Pagina delen

Vaststellen komgrenzen Wegenverkeerswet 1994

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. de bebouwde komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen;
  2. Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland te verzoeken de bebouwde komgrens in het kader van de Wegenwet gelijk te trekken aan die van de Wegenverkeerswet onder de voorwaarde dat besluitpunt 1 onherroepelijk is.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op grond van verschillende wetten moet de gemeenteraad komgrenzen vaststellen. Namelijk een bebouwde komgrens in het kader van de Boswet en een bebouwde komgrens in het kader van de Wegenverkeerswet.
De komgrens in het kader van de Boswet is actueel en behoeft geen aanpassing.
De bebouwde komgrens in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 is niet actueel en dient geactualiseerd te worden. Nadat uw gemeenteraad de komgrens heeft vastgesteld, zal een verzoek worden ingediend bij Gedeputeerde Staten om de komgrens, in het kader van de Wegenwet gelijk te trekken met die van de Wegenverkeerswet 1994. De komgrens in het kader van de Wegenwet moet vastgesteld worden door Gedeputeerde Staten.

Beoogd effect

-  beschikken over een actuele en vastgestelde komgrenzenkaart in het kader van de
   Wegenverkeerswet;
-  het laten samenvallen van de komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet en de
   Wegenwet.

Argumenten

1.1 Door het vaststellen van een actuele komgrens in het kader van art. 20a Wegenverkeerswet 1994 is het mogelijk om een wegenlegger vast te laten stellen door GS van de Provincie Gelderland.
De Wegenlegger geldt voor alle wegen in de gemeente die zijn gelegen buiten de bebouwde kom.
De wegenlegger bepaalt wie onderhoudsplichtig is en daarmee wie aansprakelijk is als er door nalatig onderhoud schade ontstaat. Daarom is de vaststelling van een actuele bebouwde komgrens nodig. Aan de hand van de actuele komgrens kan GS de Wegenlegger vaststellen.

1.2. De komgrens wordt in overeenstemming gebracht met de plaats van de komborden.

De eisen die aan de komgrens ingevolge het verkeer worden gesteld, zijn opgenomen in de op het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) gebaseerde uitvoeringsregelingen. Deze komgrenzen, aangeduid door de borden H1 en H2 (begin en einde bebouwde kom), worden gekenmerkt door het begin van een langs de weg gelegen aaneengesloten bebouwing. Deze is van een zodanige omvang en dichtheid, dat voor de weggebruiker een duidelijk herkenbaar verschil in karakter van de wegomgeving aanwezig is met een buiten de bebouwde kom gelegen weg. Ter plaatse van de komgrens moet een duidelijke wijziging van wegkenmerken voorkomen dat het verschil in karakter van de weg voor en na de komborden op die plaats zoveel mogelijk benadrukt wordt. Om de komgrens gelijk te trekken met de feitelijke plaats van de komborden H1 en H2 (dit is nu niet overal het geval) dienen correcties uitgevoerd te worden. We kiezen voor deze optie omdat dit minder kosten met zich meebrengt. Op advies van de verkeerscoördinator van de politie gaan we een aantal borden fysiek verplaatsen. Hiermee is bij de vaststelling van de komgrens rekening gehouden. Op een aantal locaties worden (eenvoudige) komborden bijgeplaatst. Tenslotte gaan we een aantal komborden verwijderen.
Bijlage 1 geeft de nieuwe bebouwde komgrens aan. In bijlage 2 is de huidige komgrens weergegeven.

1.3  Op een aantal wegen ontbreken de komborden, door deze te plaatsen is de bebording correct en volledig.
Uit onderzoek is gebleken dat op verschillende invalswegen komborden ontbreken die er wel dienen
te staan. Op deze locaties worden eenvoudige komborden bijgeplaatst (deze voldoen aan de wettelijke eisen). Om financiële redenen is voor een eenvoudige opstelling gekozen.

1.4   Een deel van Zutphen-Noord valt nu nog buiten de bebouwde kom.
In het kader van de gemeentelijke herindeling uit 2005 is een gedeelte van de voormalig gemeente Gorssel in eigendom overgegaan naar de gemeente Zutphen. Het gaat om het (voormalige) gedeelte Eefde-Zuid dat net over de Twente Kanaalbrug ligt. In dit gebied liggen zo’n tien woningen die nu buiten de bebouwde komgrens vallen. Vanuit de verkeersveiligheid is het gewenst om dit gebied binnen de bebouwde kom te laten vallen en de komgrens te verleggen. Op bijlage 1 is de nieuwe komgrens aangegeven.                           

1.5 De politie adviseert positief.
Artikel 24 van de BABW geeft aan dat bij wijziging van de bebouwde komgrens advies van de politie nodig is. In het overleg met de verkeerscoördinator van de politie is besproken dat de komgrenzen worden aangepast overeenkomstig de huidige plaats van de komgrensborden (zie bijlage 2).

1.6 De vermelding van de stedenbanden onder de komgrensborden is niet meer actueel.
Bij de invalswegen van de gemeente Zutphen staan 10 komborden met daaronder een paneel waarop de stedenbanden van de gemeente Zutphen staan vermeld. De stedenband vermelding is niet meer correct. In de B&W vergadering van 26 januari jl. heeft u besloten te stoppen met de stedenband Tartu (Estland). Daarnaast ontbreekt op genoemde borden de stedenband met Horstmar uit Duitsland. Een nieuwe belettering wordt aangebracht op de borden waarbij de tekst Tartu wordt verwijderd en de tekst Horstmar wordt toegevoegd.
De kosten voor deze aanpassing vindt u terug onder de kop financiën.

1.7 Het logo “Zutphen fairtrade gemeente” kan eenvoudig worden toegevoegd op de komborden.
In 2014 heeft het college besloten de maatschappelijke stuurgroep Fairtrade te ondersteunen bij de Fairtrade campagne en toe te zien op de inbedding in de gemeentelijke organisatie. Eind 2015 heeft Zutphen de Fairtrade status behaald. Bij die status hoort het plaatsen van het Fairtrade-logo op komborden bij de invalswegen. Nu de Stedenband panelen aangepast dienen te worden, (zie argument 1.6) is het een goed moment om het fairtrade-logo hierin mee te nemen.

2.1 Door de komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wegenwet gelijk te trekken, hebben we te maken met slechts twee verschillende komgrenzen in plaats van drie.
Naast de komgrens in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wegenwet bestaat er een komgrens in het kader van de Boswet. Door de eerste twee genoemden gelijk te trekken, hebben we te maken met in totaal twee komgrenzen. De komgrens in het kader van de Boswet kan niet gelijk getrokken worden met de andere twee wetten. Dit is te verklaren doordat beide wetten een ander doel hebben. Voor het laten samenvallen van de komgrens in het kader van de Wegenverkeerswet en de Wegenwet zal een verzoek worden ingediend bij GS.

Kanttekeningen

1.1. Tegen het besluit van de gemeenteraad is bezwaar en beroep mogelijk.
Op basis van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen 6 weken bezwaar worden ingediend en eventueel beroep. De verwachting is dat dit niet zal gebeuren. Zolang deze procedure loopt kan het verzoek om vaststelling van de Wegenlegger nog niet worden ingediend.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de bebouwde komgrens wordt het besluit eerst ter inzage gelegd en daarna gepubliceerd in de GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties) en op de gemeentelijke website.

Financiën

Op diverse locaties worden komborden bijgeplaatst, verplaatst en weggehaald. Daarnaast zal een tekstuele aanpassing te worden aangebracht en het logo "fairtrade gemeente" worden toegevoegd op tien stedenband panelen. De totale kosten bedragen € 8.500 en worden gedekt uit de posten “verkeersborden”
(6211304 € 4.000) en “uitvoeren VCP maatregelen” (7211007 € 4.500).

Bijlagen

I  Nieuwe kaart bebouwde komgrens.

II Oude kaart bebouwde komgrens.

III Brief advies verkeercoördinator politie

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0031

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 2 maart 2016 met nummer 73268b e s l u i t :

  1. de bebouwde komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen;
  2. Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland te verzoeken de bebouwde komgrens in het kader van de Wegenwet gelijk te trekken aan die van de Wegenverkeerswet onder de voorwaarde dat besluitpunt 1 onherroepelijk is.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 14 maart 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

In het kader van de Wegenverkeerswet en de Boswet dient de raad komgrenzen vast te stellen. De bebouwde komgrens in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 is niet actueel en dient geactualiseerd te worden. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voorliggende voorstel.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 14-03-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers en R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink en F.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.B. Demoed
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering van het Technisch Blok. Op verzoek van BewustZW wordt agendapunt 6c niet als hamerstuk behandeld maar als bespreekstuk.

2. Algemeen spreekrecht

Geen opmerkingen.

3. Actieve informatievoorziening

College: Binnenkort wordt er een begrotingswijziging Het Plein 2016, waarin onder andere de vangnetregeling en ict aan bod komt, aan u voorgelegd. Ook zal de bespreking van de jaarrekening 2015 aan u worden voorgelegd. Deze week wordt als ingekomen stuk aangeboden een raadsinformatiebrief van Het Plein, waarin onder andere het advies van de heer Noppen is verwerkt. Wij zijn bezig om medio 2016 de zaken op orde te hebben om tot een beter uitvoerende organisatie te komen.

Voorzitter: Kunnen we 1 memo verwachten of meer?

College: Vier.

College:  De stand van zaken in de heraanbesteding in de thuiszorg is als volgt. Op 8 maart 2016 is de HA-1 opnieuw aanbesteed. Er wordt een tarief gehanteerd van €21,70 per uur. Dit betekent meerkosten ter hoogte van €300.000,- Middels een begrotingswijziging zal dit aan u worden voorgelegd. De aanbesteding vindt meervoudig onderhands plaats. Er zijn 8 partijen uitgenodigd. Uitgangspunt is dat de cliënt kiest.

Enige tijd geleden heb ik geïnformeerd over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Bedoeling was dat de provincie de gemeente ondersteunt bij het aanleggen van glasvezel in het buitengebied. Marktpartijen geven nu aan, dat zij  dat kunnen zonder de hulp van de provincie mits 50% van de bewoners meedoet. Dit is tegelijk ook een voorwaarde: indien niet minimaal 50% van de bewoners meedoet, wordt er geen glasvezel aangelegd.

Voorzitter: Komt hier een memo van?
 
College: Nee, voorlopig niet, eerst onderhandelen.
 
Voorzitter: Dat komt dan verder in de tijd, eerst aan het werk.
 
College: Morgen in de loop van de dag wordt een Memo bijstelling financiëel perspectief, onder embargo tot woensdag, aan de raad aangeboden.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 14 maart 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 14 maart 2016

BewustZW: Bij de schriftelijke vragen 2016-V0001 staat al maanden dat het in behandeling is. Wanneer kunnen wij antwoord verwachten?

College: Daar zijn we nog niet mee bezig, wij hebben nog geen zicht op wanneer het antwoord komt.

BewustZW: Heeft dat te maken met de juridische kant van het verhaal? Ik verzoek om hier meer op te sturen.

College:  We zijn hier mee bezig, het heeft onze aandacht.

verder geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Intrekken diverse verordeningen

Voorzitter: Voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Instellen egalisatiereserve t.b.v. onderwijshuisvesting nieuwkomers

Voorzitter: Voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de raad.

6c. Diverse ramingen Forum en Raad 11 april 2016

Voorzitter: Zoals aan het begin van deze vergadering aangegeven, behandelen we dit punt hier niet als hamerstuk maar als een bespreekpunt.

BewustZW:  Het budgetrecht ligt bij de raad. De kosten genoemd bij 1.3 kunnen worden opgevangen door de post Onvoorzien te verlagen.

College: Het is zoals het er staat.

BewustZW: Ik had gedacht meer informatie te krijgen dan nu in het voorstel is aangegeven. Wij zouden graag meer informatie willen hebben over het budget.

College: Als er €25.000,- wordt afgehaald van de post Onvoorzien, wordt daarmee die post verlaagd.

SP: Naar aanleiding van het krantenartikel over de kosten van het afscheid van burgemeester Arnold Gerritsen hebben wij een brief van de burgemeester gekregen. Wij zijn daar erg blij mee maar het is niet duidelijk welke informatie in de krant niet juist is. Wij willen graag geïnformeerd worden, duidelijkheid krijgen.

College: Die duidelijkheid zullen wij geven, dat zeg ik toe.

D66: De communicatie vanuit het college als reactie op het artikel in De Stentor is matig. Er had direct aangegeven moeten worden wat de concrete kosten zijn geweest.

BewustZW: De raad heeft het budgetrecht. Wij nemen deze informatie mee naar onze fractie en zullen dat in de pauze bespreken. Bij het begin van de raadsvergadering zullen wij aangeven of dit als hamerstuk kan worden afgedaan of dat dit een bespreekpunt moet worden.

6d. Vaststellen komgrenzen Wegenverkeerswet 1994

GroenLinks: Wij hebben een aanvullende vraag over de bijgevoegde kaartjes: Wij zijn heel blij met het fair trade teken erop. Bevinden zich de tien borden, waarover gesproken wordt, op de hoofdwegen of op de secundaire wegen?

College: De borden bevinden zicht op meer dan alleen de hoofdwegen.

GroenLinks: Staat op meer dan tien borden het fair trade logo?

College: Dat komt op alle borden.

BewustZW: Het CDA was destijds initiatiefnemer, hun komt alle roem en eer toe.

Voorzitter: Wil het CDA daar op reageren?

CDA: Ik ben geen CDA, ik ben lid van het CDA.

College: Bedankt voor het compliment.

Voorzitter: Ik concludeer dat het stuk voldoende besproken is en door kan als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 14 maart 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 maart 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 15-02-2016

Voorzitter: Vastgesteld.

9b. Forumverslag 29-02-2016

Voorzitter: Vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter:  Dank voor uw aanwezigheid. Ik sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 14 maart 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-03-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend