Pagina delen

Vaststellen bestemmingsplan "Lage Lochemseweg 10"

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. het bestemmingsplan “Lage Lochemseweg 10” met betrekking tot de toelichting, regels en verbeelding gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO. 0301.bp1407LLochemsew10-vs01);

2. de Zienswijzennota bestemmingsplan “Lage Lochemseweg 10” vast te stellen;

3. geen exploitatieplan vast te stellen;\.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op het perceel aan de Lage Lochemseweg 10 te Warnsveld is een melkveebedrijf met bedrijfswoning gevestigd. De eigenaar van dit bedrijf heeft aangegeven dat voor de continuïteit van zijn bedrijf de realisatie van een tweede bedrijfswoning noodzakelijk is. Dit is ook in een onafhankelijk advies door de Stichting Advisering Agrarische Bouwplannen (SAAB) aangetoond. De bouw van een tweede bedrijfswoning is volgens het vigerende bestemmingsplan niet mogelijk. Om deze reden is bijgevoegd bestemmingsplan opgesteld.

In het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, is het plan aan diverse instanties verzonden. In totaal zijn twee inspraakreacties binnengekomen. Inhoudelijk luidden deze reacties dat er geen op – en/of aanmerkingen op het plan zijn.

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 7 november 2013 tot en met 18 december 2013 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen vooroverlegreacties binnengekomen. Uw besluit is dan ook geweest om het ontwerpbestemmingsplan “Lage Lochemseweg 10” in procedure te brengen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 4 september 2014 tot en met 15 oktober 2014 ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan zijn er twee zienswijzen bij ons binnengekomen. Deze zienswijzen hebben aanleiding gegeven het plan aan te passen. Het plan is op ondergeschikte punten aangepast (aanvulling van paragraaf 4.8.4 van de plantoelichting en aanpassing van de verbeelding. Het bouwblok op de verbeelding wordt zo aangepast, dat het bouwblok buiten de belemmeringenstrook van de naast het perceel gelegen aardgastransportleidingen komt te liggen).

Omdat deze aanpassingen geen grote inhoudelijke wijzigingen met zich meebrengen en omdat de ontwikkeling op zich niet wordt tegengehouden door de indieners van de zienswijzen, is het voorstel om het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

 

Beoogd effect

Een bestemmingsplan dat voorziet in de planologisch-juridische regeling voor het realiseren van een tweede bedrijfswoning op het perceel Lage Lochemseweg 10 te Zutphen.

 

Argumenten

1.1  Het plan geeft de mogelijkheid om een tweede bedrijfswoning planologisch mogelijk te maken, waarbij onafhankelijk onderzoek aantoont dat de tweede bedrijfswoning noodzakelijk is voor de continuïteit van het bedrijf.

Het vigerende bestemmingsplan geeft aan dat via een partiële bestemmingsplanherziening de realisatie van een tweede bedrijfswoning mogelijk is, indien door een onafhankelijk advies wordt aangetoond dat het bedrijf voor de lange termijn zonder een tweede woning ter plaatse niet kan functioneren. Voorgaand advies is ter zake uitgebracht door de Stichting Advisering Agrarische Bouwplannen (SAAB). Uit

onafhankelijk onderzoek en advies door SAAB blijkt dat door de verdere uitbreiding van het bedrijf op korte termijn de inzet van twee arbeidskrachten noodzakelijk zal blijven. Voor de dagelijkse controle en toezicht op de aanwezige melkkoeien, met name bij geboortes, is de permanente aanwezigheid van twee bedrijfsvoerders gewenst. Voorliggend plan maakt de tweede bedrijfswoning mogelijk.

1.2  De tweede bedrijfswoning staat op de planningslijst in het kader van het KWP.

Zoals al aangegeven biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid voor de realisatie van een tweede bedrijfswoning. In de voorwaarden die daaraan gesteld worden staat niets over de relatie met de woningbouwprogrammering; het bestemmingsplan is namelijk al van 2007. Op grond hiervan is de regietafel geïnformeerd over het plan op 21 mei 2013 en is de woning aan de planningslijst toegevoegd.

1.3  De tweede bedrijfswoning wordt landschappelijk ingepast.

In het kader van onderhavig bestemmingsplan is een landschappelijke inpassing van de tweede bedrijfswoning vereist. De landschappelijke inpassing en bijbehorende toelichting zijn als bijlage bij dit bestemmingsplan toegevoegd. De afdwingbaarheid ervan is in bijgevoegde anterieure overeenkomst geregeld.

1.4  Inspraak en vooroverleg hebben niet geleid tot aanpassingen van het plan.

Tijdens de periode van ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan zijn er geen inspraakreacties binnengekomen. De vooroverlegprocedure heeft twee reacties opgeleverd. Inhoudelijk hebben voornoemde vooroverlegreacties geen op- en/of aanmerkingen op het bestemmingsplan gegeven.

2.1 Zienswijzen leiden tot aanpassing van de plannen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 4 september 2014 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. In de zienswijzennota zijn de zienswijzen samengevat en beantwoord. De eindconclusie is dat een deel van de zienswijzen leiden tot een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. Het overnemen van een deel van de zienswijzen leidt tot een beter plan omdat de paragraaf over water in de plantoelichting beter verwoord is door een kleine aanvulling en het bouwblok van het betreffende perceel nu buiten de belemmeringenstrook van de gasleidingen komt te liggen. Verwezen wordt naar de bijgevoegde zienswijzennota.

3.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

In artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. In een aantal gevallen is er geen plicht om een exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12, tweede lid Wro). Er zijn geen verhaalbare kosten, zoals kosten van bodemsanering of aanleg van infrastructuur (artikel 6.2.1a van het Besluit ruimtelijke ordening). Er hoeft geen exploitatieplan te worden gesloten als het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Er is een getekende anterieure overeenkomst. Hierin is de planschade en de uitvoering en het behoud van het inrichtingsplan ten behoeve van de tweede bedrijfswoning geregeld. De kosten van de bestemmingsplanprocedure (en omgevingsvergunning) zijn geregeld middels een legesverordening, en hoeven daarom niet middels een overeenkomst te worden geregeld.

 

Kanttekeningen

1. Ondanks telefonisch overleg met Gasunie en het geheel tegemoet komen aan de zienswijze van het waterschap blijft het indienen van beroep mogelijk

Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die aannemelijk kunnen maken dat zij dat niet konden, hebben de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Raad van State. Dit kan leiden tot een vertraging van de planprocedure. Deze kans lijkt klein omdat de al dan niet overname van de zienswijze van Gasunie telefonisch is afgestemd met de Gasunie. De zienswijze van het waterschap worden geheel overgenomen dan wel zijn al in het plan verwerkt.

 

Risico’s

Er is één groot risico.

1. Bedreiging: mocht een ingediende zienswijze leiden tot het instellen van een beroep bij de Raad van State, dan leidt dit tot een substantiële vertraging. De directe financiële gevolgen zijn beperkt.

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling door de raad van het bestemmingsplan ligt dit plan voor een periode van 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die aannemelijk kunnen maken dat zij dat niet konden, beroep instellen bij de Raad van State. Degenen die beroep instellen kunnen tevens om een voorlopige voorziening vragen om te voorkomen dat het plan na het ter inzage leggen in werking treedt.

De tervisielegging van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van de Zutphense Koerier, het digitale gemeenteblad (via www.overheid.nl), in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

 

Rapportage/evaluatie

Incidenteel wanneer besluitvorming is vereist.

 

Financiën

Het bestemmingsplan wordt betaald door de initiatiefnemer. Ter zake is een anterieure overeenkomst (inclusief planschade) getekend.

 

Stukken die ter inzage liggen

1. Advies SAAB;
2. kopie van de ingediende zienswijzen;
3. zienswijzennota bestemmingsplan “Lage Lochemseweg 10”, februari 2015;
4. vast te stellen bestemmingsplan “Lage Lochemseweg 10” inclusief bijlagen;
5. Anterieure overeenkomst.

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0055

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 april 2015 met nummer 58582b e s l u i t :

  1. het bestemmingsplan “Lage Lochemseweg 10” met betrekking tot de toelichting, regels en verbeelding gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO. 0301.bp1407LLochemsew10-vs01);
  2. de Zienswijzennota bestemmingsplan “Lage Lochemseweg 10” vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 20 april 2015 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De familie Berends is voornemens een tweede bedrijfswoning op te richten aan de Lage Lochemseweg 10 in Warnsveld. Het perceel maakt deel uit van het bestemmingsplan “Buitengebied Oost 2007” en heeft de bestemming “Agrarisch gebied met natuur- en landschapswaarden”. De Stichting Advisering Agrarische Bouwplannen (S/A/A/B) adviseert tot een bestemmingsplanwijziging, omdat het bedrijf van de familie Berends op lange termijn niet kan functioneren zonder de tweede bedrijfswoning. Het is de bevoegdheid van de raad om te besluiten over bestemmingsplanwijzigingen.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 20-04-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

1. Opening

 

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Aanbesteding solarpark

Het college meldt het gunningsbesluit voor het solarpark te hebben ingetrokken. Dat is gebeurd na schriftelijk bezwaar van een van de belanghebbenden. Daaruit bleek dat de beoordelingswijze verschillend geïnterpreteerd kan worden. Kenmerkend voor de aanbestedingsprocedure was dat hierbij minder harde factoren zijn gehanteerd, zoals maatschappelijke effecten en burgerparticipatie. Daarmee werd meer een beroep gedaan op deskundigheid en creativiteit. Gebleken is dat de aanbesteding onvoldoende juridisch dichtgetimmerd is. Het college komt op korte termijn met een standpunt over het vervolg. Daarover worden eerst de betrokken partijen geïnformeerd. Het forum wordt hierover vervolgens in kennis gesteld.

GroenLinks vraagt of de criteria te subjectief waren.

Het college antwoordt dat het vooral in procedurele zin onduidelijk was op welke wijze de weging zou plaatsvinden. Het zit meer in de leidraad dan in de inhoud.

 

Faillissement PaperLinx

Het college meldt dat PaperLinx failliet is, zoals reeds uit de krant kon worden vernomen. Er wordt nog gezocht naar de mogelijkheden voor een doorstart. Het is nog onzeker of dit doorgaat, wat veel onzekerheid voor de betrokken werknemers betekent. De directie toont hier veel betrokkenheid bij. De curator kijkt op zorgvuldige wijze naar de mogelijkheden.

De PvdA vraagt of de gemeente hierin een rol heeft.

Het college geeft aan dat die met name in de periode hiervoor aanwezig was, door te kijken waar steun nodig was. In de huidige situatie heeft de gemeente geen formele rol. Er is wel nauw contact en de gemeente wordt goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

4. Aankondiging moties en amendementen

D66 kondigt aan vanavond een motie in te dienen over brandveiligheid van woningen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 20 april 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 20 april 2015

Geen  opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Ontslag van dhr. Pletzers als raadsadviseur locogriffier gemeente Zutphen

Geen opmerkingen.

6b. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3) Bodemmiddelen

De PvdA vraagt of er een risico is als de bedragen naar andere projecten worden overgeheveld dat deze binnen de tijdslimiet moeten worden gerealiseerd om gehonoreerd te worden.

Het college zegt dat het de bedoeling is de projecten voor eind 2015 te realiseren, maar dat dit per project wordt bekeken. Het is niet zo dat er een net zo strakke deadline aan zit als bij de ISV-gelden.

De Stadpartij vraagt of de in het voorstel genoemde € 100.000,- voor de brug over de Vispoortgracht voldoende is.

Het college antwoordt dat er nog keuzes voorliggen bij het college over de brug en de daarbij betrokken investeringssom. Dit staat morgen op de agenda van het college en de raad wordt daarna geïnformeerd.

6c. Vaststellen bestemmingsplan "Het Baken, De Waarden 244"

Geen opmerkingen.

6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Het Baken, De Waarden 244"

Geen opmerkingen.

6e. Vaststellen bestemmingsplan "Lage Lochemseweg 10"

Geen opmerkingen.

6f. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lage Lochemseweg 10"

Geen opmerkingen.

6g. Diverse begrotingswijzigingen Forum en Raad 20 april 2015

De PvdA vraagt waarom de overlopende werkbudgetten zo omvangrijk zijn.

Het college weet ook niet precies waarom dit zo is. Enerzijds kan dit beschouwd worden als een goed signaal dat goed op de centen wordt gelet en geld niet zomaar wordt uitgegeven. Het kan echter ook betekenen dat projecten niet zijn gerealiseerd door bijvoorbeeld capaciteitsgebrek en daardoor bepaalde uitgaven niet zijn gedaan. Of misschien zijn de budgetten wel te ruim. Het college gaat dit nader uitzoeken.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 20 april 2015

Burgerbelang zegt brief C4 nog niet ter inzage te hebben gehad.

De voorzitter geeft aan dat dit klopt, omdat voor brieven in deze categorie geldt dat de antwoordbrief er nog niet is. Deze komt later terug via de lijst.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 april 2015

De SP vraagt naar aanleiding van stuk nr. 2 (collegevoorstel Uitvoering Opschorten innen ouderbijdrage Jeugdhulp) of het de verwachting is dat de ouderbijdrage wordt gehandhaafd of dat die vrijwel zeker moet worden betaald en of dit heel duidelijk in de brief staat. Tevens vraagt de fractie hoe dit in de praktijk gaat en in relatie tot het CAK.

Het college kent niet de exacte tekst van de brief, maar deze is ervoor bedoeld duidelijkheid te geven over de regeling. Ouders kunnen kiezen of ze de bijdrage willen blijven doorbetalen of dat deze wordt opgeschort. Indien men bij ons aangeeft dat men de bijdrage wil blijven betalen dan geeft de gemeente dit door aan het CAK. Als de gemeente niets hoort wordt de betaling opgeschort. Het college heeft nog niet teruggekoppeld gekregen dat de brief niet duidelijk zou zijn. Ook is niet gebleken dat dit tot meer vragen of telefoontjes heeft geleid.

De VVD vraagt over stuk nr. 1 (collegevoorstel herbestemming Broederenklooster na vertrek Stedelijk Museum Zutphen) wanneer dit in de raad aan de orde komt en of hier een forum aan gewijd wordt. De VVD vraagt verder of er een tijdslimiet aan zit.

Het college geeft aan dat het hier om uitvoering van een eerder gemaakte keuze gaat. Het voorstel beschrijft de procedure hoe met leegstand van het Broederenklooster wordt omgegaan. Tot eind mei kunnen hiervoor ideeën worden aangedragen bij de gemeente. Indien moet worden overgegaan tot herbestemming dan komt dit terug bij het forum en de raad. Voor de periode tot eind mei is gekozen, omdat het college hier dan duidelijkheid over wil hebben. Met de provincie is afgesproken om voor de zomer aan te geven wat er met het Broederenklooster zal gebeuren, zodat de gemeente ook op het resterende subsidiedeel aanspraak kan maken.

GroenLinks vraagt om het forum mee te nemen in dit proces.

Het college vindt dit een goede suggestie en zal ervoor zorgen dat dit wordt geagendeerd.

De VVD vraagt over collegestuk nr. 5 (collegevoorstel cultuurvisie) of dit stuk niet te laat komt.

Het college antwoordt dat het de bedoeling was om nog voor de zomer een cultuurnota gereed te hebben. Dat gaat echter niet gehaald worden. Het college streeft er daarom naar wel voor de zomer een cultuurvisie gereed te hebben en dat de cultuurnota daarna wordt opgesteld. Het college zal het forum nader informeren zodra er meer duidelijkheid is te geven over de planning.

9. Vaststellen forumverslag

9a. Forumverslag 07-04-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 20 april 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-04-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend