Pagina delen

Vaststellen bestemmingsplan 'Vordenseweg 21-23 Warnsveld'

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. het bestemmingsplan “Vordenseweg 21-23 Warnsveld” met betrekking tot de toelichting en de verbeelding gewijzigd vast te stellen en de regels ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1416Vordenseweg21-vs01);
  2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het ontwerpbestemmingsplan “Vordensweg 21-23 Warnsveld” heeft van 13 april tot en met 25 mei 2018 ter inzage gelegen. Een ieder is in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Er zijn in de periode van terinzagelegging geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Wel heeft het Waterschap een reactie gezonden met de vraag om meer informatie.

Context
Luijendijk Hoveniers is opgericht en tot op heden gevestigd aan de Oude Borculoseweg 3 te Warnsveld. In verband met de ontwikkeling van het bedrijf is het erf te klein geworden en is een uitbreiding van het bedrijf op deze locatie niet wenselijk. Het bedrijf bevindt zich in de Groene Ontwikkelingszone (GO) en is omsloten door het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Om de doorgroei van het bedrijf te realiseren moet het bedrijf verplaatst worden. De ontsierende bedrijfsgebouwen aan de Oude Borculoseweg worden gesloopt en dit erf wordt getransformeerd tot woonerf, met daarbij één nieuwe woning. Hiervoor is in 2015 het bestemmingsplan gewijzigd om deze ontwikkeling op dit erf planologisch mogelijk te maken. Wat nu voorligt is een verplaatsing van het bouwvlak van de nieuw te bouwen woning.

Luijendijk Hoveniers heeft een nieuwe locatie gevonden aan de Vordenseweg 21-23 te Warnsveld. Deze locatie biedt voldoende ruimte voor het groeiende bedrijf, kent een uitstekende ontsluiting via de Dennendijk en de Vordenseweg, is ten dele bebouwd met bruikbare bebouwing en het perceel heeft reeds grotendeels een bedrijfsbestemming. De locatie ligt in de omgeving, wat een pre is gezien het werkgebied en de woonlocaties van de werknemers.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan beoogt de realisatie van het hoveniersbedrijf aan de Vordenseweg 21-23 planologisch juridisch mogelijk te maken. Daarnaast geldt dat dit bestemmingsplan het bouwvlak voor de nieuwe woning op de locatie Oude Borculoseweg 3 vastlegt.

Argumenten

1.1 Het bestemmingsplan past binnen de Visie Landelijk Gebied.

De Visie Landelijk Gebied is vastgesteld op 30 november 2015 door de gemeenteraad. De Visie zet in

op ruimtelijke kwaliteit. De huidige bedrijfsbestemming van de locatie Vordenseweg 21-23 (als autobedrijf) wordt al geruime tijd niet meer als zodanig uitgeoefend. Een autobedrijf is ook niet wenselijk op deze locatie. Een meer gebiedsgebonden bedrijf is dat wel. Een hoveniersbedrijf is een passende functie op deze locatie in het landelijk gebied.

1.2 De functieverandering past bij de doelen en speerpunten uit het focustraject.

De ontwikkeling zorgt voor een versterking van het ondernemersklimaat in Zutphen. Met de bedrijfsverplaatsing ontstaat de mogelijkheid voor het hoveniersbedrijf om een gezond en duurzaam (toekomstbestendig en milieubewust) bedrijf te realiseren. Op de locatie die wordt achtergelaten ontstaat de mogelijkheid een ruimtelijke kwaliteitsslag te maken met de mogelijkheid voor de realisatie van een koopwoning in het dure segment.

1.3 De gewenste ontwikkeling kan met een herziening van het bestemmingsplan worden gerealiseerd.

Op grond van het geldende bestemmingsplan is de ontwikkeling niet toegestaan. Binnen het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om een ander niet-agrarisch bedrijf toe te staan, maar aan de bijbehorende voorwaarden wordt niet voldaan.

De bedrijfsbebouwing wordt uitgebreid tot een oppervlakte van 1100 m2 (inclusief bedrijfswoning) waarbij de maximale goothoogte van de bedrijfsgebouwen 7 meter bedraagt. De oostelijk gelegen weidegrond wordt deels bij het hoveniersbedrijf getrokken. Dit is nodig voor de opslagcapaciteit. Op deze gronden mag tot een oppervlakte van 125 m2 aan bebouwing worden gerealiseerd. Deze totale ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om het voorgenomen plan op deze locatie mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. Omdat sprake is van een gebiedsgebonden bedrijf dat past binnen het geldende beleid en is in te passen in de directe omgeving kan met dit bestemmingsplan medewerking worden verleend.

1.4 De provincie is meegenomen in de ontwikkeling en is positief.

Omdat de bedrijfsactiviteiten worden uitgebreid binnen de Groene Ontwikkelingszone is de provincie Gelderland gevraagd advies uit te brengen. Het Adviesteam Ruimte heeft op 19 september 2017 een positief akkoord gegeven. Er zijn enkele kritische randvoorwaarden genoemd:

  • De groene inrichting op beide locaties moet een natuurbestemming krijgen. De aan te leggen groene zone aan de Oude Borculoseweg, ter vervanging van de huidige bedrijfsactiviteiten, mag geen speelweide of paardenweide worden. Hetzelfde geldt voor de watergang aan de Vordenseweg; deze moet echt een ecologische waarde vertegenwoordigen. Tevens moet geborgd zijn dat de inrichting daadwerkelijk geschiedt en in stand blijft.
  • Uiteraard moet rekening gehouden worden met flora- en fauna ter plaatse.
  • Het plan moet in 1 bestemmingsplan worden meegenomen. Dus de nieuwe woning moet ook direct meegenomen worden.

Ambtshalve wordt opgemerkt dat in het ontwerpbestemmingsplan abusievelijk de groene zone bij de Oude Borculoseweg niet een natuurbestemming heeft gekregen. Dat wordt met de gewijzigde vaststelling van de verbeelding ambtshalve recht gezet.

1.5 Het Waterschap Rijn en IJssel heeft een reactie gegeven op het plan.

In de reactie geeft het waterschap aan dat naast het plangebied zich een watergang van het Waterschap bevindt. Het Waterschap geeft aan dat men er rekening mee moet houden dat voor werken in de beschermingszone van de watergang een watervergunning nodig is. Deze opmerking heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan.

Daarnaast vraagt het Waterschap duidelijkheid over de waterbergingscapaciteit in relatie tot de toename van de oppervlakteverharding. Hierover is een tekstvoorstel gemaakt met de benodigde informatie welke is afgestemd met het Waterschap. Het Waterschap is akkoord met de toevoeging in de toelichting. Daarom wordt de toelichting voor gewijzigde vaststelling voorgelegd.

2.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

In artikel 6.12, eerste lid, van de Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. In voorliggend bestemmingsplan worden geen mogelijkheden gegeven voor het realiseren van projecten en/of plannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro, waardoor geen exploitatieverplichting in het kader van de Wro geldt.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling door de raad van het bestemmingsplan ligt dit plan voor een periode van 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die aannemelijk kunnen maken dat zij dat niet konden, beroep instellen bij de Raad van State. Degenen die beroep instellen kunnen tevens om een voorlopige voorziening vragen om te voorkomen dat het plan na het ter inzage leggen in werking treedt.

De tervisielegging van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van Contact, het digitale gemeenteblad (via www.overheid.nl), in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl

Financiën

De kosten voor de bestemmingsplanprocedure komen overeenkomstig de legesverordening voor rekening van de aanvrager.

Het kostenverhaal van de grondexploitatie vindt plaats door het afsluiten van een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer, waarin ook planschade wordt geregeld. Deze overeenkomsten worden voor vaststelling van het bestemmingsplan met de initiatiefnemers gesloten.

Bijlagen

1. Vordenseweg 21-23 Warnsveld_Toelichting
2. Bijlage 1 toelichting
3. Bijlage 2-6 toelichting
4. Vordenseweg 21-23 Warnsveld_Regels en bijlagen regels
5. Verbeelding deellocatie Oude Borculoseweg 3
6. Verbeelding deellocatie Vordenseweg 21-23

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0086

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 juni 2018 met nummer 114340


gelet op artikelen 3.1 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht


b e s l u i t :

  1. het bestemmingsplan “Vordenseweg 21-23 Warnsveld” met betrekking tot de toelichting en de verbeelding gewijzigd vast te stellen en de regels ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1416Vordenseweg21-vs01);
  2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 2 juli 2018 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

Luijendijk Hoveniers is opgericht en tot op heden gevestigd aan de Oude Borculoseweg 3 te Warnsveld. In verband met de ontwikkeling van het bedrijf is het erf te klein geworden en is een uitbreiding van het bedrijf op deze locatie niet wenselijk. Om de doorgroei van het bedrijf te realiseren moet het bedrijf verplaatst worden.

Luijendijk Hoveniers heeft een nieuwe locatie gevonden aan de Vordenseweg 21-23 te Warnsveld. Deze locatie biedt voldoende ruimte voor het groeiende bedrijf, kent een uitstekende ontsluiting via de Dennendijk en de Vordenseweg, is ten dele bebouwd met bruikbare bebouwing en het perceel heeft reeds grotendeels een bedrijfsbestemming. De locatie ligt in de omgeving, wat een pre is gezien het werkgebied en de woonlocaties van de werknemers.

De ontsierende bedrijfsgebouwen aan de Oude Borculoseweg worden gesloopt en dit erf wordt getransformeerd tot woonerf, met daarbij één nieuwe woning. Hiervoor is in 2015 het bestemmingsplan gewijzigd om deze ontwikkeling op dit erf planologisch mogelijk te maken. Wat nu voorligt is een verplaatsing van het bouwvlak van de nieuw te bouwen woning.

Het ontwerpbestemmingsplan “Vordensweg 21-23 Warnsveld” heeft van 13 april tot en met 25 mei 2018 ter inzage gelegen. Een ieder is in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Er zijn in de periode van terinzagelegging geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Wel heeft het Waterschap een reactie gezonden met de vraag om meer informatie.

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan “Vordenseweg 21-23 Warnsveld” met betrekking tot de toelichting en de verbeelding gewijzigd vast te stellen en de regels ongewijzigd vast te stellen, en om geen exploitatieplan vast te stellen.

het vaststellen van een bestemmingsplan is op grond van artikel 3.1 van de wet ruimtelijke ordening een bevoegdheid van de raad. Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening is het een bevoegdheid van de raad om al dan geen exploitatieplan vast te stellen.

 

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

 
Datum 02-07-2018 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksN Bossenbroek
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
StadspartijB Vink en C.R.L. van Toor
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Omdat Harrij Hissink ziek is, vervang ik hem als voorzitter. Omdat ik vervangend voorzitter ben, zal ik ook zo nodig inhoudelijk een bijdrage geven.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: We hebben een inspreker, mevrouw De Vries. Haar geef ik nu het woord.

-- zie bijgevoegde inspreektekst --

Voorzitter: Zijn er vragen voor mevrouw De Vries?

D66: Heeft u cannabisolie gebruikt? Hoe komt u er aan?

Mevrouw De Vries: Via de Stichting Medewiet. De huisarts heeft het me wel voorgeschreven, maar via de apotheek is het 10 keer zo duur als bij de coffeeshop.

College: In 2016 is er vanuit de raad een voorstel gekomen om te experimenteren met wiet. Dit voorstel heeft het in Zutphen niet gehaald, maar in 2016 stonden raad en college er wel welwillend tegenover.

BewustZW: Is deze oproep ook bedoeld om via de reguliere weg (de apotheek) cannabis te krijgen, maar dan minder duur?

Mevrouw De Vries: Via de apotheek is het met gammastralen bewerkt, dan werkt het niet meer.

CDA: Wordt uw oproep ook ondersteund?

Mevrouw De Vries: Nee.

3. Aankondiging moties en amendementen

Forum: Akkoord.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 2 juli 2018

Forum: Akkoord.

4b. Toezeggingenlijst Raad 2 juli 2018

Forum: Akkoord.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Vaststellen bestemmingsplan 'Vordenseweg 21-23 Warnsveld'

Forum: Akkoord. Kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. Kosten tijdelijke huisvesting gebruikers De Mene

Forum: Akkoord. Kan als hamerstuk door naar de raad.

5c. Jaarstukken 2017 en wijziging begroting 2018 en begroting 2019 Omgevingsdienst Achterhoek

VVD: Hoe goed gaat het bij de ODA? Wordt in de toekomstige begroting rekening gehouden met de Omgevingswet en met het asbestbesluit?

BewustZW: Wordt hier niet een Forumspecial over georganiseerd?

College: De Forumspecial gaat over de Omgevingswet, inclusief de ODA. We plussen bij bij de ODA, maar het gaat goed met de ODA. De benodigde extra kosten zijn voor de ict-omgeving. Deze is nodig voor de vergunningverlening. Vanaf 2018 wordt ook de archivering bij de ODA neergelegd. In totaal 100.000,- Euro wat gezamenlijk wordt opgebracht door 9 gemeenten en de Provincie Gelderland. Ook is er meer geld nodig voor de indexering van loon. Wat we nu al zien, wordt in de posten en programma's opgenomen.

Forum: Akkoord. Kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Grondruil nieuwbouw Vrije School Zutphen

Forum: Akkoord.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 2 juli 2018

Forum: Akkoord.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 juli 2018

D66: Wat is de motivatie van brief nr. A 04?

College: Het Dagelijks Bestaan heeft de exclusiviteit van het Vitensterrein eerst gekregen tot 1 oktober 2017. Voor die datum zou het Dagelijks Bestaan een sluitende businesscase overleggen. Dat lukt niet. De deadline is toen verlengd naar 1 februari 2018. Ook dat is niet gehaald. de deadline is nogmaals verlengd tot 31 mei 2018. Weer is de deadline niet gehaald. De exclusiviteit en de extra ambtelijke ondersteuning is opgeheven. Wel is hulp aangeboden en een huurcontract.

Forum: Akkoord.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 18-06-2018

Forum: Akkoord.

9b. Forumverslag 19-06-2018

Forum: Akkoord.

10. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik nu de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 2 juli 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 02-07-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend