Pagina delen

Vaststellen bestemmingsplan Noorderhaven, veld 18

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Het bestemmingsplan ““Noorderhaven, veld 18” ten aanzien van de toelichting, verbeelding en regels ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0214Veld18-vs01);
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Een deel van voormalig bedrijventerrein de Mars ten noorden van het station Zutphen wordt geherstructureerd naar een woon-werkgebied (plangebied ‘Noorderhaven’). Voor het volledige plangebied is op 22 april 2013 het bestemmingsplan ‘Noorderhaven’ vastgesteld (onherroepelijk geworden in januari 2014) en is een stedenbouwkundig plan opgesteld.

Heijmans Vastgoed BV ontwikkelt gefaseerd enkele velden binnen het plan ‘Noorderhaven’. De velden 18 en 19 binnen het plan Noorderhaven vormen een stedenbouwkundige eenheid waarbinnen woningbouw mogelijk is in de vorm van grondgebonden woningen en een appartemententoren.

Binnen het moederplan Noorderhaven is de bouw van woningen en een appartemententoren (op basis van een uitwerkingsplan) mogelijk. Het stedenbouwkundig plan dat aan het moederplan ten grondslag lag is echter gewijzigd. De beoogde woontoren is verplaatst om een betere stedenbouwkundige invulling aan de locatie te kunnen geven. Daardoor kan een deel van het beoogde stedenbouwkundig plan voor veld 18-19 niet meer op basis van de uitwerkingsregels worden gerealiseerd, maar dient een bestemmingsplanherziening plaats te vinden voor veld 18. Het plan voorziet in de bouw van max. 50 woningen.

Aan de noordzijde wordt het plangebied van veld 18 begrensd door (de geplande) woningbouw binnen veld 19. Dit gedeelte van veld 19 grenst aan de Dreef (met aan de overzijde kantoren). Aan de noordoostzijde wordt veld 18 begrensd door de Overweg. De spoorovergang ter plekke is afgesloten. Aan de zuidzijde van veld 18 ligt het spoor. Veld 18 en 19 worden (als stedenbouwkundige eenheid) door middel van een weg en een groenstrook gescheiden van de velden 14 en 16 van het plan Noorderhaven.

Het ontwerpbestemmingsplan “Noorderhaven, veld 18” heeft van 16 juni tot en met 27 juli 2016 ter inzage gelegen voor een ieder. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan “Noorderhaven, veld 18” beoogt de realisatie van 50 woningen in veld 18 van het ontwikkelgebied Noorderhaven, passend bij de huidige wensen en behoeften, planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1 De gewenste ontwikkeling kan met dit uitwerkingsplan worden gerealiseerd.

Binnen het moederplan Noorderhaven is de bouw van woningen (op basis van een uitwerkingsplan) mogelijk. De bestemming van de velden 18 en 19 is ‘Wonen – Uit te werken’. Dit houdt in dat, passend binnen de voorwaarden een uitwerkingsplan kan worden opgesteld om de realisatie van woningen mogelijk te maken. Het stedenbouwkundig plan voor veld 19 past binnen de voorwaarden.

2 Het project staat op de planningslijst voor woningbouw (KWP 3)

De ontwikkeling van Noorderhaven staat als prioritair project op het KWP 3. Dat betekent dat er geen sprake is van een toevoeging van het aantal te bouwen woningen. Het maakt onderdeel uit van de planningslijst zoals die bij de provincie bekend is. En is conform de aantallen die in het huidige bestemmingsplan Noorderhaven staan aangegeven voor veld 18 en 19.

3 De beeldkwaliteit is en wordt in samenspraak met het kwaliteitsteam voor Noorderhaven bewaakt

Om de beeldkwaliteit te garanderen is het stedenbouwkundig plan en de planuitwerking besproken met het kwaliteitsteam dat is ingeregeld voor de planrealisatie op Noorderhaven. Dit kwaliteitsteam bewaakt de beoogde kwaliteit. Op 15 februari 2016 heeft het kwaliteitsteam de plannen voor veld 18 en 19 besproken en akkoord bevonden. Daarmee is de kwaliteit in openbare ruimte en bij de aan te vragen omgevingsvergunningen besproken en goed onder de aandacht.

4 Er zijn geen zienswijzen ingediend

Het ontwerp uitwerkingsplan heeft ter inzage gelegen van 16 juni 2016 tot en met 27 juli 2016. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Hierdoor kan het plan verder in procedure en worden vastgesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Bestemmingsplan

Na vaststelling door de raad van het bestemmingsplan ligt dit plan voor een periode van 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend (in dit geval is dat niet van toepassing) en belanghebbenden die aannemelijk kunnen maken dat zij dat niet konden, beroep instellen bij de Raad van State. Degenen die beroep instellen kunnen tevens om een voorlopige voorziening vragen om te voorkomen dat het plan na het ter inzage leggen in werking treedt.

De tervisielegging van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van de Zutphense Koerier, het digitale gemeenteblad (via www.overheid.nl), in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Financiën

Het bestemmingsplan wordt betaald door Heijmans Vastgoed BV. De financiële aspecten van de realisatie van het bouwplan zijn in een samenwerkingsovereenkomst geregeld. De kosten voor de bestemmingsplanprocedure komen overeenkomstig legestabel voor rekening van Heijmans Vastgoed BV. Eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor het beoordelen van een planschadeverzoek komen eveneens voor rekening van Heijmans Vastgoed BV. Hiervoor is een anterieure overeenkomst gesloten.

Bijlagen

-          Bestemmingsplan Noorderhaven, veld 18 met IMRO-code: NL.IMRO.0301.bp0214Veld18-vs01

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0112

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 7 september 2016 met nummer 83253


gelet op de artikelen 3.1, 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening


b e s l u i t :

  1. het bestemmingsplan “Noorderhaven, veld 18” ten aanzien van de toelichting, verbeelding en regels ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0214Veld18-vs01);
  2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 26 september 2016 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 26-09-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent het Technisch Blok en heet de aanwezigen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter meldt dat mevrouw Van den Bor zich heeft aangemeld om gebruik te maken van het spreekrecht.

2.a – Inspreekreactie mevrouw R. van den Bor

Mevrouw van den Bor spreekt de wens uit om op het dak van het flatgebouw waarin zij woont zonnepanelen te mogen plaatsen. Dit vereist echter de medewerking van de gemeente. Ze beschikt inmiddels over de steun van de directeur van het Woonbedrijf, alsmede van meerdere medebewoners. Ter vergadering overhandigt ze een brief inzake van Woonbedrijf en een aantal handtekeningen die haar verzoek ondersteunen.

Vragen fracties
De PvdA vraagt of het wellicht een optie is om meerdere initiatieven via het Woonbedrijf samen te voegen. De PvdA vraagt of deze gedachte ook met het Woonbedrijf is besproken.

Inspreker legt uit dat sprake is van weerstand in de wet- en regelgeving en van de zijde van de netbeheerder. De huidige wet- en regelgeving biedt onvoldoende mogelijkheden voor het regelen van opslag en distributie bij een dergelijk gebouw.

De VVD vraagt naar de persoonlijke motivering voor het inspreken, gezien de beperkte rol die de gemeenteraad hierin kan spelen. De VVD verwacht dat de woningcorporaties meer kunnen bereiken bij de landelijke overheid.

Inspreker geeft aan dat de directeur van Woonbedrijf, de heer Hendriks, persoonlijk het initiatief heeft genomen om in Den Haag te lobbyen voor aanpassing van de betreffende wet- en regelgeving betreffende zonne-energie. Hij heeft de inspreker ook voorgesteld om handtekeningen te verzamelen.

Het CDA vraagt waarom in Deventer een soortgelijk initiatief wél is gelukt en het in Zutphen niet lukt.

Inspreker meldt dat het initiatief in Deventer ook nog niet is geslaagd.

De voorzitter dankt inspreker en geeft aan dat de tekst van de ter vergadering verstrekte brief in bijlage bij de notulen van het Technisch Blok zal worden gevoegd.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt de stand van zaken met betrekking tot de noodlocatie voor vluchtelingen bij GGNet. De locatie in Warnsveld is door het COA op lijst 1 van reservelocaties geplaatst. Dat is een lijst voor locaties die het COA gebruiksklaar wil hebben voor het geval het aantal op te vangen mensen plotseling stijgt. Omdat er reeds een bestuursovereenkomst bestaat en de locatie voor vijf jaar beschikbaar is, is deze locatie op lijst 1 terecht gekomen. Om die reden gaat het COA verder met het plaatsen van noodunits om zo een volwaardige noodlocatie beschikbaar te hebben. Omdat in de bestuursovereenkomst afspraken zijn gemaakt over plaatsen/plekken en niet over ‘koppengeld’ loopt de Gemeente geen financieel risico.

4. Aankondiging moties en/of amendementen

GroenLinks kondigt aan vanavond tijdens de aansluitende raadsvergadering een motie in te willen dienen inzake Innovatief parkeerbeleid ten behoeve van een autovrij ’s Gravenhof.

De voorzitter wijst er op dat de tekst van deze motie vanmiddag reeds is toegestuurd.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 26 september 2016

b. Toezeggingenlijst Raad 26 september 2016

 

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de geagendeerde toezeggingenlijsten.

6. Vermoedelijke hamerstukken

a. Archiefverordening, Besluit Informatiebeheer en Aanwijzing Archiefbewaarplaats gemeente Zutphen 2016

Griffienummer: 2016-0104

De voorzitter meldt dat de huidige Verordening in 2006 is vastgesteld. Het voorstel is om tot vaststelling van de Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer over te gaan en tevens de Archiefbewaarplaats vast te stellen

Advies:

Voldoende besproken

b. Budget voor de afwijking brandschade De Berkel

Griffienummer 2016-0105

De voorzitter wijst op de beslispunten.

De VVD vraagt of het genoemde bedrag uiteindelijk door de verzekering zal worden vergoed.

Het college antwoordt dat vaststaat dat dit bedrag door de verzekering wordt gedekt.

Advies:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

c. Vaststellen bestemmingsplan Noorderhaven, veld 18

Griffienummer 2016-0112

De voorzitter licht toe dat het stedenbouwkundig plan, dat ten grondslag ligt aan dit bestemmingsplan, is gewijzigd. Derhalve moet opnieuw een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden.

Advies:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst met ingekomen stukken raad 26 september 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om hierop in te gaan.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 26 september 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat hierop in te gaan.

9. Vaststelling forumverslag(en)

9a. Vaststellen verslag Forumvergadering 12-09-2016

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 12 september 2016 conform voorstel kan worden vastgesteld.

9b. Vaststellen verslag besloten deel Forumvergadering over Flamco, 12-09-2016

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van het besloten deel van de Forumvergadering van 12 september 2016 tevens conform voorstel kan worden vastgesteld.

10. Sluiting

Het Technisch Blok wordt om 20:50 uur gesloten.

 

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 26 september 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 26-09-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend