Pagina delen

Vaststellen bestemmingsplan "Zonneveld Noordveen"

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1.  het bestemmingsplan “Zonneveld Noordveen” gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.BP0304Zonneveld-vs01);
  2. de zienswijzennota “Zonneveld Noordveen”, d.d. 11 mei 2015 vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het ontwerpbestemmingsplan “Zonneveld Noordveen” heeft zes weken ter inzage gelegen voor het indienen van schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen. Tijdens deze termijn is één zienswijze ontvangen.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan beoogt de realisatie van een Zonneveld op de locatie van de oude Sintelbaan op het voormalige sportpark Noordveen planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1  Ontwikkeling van het voormalige sportveld tot Zonneveld voor duurzame energieopwekking

In aanloop naar deze ontwikkeling is met omwonenden en andere belanghebbenden gesproken over eventuele wensen. Deze wensen zijn in het ontwerpplan reeds opgenomen. Het plan voorziet in de realisatie van een zonneveld van maximaal 3,5 ha, waarbij panelen van maximaal 3 meter hoog kunnen worden geplaatst. Daarnaast blijven de bestaande functies op het terrein gehandhaafd.
Ondanks dat de aanbesteding vertraging opgelopen heeft blijft de wens bestaan het voormalige sportveld te ontwikkelen als zonneveld. De ruimtelijke procedure kan gewoon doorgaan. Op die manier kan in de toekomst de ontwikkelende partij direct aan de slag, omdat het bestemmingsplan dan al klaar is.

2.1  Een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan

Tijdens de inzage periode van het ontwerpplan is één zienswijze ontvangen. Deze zienswijze is ingediend door het Waterschap Rijn en IJssel.

De zienswijzen heeft betrekking op grond in eigendom van het waterschap. Abusievelijk is een klein stukje grond van iets minder dan 15 m2 opgenomen binnen de plangrens. Het Waterschap verzoekt dit stukje grond buiten het plangebied te laten. Aan de zienswijze wordt tegemoet gekomen.

Samengevat heeft de zienswijze geleid tot de volgende aanpassing:

Verbeelding

- De grond in eigendom van het Waterschap zal buiten het plangebied worden gelaten.

3.1    Er hoeft geen exploitatieplan vastgesteld te worden

In artikel 6.12, eerste lid, van de Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen.

Volgens het tweede lid van dit artikel kan de gemeenteraad besluiten af te wijken van het vaststellen van een exploitatieplan indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. De uitvoering van het project, de realisatie van het zonneveld, ligt niet in handen van de gemeente, maar zal door aanbesteding door een marktpartij uitgevoerd worden. Voor dit bestemmingsplan is dan ook geen exploitatieplan opgesteld, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

Kanttekeningen

1.1 Het indienen van beroep blijft mogelijk
Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen bij de Raad van State. Eenieder kan beroep aantekenen tegen de wijziging ten opzichte van het ontwerp. Dit kan leiden tot het later realiseren van het zonneveld, met als gevolg dat het lastiger wordt een ontwikkelaar/exploitant te vinden en inkomsten door verhuur van gronden worden mis gelopen.
Omdat de zienswijze in zijn geheel is overgenomen is de kans op beroep zeer klein.

1.2 Planschade is voor rekening van de gemeente
Een bestemmingsplan kan leiden tot planschade, wanneer een nieuwe functie of andere bouwmogelijkheden worden toegestaan, die in het verleden niet mogelijk waren. Een belanghebbende kan na het onherroepelijk worden van een bestemmingsplan hiervoor een verzoek indienen.
In casu zal eventuele planschade voor rekening van de gemeente zijn. De verwachting is echter niet dat het mogelijk maken van een zonneveld, waarbij de maximale bouwhoogte 3 meter is, zal leiden tot een toekenning van planschade. Gezien het achterwege blijven van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan is de kans op het uitkeren van planschade geringer.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van de Zutphense Koerier, het elektronisch gemeenteblad (via www.overheid.nl), in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Na bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State.

Financiën

Voor het doorlopen van de ruimtelijke procedure is budget gereserveerd. Dit is gedaan bij besluit 25-2-2014 (nr. 7.7 en 9.2). Destijds is besloten een deel van het budget van Programma 9 Sport in te zetten als dekking voor te maken kosten van een bestemmingsplan, etc. ad. €15.000. Daarbij is voorgesteld via hangmat de begroting voor 2014 te wijzigen.

Het vinden van een juiste ontwikkelaar is meervoudig onderhands aanbesteed conform de gemeentelijke aanbestedingsregels.

Het verpachten van de gronden zal met de uiteindelijke ontwikkelaar privaatrechtelijk (via erfpacht) worden overeengekomen.

Bijlagen

  1. Bestemmingsplan “Zonneveld Noordveen”;
  2. Zienswijze Waterschap Rijn en IJssel;
  3. Zienswijzennota “Zonneveld Noordveen” d.d.11 mei 2015.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0098

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 4 juni 2015 met nummer 62512


gelet op de artikelen 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 12a van de Woningwet;


b e s l u i t :

  1. het bestemmingsplan “Zonneveld Noordveen” gewijzigd met betrekking tot de verbeelding vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.BP0304Zonneveld-vs01);
  2. de zienswijzennota “Zonneveld Noordveen”, d.d. 11 mei 2015 vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 29 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

De gemeente Zutphen heeft de ambitie om snel zoveel als mogelijk schone energie op te wekken. Voorliggend plan draagt hieraan bij door het mogelijk te maken om duurzame energie op te wekken op de locatie Noordveen ter hoogte van de oude sintelbaan en de daaraan grenzende gemeentelijke gronden. Voorliggend plan is een herziening op het bestemmingsplan Deventerweg-Voorsteralleekwartier.

Het is de bevoegdheid van de raad om te besluiten over bestemmingsplanherzieningen.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 29-06-2015 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat het hier gaat om een herziening van het bestemmingsplan. Het is de bevoegdheid van de raad om het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

Het betreft een oordeelsvormende vergadering waarna het mogelijk rijp wordt geacht voor besluitvorming in de raad.

Het college geeft aan geen verder inleiding te geven

De voorzitter geeft het woord aan de partijen voor het stellen van vragen.

De PvdA vraagt zich af of er na de wijziging van het bestemmingsplan nog ruimte is voor groenvoorziening op Noordveen.

De SP is blij met de wijziging op het huidige bestemmingsplan en hoopt dat de zonnepanelen zo snel mogelijk geplaatst worden. Ze vindt het prima dat de wens van het Waterschap gehonoreerd kan worden om zodoende verdere vertraging te voorkomen.

Burgerbelang wil weten welke huidige functies van het terrein gehandhaafd blijven.

D66 vindt het goed dat het proces tot realisatie van het zonneveld door kan gaan . Dit is stimulerend naar de inwoners toe. Ze vraagt zich wat dit nou naast de pacht verder opbrengt voor de gemeente, want alleen al het juridische aspect al is vrij kostbaar.

Hoe loopt de procedure nu, nu de aanbesteding mislukt is ? Is daar al iets van bekend ?

Stadspartij is niet blij met het zonneveld. Er echter zijn volgens haar veel betere locaties beschikbaar, zoals op de diverse daken van appartementen van bijvoorbeeld woningbouwvereniging Ieder1. Zij ziet op deze locatie veel liever stadslandbouw, een stadscamping en een ruimte waar de bewoners van de wijk Noordveen hun groente kunnen verbouwen. Over de zienswijze kan SP dan ook geen uitspraak doen.

VVD wil weten of de stadspartij nu bedoeld de zienswijze of het bestemmingsplan

De stadspartij geeft aan dat zij de wijziging van het bestemmingsplan bedoeld.

 

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen.

 

Het college geeft aan dat er eerst een bestemmingplanwijziging voor het realiseren van het zonneveld nodig is. Of er dan ruimte overblijft voor voorzieningen zoals stadslandbouw zal op een later tijdstip worden bekeken.

De bestemming van het terrein gaat over van sport naar zonnevelden. Echter op de plaatsen waar geen zonnepanelen liggen kan gesport worden.

Over de perikelen rondom de aanbesteding kan nu geen uitspraak gedaan net zoals er nu niet in de forum gesproken kan worden over de pachtovereenkomst.

Het college is blij dat het plan over het verpachten van het terrein en de realisatie van zonneveld over het algemeen goed ontvangen wordt.

Het college geeft aan dat er mogelijk andere locaties zijn voor het realiseren van een stadscamping of stadslandbouw.

De Stadspartij geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat er ook naar de daken van de huurwoningen van woningbouwvereniging Ieder1 wordt gekeken. Wordt er ook naar alternatieve betere locaties gekeken ?

Het College geeft aan dat er zeker nog veel mogelijkheden zijn echter het is aan de prive sector om daar in te investeren.

De PvdA is absoluut voorstander van een PV veld in combinatie met stadslandbouw

Het college kan nu niets zeggen over de opbrengsten want het gaat nu over de bestemmingsplan wijziging.

Het CDA geeft aan dat er een ondernemer was die ook een mooi plan had met dit gebied, echter daar is nu verder geen aandacht aan besteed.

De voorzitter geeft aan dat het nu alleen over de wijziging van het bestemmingsplan gaat.

D66 vraagt zich af voor hoe lang dit nieuwe bestemmingsplan geldt ?

Het college geeft aan dat deze wijziging voor een periode van 10 jaar van kracht is.

De ChristenUnie geeft aan dat zij nog een fractie overleg wenst voordat zij een fractie standpunt kan innemen.

De voorzitter vraagt aan de partijen of er nog verduidelijkende vragen zijn om de definitieve fractiestandpunten vandaag te kunnen bepalen ? Dergelijke vragen kunnen ook in de raadsvergadering gesteld worden.

De ChristenUnie geeft aan dat de voorgeschiedenis tot het komen van het zonneveld voor haar partij wel een rol speelt bij het bepalen van haar standpunt.

De VVD reageert hier op door aan te geven dat als er enkele bezwaren zijn tegen dit plan, dat er dan een mogelijkheid is om een motie in te dienen. Echter daar is het in dit stadium nu erg laat voor. Als er procedureel nog bezwaren zijn kan dat ook in de raad aan de orde worden gesteld.


De voorzitter geeft nog eens aan dat er ook nog vragen gesteld kunnen worden in de raad.

 

Na vaststelling dat de partijen vinden dat dit onderwerp voldoende besproken is, stelt de voorzitter vast dat het op de agenda van de raadsvergadering gezet kan worden.

 

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 29 juni 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De Stadspartij stemde tegen, de overige fracties stemden voor.
Geen amendementen ingediend