt zich af waar de verantwoordelijkheid ligt voor de aanleg van de Hawkinsstraat.

De heer Navarro geeft aan dat hij dat niet weet.

D66 wil weten hoe de buurtbewoners de straat omschrijven; is het een zandweg of een bouwweg ?

De heer Navarro laat dat in het midden, hij noemt het een pad.

De voorzitter geeft het woord aan de derde inspreker de heer Hermsen namens het ontwikkelingsbedrijf het Hummel.

De voorzitter geeft vervolgend de raad het woord voor het stellen van verhelderende vragen aan de heer Hermsen.

D66 vraagt zich af of er juridische belemmeringen zijn om een semi verharde weg aan te leggen.

De heer Hermsen geeft aan dat hij dat niet weet.

 Na de insprekers geeft de voorzitter het woord aan de raad voor het stellen van vragen om na te gaan of de inspraaknota kwaliteitskader Leesten Oost en het kwaliteitskader Leesten Oost over 4 weken in de raadsvergadering kunnen worden behandeld.

De SP vindt dat het beeldkwaliteitsplan er goed uitziet. Echter zij vindt dat de bewoners van het ontwikkelingsplan worden overgeslagen en de dupe zijn van het conflict tussen de gemeente en de ontwikkelingsmaatschappij. De SP is dan ook voornemens om zicht tegen het plan te keren.

VVD is tevreden over het beeldkwaliteitsplan. Zij vindt dat met dit plan het gebied prima verder ontwikkeld kan worden. De VVD vindt ook dat de gemeenteraad zich nog niet in het conflict tussen gemeente en Hummel kan gaan mengen zolang dit nog onder de rechter is. De partij vindt het ongewenst dat de bewoners de dupe zijn en dat dit te lang duurt.

Burgerbelang vindt dat het plan er goed uitziet. Echter de bewoners van het ontwikkelingsplan het Loo zijn te lang de dupe en wil de partij dat het college dit snel oplost en ook aangeeft wat de oplossingen zouden kunnen zijn.

De partij wil weten of het nodig is om het beeldkwaliteitsplan nu vast te stellen of dat er nog een langere termijn mogelijk om zodoende de nog gaande procedurele ontwikkeling af te kunnen wachten.

De PvdA vindt het ook een goed beeldkwaliteitsplan. Het is goed dat het is aangepast naar de huidige marktontwikkeling. Ze vraagt zich af of het ook mogelijk is om nul op de meter op de woningen toe te passen. Daarnaast vraagt zij zich af of er ook welstandsvrij mag worden gebouwd zodat er mogelijk ook belangstellende van buiten de gemeente op deze wijk afkomen.

Daarnaast wil de partij weten dat als er uit remediation tussen gemeente en ontwikkelingsmaatschappij Hummel een goede oplossing komt, dit dan wel strookt met het beeldkwaliteitsplan.

D66 vindt dat je als bewoner van de wijk mag verwachten dat er sprake is van verharde wegen in de wijk.

Tevens wil zij weten wat het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan, voor de Laan van de Highlanders betekend. Kan een uitstel van het vaststellen ervan mogelijkheden bieden om ook deze straat goed in het plan mee te nemen.

 De voorzitter geeft het woord aan de wethouder om te reageren op de vragen die er gesteld zijn.

Het College is blij dat de meeste partijen vinden dat het beeldkwaliteitsplan er goed uitziet.

Zij verwacht dat in de toekomst de meeste woningen via het concept nul op de meter wordt gebouwd. Binnen niet al te lange tijd wordt dat zelfs een verplichting.

Het welstandsvrij bouwen is een interessante en ook al toegepast in Helbergen. Echter daar zijn op de vrijheid in bouwen toch weer daarop ook weer kaders gesteld. In Leesten Oost wordt dat nog niet toegepast.

Het college kan nog niet zeggen wanneer er een oplossing komt. We willen er samen uitkomen. En dat heeft tijd nodig.

Het college benadrukt nogmaals dat in beeldkwaliteitsplan niet de ligging van de wegenstructuur wordt vastgesteld.

GroenLinks wil weten of het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan de remediation niet in de weg staat. Daar is namelijk enige twijfel over.

Het College beaamt nogmaals dat het beeldkwaliteitsplan niet gaat over waar de straten komen te liggen.

De Stadspartij benadrukt dat het beeldkwaliteitsplan los staat van het bestemmingsplan maar geeft aan dat deze 2 wel degelijk een aanvullende relatie met elkaar hebben.

Zij vraagt zich of dat deel van zelfrealisatie wat wel in het bestemmingsplan wordt genoemd, buiten het beeldkwaliteitsplan staat.

PvdA vindt het verwarrend dat er wel straten in het beeldkwaliteitsplan zijn getekend echter dat die in de praktijk mogelijk anders komen te liggen.

Het College benadrukt dat het beeldkwaliteitsplan onderdeel uit maakt van de welstands-nota en los staat van het bestemmingsnota.

GroenLinks vraagt zich af of de plaatjes met de wegen daarop, overeenkomen met het beeldkwaliteitsplan of dat het een vrije vertaling is vanuit de Stentor.

Het College benadrukt nogmaals dat het slechts een schets betreft is dat pas later definitief wordt ingevuld.

De Stadspartij verduidelijkt dat de plaatsjes wel degelijk in het beeldkwaliteitsplan staan, wat de indruk wekt dat na de vaststelling ervan het gebied ook volgens de plaatjes wordt ingericht.

Het College benadrukt dat het beeldkwaliteitsplan niet het juridisch instrument is om daaruit zaken te halen die gelden voor de gebiedsontwikkeling later. Het plan gaat allen over de kwaliteit en niet de complete inrichting.

GroenLinks wil weten of de verlengde Hawkinsstraat ook na vaststelling van het beeldkwaliteitsplan worden gerealiseerd.

Het College beaamd dit.

D66 wil weten of door het uitstellen van het beeldkwaliteitsplan er meer ruimte komt om de oplossingen van het geschillen mee te kunnen nemen in het uiteindelijke plan.

Het College geeft aan dat zij het beeldkwaliteitsplan zo spoedig mogelijk wil vaststellen zodat de verdere ontwikkeling van het plan Leesten Oost door kan, zeker nu de markt aantrekt.

D66 vraagt zich hoe lang er nog gewacht kan worden met de vaststelling van het plan

Het college geeft aan dat het uitstel nog enkele weken mag duren.

D66 benadrukt dat het op zijn vroegst over 4 weken bij de raad kan liggen.

Stadspartij vraagt zich af wat er mis kan gaan als het plan pas later wordt vastgesteld.

Het college benadrukt nogmaals dat zij graag door wil gaan. Ze wil de kaders en dus duidelijkheid aan de bouwers doorgeven zodat zij weten waar ze aan moeten voldoen en verder kunnen met de ontwikkeling van het plangebied.

Het CDA wenst de partijen morgen tijdens het overleg over het geschil veel succes en wijsheid toe.

Nadat de voorzitter heeft geconcludeerd dat er geen vragen zijn, stelt zij de raadsleden de vraag voor of het vaststellen van het kwaliteitskader Leesten oost en de bijbehorende inspraaknota nu rijp zijn voor behandeling in de raad.

SP wil dit eerst met haar fractie bespreken

GroenLinks wil eerst graag zien dat het conflict uit de weg is maar vindt het wel rijp voor overleg in de raad

CDA over 4 weken is het rijp voor de raad

ChristenUnie bespreekt het eerst in de fractie

SP bespreekt het eerst in de fractie

BurgerBelang bespreekt het eerst in de fractie

VVD vindt het rijp voor de raad

PvdA wil het eerst in de fractie behandelen

D66 wil het eerst behandelen in de fractie.

Alle partijen stemmen toe dat zij binnen een week doorgeven als het stuk niet door kan naar de raad.

De voorzitter sluit de vergadering

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 19 juni 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 19-06-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
De SP fractie stemde tegen, de overige fracties stemden voor.
Geen amendementen ingediend