Pagina delen

Vaststellen bestemmingsplan "Marspoortstraat 5-11"

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. het bestemmingsplan “Marspoortstraat 5-11” ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0505Marspstraat5-vs01);

2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Er is een verzoek ingediend om in de panden Marspoortstraat 5-11 te Zutphen maximaal zes woningen te realiseren met daarbij op de begane grond de mogelijkheid voor gemengde functies (zoals onder andere kantoor, detailhandel, dienstverlenende bedrijven, praktijk, galerie). Het betreft een bestaand kantorencomplex van Torenstad. Het pand heeft in het geldende bestemmingsplan “Oude stad/IJsselkade”  de bestemming “Kantoor”. Op basis hiervan mag uitsluitend een kantoorfunctie worden gerealiseerd. Om naast deze kantoorfunctie ook de gewenste functies mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening nodig.

Het ontwerpbestemmingsplan “Marspoortstraat 5-11” heeft ter inzage gelegen voor het indienen van schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen. 

Beoogd effect

Het bestemmingsplan “Marspoortstraat 5-11” beoogt de realisatie van maximaal zes woningen met daarbij op de begane grond de mogelijkheid voor gemengde functies (zoals onder andere kantoor, detailhandel, dienstverlenende bedrijven, praktijk, galerie) in de panden Marspoortstraat 5-11 te Zutphen planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1  Het plan is vanuit stedenbouwkundig planologisch oogpunt wenselijk.

Het betreft vier panden met kantoorfunctie in de Marspoortstraat 5-11 die grotendeels leeg staan. De panden zijn rijksmonumenten en gelegen in het centrum en beschermd stadsgezicht. Door de veranderende markt is er sprake van leegstand in kantoorpanden. Gelet hierop en dat alleen kantoren op basis van het bestemmingsplan zijn toegestaan, is het waarschijnlijk dat het pand niet als zodanig gebruikt zal worden, met (langdurige) leegstand van rijksmonumenten tot gevolg. Het toestaan van gemengde functies op de begane grond en maximaal zes woningen levert een bijdrage aan levendige en versterkte verbinding tussen de oude stad en de IJsselkade. Dit sluit aan bij de doelstellingen van Rivier in de Stad. Herbestemming zorgt voor behoud en leefbaarheid van dit deel van de stad.

1.2 De gewenste ontwikkeling kan met een herziening van het bestemmingsplan worden gerealiseerd.

De panden Marspoortstraat 5-11 hebben in het geldende bestemmingsplan “Oude stad/IJsselkade” de bestemming “Kantoor”. Op basis hiervan is zijn uitsluitend kantoren toegestaan. Aan de gewenste ontwikkeling kan planologisch medewerking worden verleend door een herziening van het bestemmingsplan.

1.3 Het plan Marspoortstraat 5-11 staat op de planninglijst voor woningbouw (KWP 3).

Met de realisatie van het plan worden maximaal zes woningen aan de woningbouwvoorraad toegevoegd. Het plan is besproken en akkoord bevonden door de regietafel en staat op de Planningslijst voor de provincie Gelderland.

1.4 Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 25 juni 2015 tot en met 5 augustus 2015 ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

2.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld

In artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. In een aantal gevallen is er geen plicht om een exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12, tweede lid Wro). Er zijn geen verhaalbare kosten, zoals kosten van bodemsanering of aanleg van infrastructuur (artikel 6.2.1a van het Besluit ruimtelijke ordening). Er hoeft geen exploitatieplan te worden gesloten als het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Er is een getekende anterieure overeenkomst. Hierin is het verhaal van eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor de beoordeling van een planschadeclaim geregeld. De kosten van de bestemmingsplanprocedure (en omgevingsvergunning) zijn geregeld middels een legesverordening, en hoeven daarom niet middels een overeenkomst te worden geregeld. 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van de Zutphense Koerier, in het digitale gemeenteblad,  in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Na bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State.

Procedure verlenen hogere grenswaarden geluid

De Wet geluidhinder geeft aan dat een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan. Uit dit onderzoek is gebleken dat door de realisatie van maximaal zes woningen er sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, de maximale waarde is 55 dB. Daarom dienen wij voor deze woningen een hogere grenswaarde vast te stellen. Dit besluit moet een binnengeluidsniveau waarborgen van maximaal 38 dB. Het verlenen van hogere grenswaarden is gemandateerd aan de Teamleider Omgeving. De procedure loopt - conform de wet - parallel aan die van de ruimtelijke procedure van het bestemmingsplan.

Het ontwerp van het besluit heeft tegelijk met het ontwerp van de bestemmingsplanherziening ter inzage gelegen. Het verlenen van de hogere grenswaarden blijft - nu er geen inhoudelijke zienswijzen zijn ingediend op dit ontwerpbesluit - gemandateerd aan de Teamleider Omgeving. Het besluit wordt genomen voor de vaststelling van het bestemmingsplan.

Financiën

De kosten voor de bestemmingsplanprocedure komen overeenkomstig legestabel voor rekening van initiatiefnemer. Eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor het beoordelen van een planschadeverzoek zal eveneens voor rekening van initiatiefnemer komen. Hiertoe is een anterieure overeenkomst gesloten.

Bijlagen

Bestemmingsplan “Marspoortstraat 5-11”

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0139

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 16 september 2015 met nummer 63216


gelet op de artikelen 3.1, 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;


b e s l u i t :

1. het bestemmingsplan “Marspoortstraat 5-11” ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0505Marspstraat5-vs01);

2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 5 oktober 2015 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Deze bestemmingsplanherziening ligt voor om op Marspoortstraat 5-11 te Zutphen maximaal zes woningen te realiseren met daarbij op de begane grond de mogelijkheid voor gemengde functie. Op basis van het nu geldende bestemmingsplan “Oude stad/IJsselkade” mag uitsluitend een kantoorfunctie worden gerealiseerd. Om naast deze kantoorfunctie ook de gewenste functies mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening nodig. Een exploitatieplan maakt geen deel uit van het nieuwe bestemmingsplan (Wro, art. 6.12). Het is een bevoegdheid van de raad om te besluiten tot een bestemmingsplanherziening.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 05-10-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college deelt mee dat vandaag 86 vluchtelingen zijn opgevangen in de Hanzehal in het kader van crisis/noodopvang. Deze zijn afkomstig uit een crisisopvang in De Bilt. Het college heeft waardering voor de warme overdracht die door de collega's vanuit De Bilt is verzorgd. Ook in Zutphen is de opvang goed voorbereid door inzet van medewerkers en vrijwilligers. De opvang ziet er zeer bevredigend uit gezien het gegeven dat deze maar voor drie dagen is.

Het college verwijst tevens naar een brief van minister Blok waarover in de pers is bericht. In deze brief wordt aangegeven welk rijksvastgoed eventueel beschikbaar is voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. In een bijlage wordt het vastgoed weergegeven waarnaar gekeken zou kunnen worden. Daar zijn ook panden in Zutphen bij. Daarin worden genoemd twee adressen van de oude jeugdgevangenis en het voormalige pand van de Raad voor de Kinderbescherming aan de Nieuwstad. Het college geeft aan ook nagevraagd te hebben hoe het zit met de locatie van de voormalige VWA aan De Stoven. Naast deze lijst is een andere optie het onderzoek naar beschikbaarheid van het terrein van GGNet voor de langere termijn.

Het college maakt van de gelegenheid gebruik om alle aanwezigen op te roepen a.s. donderdagochtend 8.30 uur te verzamelen voor de rechtbank. Er zijn ook nog plaatsen beschikbaar in de bus naar Den Haag, dus wie hiervoor belangstelling heeft kan zich nog aanmelden.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 5 oktober 2015

De Stadspartij vraag hoe het staat met toezegging 14-18.

Het college antwoordt inmiddels opdracht te hebben gegeven voor onderzoek naar verzelfstandiging van de musea. De uitkomsten worden verwacht eind november.

De VVD verzoekt naar aanleiding van toezeggingen 15-01 en 15-02 (Presentatie risicomanagement) om vanwege de risico's die zijn vermeld in de strategische agenda 2016 en de burap 2015 volgende week de systematiek van het risicomanagement te ontvangen, om op basis daarvan de discussie te kunnen voeren.

Het college zegt toe het instrumentarium met de informatie over de burap en de strategische agenda te zullen verstrekken. De toezegging voor de toelichting blijft staan.

De VVD meldt dat het hen niet alleen om het instrumentarium gaat, maar ook om de wijze waarop dit wordt gehanteerd.

 

5b. Toezeggingenlijst Raad 5 oktober 2015

D66 vraagt naar aanleiding van toezegging 2015-14 (gemeentelijke financiën) hoe de stand van zaken is en of al bekend is hoe dit uitvalt.

Het college meldt dat naar aanleiding van de cijfers uit de BUIG 2016 de geraamde tekorten naar beneden kunnen worden bijgesteld. Het gaat dan om een bedrag van 2 miljoen euro. Tegelijkertijd zijn overigens veel gemeenten juist slechter af. De gemeente Zutphen is aangesloten bij het initiatief van de gemeente Gouda, waarbij aan de regering wordt aangegeven dat gemeenten veel moeite hebben met de grote schommelingen van de budgetten. Een en ander wordt verder uitgewerkt in een memo ten behoeve van de behandeling van de strategische agenda volgende week.

 

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Vervanging meubilair en realiseren kabelmanagement

De PvdA merkt op dat 16 jaar een lange afschrijvingstermijn is. Niettemin vraagt men of het meubilair echt aan vervanging toe is en zo ja, of het vrijkomende meubilair dan kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de Zutphense uitdaging.

Het college geeft aan dat er al een nieuwe bestemming voor het oude meubilair is. Voor de vervanging van oud meubilair is een interessante markt. Het college geeft hiermee mede invulling aan de circulaire economie.

Het CDA vraagt dit helder te communiceren.

Het college zegt dat dit duidelijk in het voorstel staat. In deze tijd waarin een enorme wissel op de inzet van medewerkers wordt getrokken is het van belang na 16 jaar te investeren in goed meubilair. Dat is een heldere boodschap waar het college voor staat en waarbij niet eens voor nieuw wordt gegaan.

Conclusie:Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Ontslag Forumlid dhr. P. Reeuwijk en benoeming Forumlid mevr. M.T.E. Westerik

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Vaststellen bestemmingsplan "Marspoortstraat 5-11"

De PvdA geeft aan vernomen te hebben dat er plannen zijn voor vestiging van een horecagelegenheid in het voormalige bankgebouw op de hoek van de Marspoortstraat. De vraag is of dit niet gaat concurreren met de woonfunctie.

Het college zegt bij een verzoek om bestemmingswijziging de afweging op dat moment te maken. Er zijn inmiddels enige ervaringen met wijzigingen naar horecabestemming en daar komen nogal wat eisen bij kijken, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van geluid. Dit is mede afhankelijk van het type horecabedrijf. Daar is niet op voorhand bezwaar tegen. Dit hoeft verder geen beletsel te zijn voor het nu voorliggende plan.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Marspoortstraat 5-11"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Vaststellen bestemmingsplan "Lochemseweg 21 en 22a"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lochemseweg 21 en 22a"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Deelneming in Stichting Achterhoek Toerisme

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6h. Gemeentelijk coördinatiebesluit programma Rivier in de Stad

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6i. Krediet beschikbaar stellen voor behoud werkgelegenheid

De voorzitter meldt dat in het presidium is besloten dit onderwerp als bespreekstuk te agenderen in de raad. De voorzitter vraagt de indiener van het verzoek, de Stadspartij, om de vragen die er bij de fractie leven duidelijk te maken.

De Stadspartij geeft aan inhoudelijk meer informatie te willen over de besteding van het budget. Wat gaat de betreffende persoon precies doen voor het geld.

Het college reageert dat de vraagstelling wellicht wordt ingegeven door de beperkte berichtgeving die hierover heeft plaatsgevonden in de krant. In de eerste plaats dient het college het altijd te melden als er uitgaven worden gedaan waarvoor nog geen krediet is. Het college moest in deze situatie snel handelen, omdat het maar 1 week de tijd had gekregen om te reageren. Dat dit later zou worden verlengd naar drie weken was toen nog niet bekend. Er is toen onmiddellijk een projectleider ingehuurd en daarnaast iemand die de weg kent in Den Haag. Op dit moment kan nog niet worden overzien welke kosten hier nog meer mee gemoeid zijn. Er kan echter ook niet langer worden gewacht. Vandaar dat wordt gevraagd om 30.000 euro beschikbaar te stellen, zodat het college ruimte heeft om te handelen. Waarschijnlijk is niet het volledige bedrag nodig. Het college wijst erop dat als de reserve al ergens voor bedoeld is geweest, dat dat dan voor dit soort activiteiten is. Het gaat om de reserve justitiediensten/stimulering werkgelegenheid.

Conclusie: Voldoende besproken, verder debat in de raad.

6j. Toelating van de heer Brouwer als raadslid gedurende de eerste periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 5 oktober 2015

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 5 oktober 2015

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 21-09-2015

Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en herinnert alle aanwezigen aan de oproep om voor de rechtbank te staan a.s. donderdag om 8.30 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 5 oktober 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 05-10-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend