Pagina delen

Vaststellen bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het bestemmingsplan “Verleggen gasleiding De Hoven” ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1509gasleidHoven-vs01).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Gasunie heeft een verzoek ingediend om een verlegging van de gasleiding (de N 559-20) gelegen ter hoogte van de N345 (Weg naar Voorst) en de Sprabanenweg in De Hoven te Zutphen, te realiseren. De provincie Gelderland is voornemens een nieuwe rondweg langs Zutphen te realiseren die ten zuiden van het spoor de gasleiding kruist. Door de aanleg van de nieuwe rondweg moet de gasleiding verlegd worden. In dit geval betekent dit dat er een nieuwe gasleiding wordt aangelegd op een grotere diepte om een veilige ligging te garanderen. Het verleggen van de gasleiding is op basis van het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Zuid en West” niet mogelijk omdat de ligging van de leiding op de verbeelding is vastgelegd met de aanduiding “hartlijn leiding –gas 1”. Om de verlegging en verdieping van de gasleiding mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening nodig. Deze gasleiding overschrijdt de gemeentegrens tussen de gemeente Brummen en Zutphen. Voor het gedeelte gelegen in de gemeente Brummen wordt gelijktijdig de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan doorlopen.

Het ontwerpbestemmingsplan “Verleggen gasleiding De Hoven” heeft vanaf 3 november 2016 tot en met 14 december 2016 ter inzage gelegen voor het indienen van schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan “Verleggen gasleiding De Hoven” beoogt de verlegging van de gasleiding (N 559-20) gelegen in De Hoven te Zutphen planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1 Het plan is vanuit stedenbouwkundig planologisch oogpunt wenselijk.

Het bestemmingsplan voorziet in het verleggen van een ondergronds gasleidingentracé. De bovengrondse ruimtelijke structuur van het plangebied en zijn omgeving wijzigt feitelijk niet. In de toekomstige situatie zal geen bebouwing worden opgericht en/of geen verharding worden aangelegd. De nieuwe leiding zal deels worden aangelegd met een horizontaal gestuurde boring. De keuze voor een horizontaal gestuurde boring is ingegeven door de aanwezigheid van de huidige N345 (Weg naar Voorst), het spoor, diverse watergangen en de aan te leggen rondweg. Een horizontaal gestuurde boring heeft ook als voordeel dat graafwerkzaamheden in het veld verder beperkt kunnen worden waardoor nauwelijks of geen schade ontstaat aan natuur- en landschapswaarden.

1.2 De gewenste ontwikkeling kan met een herziening van het bestemmingsplan worden gerealiseerd.

De bestaande gasleiding is in het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Zuid en West” op de verbeelding vastgelegd met de aanduiding “hartlijn leiding –gas 1”. Op basis hiervan is uitsluitend ter plaatse van de aanduiding de ondergrondse gasleiding toegestaan. Aan de gewenste verplaatsing kan planologisch medewerking worden verleend door een herziening van het bestemmingsplan.

1.3 Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 3 november 2016 tot en met 14 december 2016 ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van het Contact, in het digitale gemeenteblad, in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.  Er is een perceel in het plangebied in particulier eigendom, de eigenaren van het perceel worden evenals bij de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in een afzonderlijke brief geïnformeerd over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Na bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State.

Financiën

De kosten voor de bestemmingsplanprocedure komen overeenkomstig legestabel voor rekening van initiatiefnemer. Eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor het beoordelen van een planschadeverzoek zal eveneens voor rekening van initiatiefnemer komen. Hiertoe is een anterieure overeenkomst gesloten.

Bijlagen

  • Bestemmingsplan “Verleggen gasleiding De Hoven” (IMRO-code: NL.IMRO.0301.bp1509gasleidHoven-vs01)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0009

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 januari 2017 met nummer 86180


gelet op de artikelen 3.1, 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening


b e s l u i t :

Het bestemmingsplan “Verleggen gasleiding De Hoven” ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1509gasleidHoven-vs01).

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 13 februari 2017 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan “Verleggen gasleiding De Hoven” ongewijzigd vast te stellen.

De provincie Gelderland is voornemens een nieuwe rondweg langs Zutphen te realiseren die ten zuiden van het spoor de gasleiding kruist. Door de aanleg van de nieuwe rondweg moet de gasleiding verlegd worden. In dit geval betekent dit dat er een nieuwe gasleiding wordt aangelegd op een grotere diepte om een veilige ligging te garanderen. Het verleggen van de gasleiding is op basis van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk, reden waarom een bestemmingsplanherziening nodig is. Deze gasleiding overschrijdt de gemeentegrens tussen de gemeente Brummen en Zutphen. Voor het gedeelte gelegen in de gemeente Brummen wordt gelijktijdig de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan doorlopen.

Het vaststellen van bestemmingsplannen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 13-02-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht. Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

3. Actieve informatievoorziening

Er bestaat geen noodzaak of behoefte tot informatieverstrekking in het kader van de actieve informatievoorziening

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 13 februari 2017

 De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst.

5b. Toezeggingenlijst Raad 13 februari 2017

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

Voorliggende voorstellen, onder 6.a t/m 6.f, leiden niet tot opmerkingen. De hierna genoemde voorstellen zullen tijdens de aansluitende raadsvergadering als hamerstuk ter besluitvorming worden voorgelegd:

6a. GGD NOG Uitgangspuntennota 2018

6b. Aanpassing Regeling regio Stedendriehoek 2017

6c. Vaststellen bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"

6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"

6e. Concept kadernota 2018-2021 en zerobased begroting 2017-2021

6f. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2016

7. Lijst ingekomen stukken Raad 13 februari 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de genoemde ter inzage liggende stukken.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 februari 2017

GroenLinks verwijst naar Collegestuk 1 (24 januari 2017) inzake subsidieverlening Incidentele subsidies voor kunst & cultuur 2017. Inmiddels zijn door het College twee subsidies verleend, waaronder aan Stichting Zutphen Promotie. De fractie vraagt zich af of deze subsidie deel uitmaakt van de totale subsidie aan Stichting Zutphen Promotie, waarvan de toekenning eerder is besproken in het Forum en de raadsvergadering. Het College antwoordt dat genoemde subsidie is bestemd voor een eenmalig evenement, zijnde het Middeleeuwen Symposium dat in 2017 zal plaatsvinden. De Stichting Zutphen Promotie is betrokken in de organisatie hiervan. Deze subsidie is aanvullend verstrekt naast de gebruikelijke subsidie. Daarnaast heeft de Stichting ook een voorschot ontvangen.

9. Forumverslag 30-01-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 30-01-2017 conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.05 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 13 februari 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-02-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend