Pagina delen

Vaststellen bestemmingsplan 'Mars midden noord (veegplan)'

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. het bestemmingsplan “Mars midden en noord (veegplan)” ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding met kenmerk NL.IMRO.0301.bp0212MMNveegplan-vs01;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De aanleiding van de partiële herziening van het bestemmingsplan De Mars midden en noord is ingegeven door een uitspraak van de Raad van State en de ambtelijke constatering dat een aantal bestaande bedrijven op het bedrijventerrein De Mars niet juist in het bestemmingsplan is opgenomen. Daarnaast voorziet het veegplan in een aantal redactionele aanpassingen.

Het onherroepelijk provinciale inpassingsplan voor de N348 en het onherroepelijke bestemmingsplan voor het bouwen van een tankstation bij de rotonde in de N348 (nabij de Oostzeestraat) zijn in dit veegplan meegenomen.

Beoogd effect

  1. Het bestemmingsplan De Mars midden en noord aanpassen overeenkomstig de uitspraak van de Raad van State;
  2. Het bestemmingsplan De Mars midden en noord in overeenstemming brengen met de feitelijke situatie.

Argumenten

1.1 Het bestemmingsplan dient te worden aangepast naar aanleiding van  de uitspraak van de Raad van State over het beroep tegen de vaststelling van het  bestemmingsplan De Mars midden en noord

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan De Mars midden en noord is o.a. beroep ingesteld door Accres Real Estate voor wat betreft het pand Pollaan 48. Door Accres is gesteld dat het aantal vierkante meters kantoorruimte niet juist in het bestemmingsplan was overgenomen, terwijl dit aantal vierkante meters in het bestemmingsplan is overgenomen uit een ruimtelijke onderbouwing die nota bene door Accres Real Estate is aangeleverd in verband met verkrijging van een flexibelere bestemming voor het pand. Uiteindelijk heeft de Raad van State Accres Real Estate voor wat betreft het onjuist opgenomen aantal vierkante meters in het gelijk gesteld.

1.2 Een aantal bestaande bedrijven is niet (juist) opgenomen in het bestemmingsplan

Tijdens behandeling van verzoeken om informatie over het bestemmingsplan, is vastgesteld dat een aantal aanwezige functies op het bedrijventerrein De Mars niet zijn bestemd. Deze bedrijven zijn niet wegbestemd, omdat in de bedrijfsbestemming een speciale overgangsregeling is opgenomen, maar het is planologisch en rechtens correcter om de bestaande situatie ook positief te bestemmen. Het betreft o.a. het toestaan van hoveniersbedrijven, cateringbedrijven en vergunde ondersteunende horeca op de meubelboulevard.

1.3 Twee onherroepelijke bestemmingsplannen worden in het veegplan opgenomen

Op deze manier ontstaat één integraal bestemmingsplan en is er geen sprake meer van verschillende ‘deelplannen’. De ‘deelplannen’ die in het bestemmingsplan De Mars midden en noord worden geïntegreerd zijn het provinciale inpassingsplan voor de N348 en het bestemmingsplan voor het bouwen van een tankstation bij de rotonde in de N348 ter hoogte van de Oostzeestraat.

1.4 De enige zienswijze is ingetrokken

Het ontwerp bestemmingsplan Mars midden en noord (veegplan) heeft van 25 juni 2015 tot en met 5 augustus 2015 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is 1 pro forma zienswijze ingediend. Deze zienswijze is geschikt en op 6 augustus 2016 weer ingetrokken. Het betrof een zienswijze met betrekking tot de woning Marsweg 109.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van de Zutphense Koerier, het digitale gemeenteblad (via www.overheid.nl), in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Na bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State.

Bijlagen

Bestemmingsplan mars midden en noord (veegplan).

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0133

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 oktober 2016 met nummer 63800b e s l u i t :

  1. het bestemmingsplan Mars midden en noord met IDN: NL.IMRO.0301.bp0212MMNveegplan-vs01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 24 oktober 2016 (19:30 - 20:00) Naar boven

Toelichting griffie

De aanleiding van de partiële herziening van het bestemmingsplan De Mars midden en noord is ingegeven door een uitspraak van de Raad van State en de ambtelijke constatering dat een aantal bestaande bedrijven op het bedrijventerrein De Mars niet juist in het bestemmingsplan is opgenomen. Daarnaast voorziet het veegplan in een aantal redactionele aanpassingen. Het onherroepelijk provinciale inpassingsplan voor de N348 en het onherroepelijke bestemmingsplan voor het bouwen van een tankstation bij de rotonde in de N348 (nabij de Oostzeestraat) zijn in dit veegplan meegenomen.

Het ontwerp bestemmingsplan Mars midden en noord (veegplan) heeft van 25 juni 2015 tot en met 5 augustus 2015 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is 1 pro forma zienswijze ingediend. Deze zienswijze is geschikt en op 6 augustus 2016 weer ingetrokken. Het betrof een zienswijze met betrekking tot de woning Marsweg 109.

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 24-10-2016 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller en E. Jager
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink en F.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent het Technisch Blok en heet de aanwezigen welkom.

Hij meldt dat het Presidium heeft besloten om agendapunt 6a ‘Vaststellen bestemmingsplan ‘Mars midden noord (veegplan)’, van deze agenda te halen en het voorstel in een oordeelsvormend forum te behandelen, samen met de ‘Motie Actualisatie Masterplan De Mars’.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Actieve informatievoorziening

Het College: De gemeente heeft bijna drie miljoen euro toegewezen gekregen in het kader van de vangnetuitkering over 2015. Met name Het Plein heeft hierin goed werk verricht.

Over de zorgen rondom De Kaardebol wordt morgen opnieuw gesproken door het college. Ook zullen er deze week nog nadere gesprekken met onder andere De Driekant plaatsvinden om te bezien hoe de bestaande problemen kunnen worden opgelost.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

 Toezeggingenlijst Forum 24 oktober 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijsten van het Forum  van 24 oktober jl.

 Toezeggingenlijst Raad 24 oktober 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijsten van de Raad van 24 oktober jl.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Vaststellen bestemmingsplan 'Mars midden noord (veegplan)'

Het bestemmingsplan is van de agenda afgevoerd. Onder agendapunt 1 is aldus gemeld.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 24 oktober 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ingekomen stukken.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 24 oktober 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 10-10-2016

GroenLinks constateert dat de behandeling van de Cultuuragenda in het verslag als vermoedelijk hamerstuk wordt genoemd. Gezien de amendementen lijkt spreker dat niet de juiste conclusie.

De voorzitter bevestigt de omissie. Het onderwerp staat vanavond geagendeerd voor raadbehandeling en is niet als hamerstuk opgenomen. 

De griffie wijst er op dat aanmerkingen op het verslag eerder dienen te worden gemeld. Spreker bevestigt de opmerking van GroenLinks.

Conclusie: Het Forumverslag van 10 oktober 2016 wordt met bovengenoemde wijziging vastgesteld.

9b Forumverslag 13-10-2016

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 13 oktober 2016 conform kan worden vastgesteld .

10. Sluiting

Het Technisch Blok wordt om 19.40 gesloten.

Advies

Stuk dient in een Forumvergadering te worden besproken

Behandeld in Raad 24 oktober 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 24-10-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

BesluitDit voorstel is niet in de raadsvergadering besproken. Het Presidium heeft eerder deze avond heeft besloten dat dit voorstel eerst nog in een eigen Forumvergadering dient te worden besproken.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 21 november 2016 Naar boven

Toelichting griffie

De aanleiding van de partiële herziening van het bestemmingsplan De Mars midden en noord is ingegeven door een uitspraak van de Raad van State en de ambtelijke constatering dat een aantal bestaande bedrijven op het bedrijventerrein De Mars niet juist in het bestemmingsplan is opgenomen. Daarnaast voorziet het veegplan in een aantal redactionele aanpassingen. Het onherroepelijk provinciale inpassingsplan voor de N348 en het onherroepelijke bestemmingsplan voor het bouwen van een tankstation bij de rotonde in de N348 (nabij de Oostzeestraat) zijn in dit veegplan meegenomen.

Het ontwerp bestemmingsplan Mars midden en noord (veegplan) heeft van 25 juni 2015 tot en met 5 augustus 2015 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is 1 pro forma zienswijze ingediend. Deze zienswijze is geschikt en op 6 augustus 2016 weer ingetrokken. Het betrof een zienswijze met betrekking tot de woning Marsweg 109.

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 21-11-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Het college vermeld dat in het oude bestemmingsplan de Mars midden en noord van 2013 een aantal posten ontbraken; het inpassingsplan N348, het vestigen van een tankstation bij de N348 en de bestemmingswijzigingen van 3 bedrijven waren niet in het bestemmingsplan opgenomen. Het gaat daarbij om het pand van Eijerkamp waarin horeca is toegestaan, het Hoveniersbedrijf Oostpijl aan de Jutlandsestraat en een kantoorpand aan de Pollaan 49. Deze opname in het huidige bestemmingsplan wordt veegplan genoemd

Op dit moment wordt er gewerkt aan de visie op de Mars. Het concept ervan is half 2017 afgerond.

 

De voorzitter geeft het woord aan de fracties voor het stellen van vragen.

Bewust ZW vindt het vreemd dat dergelijke grote bestemmingen zoals de N348 niet bij het vastleggen van het bestemmingsplan in 2013 al zijn meegenomen. Het bestemmingsplan moet aan de basis een goed plan zijn

SP geeft aan dat zij het met Bewust Zutphen eens is.

VVD wil weten of het veegplan effect heeft op de detailhandel bestemming die nu op de Mars ligt.

PvdA vindt dat de detailhandel iets van de binnenstad is. Zij gaat er van uit dat het veegplan geen invloed heeft op de detailhandel in de binnenstad.

 

De voorzitter geeft het woord aan het College voor het beantwoorden van de vragen

Het College vermeld dat het veegplan geen effect heeft op de detailhandel in de binnenstad. Er komt half 2017 een nieuwe conceptvisie over de Mars waarvoor met alle betrokken partijen afspraken worden gemaakt over wat we wel en niet willen op de Mars.

VVD verduidelijkt nog even dat er vooral vooraf met de ondernemers in de gemeente over de nieuwe conceptvisie de Mars moet worden gesproken alvorens deze wordt besproken in de Raad.

D66 vraagt zich af waarom het zolang moet duren voordat de conceptvisie afgerond is. De ontwikkelingen op de Mars gaan zo snel dat deze feitelijk om een duidelijk vastgestelde visie vragen.

SP verduidelijkt nog even dat er nu vooral over het veegplan moet worden gesproken niet over de visie de Mars.

Het College verduidelijkt dat het opstellen van een conceptvisie zeer zorgvuldig plaatsvindt. Er moet daarbij met veel betrokken partijen worden gesproken wat veel tijd kost. Daarna vindt de discussie plaats in de Raad die uiteindelijk het laatste woord erover heeft en de visie vaststelt.

Het bestemmingplan van het tankstation aan de N348 is net als de andere bijeengeveegde bestemmingsplannen ongewijzigd meegenomen in het huidige veegplan de Mars. Er is nu sprake van een integraal bestemmingsplan Mars midden en noord, wat dus niet meer bestaat uit een lappendeken van allerlei verschillen plannen.

Bewust ZWn merkt nog op dat de formulering van het voorstel suggereert dat er meer aan de hand is dat het feitelijk samenvoegen van een aantal ongewijzigde bestemmings-plannen. Feitelijk is dit helemaal geen discussie waardig want het gaat feitelijk nergens over. In de toekomst zou dit moeten worden voorkomen.

 

Na het horen van de reacties concludeert de voorzitter dat het plan ter besluitvorming naar de Raad kan.

 

De voorzitter sluit de vergadering

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 6 december 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 06-12-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend