Pagina delen

Vaststellen bestemmingsplan 'Kerkhofweg 10'

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. de zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkhofweg 10 Warnsveld’ vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Kerkhofweg 10’ ten aanzien van de toelichting en de regels gewijzigd vast te stellen en de verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.BP1301Kerkhofweg10-vs01);
  3. geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In mei 2018 is er een verzoek ingediend om op de locatie van het bestaande hoveniersbedrijf aan de Kerkhofweg 10 twee woningen te realiseren. De bedrijfswoning in de bestaande boerderij op het perceel aan de Kerkhofweg 10 wordt omgezet naar één reguliere woning en er wordt één nieuwe vrijstaande woning gerealiseerd ten oosten van de bestaande boerderij.
Hiermee vervalt de bedrijfsbestemming op deze locatie. Het realiseren van deze twee woningen past niet in het geldende bestemmingsplan 'Warnsveld Kom Zuid 2010'. Er is een bestemmingsplanherziening nodig om deze twee woningen mogelijk te kunnen maken op deze locatie.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkhofweg 10’ heeft van 24 september 2020 tot en met 4 november 2020 ter inzage gelegen. Een ieder is in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Er zijn in de periode van terinzagelegging vier zienswijzen kenbaar gemaakt. Deze zijn nagenoeg identiek.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan ‘Kerkhofweg 10’ beoogt de realisatie van de twee woningenaan de Kerkhofweg 10 te Warnsveld planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1 Op het ontwerpbestemmingsplan zijn vier zienswijzen ingediend welke nagenoeg identiek zijn aan elkaar.
In de zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkhofweg 10’ zijn de ingekomen zienswijzen verwerkt. De zienswijzen hebben betrekking op de regionale woonagenda en de voorwaarden uit de Omgevingsverordening Gelderland. Hierover is in de toelichting een extra onderbouwing toegevoegd waaruit blijkt dat het plan past binnen de woningbouwprogrammering, de regionale woonagenda en daarmee ook binnen de Omgevingsverordening van de provincie Gelderland. Verder richten de zienswijzen zich vooral op de vrees voor beperking van het uitzicht/licht en privacy en toename van geluid en verkeersbewegingen.
De zienswijzen leiden niet tot wijziging van het bestemmingsplan, wel zijn er een aantal verduidelijkingen opgenomen in de toelichting.

2.1 Het plan behelst het opheffen van het hoveniersbedrijf op deze locatie en het toevoegen van twee woningen.
Door het opheffen van de bedrijfsbestemming, wordt de bestaande bedrijfswoning in de boerderij omgezet in een reguliere woning. Op het overige gedeelte van het perceel wordt een nieuwe vrijstaande woning gerealiseerd. Het realiseren van woningen sluit goed aan bij de directe omgeving waar voornamelijk woningen zijn gerealiseerd.

2.2 Het opheffen van de bedrijfsfunctie betekent milieuwinst en minder hinder op de omgeving.
Het opheffen van de bedrijfsfunctie op deze plek zorgt voor een milieuwinst en daarmee gezondheidswinst voor de omgeving. Volgens het vigerende bestemmingsplan zijn er bedrijven met een milieucategorie 2 toegestaan. Wat inhoudt dat op basis hiervan o.a. een autowasserij, groothandel of aannemersbedrijf kan worden gevestigd. Met het opheffen van de bedrijfsfunctie is er sprake van een situatie waarin minder hinder (o.a. geluid, geur en verkeershinder)op de omgeving wordt ervaren.

2.3 De toe te voegen woning past binnen de woningbouwprogrammering.
De twee te realiseren woningen passen in de woningbouwprogrammering van de gemeente Zutphen. Ook past het plan binnen de afspraken die zijn gemaakt met de regio Stedendriehoek en de provincie Gelderland.

2.4 Het plan is vanuit stedenbouwkundig planologisch oogpunt wenselijk en mogelijk.
Het voormalige hoveniersbedrijf is gelegen in een gebied met voornamelijk woningbouw. De bestaande boerderij is gerealiseerd in de wederopbouwperiode en is kenmerkend voor deze tijd. Uitgangspunt is het behoud van de boerderij met de daarbij horende bebouwing. Het oorspronkelijke perceel wordt gesplitst in twee ruime kavels. Er is een stedenbouwkundig advies opgesteld. Zowel de bestaande boerderij als de nieuw te bouwen woning zijn goed stedenbouwkundig in te passen. De bouwregels en de vorm van het bouwvlak sluiten aan op de bebouwingsmogelijkheden in de directe omgeving. Het parkeren is voorzien op eigen terrein.

3.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.
In artikel 6.12, eerste lid, van de Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. In voorliggend bestemmingsplan worden geen mogelijkheden gegeven voor het realiseren van projecten en/of plannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro, waardoor geen exploitatieverplichting in het kader van de Wro geldt.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Bestemmingsplan
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van het Contact, het digitale gemeenteblad, op de website van de gemeente, in de Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl

Na bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die aannemelijk kunnen maken dat ze geen zienswijze konden indienen, gedurende zes weken beroep indienen.
Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Rechtbank.

Financiën

De kosten voor de bestemmingsplanprocedure komen overeenkomstig de legesverordening voor rekening van de aanvrager. Eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor het beoordelen van een planschadeverzoek zijn eveneens voor rekening van de initiatiefnemer komen. Hiertoe is een planschadevergoedingsovereenkomst gesloten.

Bijlagen

- Ingediende zienswijzen 1 t/m 4 (anoniem)
- Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkhofweg 10 Warnsveld’
- Kerkhofweg 10_Bijlagen regels
- Kerkhofweg 10_Bijlagen toelichting
- Kerkhofweg 10_Regels
- Kerkhofweg 10_Toelichting
- Kerkhofweg 10_verbeelding

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0018

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 9 februari 2021 met nummer 160612


gelet op artikelen 3.1 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht


b e s l u i t :

  1. de zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkhofweg 10 Warnsveld’ vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Kerkhofweg 10’ ten aanzien van de toelichting en de regels gewijzigd vast te stellen en de verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.BP1301Kerkhofweg10-vs01);
  3. geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 22 maart 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 22-03-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing en H Krans
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66R.G.M. Rutten en H. Brouwer
VVDA. van Dijk en H. Hissink
CDAG.H. Brunsveld en M. Purperhart
StadspartijM van van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldH Papperse

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze Technisch Blok vergadering.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: In de raadsvergadering van 29 maart 2021 zal rechtstreeks het raadsvoorstel Financiering en realisatie rotonde N346-Almenseweg worden behandeld. De plek waar de rotonde gerealiseerd gaat worden is een gevaarlijk verkeersknooppunt. De provincie gaat een groot deel van de kosten subsidiëren. Dit is de reden waarom dit raadsvoorstel zo snel moet worden geagendeerd. Ook de gemeenten Lochem en Bronckhorst betalen een deel van de kosten.

CDA: Wat als andere gemeenten niet betalen?

College: Er is geen indicatie dat deze gemeente niet bereid zijn te betalen. Mocht dat anders zijn, dan kom ik bij u terug.

3. Aankondiging moties en amendementen

PVDA: In de raadsvergadering van 29 maart 2021 dienen wij samen met de fracties van GroenLinks en D66 de motie "Nurdles vervuiling Daly Plastics" in.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 22 maart 2021

Het Forum is akkoord.

4b. Toezeggingenlijst Raad 22 maart 2021

Het Forum is akkoord.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2020

Het Forum geeft aan dat dit voorstel als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.

5b Verordening fysieke leefomgeving gemeente Zutphen 2021

D66: De stap naar de nieuwe Omgevingswet raakt direct de inwoners. Wij doen de belangen van de inwoners tekort als we dit voorstel behandelen als hamerstuk. Wij moeten de democratische besluitvorming bewaken. Dit voorstel willen wij in een eigen Forum behandelen.

PVDA: Wat gebeurt er met de verordeningen die niet in dit stuk zijn opgenomen? Wij willen dit voorstel ook in een eigen Forum behandelen.

Ook de Stadspartij en GroenLinks willen dit voorstel in een eigen Forum behandelen.

College: Dit is niets nieuws maar een actualisatie om straks in de nieuwe Omgevingsvisie/Omgevingswet in te voegen. Overbodige zaken zijn eruit gehaald.

PVDA: Als je iets toevoegt, dan moet de raad het toch goedkeuren?

College: Klopt, daar gaan we mee aan de slag.

PVDA: Een aantal verordeningen zijn nog niet opgenomen.

College: Dat komt nog.

D66: Wij hebben nog steeds de behoefte om dit voorstel in een eigen Forum te behandelen. De betrokkenheid van de raad willen wij zien. Een eigen Forum zorgt voor een zorgvuldig democratisch proces. Wellicht willen er inwoners inspreken.

VVD: Wij vinden behandeling in een eigen Forum niet nodig.

SP: Klopt het dat er drie plannen over elkaar worden gelegd, nietje erin en dat is het?

Stadspartij: Wij blijven ook bij ons standpunt om dit voorstel in een eigen Forum te behandelen. Wij willen hierover inhoudelijk kunnen spreken met meer toelichting.

GroenLinks: Waarom moet dit per sé nu worden vastgesteld. Waarom niet tezamen met de gehele implementatie van de Omgevingswet? De raad moet er naar kunnen kijken voor er een besluit wordt genomen.

College: Dit is beleidsneutraal, daarin heeft de SP gelijk. Bij een Forum wordt bestaand beleid opnieuw ter discussie gesteld. Nu is er geen nieuw beleid.

SP: Alleen het nietje klopt niet: er wordt ook opgeschoond. Als raad moeten we daar goed naar kijken.

College: Alleen de dubbelingen worden eruit gehaald.

SP: Het betreft drie verschillende regelingen. Dan wil ik weten welke dubbellingen eruit worden gehaald.

College: Het gaat om dezelfde teksten.

D66: Het gaat om een geheel nieuwe verordening. In andere gemeenten wordt dit ook in een eigen Forum behandeld. Dit is een belangrijke stap in het proces. Wellicht zijn er vragen over.

GroenLinks: Het enige argument dat ik nu hoor is dat de upload klaar moet zijn. Wij willen behandeling van dit voorstel uitstellen totdat de upload klaar is. Dan pas bespreken.

College: Ik hoor dit nu wel te doen.

GroenLinks: Het klaarzetten van de upload vraagt geen besluitvorming. Pas besluitvorming op een later moment als alles klaar is.

Voorzitter: Moet dit voorstel worden afgevoerd van de raadsagenda van 29 maart 2021?

College: Als de raad niets vaststelt kan de raad alleen iets vastleggen via een Omgevingsplan.

Voorzitter: Voorlopig wordt de behandeling van dit voorstel uitgesteld.

BewustZW: Wij delen het voorstel van GroenLinks. Maar dit moet wel voor de zomer worden behandeld. Wij willen voor de zomer met het college praten over de ontwikkelingen.

College: Klopt. BewustZW heeft gelijk. Voor de zomer is er duidelijkheid nodig.

D66: Dit voorstel kan nog niet naar de raad maar moet worden aangehouden en later als er meer toelichting is dit in een eigen Forum behandelen.

Voorzitter: Dan blijft dit voorstel geen vermoedelijk hamerstuk en is dit het besluit.

5c Vaststelling bestemmingsplan "Snippergroen Zuidwijken"

GroenLinks: De bestemming is nu groen. Het nieuwe bestemmingsplan geeft de bestemming groen en tegels. Het beleid is juist minder tegels. De uitgifte is vrij op naam, dat is meer werk dan het lijkt.

Burgerbelang: Wij zijn blij met de benodigde aandacht. Jaren geleden hebben wij  vragen gesteld over snippergroen. Nu betreft het alleen de Zuidwijken. Hoe zit het met Warnsveld en Leesten?

BewustZW: Dit loopt al jaren, het steekt hoe het nu gekomen is. Hoe staat het met handhaving als het bestemmingsplan is uitgevoerd? Wij pleiten voor een stringentere handhaving. Wij willen hiervoor zekerheidsstelling van de wethouder.

College: Deze bestemmingsplanwijziging is gekomen naar aanleiding van het project snippergroen in de Zuidwijken. Dit was een pilot. Andere wijken komen ook aan de beurt. Indien het snippergroen niet wordt aangekocht, dan moet er worden gehandhaafd. Dit project is vrij op naam omdat het 260 gevallen betreft.

BewustZW: Dank dat de wethouder hier bovenop zit. Waar nu percelen worden uitgegeven vindt gebruik van snippergroen plaats.

College: Na de bouw vindt er een controle plaats of de perceelgrenzen kloppen.

Het Forum geeft aan dat dit voorstel als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.

5d Vaststellen bestemmingsplan 'Kerkhofweg 10'

Het Forum geeft aan dat dit voorstel als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.

5e Bekrachtiging geheimhouding anterrieure overeenkomst Driesteek 7

Het Forum geeft aan dat dit voorstel als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.

5f Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7, Zutphen

BewustZW: In het verleden heeft op dit perceel een procedure last onder dwangsom gelopen. Is deze procedure juridisch afgewikkeld?

College: De ontwikkeling is in samenspraak met de omgeving gedaan.

Het Forum geeft aan dat dit voorstel als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.

5g Krediet thuiswerkplekvergoeding

SP: Betreft dit alleen 100 Euro? Wordt er geen meubilair, zoals bureaustoelen en dergelijke, verstrekt?

College: In het betreffende stuk staat dat er werkplek materiaal tot500 Euro ter beschikking wordt gesteld.

Voorzitter: De 500 Euro aan materialen is eenmalig, de 100 Euro is jaarlijks.

SP: Zo met geld strooien in een armlastige gemeente. Kan er geen bureaustoel van de gemeente worden geleend?

College: Door Corona wordt er meer thuis gewerkt. Dat zal waarschijnlijk voor een deel blijvend zijn. Als werkgever zijn wij verantwoordelijk voor goed werkgeverschap.

SP: Als er straks meer thuisgewerkt wordt, staat het stadhuis dan leeg? Dat is jammer.

Het Forum geeft aan dat dit voorstel als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.

6 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging)

Stadspartij: Drugshandel op straat en cameratoezicht. Vallen designerdrugs daar ook onder en kan daarop worden gehandhaafd? Het is een zwaar middel, welk doel wordt gediend? Kan dit meer worden toegelicht? Komen er beleidsregels?

D66: Wij willen terughoudendheid met cameratoezicht. De raad moet altijd worden geïnformeerd over het houden van toezicht. Wellicht kunnen er ook andere afspraken worden gemaakt.

GroenLinks: Het cameratoezicht is geregeld in de Gemeentewet. Daar zitten beleidsregels achter. Komen er ook nog eigen gemeentelijke beleidsregels in dit specifieke geval?

College: Er gebeurt nog niets als de APV wordt goedgekeurd. Bij goedkeuring moet daarna de raad nog wel praten in welke gevallen. Met dit artikel doet u niets. Met vaststellen van de APV geeft dit de mogelijkheid om verder uit te werken. Natuurlijk kom ik bij de raad terug. Wij willen het stap voor stap mogelijk maken.  We zullen nooit camera's ophangen zonder de raad er bij te betrekken. U geeft nu alleen de opening om het gesprek er met u over te hebben. Voor wat betreft drugsoverlast valt alles er onder. Dat is nu nog niet het geval. Dit om straks overal op te kunnen handhaven. Dit lijkt qua volgorde de juiste volgorde.

D66: Wij willen graag eerst in gesprek voordat we de APV vaststellen. Wij willen qua volgorde de juiste volgorde.  Wij delen de opmerkingen van GroenLinks. Er zijn nog te veel vragen. Wij willen zo spoedig mogelijk een gesprek in een Forum over het punt van de cameratoezicht.

Voorzitter: Willen jullie dit raadsvoorstel nu niet verder bespreken maar eerst een gesprek in een eigen Forum?

College: Dat is jammer. Ik heb liever pas de discussie als daar een aanleiding toe is. We hangen de camera''s pas op als het debat met de raad is gevoerd. Dit is feitelijk een technisch iets wat we moeten doorvoeren voordat we het erover kunnen hebben. Eerst een algemeen gesprek.

GroenLinks: Wij delen het standpunt van D66. Is er ruimte voor de gemeenteraad om eigen kaders/beleidsregels vast te stellen in dit specifieke geval? Van de beantwoording van deze vraag hangt af of je uitvoerig met elkaar in debat wil gaan of niet. Eerst het gesprek en dan pas vaststellen.

Voorzitter: De wens van D66 en GroenLinks wordt niet tegengesproken. Als het cameratoezicht uit de APV wordt gehaald, kan de rest van de APV dan wel door naar de raad?

CDA: Deze conclusie is wat kort door de bocht. Wij sluiten ons hier niet bij aan, wij willen dat dit voorstel wel doorgaat naar de raad.

Ook de fracties van Burgerbelang, PVDA en ChristenUnie willen dat dit raadsvoorstel doorgaat naar de raad.

BewustZW: Dit raadsvoorstel kan naar de raad mits er op tijd met de raad wordt gepraat.

Voorzitter: Ik hoor een meerderheid voor het doorsturen van dit voorstel naar de raad. Wel is er de wens om spoedig met de raad hierover in gesprek te gaan.

GroenLinks: Kan de burgemeester voor de raadsbehandeling van komende maandag antwoord geven op mijn vragen? Mijn vraag over wat de gemeenteraad kan met een dergelijke bevoegdheid die bij vorming bij de burgemeester ligt, die is nog niet beantwoord. Wellicht dat dat nog kan voor de volgende raadsvergadering? Het antwoord maakt uit voor mijn vraag of je als raad hier nog wat mee moet of niet.

College: Dat zal ik doen. Ik denk dat het ook goed mogelijk is dat we in de raadsvergadering hierover nog met elkaar in discussie gaan.

Voorzitter: Dan concludeer ik dat dit voorstel door kan naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 29 maart 2021

GroenLinks: Er zit een advies van Veilig Verkeer Nederland bij wat aan de gemeente een investering van 8000,- Euro vraagt om de oversteek van het Jelle Zijlstrapad mooier te maken en ook twee uitritten zodat het veiliger wordt. Vraag aan het college of aan de raad wordt voorgesteld dit geld vrij te maken?

College: Wij geven deze vragen door aan de portefeuillehouder en hij geeft dan schriftelijk antwoord.

Het Forum gaat verder akkoord met deze lijst.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 22 maart 2021

Het Forum gaat akkoord met deze lijst.

9. Lange Termijn Agenda

Het Forum gaat akkoord met deze lijst.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 21-01-2021

Het Forum is akkoord.

10b. Forumverslag 08-02-2021

Het Forum is akkoord.

10c. Forumverslag 09-02-2021

Het Forum is akkoord.

10d. Forumverslag 18-02-2021

Het Forum is akkoord.

11. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik deze vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 29 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend