Pagina delen

Vaststellen Inkoopnota Wmo- en Jeugdzorg 2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. De Inkoopnota Wmo- en Jeugdzorg 2019 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De gemeente Zutphen heeft voor het leveren van de Wmo-maatwerkvoorzieningen dagbesteding, persoonlijke verzorging en begeleiding zelfstandig een overeenkomst afgesloten. We kopen deze zorg op dit moment dus niet regionaal in. Voor de jeugdhulp is wel een regionale raamovereenkomst gesloten. Deze regionale overeenkomst Jeugdhulp loopt tot eind 2017. Het college heeft op 17 januari 2017 besloten om de huidige regionale overeenkomst met betrekking tot de Jeugdzorg te verlengen tot 31 december 2018. Daarnaast heeft het college besloten om een regionale inkooptraject te starten met als doel om vanaf 1 januari 2019 de Wmo- en Jeugdzorg integraal in te gaan kopen. De volgende gemeenten doen voor één of meer domeinen (Jeugd, WMO en/of Beschermd Wonen/Maatschappelijke opvang) mee aan dit regionale inkooptraject: Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

Het staat gemeenten vrij om niet alle onderdelen af te nemen. Tijdens de looptijd van het contract kan een gemeente besluiten een domein alsnog af te nemen. Ons college heeft besloten voor de domeinen Wmo- en Jeugdzorg deel te nemen aan dit regionale inkooptraject. Voor het domein Beschermd Wonen/ Maatschappelijke Opvang (BW/MO) doen we niet mee. De reden daarvoor is dat we zeer tevreden zijn over de samenwerking binnen de huidige regio BW/MO rondom Deventer (Raalte, Olst-Wijhe, Deventer, Lochem en Zutphen). Voor nu lijkt aansluiting voor BW/MO bij de regio Midden-IJssel/Oost Veluwe geen toegevoegde waarde te hebben. Dit kan in de toekomst wellicht veranderen, afhankelijk van de vraag hoe de overeenkomsten voor 2019 worden ingevuld. We willen in de toekomst daarom wellicht gebruik maken van de optie om alsnog in te stappen op het onderdeel BW/MO.

In de Inkoopnota Wmo- en Jeugdzorg 2019 die nu voorligt, staan de uitgangspunten beschreven die gelden voor de gezamenlijke inkoop Wmo- en Jeugdzorg. Het is daarmee de start van de inkoop en het kader voor het inkooptraject en geeft richting aan de inhoud van de nieuwe overeenkomst. Veel onderwerpen die in deze nota in hoofdlijnen staan aangegeven, worden tijdens de marktconsultaties met alle betrokkenen verder concreet ingevuld.

De inkoopnota is onderwerp van inspraak geweest. Ook zijn de Wmo-/participatieraden om advies gevraagd. Door middel van dit raadsvoorstel wordt uw raad gevraagd de Inkoopnota Wmo- en Jeugdhulp 2019 vast te stellen.

De uitgangspunten van de Inkoopnota

De uitgangspunten zijn ingedeeld naar inhoudelijke uitgangspunten, uitgangspunten over de sturing en bekostiging en de aard van de nieuwe raamovereenkomst. Samengevat hebben die de volgende strekking.

1) Kader op hoofdlijnen.

De inkoopnota beschrijft de uitgangspunten die gelden voor de gezamenlijke inkoop van de jeugdhulp, Wmo en BW/MO voor 2019. Het is daarmee het kader voor de inkoop en het aanbestedingstraject en geeft richting aan de inhoud van de nieuwe raamovereenkomst. Deze inkoopnota is daarmee de start van de inkoop. Veel onderwerpen die in deze nota in hoofdlijnen staan aangegeven, worden tijdens de marktconsultaties met alle betrokkenen (cliënten, zorgaanbieders, Wmo-/participatieraden) verder concreet ingevuld.

2) Samenhang in zorg- en ondersteuningsproducten tussen de drie domeinen.

De hulpvraag en leefwereld van cliënten staat los van domeinen en sectoren. Een gezamenlijke inkoop leidt tot een integrale raamovereenkomst en biedt goede kansen om bij die hulpvraag aan te sluiten. We streven dan ook naar zoveel als mogelijk integrale zorg- en ondersteuningsproducten. In de inkoopnota is een eerste voorlopige aanzet opgenomen. Dit is bedoeld om in een vroeg stadium met alle betrokkenen het gesprek aan te gaan, alle inbreng op te halen en samen een definitief model op te stellen.

3) Wijze van bekostiging en resultaatsturing.

De basis van de nieuwe raamovereenkomst zal inspanningsgericht zijn, maar waar op onderdelen meerwaarde te behalen valt, zal sprake zijn van een outputgerichte bekostiging. We starten al in 2017 met de ontwikkeling van resultaatsturing. Door middel van pilots gaan we hier stapsgewijs samen met zorgaanbieders aan werken, zodat we in de praktijk ervaring opdoen met de verschillende wijzen van bekostiging.

4) Financieel kader en tarieven.

We kiezen voor gelijke inkoopvoorwaarden en tarieven voor alle gecontracteerde aanbieders. Zij krijgen voor dezelfde zorg- en ondersteuningsproducten hetzelfde tarief, tenzij specifieke omstandigheden (zoals cao eisen) daar om vragen. Het streven is dat de inkoop plaatsvindt binnen de financiële kaders zoals die door de gemeenteraden zijn/worden vastgesteld. De wijze waarop deze financiële doelstelling wordt bereikt, wordt verder uitgewerkt.

5) De duur van de raamovereenkomst.

Wij stellen voor de nieuwe raamovereenkomst aan te gaan voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid om deze voor meerdere keren te verlengen met 2 jaar. Hiermee bieden we aanbieders zekerheid voor hun bedrijfsvoering en behouden we flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en die te vertalen in de raamovereenkomst.

6) Een open contract: ruimte voor alle aanbieders.

Iedere aanbieder die aan de gestelde eisen voldoet, zoals de eisen van toetreding en kwaliteitseisen omtrent de levering van zorg en ondersteuning, kan toetreden tot de nieuwe raamovereenkomst. Die eisen worden strikter en concreter opgesteld en gehandhaafd dan in de huidige raamovereenkomst.

Beoogd effect

Zorgdragen voor een voldoende kwalitatief en kwantitatief gecontracteerd aanbod van individuele- en maatwerkvoorzieningen en Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, passend bij de vraag en ondersteuningsbehoefte van de inwoners van onze gemeente.

Argumenten

1.1 De uitgangspunten uit deze concept-inkoopnota sluiten aan bij onze visie op zorg, zoals verwoord in het algemeen beleidskader sociaal domein en de strategische agenda 2017-2020;

Voor ons in Zutphen is de belangrijkste reden van het verbinden van de inkoop WMO, Jeugd en Beschermd Wonen dat het gemakkelijker wordt om tot samenhangende zorg en begeleiding in gezinnen te komen. We willen zorgaanbieders uitdagen om tot innovatie te komen die leidt tot minder individueel en verkokerd maatwerk en meer algemene, voorliggende voorzieningen die integraal en preventief werken. Regionaal willen we de krachten bundelen én lokaal de ruimte houden om goed aan te kunnen sluiten bij de specifieke kenmerken van de lokale sociale infrastructuur, kleine lokale aanbieders en prioriteiten die wij lokaal willen stellen.

Vanuit onze visie op zorg ligt onze focus met betrekking tot inkoop 2019 op integrale, innovatieve inkoop van Wmo- en Jeugdzorg. In de strategische agenda 2017-2020 staat hierover in Programma 4: ‘Een vitale samenleving, iedereen doet mee’, het volgende:

'Regionaal werken we intensief samen om vernieuwing in de zorg te stimuleren. Uitgangspunt is een doorgaande lijn van zorg en ondersteuning, minder administratieve lasten en zo weinig mogelijk schotten tussen Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen. We maken nieuwe (inkoop)afspraken met zorgaanbieders die gericht zijn op samenwerken, passende zorg zo dichtbij mogelijk en efficiënter werken om de zorg betaalbaar te houden. De vernieuwing en ontwikkeling op regionale schaal is nodig om lokaal precies die zorg en ondersteuning op maat te kunnen bieden die onze inwoners nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de samenleving.'

De uitgangspunten in de inkoopnota dragen bij aan de realisatie van deze visie.

1.2 Over het algemeen zijn de gemeenteraden positief over de inhoud en kaders van de inkoopnota

In de maand juli zijn alle 8 gemeenteraden in de regio geconsulteerd over de inkoopnota en de wijze van verwerking van de inspraak. De centrale vraag aan de gemeenteraden was of zij kunnen instemmen met het kader van de inkoopnota of dat wijzigingen moeten worden aangebracht voordat kan worden ingestemd met de inkoopnota. Het is daarbij van belang dat de gemeenteraden allen hetzelfde besluit nemen. De hoofdlijnen van de consultatie waren:

1) Vermindering administratieve lasten:

Veel gemeenteraden vragen aandacht voor de vermindering van de administratieve lasten. In de inkoopnota is aangegeven dat wij verwachten dat deze lasten afnemen door te werken conform de landelijke standaarden van het Programma iSociaal Domein, de vermindering van zorg- en ondersteuningsproducten en uiteindelijk 1 contract voor Wmo- en Jeugdzorg. Om deze intentie verder te onderstrepen, worden de nieuwe overeenkomst en de bijbehorende werkinstructies voorgelegd aan de regionale implementatieadviseurs verbonden aan het Programma iSociaal Domein. Aan hen wordt een oordeel gevraagd over de omvang van de administratieve lasten en tevens wordt gevraagd naar mogelijke verbeterpunten.

Wijziging van de inkoopnota bij uitgangspunt “Vermindering administratieve lasten” naar aanleiding van de gemeenteraadconsultaties:

“Gemeenten vragen advies aan iSociaal Domein over het terugdringen van de administratieve lasten van de nieuwe overeenkomst en waar verder verbeteringen mogelijk zijn.”

2) Wijze van sturing en bekostiging:

In de gemeenteraden zijn vragen gesteld over resultaatsturing, inspanningsgerichte en outputgerichte bekostiging. Er is, bij de wijze van sturing, ook aandacht gevraagd voor het meenemen van de outcome. Hiermee wordt het maatschappelijk effect bedoeld. In de definitieve overeenkomst worden al deze begrippen helder en precies omschreven.

Aanvulling van de inkoopnota bij uitgangspunt “wijze van bekostiging" naar aanleiding van de gemeenteraadconsultaties:

“Daarnaast wordt in de pilots ook aandacht besteed aan de outcome van de ingezette zorg en ondersteuning.

Afhankelijk van de resultaten van de pilots kan een andere vorm van financiering voor verschillende onderdelen in de raamovereenkomst worden ingevoerd. We creëren hiervoor op voorhand de ruimte in de nieuwe raamovereenkomst.”

3) Wachtlijsten:

Veel gemeenteraden vragen aandacht voor het voorkomen van wachtlijsten. In de inkoopnota is daarover een aparte passage opgenomen. De aanpak van wachtlijsten en wachttijden begint bij inzicht in de omvang en achtergrond van wachtlijsten en wachttijden. Daar is inmiddels op regionaal niveau een start mee gemaakt. Recent heeft de staatssecretaris aangegeven dat inzicht en afspraken over wachtlijsten en wachttijden primair een lokale/regionale verantwoordelijkheid is. De aanpak en voorkoming van wachtlijsten en wachttijden heeft dan ook hoge prioriteit.

4) Facturatie en tijdige betaling:

Gemeenteraden hebben aandacht gevraagd voor tijdige betaling van facturen. Dit is een belangrijk punt. Het vraagt inspanning van en is een eigen verantwoordelijkheid van aanbieders en gemeenten om hun administratieve proces op de juiste manier in te richten zodat een soepele en spoedige facturatie en betaling mogelijk zijn. In de nieuwe overeenkomst worden hierover normen opgenomen waaraan zowel aanbieders als gemeenten moeten voldoen.

5) Overige onderwerpen:

Naast de bovenstaande hoofdlijnen zijn in diverse gemeenteraden de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  • Blijvende aandacht voor de privacy van inwoners.
  • De mogelijkheden om zo duurzaam als mogelijk in te kopen.
  • Het volgen van de inspanningsverplichting van SROI.
  • Het belang van de financiële kaderstelling en de uitwerking daarvan.
  • Goede borging van kwaliteitseisen zonder extra administratieve lasten.

Door deze onderwerpen te verwerken in de overeenkomst is zoveel mogelijk rekening gehouden met de reacties van de diverse raden.

Risico’s

Het is van belang dat alle acht gemeenteraden de inkoopnota Wmo en Jeugdzorg 2019 vast stellen. Als één van de gemeenteraden niet instemt met de inkoopnota, loopt het regionale inkoopproces vertraging op. Doordat de gemeenteraden al enkele malen zijn geraadpleegd tijdens het proces richting het vaststelen van de inkoopnota, is de verwachting dat alle gemeenteraden instemmen met de inkoopnota Wmo en Jeugdzorg, zoals deze nu voor ligt.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na de besluitvorming in de gemeenteraden in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe starten de marktconsultaties. Deze vinden plaats in de maanden oktober 2017 tot en met maart 2018. Ook de Wmo-raden worden bij deze marktconsultaties betrokken.

Voor cliënten organiseren wij in de periode van de marktconsultaties aparte bijeenkomsten om hen te informeren en te betrekken bij de opstelling van de raamovereenkomst. We bespreken dan concrete onderwerpen die direct van belang zijn voor cliënten.

Planning vervolg van de besluitvorming:

  • September 2017 – besluitvorming gemeenteraden Inkoopnota 2019

o   11 september: raadsvoorstel forum Zutphen

o   25 september: raadsvoorstel ter vaststelling in de gemeenteraadsvergadering van Zutphen

  • Oktober 2017 t/m maart 2018 – marktconsultaties en opstelling raamovereenkomst
  • Vanaf april 2018 – inschrijving zorgaanbieders en implementatie raamovereenkomst

 

Bijlagen

Inkoopnota Wmo- en Jeugdzorg 2019

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0098

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 22 augustus 2017 met nummer 96296b e s l u i t :

1. De Inkoopnota Wmo- en Jeugdzorg 2019 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 11 september 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De gemeente Zutphen heeft voor het leveren van de Wmo-maatwerkvoorzieningen dagbesteding, persoonlijke verzorging en begeleiding zelfstandig een overeenkomst afgesloten (niet regionaal). Voor de jeugdhulp is wel een regionale raamovereenkomst gesloten. Besloten is om regionaal een inkoopproces te starten met als doel om vanaf 1 januari 2019 de Wmo- en Jeugdzorg integraal in te gaan kopen. Op 14 maart jl. hebben alle colleges in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe ingestemd met de concept-inkoopnota 2019. In die nota staan de uitgangspunten beschreven die gelden voor de gezamenlijke inkoop Wmo- en Jeugdzorg. De concept-inkoopnota heeft 6 weken ter inzage gelegen. Op 30 mei jl. hebben alle colleges in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe ingestemd met de verwerking van de binnengekomen inspraakreacties en de daarop aangepaste inkoopnota. Vervolgens zijn in de maand juli de raden van de gemeenten in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe geconsulteerd over de (aangepaste) inkoopnota en de wijze van verwerking van de inspraak. Op 3 juli jl. is het onderwerp besproken in het Forum. De consultatieronde bij de raden van de deelnemende gemeenten heeft geleid tot de voorliggende Inkoopnota die voor besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraden. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorliggende Inkoopnota.

NB: Het is van belang dat de inkoopnota Wmo- en Jeugdzorg 2019 door de raad van alle deelnemende gemeenten wordt vastgesteld. Als één van de gemeenteraden niet instemt met de inkoopnota, loopt het inkoopproces vertraging op. Doordat de gemeenteraden reeds enkele malen zijn geraadpleegd tijdens het proces richting het vaststellen van de inkoopnota, is de verwachting dat de raden van alle gemeenten zullen instemmen met de inkoopnota Wmo- en Jeugdzorg zoals deze nu voorligt.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 11-09-2017 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
Stadspartij
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Vaststellen Inkoopnota Wmo- en Jeugdzorg”.

 CDA: Wij kunnen ons uitstekend vinden in de inkoopnota.

Blij dat er ruimte is om financiering eventueel aan te passen. Ook al gaat het via pilots. Een overweging is om best practice verklaringen tijdens het eventueel aanpassen van de financiering mee te nemen.

Burgerbelang: Wij zijn positief over deze overeenkomst.

Het is een integrale raamovereenkomst alleen doet Zutphen niet mee met het domein Beschermd wonen en maatschappelijk opvang. Vaak zit er overlap tussen domeinen en deze valt er nu buiten.

Ziet u problemen dat dit domein niet in het raamovereenkomst zit?

Is er over nagedacht hoe hier mee om te gaan?

 D66: Goed plan. We zijn voorstander om alles in 2019 integraal te doen.

 Zijn er PKI afgesproken met de deelnemende gemeente?

 VVD: Bij overig onderwerpen staat er bij het derde punt het doen van een inspanningsverplichting voor wat betreft de sroi. Het mag niet zo zijn dat de kwaliteit te lijden heeft onder de sroi inspanningsverplichting.

PvdA: Wij zien ieder geval de punten met betrekking tot voorkomen van wachtlijsten en de borging van kwaliteit verwerkt in het voorstel. We kunnen het voorstel steunen.

 GroenLinks: Wij steunen het voorstel ook. Nog 2 puntjes. De bekostiging wordt via pilots onderzocht. Een van de bepalende factoren is de outcome. Niets is zo lastig als outcome bepalen van een zorgproject. In hoeverre is het bepalend?

 Na het vaststellen van dit voorstel zal er nog een Marktconsultatie plaatsvinden. Wat gebeurd met de input van deze consultatie?

 SP: Is er samenhang met het hamerstuk in de raad, Het intrekken van afspraak solidariteit

 ChristenUnie: Geen vragen. Het stuk ziet er goed uit.

 College: Het college bedankt CDA voor de suggestie van best Practices.

Beschermd wonen en maatschappelijk opvang. We zijn heel tevreden hoe de visievorming in de regio Deventer is gegaan en ook over de afspraken die we met gemeente Deventer als centrum gemeente hebben. Dat is de reden waarom we hebben gezegd om per 2019 het ook nog niet onderdeel te laten zijn van de integraal inkoop. We denken dat het beter moment van afweging is wanneer de centrum functie echt vervalt en de gemeente zelf de middelen krijgt voor Beschermd wonen en maatschappelijk opvang te regelen. Omdat we met de centrale inkoop meedoen zijn we wel aangehaakt wat regionaal ontwikkeld wordt in de regio Apeldoorn. We denken ook inhoudelijk mee aan tafel en hebben ook ruimte om aan te haken. We denken dat het verstandig is om het stap voor stap pragmatisch met de vraagstukken om te gaan die kunnen ontstaan en hiervoor is ook ruimte binnen de raamovereenkomst.

 VVD: Speelt de locatie van Deventer aan deze kant van de IJssel ook mee met betrekking tot deze 2 onderwerpen?

 College: Nee.

 D66: Wanneer financiering naar de gemeente komt ontstaat er nieuwe situatie denkt het college om het dan anders te doen?

 College: Ja, het zou heel goed kunnen dat we dan heroverwegen om in de regio Apeldoorn aan te sluiten. Maar dan kunnen we er langzamer na toe werken en dezelfde goeie afspraken maken zoals we nu met Deventer hebben. We kunnen altijd later instappen voor Beschermd wonen en maatschappelijk opvang.

Prestatie indicatoren afspraken met andere gemeente.

We hebben presentatie indicatoren die we voor het sociaal domein en die zijn regionaal afgesproken. Die vertalen we in Zutphen ook weer in een lokale prestatie indicatoren. Als u deze bedoeld dan is het antwoord ja en dat zijn grotendeels dezelfde presentatie indicatoren waardoor we met andere gemeente vergeleken kunnen worden

 D66: Het gaat om prestatie afspraken met degene die het gaan uitvoerders. Doen jullie dit ook gezamenlijk met de andere gemeente?

 College:   Er worden niet in het raamwerk prestatie afspraken gemaakt. Pas op moment dat cliënten worden doorverwezen naar de zorgaanbieder wordt er op individuele niveau prestatie afspraken gemaakt.

Ondersteuning: We zijn met betrekking tot sturen op resultaat en kwaliteit aan het kijken in pilots met zorgaanbieders of we inderdaad indicatoren kunnen afspreken en daar afspraken over kunnen maken.

 College: Sturen op outcome is lastig. Het is precies waarom we een pilotvorm starten. Het is heel belangrijk om kijken bij welke zorg het werkt en op welke manier.

 CDA: We moeten er op letten om niet alleen naar indicatoren te kijken.

 VVD: Denk administratieve lasten.

 College: Administratieve lastdruk is een belangrijk aandachtspunt. Daar letten we goed op.

Beste sroi niet boven de kwaliteit van de zorg.

Als je goed scoort op sroi volgens het vastgestelde inkoop beleid krijg je geen andere positie binnen het raamovereenkomst. De aanbieders moeten voldoen aan de voorwaarden van de raamovereenkomst. Dan geldt vervolgens de kwaliteit, keuze van de audits, de passende zorg en degene die verwijzen.

 VVD: Kleine organisaties kunnen niet voldoen aan het sroi inspanningsbeleid.

 College: Markt consultatie.

Het is voor de verder uitwerking bijv zorgproducten en tarieven. Op deze manier ontwikkelen we gezamenlijk en niet als gemeente in z’n eentje.

Samenhang met intrekken van de solidariteit afspraken. Na evaluatie van de afspraken bleek dat niet echt meer noodzakelijk was. Wel wordt er nog over nagedacht om echte extreme situaties samen te kunnen opvangen. Het heeft een indirecte te maken met inkoop maar staat los van deze inkoopnota.

 Voorzitter:Er zijn verder geen vragen meer. Het stuk is rijp voor de raad voor behandeling.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 25 september 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 25-09-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend