Pagina delen

Vaststellen gebiedexploitaties Keucheniusstraat en Vitens terrein, vaststellen grondprijs Revelhorst

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. De gebiedexploitatie G.01.18 Keucheniusstraat vast te stellen conform de ter inzage liggende exploitatie
 2. De gebiedexploitatie G.01.19 Vitens terrein vast te stellen conform de ter inzage liggende exploitatie
 3. De grond uitgifteprijzen Revelhorst 3 vast te stellen op € 80 - € 100 per m2
 4. De begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen (via hangmat/verzamelwijziging)

Inhoud

Inleiding/aanleiding

 1. Het bestuur van de Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG) heeft op verzoek van de gemeente Zutphen plannen ontwikkeld om in Zutphen een nevenvestiging te huisvesten van de SO Cluster 4 school voor speciaal onderwijs “Klein Borculo” uit Borculo. Dit omdat er in de gemeente Zutphen geen voorziening is voor kinderen met een Cluster 4 indicatie en wij thuisnabij onderwijs willen bieden aan de kinderen uit onze gemeente. Het bestuur heeft aangegeven om in de nabijheid van het speciaal basisonderwijs (het Mozaïek) en het Cluster 3 onderwijs (Anne Floktra) een voorziening te willen bouwen. Gezien de complexiteit vande doelgroep heeft het bestuur van SOTOG gekozen voor een “living-apart-together-model” waarin inde plannen voor de nieuwbouw voor deze school en die voor het Mozaïek en de Anne Flokstraschool is voorzien. Aanvankelijk leek het erop dat de realisatie van beide gebouwen ongeveer gelijk op zoulopen. De besturen van het Mozaïek en de Anne Flokstraschool hebben echter medegedeeld dat zij hun plannen willen heroverwegen en de tijd willen nemen om te onderzoeken of er een vorm van inclusief onderwijs mogelijk is. Dat wil zeggen dat er wordt onderzocht of er naast de Cluster 3 voorziening en de school voor speciaal basisonderwijs er ook een reguliere basisschool betrokken kan worden bij deze plannen. Eind van dit schooljaar wil men helderheid hebben of deze plannen nader worden uitgewerkt en welke basisschool hier dan bij betrokken zou kunnen worden. Beide schoolbesturen blijven in gesprek met SOTOG over verbinding en samenwerking. De locatie die voor de realisatie van deze projecten is voorzien is dat van het voormalige terrein van het Graaf Otto bad aan de Keucheniusstraat in Zutphen. Om dit mogelijk te maken zal het terrein bouw- en woonrijp worden gemaakt.
 2. Het Vitens terrein is onlangs aangekocht door de gemeente (Raadsbesluit 3 juli 2017, 2017-0090). Het Vitens terrein biedt kansen voor een nieuwe invulling. Uitgangspunt is (een deel van) het terrein uit te geven voor maatschappelijke doeleinden. Inmiddels hebben zich meerdere geïnteresseerde partijen gemeld die zich hier willen vestigen. Om dit (en/of andere initiatieven) mogelijk te maken is het nodig om het terrein bouw- en woonrijp te maken.
 3. De vraag naar bedrijventerrein trekt aan. Onze gemeente kent meerdere bedrijfsterreinen. Om meer richting te kunnen geven bij de keuze voor een locatie op basis van omvang, (milieu)hinder en soort bedrijf (cleantech, circulair), wordt voorgesteld dezelfde grondprijs voor vergelijkbare terreinen (Achtermars en Revelhorst 3) te hanteren.

Beoogd effect

 1. Het realiseren van onderwijsinstellingen op het voormalig zwembadterrein aan de Keucheniusstraat.
 2. Het uitgeven van (een deel van) het Vitens terrein voor maatschappelijke doeleinden.
 3. Richting geven aan de vraag naar bedrijfsterreinen. Om er voor te zorgen dat we zo optimaal mogelijk al onze gronden bedrijfsterrein uitgeven.

Argumenten

1.1  De raad heeft ingestemd met de realisatie van een scholencluster op deze locatie aan de Keucheniusstraat
Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Het besluit om de scholen hier te vestigen is genomen. Om daadwerkelijk tot realisatie over te kunnen gaan, moet de grond worden uitgegeven aan de scholen. Hiervoor zijn middelen vrijgegeven.

1.2  De gemeente geeft gronden bouw- en woonrijp uit
Conform de door de raad vastgestelde Nota Grondbeleid 2017 geeft de gemeente de gronden bouw- en woonrijp uit. Dit brengt kosten met zich mee. Deze kosten (en opbrengsten) zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 1.

1.3  Het vaststellen van een gebiedexploitatie is een bevoegdheid van de raad
Het vaststellen van een gebiedexploitatie is een bevoegdheid van de raad.

2.1 Er is een toetsingskader nodig voor het Vitens terrein
Om initiatiefnemers te kunnen faciliteren en richting te kunnen geven aan gewenste ontwikkelingen, is het noodzakelijk kaders (vanuit functie, beeldkwaliteit, groene invulling, verkeer en parkeren, cultuurhistorie) te stellen. Bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en kaders voor het uitgeven Vitens terrein zullen aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling. Deze zullen uiteraard in samenspraak met de direct belanghebbenden/ betrokkenen worden voorbereid. Dat zal dan de basis vormen waarop we initiatieven kunnen toetsten en grond kunnen uitgeven. Deze worden op hun beurt weer de basis voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan en bijbehorend beeldkwaliteitsplan. De huidige bestemming is 'Bedrijf' met de aanduiding 'waterleidingbedrijf', het grondwaterbeschermingsgebied heeft een dubbelbestemming. Bij een gewenste functieverandering hoort vervolgens een verandering van het bestemmingsplan. De bestemming kan worden gewijzigd omdat de waterwinvergunning door de Provincie is ingetrokken.

2.2 De gemeente geeft gronden bouw- en woonrijp uit
Conform de door de raad vastgestelde Nota Grondbeleid geeft de gemeente de gronden bouw- en woonrijp uit. Dit brengt kosten met zich mee. Deze kosten (en opbrengsten) zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 2.

2.3 Het vaststellen van een gebiedexploitatie is een bevoegdheid van de raad
Het vaststellen van een gebiedexploitatie is een bevoegdheid van de raad. Vaststelling is nodig om het toetsingskader (en bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan) en benodigde onderzoeken te kunnen bekostigen. Daarnaast zijn er al gesprekken met belangstellende partijen, waarvan Het Dagelijks Bestaan in tijdnood zit. Bij een positief besluit over dat initiatief is haast geboden met het bouw- en woonrijp maken.

3.1 We willen de juiste bedrijven op de juiste locatie
De gemeente (en particulieren) heeft redelijk wat bedrijfsgrond in de verkoop. Zeker als het gaat om onze eigen grond kunnen we nadenken over de mogelijkheden die we daarbij hebben. We hebben grote en kleine kavels, met en zonder (milieu)hindercontouren. Wanneer bedrijven voor Zutphen hebben gekozen, gaan ze nadenken over de locatie binnen Zutphen. Hierbij zou de grondprijs niet leidend moeten zijn. Door te kijken naar de omvang van de kavel (grote kavels niet opsplitsen in kleine om te voorkomen dat we straks niet kunnen voorzien in de vraag naar een grote kavel), de (milieu)hindercontouren en clusteren van soortgelijke bedrijven (cleantech/circulair) komen (mogelijk) de juiste bedrijven op de juiste plaats. En hoeven we op termijn geen ‘nee’ te verkopen.

3.2 De verschillende grondprijzen zijn historisch bepaald
Zowel de grondprijzen op de Revelhorst als de Achtermars zijn gebaseerd op een taxatie. De taxatie Revelhorst is van voor de crisis, de taxatie Achtermars is vrij recent. Wat betreft de mogelijkheden zijn ze vergelijkbaar.

3.3  De financiële gevolgen zijn zeer beperkt
Verlaging van de grondprijs op de Revelhorst van € 119 naar € 80 tot € 100 per m2 kost geen geld. De gronden hebben geen boekwaarde, en zitten niet in een gebied exploitatie. De opbrengst komt direct en volledig ten goede aan de gemeente. Er staan nog zeven kavels te koop, met een oppervlakte van 1.500 tot 4.400 m2. Samen 18.000 m2.

Kanttekeningen

1.1 Er moet een investering worden gedaan in de openbare ruimte bij de Keucheniusstraat
Er wordt een openbare weg aangelegd naast de ‘kiss-and-ride’ (nodig voor het brengen en halen van de kinderen). Dit valt buiten de gebiedexploitatie. Ook zal er (mogelijk) een voetverbinding komen tussen de sportvelden en het terrein aan de Keucheniusstraat. Sporters kunnen dan gebruik maken van de parkeervoorzieningen bij de kerk en aan de Keucheniusstraat. Dit ontlast de parkeervoorzieningen op het sportpark, en beperkt het autoverkeer. De investeringen die hiervoor worden gedaan zullen regulier middels afschrijvingen worden verrekend.

2.1 De kaders voor het Vitensterrein zijn nog niet bekend en er wordt al gesproken met belangstellende partijen
Des te noodzakelijker is het om kaders op te stellen en vast te stellen. Uitgifte van het terrein, binnen de vastgestelde kaders, is voorbehouden aan het college.

3.1 We kunnen niets afdwingen ten aanzien van grondverkoop
Binnen onze mogelijkheden doen we wat we kunnen. Maar daarvoor is het noodzakelijk (de nu niet beïnvloedbare) sturing door middel van de grondprijs weg te nemen.

Risico’s

1.1 Bij het ontwikkelen van de Keucheniusstraat zijn de risico’s beperkt. De scholen willen, de raad heeft de middelen beschikbaar gesteld en er zijn gedetailleerde kostenramingen.

1.2 Bij het ontwikkelen van het Vitens terrein zal een hoge investering (voor saneren en sloop) leiden tot hoge kapitaallasten, terwijl de opbrengsten nog onzeker zijn. De mogelijkheden om de boekwaarde te beperken door (sanerings- en sloop) kosten te subsidiëren worden onderzocht. Mocht subsidie niet realistisch zijn, wordt gewacht met investeren tot er overeenstemming is met een koper voor de grond.

1.3 We lopen het risico dat het richting geven niet tot het gewenste resultaat leidt. Ondernemers hebben de vrijheid zelf hun keuze te maken m.b.t. hun locatie.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de gebiedexploitaties zal het bouw- en woonrijp maken starten (Keucheniusstraat). Hierna kunnen de gronden worden uitgegeven.

Rapportage/evaluatie

Twee maal per jaar wordt de raad op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen middels de Meerjaren Prognose grondzaken (MPG). Incidenteel zal de raad bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, etc. ter vaststelling worden aangeboden.

Financiën

Keucheniusstraat:

Totaal kosten

768.814

Totaal opbrengsten

1.250.000

Saldo nominaal

481.186

Kostenstijging

14.733

Kapitaallasten

-22.467

Eindwaarde

488.920

Netto contante waarde

451.688

Dit betekent een verwachte winst van € 450.000.

Vitens terrein:

Totaal kosten

1.129.036

Totaal opbrengsten

1.155.000

Saldo nominaal

25.964

Kostenstijging

16.873

Kapitaallasten

8.573

Eindwaarde

518

Netto contante waarde

479

Dit betekent geen verwachte winst of verlies. Wel een forse investering. De daadwerkelijke investering volgt als duidelijkheid is over mogelijke subsidies, of overeenstemming is bereikt met een koper/huurder van de grond.

Stukken die ter inzage liggen

Bijlage 1 (vertrouwelijk): Gebiedexploitatie Keucheniusstraat

Bijlage 2 (vertrouwelijk): Gebiedexploitatie Vitens terrein

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0060

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 mei 2018 met nummer 122129b e s l u i t :

 1. De gebiedexploitatie G.01.18 Keucheniusstraat vast te stellen conform de ter inzage liggende exploitatie
 2. De gebiedexploitatie G.01.19 Vitens terrein vast te stellen conform de ter inzage liggende exploitatie
 3. De grond uitgifteprijzen Revelhorst 3 vast te stellen op € 80 - € 100 per m2
 4. De begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen (via hangmat/verzamelwijziging)

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 18 juni 2018 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De raad heeft ingestemd met de realisatie van een scholencluster op de locatie aan de Keucheniusstraat. Om daadwerkelijk tot realisatie over te kunnen gaan, moet de grond worden uitgegeven aan de scholen.
Conform de door de raad vastgestelde Nota Grondbeleid 2017 geeft de gemeente de gronden bouw- en woonrijp uit.
Dit brengt kosten met zich mee. Deze kosten (en opbrengsten) zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 1.

Het Vitens terrein is onlangs aangekocht door de gemeente. Het Vitens terrein biedt kansen voor een nieuwe invulling. Uitgangspunt is (een deel van) het terrein uit te geven voor maatschappelijke doeleinden. Om dit (en/of andere initiatieven) mogelijk te maken is het nodig om het terrein bouw- en woonrijp te maken. Om initiatiefnemers te kunnen faciliteren en richting te kunnen geven aan gewenste ontwikkelingen, is het noodzakelijk kaders te stellen. Bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en kaders voor het uitgeven Vitens terrein zullen aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling. Conform de door de raad vastgestelde Nota Grondbeleid 2017 geeft de gemeente de gronden bouw- en woonrijp uit.
Dit brengt kosten met zich mee. Deze kosten (en opbrengsten) zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 2.

De raad wordt voorgesteld de gebiedexploitatie G.01.18 Keucheniusstraat vast te stellen conform de ter inzage liggende exploitatie, de gebiedexploitatie G.01.19 Vitens terrein vast te stellen conform de ter inzage liggende exploitatie, de grond uitgifteprijzen Revelhorst 3 vast te stellen op € 80 - € 100 per m2, en de begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen (via hangmat/verzamelwijziging).

Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening is het vaststellen van een exploitatieplan voor gronden een bevoegdheid van de raad. Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

 

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

 
Datum 18-06-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksN Bossenbroek
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld en H Papperse
D66P van der Hammen
VVD
CDAK.M. Warmoltz
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1.    Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2.    Algemeen spreekrecht

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
    
3.    Aankondiging moties en amendementen

Er zijn geen moties en amendementen
    
4.    Toezeggingenlijsten
4.a    Toezeggingenlijst Forum 18 juni 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst van het Forum.
4.b    Toezeggingenlijst Raad 18 juni 2018

GroenLinks verwijst naar het vragenkwartier van 15 januari jl. Toen is een vraag gesteld over het Kinderpardon. De fractie vraagt zich af wanneer de reactie op deze vraag te-gemoet mag worden gezien.

Het College zegt toe dat deze reactie in de raadsvergadering van 2 juli mag worden verwacht.

Het CDA adviseert het College om voorliggende toezeggingenlijst sowieso eens kritisch te doorlopen.

Conclusie: De toezeggingenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.
    
5.    Vermoedelijke hamerstukken
5.a    Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7
Griffienummer: 2018-0061

De voorzitter geeft het woord aan de inspreker die zich voor dit agendapunt heeft aan-gemeld, zijnde mevrouw Boehmer.

Inspreker geeft aan dat zij woonachtig is in de wijk en inspreekt namens een aantal wijkbewoners. De integrale tekst van haar inspreekreactie is in bijlage bij dit verslag gevoegd.
Inspreker geeft aan dat er een onjuist beeld naar buiten wordt gebracht over het draag-vlak in de wijk. In de gesprekken met de gemeente heeft de wijk – naar haar mening - duidelijk aangegeven tegen uitbreiding van de schuur te zijn, maar ook tegen de huidige opzet van de zorgboerderij en de bestemming ‘maatschappelijk gebruik’ van een groot deel van het perceel, inclusief de huidige weide. Aan deze weide worden op dit moment hoge agrarische waarden toegekend. Door de wijziging naar ‘maatschappelijk gebruik’ wordt de mogelijkheid geopend tot bebouwing van het perceel.
Aanpak van de verrommeling op het erf, valt binnen de wettelijke handhavingsplicht van de gemeente en heeft niets te maken met uitbreiding van een stal. Omwonenden hebben dit nooit als een voorwaarde voor ontwikkeling benoemd. De gemeente kan niet onderhands uitbreiding toelaten.
De schuur waar de uitbreiding voor is aangevraagd, heeft geen agrarische bestemming en is nooit als koeienstal gebruikt. Bovendien biedt de huidige schuur voldoende opslag-capaciteit.
Het is het een feit dat de gemeente doorgaans terughoudend is wat betreft nieuwbouw in het buitengebied. Inspreker vraagt deze terughoudendheid ook wat deze schuur te volgen en de kwaliteiten van het stedelijk uitloopgebied voor rust en recreatie te respecteren.

BewustZW verwijst naar de zienswijzennota bij de vergaderstukken. De inspreekreactie van mevrouw Boehmer geeft echter een ander inzicht.

Inspreker voegt toe dat er een aantal gesprekken met de gemeente is gevoerd. Daarbij is aangegeven, dat de wijk het niet met de gemeente eens is. Er is slechts eenmalig eni-ge uitleg geboden. Verdere informatieverstrekking is tot op heden uitgebleven.

Het college wil de pauze voorafgaand aan de raadsvergadering graag benutten voor overleg, waaronder een gedachtewisseling met de inspreker. Het College zal tijdens de raadsvergadering inhoudelijk op voorliggend onderwerp terugkomen.
 
BewustZW constateert dat het bestemmingsplan voor Driesteek 7 als een hamerstuk staat geagendeerd. Gezien het voornemen van de wethouder, suggereert hij dit bestemmingsplan alsnog als bespreekstuk op de raadsagenda op te nemen.

De voorzitter neemt de suggestie over. Het voorstel wordt alsnog als bespreekstuk op de raadsagenda geplaatst.
5.b    Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst Driesteek 7
Griffienummer: 2018-0062

BewustZW wijst er op, dat de bekrachtiging van de anterieure overeenkomst met Driesteek 7 gerelateerd is aan agendapunt 5.a. Het lijkt verstandig om zowel punt 5.a, als 5.b alsnog als bespreekstuk op de raadsagenda te plaatsen.

De voorzitter neemt de suggestie over. Het voorstel wordt alsnog als bespreekstuk op de raadsagenda geplaatst.
5.c    Toetreding gemeente Heerde tot de regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2018-0064

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.
5.d    Vaststellen gebiedsexploitaties Keucheniusstraat en Vitens terrein, vaststellen grondprijs Revelhorst
Griffienummer: 2018-0060

Het CDA vraagt of het College kan aangeven wat de relatie is tussen voorliggende gebiedsexploitaties en een vestiging van Het Dagelijks Bestaan in het plangebied. De fractie heeft signalen dat Het Dagelijks Bestaan zich mogelijk hier gaat vestigen.

Het College geeft aan dat dit morgen tijdens het collegeberaad aan de orde komt.  

De SP constateert dat het Vitensgebied bouwrijp wordt gemaakt zonder dat zich hiervoor een koper heeft gemeld. De SP acht een andere volgordelijkheid logischer, namelijk: eerst wachten tot er een koper is, dan de grond bouwrijp maken en vervolgens kijken naar de wensen van de koper.

College: Het college wijst er op dat bouwrijp maken van het terrein iets anders is, dan het terrein zodanig voorbereiden dat het verkoopbaar is.

Advies: het voorstel blijft als hamerstuk geagendeerd.
5.e    Geheimhouding gebiedsexploitaties Keucheniusstraat en Vitens terrein
Griffienummer: 2018-0067

Advies: Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.
5.f    Begroting 2019-2022 VNOG
Griffienummer: 2018-0076

Advies: Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.
5.g    Zienswijze op de begroting PlusOV en gewijzigde begroting PlusOV 2018
Griffienummer: 2018-0068

De ChristenUnie stelt vast dat het tekort bij PlusOV inmiddels is opgelopen tot meer dan een half miljoen euro.

Het College bevestigt dat er financieel behoorlijk moet worden toegelegd op PlusOV. De bedoeling is echter wel om de kosten naar beneden te brengen. Gezien voorliggende begroting van PlusOV, zal in de zienswijze duidelijker naar voren moeten komen dat de kosten lager dienen te worden.

De ChristenUnie kan zich vinden in deze intentie, maar vraagt zich af wat het beleid is als het mis gaat.

Het College lijkt meldenswaard dat Zutphen nog een keuze gaat maken om al dan niet door te gaan met PlusOV. Dit keuzemoment volgt op een evaluatie en ligt vòòr 1 november a.s. Na de zomervakantie zal zichtbaar worden of de organisatie op orde komt en de kosten dalen. Het College zal na het zomerreces haar bevindingen delen met de raad.

BewustZW verwijst naar de roerige, achterliggende tijd. Wat de zienswijze betreft, zou Bewust ZW graag een passage uit de Burap opnemen in de zienswijzebrief aan het bestuur van PlusOV. Dit betreft de eerste alinea van de Burap.

Het College begrijpt over welke passage het hierbij gaat. Het kan inderdaad een afwe-ging zijn om dat te doen. De zienswijze richt zich echter wel op de Begroting 2019-2020 en het gaat nu over reeds gemaakte kosten.

BewustZW: Prima uitleg. Toch stel ik voor om genoemde passage in de zienswijze te verwerken.

Het CDA stelt voor om de zienswijze als bespreekstuk te agenderen voor de aansluitende raadsvergadering. Dat biedt de mogelijkheid om een amendement aan de raad voor te leggen.

D66 heeft geprobeerd om een ijkpunt te vinden. De weg van PlusOV is met goede voornemens geplaveid. Gaat het hierbij over de begroting Plus OV of Plus OV in totaal?

Het College geeft aan dat er vòòr 1 november moet worden besloten om al dan door te gaan met de gemeenschappelijke regeling PlusOV. Daarbij komt dit soort afwegingen naar voren en die kunnen we afzetten tegenover onze voornemens van twee jaar geleden. We zullen op basis hiervan vòòr 1 november de nodige afwegingen moeten maken.

De voorzitter concludeert dat de zienswijze in de aansluitende raadsvergadering als be-spreekpunt wordt opgevoerd.
5.h    Aanwijzing van gemeentelijke vertegenwoordigers in de Regioraad Stedendrie-hoek
Griffienummer: 2018-0072

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agen-dapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.
5.i    Aanvraag Vangnetuitkering 2017 – instemmen met antwoorden
Griffienummer: 2018-0071

De SP geeft aan in de raad betreffende dit punt een korte stemverklaring te willen afleggen.
5.j    Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondexploitatie
Griffienummer: 2018-0066

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.
6.    Lijst ingekomen stukken Raad 18 juni 2018
Griffienummer: 2018-0059

De voorzitter meldt dat zich twee insprekers hebben aangemeld betreffende een van de ingekomen stukken. Dit betreft het stuk onder 03 in rubriek C betreffende de locatie van de Kermis in Zutphen. De voorzitter geeft de insprekers, mevrouw Oosterink en de heer Lubach, achtereenvolgens het woord.


Inspreker 6.a – Mevrouw Oosterink, kermisexploitant te Zutphen
Inspreker pleit voor behoud van de kermis in de binnenstad. Verplaatsing zal haars in-ziens de doodsteek voor de kermis betekenen. Ze wil graag in overleg met de horeca en de kermisexploitanten samen een goed plan opstellen. De meeste inwoners zijn – blij-kens signalen die zij heeft gekregen – voorstander van een kermis in de binnenstad.
De integrale inspreekreactie van mevrouw Oosterink is in bijlage bij het verslag gevoegd.

GroenLinks vraagt of het in de omzet merkbaar is als de kermis niet in de binnenstad plaatsvindt?

Inspreker werkt zelf niet buiten de stad en kan niet uit persoonlijke ervaring spreken wat dit betreft. Zij baseert zich hierbij op ervaringen van collega’s. Deze stellen dat het kermisbezoek in die situatie terugloopt en de ervaring leert dat bij een locatiekeuze buiten de stad of het dorp er na verloop van enkele helemaal geen kermis meer is.

BewustZW heeft in de gemeenteraad over dit onderwerp meerdere overleggen en onderzoeken voorbij zien komen. Er wordt nu gevraagd of de gemeente in dezen een bemiddelende rol wil vervullen. Afgevraagd mag worden waarom de gemeente nu wel slagvaardig zou zijn en waarom de gemeentelijke rol voorheen niet effectief is geweest?

Inspreker is van mening dat er met de horeca niet tot goede oplossingen is gekomen om meer publiek te trekken. De kermisexploitanten verbaast het, dat de horecafaciliteiten weliswaar aanwezig zijn: horecagelegenheden en terrassen zijn open, maar de horeca-ondernemers verder niets ondernemen, om te zorgen dat de mensen die de kermis bezoeken ook een bezoek brengen aan de horeca. De kermisexploitanten willen hier heel graag over in gesprek.

BewustZW hoort graag van het College of er nog een bemiddelpoging mogelijk is, voordat het College hier verdere stappen in gaat zetten.

Het College stelt dat er geen sprake is van een conflict en dus ook niet over een ‘bemiddeling’ hoeft te worden gesproken. Het lijkt zinnig om hierover in een breder verband van gedachten te wisselen, waarbij het College denkt aan een Forum over evenementenbeleid. Daarbij kunnen aspecten, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast, worden besproken, maar ook de vraag of een bepaald evenement “in het DNA van Zutphen past”. Een discussie over de kermis hoort naar mening van het College thuis in een bredere discussie over evenementenbeleid.

Inspreker geeft aan dat kermisexploitanten alles naar tevredenheid hopen op te lossen. De plaatsing van attracties speelt hierin een rol. Tegenover een rustig terras kun je bijvoorbeeld een draaimolen plaatsen. Er zijn het afgelopen jaar metingen verricht ten aanzien van geluidsoverlast. Naar verluidt zijn deze metingen nietig verklaard. Bij metingen kwam kindergeluid eroverheen. Er wordt door de exploitanten rekening gehouden met de bewoners door het muziekvolume te matigen. Mevrouw Oosterink voert dit beleid ook wat haar attractie betreft vanaf een half uur voor sluitingstijd en zet dan ook de flikker-lichtjes uit. Ze vraagt zich af wat dan de overlast van de kermis is. Overlast van dronken personen kan de kermisexploitanten immers niet worden verweten.

BewustZW is van mening dat er tijdig samen gesproken moet worden over goede oplossingen. In dit gesprek moeten alle relevante partijen worden betrokken, zoals kermis-exploitanten, bewoners et cetera.

GroenLinks heeft begrepen dat door de kermisexploitanten veel aanpassingen worden gedaan. De fractie vraagt zich af of verplaatsing naar een andere locatie ook nieuwe kansen met zich mee kan brengen?

Inspreker verwacht dit niet. Er zijn meerdere factoren nodig, die een kermis tot een succes maken. Enerzijds is er de diversiteit in het aanbod van de kermisexploitanten. Tevens bestaat er een afhankelijkheid van toevallige bezoekers, die bijvoorbeeld even de stad bezoeken voor de markt of de horeca brengen en dan zien dat er een kermis is. Inspreker vraagt te realiseren dat een feesttent op een andere locatie ook ander publiek meebrengt en waarschijnlijk niet het publiek dat Zutphen wil. De kermisexploitanten zijn tevreden met de huidige opzet. Voorts moet worden gerealiseerd dat kermisexploitanten ook hun bedrijfskosten hebben. Zij hebben een A-locatie nodig voor een gezonde exploitatie. Als er zou worden uitgeweken naar een andere locatie, is het nog maar de vraag of er dan nog interesse is van exploitanten.

De voorzitter heeft begrepen, dat er vanavond in de raad een motie wordt ingediend over dit onderwerp en geeft aan dat er via het Presidium en de agendacommissie een Forum over deze thematiek georganiseerd wordt.

Inspreker 6.b - De heer Lubach, voorzitter van de Nationale Bond voor Kermisbedrijf-houders BOVAK
Inspreker gaat in op de mogelijkheid dat de traditionele jaarlijkse kermis uit het centrum van Zutphen moet verdwijnen.
Uit gesprekken met de gemeente is gebleken, dat er geen ruimte meer is voor evenementen in de binnenstad, zoals een kermis, waarbij sprake is van geluidsversterking. Het is in het verleden al eerder voorgekomen, dat de kermisexploitanten hun biezen moesten pakken op last van de horeca. Later was het diezelfde horeca die de kermis weer terug wilde, om weer meer ‘reuring’ in de stad te hebben. Van de vele kermissen die er in Ne-derland zijn, is er maar een handjevol dat buiten de stad plaatsvindt. Inspreker benadrukt dat de kermis deel uitmaakt van de Nederlandse volkscultuur.
De integrale tekst van de inspreekreactie van de heer Lubach is in bijlage bij het verslag gevoegd.

BewustZW hoort dat er in het betoog gezegd wordt: “De biezen pakken op last van de horeca”. Dat is bijzonder omdat de gemeente c.q. de gemeenteraad hierin de gezagsrol heeft.

Inspreker geeft aan dat het historie is, dat in het verleden op last van de horeca de kermis uit de binnenstad is verdwenen en later weer door de horeca is teruggehaald. Uiteraard speelt de gemeente daar een rol in.

BewustZW dankt voor de helderheid dat dit besluit toentertijd in samenspraak met de gemeente tot stand is gekomen.

De voorzitter is van mening - als het over historie gaat - dat de kermis van nu niet is te vergelijken met de kermis van twintig jaar geleden. De attracties zijn nu hoger, groter, sneller enzovoort. Ze vraagt zich af of deze vergelijking aanknopingspunten. Ze suggereert de mogelijkheid van een retro-kermis in plaats van een hi-tech kermis, zoals deze zich nu heeft ontwikkeld.

Inspreker geeft aan dat de kermis van nu en wat de ondernemers daarmee doen, iets is wat de samenleving tegenwoordig verlangt. Het thema Nostalgische Kermis is er, maar die exploitanten komen op andere basis naar de stad. Bijvoorbeeld bij een Foodtruckfestival.
De menselijke geluiden c.q. de wijze waarop bezoekers uiting geven aan hun emotie en beleving is niet veranderd ten opzichte van tien, twintig jaar geleden.
De kermisexploitant is zich terdege ervan bewust, dat zij te gast is in de stad en rekening moet houden met bewoners, winkeliers, horeca en ambulante handel. Er moet echter wel sprake van een win-win situatie zijn. Er is overleg mogelijk betreffende de opstelling van de attractie, rekening houdend met het volume. Als de kermis voor Zutphen behouden wil blijven, dan willen de kermisexploitanten en de Bond hierover graag in gesprek treden met de gemeente.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen aan de inspreker zijn. De ingekomen stukken en de inspreekreacties worden voor kennisgeving aangenomen.


7.    Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 juni 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter in-zage liggende stukken.


8.    Vaststellen Forumverslag
8.a    Forumverslag 14-05-2018

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag, gedateerd op 14-05-2018, conform wordt vastgesteld.
9.    Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.41 uur.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 18 juni 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 18-06-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend