Pagina delen

Vaststellen bestemmingsplan Kattenhavestraat, Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. het bestemmingsplan “Kattenhavestraat” gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0508Kattenhave-vs01);
  2. de zienswijzennota behorende bij het bestemmingsplan “Kattenhavestraat, Zutphen”, d.d. februari 2021, vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Sinds de jaren '80 ligt het terrein waar de voormalige gasfabriek stond aan de Kattenhavestraat braak. In 2000 is in de nog geldende Ontwikkelingsvisie 2020 aangegeven dat deze locatie in aanmerking komt voor woningbouw. Destijds werd gesproken over maximaal 10 appartementen op deze plek.

In samenhang met de Binnenstadsvisie (2012) is de ontwikkeling genuanceerd. De mogelijkheid voor ontwikkeling van woningen en het laten vervallen van de tijdelijke parkeerfunctie op deze locatie was in ieder geval wel een duidelijk aangegeven ontwikkelingsrichting. De definitieve ontwikkeling zoals dit bestemmingsplan voorstelt gaat uit van maximaal vier (4) grondgebonden stadswoningen. De woningen bieden ruimte aan de doelgroep met behoefte aan een woning met wat meer binnen- en buitenruimte, in de binnenstad. Het zijn woningen gericht op het bevorderen van de doorstroming van lokale inwoners van Zutphen op de woningmarkt. De behoefte aan deze woningen bleek ook tijdens de forumspecial wonen.

Van 8 oktober tot en met 18 november 2020 heeft het ontwerpbestemmingsplan “Kattenhavestraat, Zutphen” ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze over het plan kenbaar te maken bij de gemeenteraad.
Tijdens de terinzage periode is door 3 partijen schriftelijk zienswijzen ingediend. Eén zienswijze is door een groot aantal omwonenden ondertekend.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan beoogt de realisatie van 4 grondgebonden aaneen gebouwde stadswoningen aan de Kattenhavestraat te Zutphen planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1 De ontwikkeling geeft uitvoering aan meerdere ambities genoemd in vastgesteld beleid
Ontwikkeling van deze “ontbrekende straathoek”, zoals in de binnenstadsvisie staat vermeld is een lang gekoesterde wens. Zowel de Ontwikkelingsvisie 2020, de Binnenstadsvisie van 2012 als de Mobiliteitsvisie uit 2018 staan voor ontwikkeling van deze locatie op de manier zoals dit bestemmingsplan regelt.

1.2 Dit bestemmingsplan geeft verdere uitvoering aan het bestemmingsplan Oude Stad/IJsselkade
In het geldende bestemmingsplan Oude Stad/IJsselkade uit 2013, waarin de bestemming van dit perceel nu is geregeld, heeft de locatie al een woonbestemming, waarbij het gehele perceel bebouwd mag worden met een maximale hoogte van 14 meter. Enkel het áántal woningen dat ter plaatse gerealiseerd mag worden ontbreekt. Het nu voorliggende bestemmingsplan geeft de nadere invulling voor dit perceel: zowel qua aantallen nieuw te realiseren woningen als qua nuancering op de massa. De maximale bouwhoogte wordt teruggebracht naar ten hoogste 13,50 meter. Een stedenbouwkundige studie is onderdeel van het proces geweest om tot een passende invulling te komen. Op deze manier is een passend en proportioneel plan ontwikkeld.

1.3 Omwonenden zijn betrokken bij de ontwikkeling van het plan, de buurt is geïnformeerd door de initiatiefnemer
Omwonenden zijn erg betrokken bij hun omgeving en waren benieuwd wat de plannen waren voor deze hoek. Niet in de laatste plaats omdat natuurlijk een parkeerplaats komt te vervallen. Ook uitzicht en uitstraling van het gebied speelt voor hen mee. De ontwikkelaar heeft de omwonenden, die zich verenigd hebben in het ‘Kattenhavecollectief’ diverse keren meegenomen in de mogelijke invulling van het perceel. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg gehad dat het plan is aangepast van 5 naar 4 woningen. Binnen de geldende beleidskaders en met de wensen van omwonenden is de ontwikkelaar nu met het plan gekomen, zoals vertaald in dit bestemmingsplan.

2.1 Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan leiden niet tot aanpassing van het bestemmingsplan
Tijdens de inzage periode zijn van drie partijen zienswijzen ontvangen.

De eerste zienswijze (zienswijzennota) is ondertekend door 32 + 1 personen (reclamant 2 heeft naast zijn eigen zienswijze ook deze zienswijze mede ondertekend).

De zienswijzen van reclamanten 1 en 2 hebben betrekking op: vermeende inbreuk op privacy, schaduwval, verwachte waardevermindering van woningen, zorgen over een toename van hittestress, het opheffen van het parkeerterrein, het vermeend onvoldoende stedenbouwkundige advies inzake de hoogte van de nieuwe woningen en het ontbreken van een relatie van deze locatie met de rivier de Berkel.

In de overweging bij de reactie op deze zienswijzen is vooral gerefereerd aan de intensieve zoektocht samen met omwonenden voor invulling van deze plek, passend in het geldende gemeentelijke beleid.
Met dit voorliggend bestemmingsplan is gekozen voor een invulling van het perceel passend in de stedelijke omgeving van Zutphen. Kattenhave en omgeving is een overwegende woonomgeving. De realisatie van de vier woningen past in deze omgeving. Gezien de woningbouwopgave en de wens voor invulling van deze hoeklocatie conform de geldende Binnenstadsvisie en het opheffen van de tijdelijke parkeerplaats conform de Mobiliteitsvisie, is de ruimtelijke keuze voor invulling van dit perceel niet alleen logisch, maar worden op deze manier ook meerdere doelen (Woonvisie, Mobiliteitsvisie, Ontwikkelvisie 2020 en Binnenstadsvisie) behaald.

Daarnaast heeft Waterschap Rijn en IJssel een zienswijze ingediend. Zij verzocht in de toelichting van het bestemmingsplan een signaal af te geven over vergunningplichtige grondwerkzaamheden. In paragraaf 4.3 van de toelichting van het bestemmingsplan is aan dit verzoek tegemoet gekomen.

De volledige inhoud van de zienswijzen en de reactie is opgenomen in de ‘Zienswijzennota’ behorende bij het bestemmingsplan. De nota is onderdeel van dit voorstel.

3.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld
In artikel 6.12, eerste lid, van de Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen.
Volgens het tweede lid van dit artikel kan de gemeenteraad besluiten af te wijken van het vaststellen van een exploitatieplan indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. De ontwikkeling wordt door een externe partij gerealiseerd. De kosten met betrekking tot de procedurele kant van zaken is verrekend in de verkoop van de grond. Voor dit bestemmingsplan is dan ook geen exploitatieplan opgesteld, omdat de kosten van de grondexploitatie bij een derde partij liggen.

Kanttekeningen

1 Overweging bij de zienswijzen
Ondanks de uitgebreide communicatie en de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de inhoud van het plan, is het zo dat niet iedereen zich kan vinden in ontwikkeling van deze locatie. Er is veel aan gedaan om een breed draagvlak te creëren, maar op een gegeven moment moet ook geconstateerd worden dat meer aanpassingen afbreuk kunnen doen aan de algehele doelstelling van gemeentelijk beleid. Met het voorgestelde plan wordt in ruime mate tegemoet gekomen aan de belangen van omwonenden waarbij de ontwikkeling ook de vastgestelde doelen van de gemeentelijke ambitie waar maken.

2 Er is procesmatig geen connectie tussen BIDS en dit bestemmingsplan
De hoek Kattenhavestraat ligt aan de Berkel. Voor het Berkelgebied loopt het project ‘Berkel in de stad’. Dit project beoogt de beleving van de Berkel in de stad te vergroten, door initiatieven en ideeën vanuit de samenleving te bevorderen. Ondanks dat de Kattenhave gelegen is aan de Berkel hebben deze twee projecten procesmatig gezien geen verbinding. Deze twee projecten verknopen leidt tot oneigenlijke, niet bedoelde procesverstrengeling. Voor het onderhavige bestemmingsplan geldt het proces zoals vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht.

Risico’s

Na bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van het Contact, het digitale gemeenteblad (via www.overheid.nl), in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bijlagen

  1. Bestemmingsplan “Kattenhavestraat, Zutphen”, (IDN: NL.IMRO.0301.bp0508Kattenhave-vs01)
  2. Zienswijzennota behorende bij het bestemmingsplan “Kattenhavestraat, Zutphen” d.d. februari 2021

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0035

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 maart 2021 met nummer 108480


gelet op de artikelen 3.1, 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening


b e s l u i t :

  1. het bestemmingsplan “Kattenhavestraat” gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0508Kattenhave-vs01);
  2. de zienswijzennota behorende bij het bestemmingsplan “Kattenhavestraat, Zutphen”, d.d. februari 2021, vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 13 april 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 13-04-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPG.J.N. Müller en S.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDJ Lok en G. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De voorzitter schetst de status van deze Forumbespreking inzake vaststelling van het bestemmingsplan Kattenhavestraat. Het plan heeft eerder ter inzage gelegen. Onderdeel van de besluitvorming is het vaststellen van het zienswijzenverslag. Het Forum heeft een oordeelsvormend karakter. Besluitvorming vindt niet tijdens het Forum plaats.

Er hebben zich vier insprekers aangemeld. Extra informatie die door insprekers is toegestuurd, is opgenomen bij de ingekomen stukken van de raad.

Inspreekreacties

Inspreker 1 - Dhr. W. Wanrooij, namens het Kattenhave Collectief

 Inspreker verwoordt grote waardering voor het ontwerp voor aanpassing van de kade aan de Rijkenhage en voor de uitvoering hiervan: een plek om even te zitten, te genieten en gasten mee naar toe te nemen. Er is de keuze om hier een aardig stukje Zutphen te maken, met een ontwerp van vier huizen òf er wordt een toplocatie gemaakt, zoals aan het begin van de Berkel. Hierdoor worden twee plekken gecreëerd die de titel “de mooiste binnenstad van Nederland” meer dan ooit rechtvaardigen.

Het project ‘Berkel in de Stad’ wordt gesubsidieerd door de gemeente. De gemeente was opdrachtgever voor het onderzoek door de Hogeschool Van Hall Larenstein. Het voorstel voor de bocht Berkel Katenhaven sluit naadloos aan bij de Rijkenhage. Echter, volgens de gemeente zijn dit twee projecten die procesmatig niets met elkaar te maken hebben. De raad heeft de bevoegdheid - en krijgt hiermee de kans - om van het gehele Berkelgebied een reeks van hoogtepunten in de stad te maken. Uiteraard gaat dat geld kosten, maar hierbij moet worden gedacht aan wat de stad ervoor terug kan krijgen en hoeveel rendement deze investering de komende jaren kan opleveren.

Verder speelt bij het Kattenhave Collectief de vraag of het College in het verleden zuiver met haar macht is omgegaan. Een welles-nietes-discussie kan beter worden voorkomen. De zes gesprekken die hebben plaatsgevonden, waren bedoeld om de informatie te krijgen die steeds werd achtergehouden. Twee verzoeken om een onderhoud met de wethouder zijn afgewezen. De uitkomst van de zes gesprekken is, dat de voornaamste wens niet bespreekbaar is. Inspreker vraagt zich af waarom de gemeente een participatietraject start terwijl er geen macht is om met de uitkomsten van het proces iets te doen. Het College stelt, dat er uitvoerig en uitputtend overleg heeft plaatsgevonden over de inrichting. Echter informatie losweken, ziet inspreker niet bepaald als een uitputtend overleg. Spreker vreest dat het enthousiasme omslaat in machteloosheid en moedeloosheid en pleit voor snelheid in het proces.

De voorzitter vraagt de schriftelijke inspreekreactie met de Griffie te delen. De integrale tekst zal bij het verslag worden gevoegd.

Burgerbelang constateert dat het College een en ander wordt verweten over de informatiestroom. De fractie informeert naar de gewenste invulling van de locatie en vraagt zich af hoe de communicatie met het College wordt gezien.

Inspreker ziet diverse mogelijkheden om het plangebied in te vullen, waarbij hij als fraaiste optie het aansluiten bij Rijkenhage ziet. Spreker verwijst naar de beschrijving in het rapport van Hogeschool Larenstein en benoemt het herstel van de kademuur en het oude deel van de haven. Door de helling zou het mogelijk worden om dichtbij het water te komen. Het Waterschap vindt dit een prima idee. Het Kattenhave Collectief krijgt in het overleg met het College de indruk, dat argumenten er in dit traject niet lijken te doen, er niet goed wordt gelezen en gedane uitspraken worden herroepen.

Burgerbelang verwijst naar de inbreng wat betreft de kademuur, de haven en de helling. Spreker informeert naar de gedachten over de daartussen gelegen weg.

Inspreker licht toe, dat deze weg schuin over het huidige parkeerterrein kan lopen van de garage Ezerman naar het pand aan de IJsselkade. Het is mogelijk de ene driehoek een groene invulling te geven en de andere bij het project te trekken naar de IJssel. Ook is het mogelijk parkeerplaatsen te maken op het gedeelte achter de weg of ook dat groen in te richten. De huidige haakse bocht krijgt dan een soepeler loop.

D66 vraagt of binnen het Kattenhave Collectief de mening wordt gedeeld, dat de ontwikkelaar de omwonenden meerdere keren heeft meegenomen in de mogelijke invulling van het perceel.

Inspreker bevestigt dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de heer Kluin. Ook was hij aanwezig bij een aantal zittingen met de wijkmanager, maar heeft nauwelijks gesproken. Er heeft ook een gesprek over het ontwerp plaatsgevonden. Echter, de belangrijkste wens van het Collectief is gericht op het verlagen van de hoogte. Deze wens blijkt onbespreekbaar.

Inspreker bevestigt – op een vraag inzake van D66 – dat dit project een enorme kans zou zijn geweest voor samenwerking tussen de gemeente, de projectontwikkelaar en omwonenden Er is een groep belanghebbende burgers die zich kenmerkt door daadkracht en enthousiasme. Een aantal stappen is inmiddels gezet en er kan aan de slag worden gegaan. De heer Kluin zou ook elders in het traject zijn expertise kunnen inbrengen en kunnen meewerken. Dit is echter niet de praktijk. De praktijk verwordt tot ‘gekissebis’ waardoor belanghebbenden moedeloos en gedeprimeerd raken.

De PvdA concludeert dat het Kattenhave Collectief geen woningbouw op de planlocatie wenst.

Inspreker beaamt deze wens en voorkeur.

Inspreker B - Dhr. H. Reitsma, namens Berkel in de Stad, BIDS

Inspreker acht het onbegrijpelijk dat BIDS niet is betrokken in voorliggend bestemmingsplan.

In samenspraak met architecten is geconstateerd dat het belangrijk is, dat er een soort ‘ketting van parels’ wordt gerealiseerd met beeldbepalende plekken langs de Berkelstroom. Dat heeft vooral te maken met het door de gemeente gestelde doel om de IJssel te betrekken in de planontwikkeling. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij de Brugstraat en de Rozengracht waar veel bezoekers de stad binnenkomen. De Marspoorstraat is een echte ingang, evenals de Kattenhavesluis. De wens van de omwonenden is om dezelfde statuur te krijgen als de IJsselkade. In het plan wordt niets herkend van de door de gemeente gestelde doelen. De gemeente schetst als problemen voor het gebied “de lage ruimtelijke kwaliteit, een onsamenhangende indruk, weinig beleving van de rivier bij omwonenden en een slechte inpassing in de stad”. De doelen zijn om de Berkel beter in te passen en de waarde te verbeteren, onder meer door verbetering van de beleving.

De afdeling die is betrokken bij de doelformulering en de subsidietoekenning heeft bij het opstellen van het plan studenten ingehuurd, die vervolgens met een heel ander idee zijn gekomen. Het verband met de doelformulering wordt in het plan niet meer gezien.

Spreker concludeert dat ‘BIDS’ niet goed is meegenomen door de gemeente. Er wordt gevraagd de heer Matser te helpen en hem een mandaat te geven om BIDS officieel op te nemen in het gemeentelijk beleid, zodat een ambtelijke opdrachtgever en een procesteam kunnen worden benoemd. De bewoners hebben vooral gezien wat de studenten hebben gemaakt.

BIDS betreft een samenwerking tussen het waterschap en de gemeente. De gemeente heeft gevraagd of de Provincie de verhouding tussen het bestuur en de bewoners wil evalueren. Een proces is iets heel anders dan een plan maken. Er ontbreekt verbinding met de gemeenteraad en de organisatie moet verbeterd worden. Het zou goed zijn als een werkgroep binnen de gemeenteraad verbonden zou raken. Het raamwerk wordt nu samen met architecten stevig gemaakt en er volgt verbreding naar de overige bewoners. Ook wordt de gemeente betrokken. Er wordt begonnen met de landschapsarchitect van de gemeente. Het huidige plan moet van tafel, aldus inspreker, én er moet een écht proces worden gestart.

D66 neemt aan, dat aan de raad wordt gevraagd het bestemmingsplan nièt goed te keuren. Spreker vraagt zich af of omwonenden voornemens zijn een formele procedure bij de Raad van State te starten in geval de raad tot goedkeuring besluit.

Inspreker is er zeker van dat die weg door omwonenden gevolgd gaat worden.

De PvdA vraagt of BIDS tegenstander is van woningbouw is op de gedachte locatie.

Inspreker legt uit, dat BIDS hier niet over gaat. Het verband ontbreekt tussen de doelen van BIDS en het postzegelplan als zodanig. Er is geen verband. Het plan van de studenten past het beste bij de doelen, maar er zijn absoluut andere mogelijkheden.

Burgerbelang meent dat het bestemmingsplan wordt ingezet om kenbaar te maken, dat de communicatie tussen BIDS en de gemeente niet goed verloopt.

Inspreker benadrukt dat BIDS enorm haar best heeft gedaan om de context goed te organiseren, samen met de gemeente en het Waterschap. De aanvankelijke contactpersoon binnen de gemeente is vertrokken en niet vervangen. Langzamerhand is duidelijk dat er iets moet gebeuren.

De VVD vraagt wanneer de contactpersoon ongeveer is vertrokken en het contact is verbroken?

Inspreker antwoordt dat de contactpersoon omstreeks de zomer van 2000 is vertrokken.

Spreker wijst erop, dat de landschapsarchitecten enthousiast zijn. Het probleem zit bij de directie en de ‘ophanging’ van het plan in de gemeentelijke organisatie. De gemeente heeft dit niet serieus opgepakt en pakt haar verantwoordelijkheid niet.

Inspreker 3 - Dhr. J. de Wijs, bewoner IJsselkade

Inspreker vraagt aandacht voor de nabijheid van de nieuwbouw tot zijn woning. Door de realisatie hiervan wordt zijn woongenot aangetast. De beantwoording van zijn zienswijze ervaart hij als teleurstellend. Het afwijzen of niet beantwoorden van argumenten past in de vooringenomenheid om het plan te forceren. Spreker is geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag van initiatiefnemers.

Enerzijds siert het de gemeente om iets met de hoek Kattenhaven te willen doen, maar anderzijds wordt de bewoner hierbij niet betrokken. Met de verkoop van de grond aan de projectontwikkelaar waren de kaarten in feite geschud.

Een van de bewoners is in 2017 - dankzij een WOB-verzoek - geïnformeerd. De gemeente en het College zijn privaatrechtelijk gebonden aan de overeenkomst met de projectontwikkelaar en publiekrechtelijk aan de bewoner. Deze situatie veroorzaakt pettenproblematiek. Het plan ligt al jaren vast en de huidige inzichten worden terzijde geschoven. Historische straatpatronen en bouwstructuren worden ontwikkeld en zoveel mogelijk teruggebracht, maar er wordt niet genoemd, dat op de locatie voorheen een melkfabriek stond. Met realisatie van de nieuwbouw wordt het zicht ontnomen op de Walburgiskerktoren. De ontwikkelaar wil hoger bouwen dan de stedenbouwkundige verkenning (2015) aangeeft. Spreker geeft voor de beeldvorming aan het het voornemen is om ruim tweeënhalve meter hoger te bouwen dan het pand aan de IJsselkade. Daarbij komt, dat de installaties op het dak nog eens extra meters boven de dakhoogte gaan uitsteken.

Spreker vraagt de raad om te beseffen dat op stedenbouwkundig niveau en inspraakniveau ernstige hiaten zijn vast te stellen.

BewustZW stelt dat er al jarenlang sprake is van eventueel herbouw of bouw op de locatie die nu wordt voorgesteld en vraagt of een dergelijke, mogelijke ontwikkeling bekend was voordat het pand van de voormalige eigenaar werd gekocht.

Inspreker was min of meer op de hoogte, maar niet op detailniveau. Hij heeft zich hierin later verdiept. In het plan voor de Bakkerstraat en de panden die aan de andere kant staan, wordt uitgegaan van een noklijn van veertien meter. Het bestemmingsplan is gebaseerd op plannen uit de tachtiger jaren, maar kiest daarbij wel meteen het hoogste punt, namelijk de nokhoogte van de nieuwe stokerij met een nokhoogte van veertien meter.

D66 vraagt of de hoogte van de vier geplande woningen hoger is dan de woning van inspreker aan de IJsselkade.

Inspreker antwoordt bevestigend.

Inspreker 4 - Dhr. H. Kluin, projectontwikkelaar Trigonium Vastgoedmanagement

Inspreker geeft aan, dat in de loop der jaren diverse plannen voor de locatie zijn ontwikkeld. Na meerdere overleggen - met onder andere het Kattenhave Collectief – is het bouwplan teruggebracht tot vier woningen. Vanaf het voorjaar van 2018 hebben diverse overleggen plaatsgevonden, waarbij de wijkregisseur als gespreksleider aanwezig was. Ook is er wel eens in een klein comité om tafel gezeten om de plannen te bespreken.

Naar mening van de projectontwikkelaar heeft er wel degelijk participatie plaatsgevonden; de bewonersparticipatie eindigt niet met de vaststelling van het bestemmingsplan. De kaders waarbinnen de ontwikkeling kan plaatsvinden, worden nog vastgesteld. De architectuur, materialisatie en dergelijke moeten nog worden uitgewerkt en zullen zeker met omwonenden worden besproken. In de onderliggende stukken is – ten behoeve van de beeldvorming - een massaschets opgenomen. De bouwhoogte is nadrukkelijk besproken met de gemeentelijk stedenbouwkundige en in dit gesprek zijn ook veel cultuurhistorische aspecten aan de orde gekomen. Wat betreft de zichtlijn op de toren, heeft - in overleg met stedenbouwkundigen en meerdere architecten - een uitgebreide studie plaatsgevonden. Het plan moet nog verder ingevuld worden, qua uitstraling en architectonische verschijningsvorm. Er wordt beoogd - zoals besproken in het overleg met onder andere BIDS en de klankbordgroep voor het Kattenhave Collectief - met moderne materialen in de vormgeving de historische aspecten te benadrukken. Wat dit betreft, staat nog veel open en moeten nog besluiten worden genomen. Op basis van het participatieproces is het plan aangepast en zijn de woningaantallen fors naar beneden bijgesteld. Spreker stelt afsluitend, dat het participatieproces wel degelijk heeft plaatsgevonden en ook in het vervolgtraject een plaats heeft. Er is momenteel vooral behoefte aan duidelijkheid.

Burgerbelang vraagt of de heer Kluin in een andersoortige architectuur wil ontwikkelen en daarbij de omgeving wil betrekken. Van de aanvankelijke twaalf appartementen is het bouwplan teruggebracht naar vier grondgebonden woningen; om tot een rendabel plan te kunnen komen, is dit het minimum wat aan woningbouw ter plaatse nodig lijkt. De fractie vraagt of het mogelijk is om met BIDS mee te denken en wellicht te investeren in de omgeving met de intentie om een mooie eyecatcher te realiseren aan het eind van de Berkel.

Inspreker antwoordt dat de participatie ook in het vervolgtraject een plaats heeft. Het oorspronkelijke plan met twaalf appartementen betekende een enorme aanslag op de locatie. Daarbij zou sprake moeten zijn van ondergronds parkeren en hieruit voorvloeiende financiële en logistieke gevolgen. Om die reden is in tweede instantie besloten voor vijf grondgebonden woningen. Dit past binnen de exploitatie. Op basis van de overleggen met onder andere de heer Wanrooij is besloten meer afstand te nemen tussen de bebouwing aan de IJsselkade en het bouwplan. Dit leidde tot een aanpassing van het plan naar vier woningen. Deze zijn goed inpasbaar op het perceel, inclusief het parkeren, maar dit is echt de ondergrens. BIDS streeft naar kwaliteit voor de stad. Dat streven straalt uit op het project. Inspreker acht het vanwege de wederzijdse beïnvloeding logisch om met elkaar in gesprek te gaan.

D66 heeft gelezen dat Trigonium overeenstemming heeft bereikt met de gemeente. De fractie vraagt zich af wat hiermee concreet wordt bedoeld.

Inspreker antwoordt dat er geen getekend contract ligt, maar wel een conceptcontract uitgaande van mondelinge overeenstemming.

De PvdA constateert dat de bouwhoogte van het plan afwijkt van de stedenbouwkundige verkenning uit 2015. Bovendien worden op het dak nog installaties gemonteerd. Spreker vraagt of het plan nog aan de verkenning wordt getoetst en of hier nog eens nader naar kan worden gekeken.

Inspreker legt uit, dat de hoogte van 13,5 meter met name voortvloeit uit de keuze voor vier bouwlagen en de normering die hiervoor vastligt in het Bouwbesluit. Daarvan kan niet worden afgeweken. Het lager liggende platte dak is bedoeld om de installaties op het dak aan het zicht te onttrekken.

De SP heeft er begrip voor, dat een projectontwikkelaar graag op deze locatie woningen wil ontwikkelen. Spreker informeert naar de prijsklasse van de nieuwbouwwoningen.

Inspreker legt uit, dat de prijs afhankelijk is van de marktontwikkeling en de kostprijsontwikkeling. Op voorhand denkt hij aan een vraagprijs van ongeveer € 500.000,=. De complexiteit van de locatie, betekent ook dat de bouwkosten navenant hoger zullen zijn.

Het CDA vraagt uit te leggen hoe het mogelijk is, dat er boven de gestelde maximum bouwhoogte wordt gebouwd.

Inspreker licht toe, dat de lijn niet exact is bepaald. De planhoogte vloeit voornamelijk voort uit het doormeten van het aantal bouwlagen en het Bouwbesluit. Als het lager kan, dan zal dat niet worden nagelaten. Er moet echter worden voldaan aan de richtlijnen van het Bouwbesluit.

Beraadslagingen Forum

De voorzitter dankt de insprekers en gaat over tot de beraadslagingen.

De SP begrijpt dat de heer De Wijs liever helemaal geen nieuwbouw wil en anderen het gebied liever opgeknapt zien worden door de gemeente. Ook is begrijpelijk dat een projectontwikkelaar juist op die locatie wil ontwikkelen. Gelukkig besluit de democratisch gekozen gemeenteraad op hoofdlijnen over dit soort zaken. De afweging is echter lastig en de SP hoort graag van de overige fracties en van het College wat de meerwaarde voor Zutphen is van vier woningen op deze plek. De vraag is of het dat waard is. Vragen zijn ook of het zicht op de Walburgistoren daadwerkelijk wordt weggenomen door de bouwmassa en wat de gevolgen zijn voor de parkeergelegenheid in de binnenstad. Zonder beantwoording van deze vragen is het lastig om een politieke afweging te maken.

De VVD realiseert zich dat er met veel zaken rekening moet worden gehouden, zoals de hoeveelheid chemicaliën in de grond en de hoeveelheid geluid die wordt geproduceerd. Daarbij zijn veel afwegingen gemaakt en conclusies getrokken. Het plan is goed uitgedacht. De vraag aan de wethouder is of strikt wordt gehandhaafd op de bouwhoogte van 13,5 meter. Het is een lastige afweging als bewoners niet blij zijn als er wordt gebouwd, tegenover het belang om woningen in het hogere segment te bouwen om de doorstroming te kunnen bevorderen. De neiging vanuit de VVD-fractie is om het plan te steunen. Spreker is benieuwd naar de beantwoording van de gestelde vragen.

BewustZW suggereert een aanvullend Forum te plannen om daarbij bijvoorbeeld te bespreken hoe de portefeuillehoud en Collegebreed naar het proces wordt gekeken en dan met name naar de wijze waarop dit communicatief is verlopen. Spreker vraagt in hoeverre het College de mening van de insprekers deelt en of kan worden bevestigd, dat het College onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad een overeenkomst kan sluiten. De vraag is of dat hierbij aan de orde is, of dat er mondeling een onrechtmatige toezegging door het College is gedaan, die voorbijgaat aan het primaat van de gemeenteraad.

GroenLinks adviseert nogmaals een Forum over dit onderwerp te beleggen en de gestelde vragen tijdig schriftelijk te beantwoorden. Dit is nodig om als gemeenteraad tot een zuivere afweging te kunnen komen.

De fractie ervaart het als bijzonder, dat BIDS door het College procedureel is uitgesloten, terwijl Trigonium de wens heeft om BIDS serieus bij de ontwikkeling te betrekken. Er is gesteld, dat de locatie een woonbestemming heeft. Spreker denkt dat ‘wonen’ een prima afronding kan zijn, uitgaande van mooie woningen die - zeker als BIDS met architectonische ondersteuning kan inspreken – ter plaatse mogelijk zijn. In het Collegebesluit staat dat een bouwhoogte van veertien meter toegestaan is. Dit vraagt om een schriftelijke reactie.

GroenLinks informeert naar de totaalhoogte, inclusief de installaties op het dak.

De echte beraadslagingen kunnen pas starten na beantwoording van de openstaande vragen en nader de inspreekreacties nader zijn bezien.

Het CDA vraagt of bekend is gemaakt dat het stuk grond te koop was en of de verkoop van de grond openbaar is gemaakt. Ook wil de fractie van het College weten waarom de bewoners vrij laat zijn betrokken.

De PvdA is geen tegenstander van bouw op deze locatie, maar wel als het geheel te hoog wordt. De fractie acht het van belang dat het plan binnen de vooraf afgesproken kaders blijft. Als er een tegenstrijdigheid in het Bouwbesluit zit, dan heeft de architect een uitdaging om daaronder te blijven. Het is voorstelbaar dat de heer De Wijs problemen verwacht van een zonnepaneleninstallatie op het dak die in zijn kamer spiegelen. Hopelijk houdt de architect ook daarmee rekening. Als er te weinig tijd is om dit plan verder door te spreken, dan kan wellicht een schriftelijke vragenronde of een extra Forum over dit onderwerp, een oplossing bieden.

Burgerbelang is geen voorstander van een extra Forum. De beschikbare informatie is helder en de fractie kan zich vinden in woningbouw zoals het plan voorstelt.

De parkeerplaats is een braakliggend terrein waar parkeren wordt gedoogd. Deze situatie bewijst weer eens, dat sloop het beste uitgesteld kan worden als de locatie niet snel wordt ingevuld.

De communicatie vanuit het College naar BIDS en de omwonenden is niet zuiver geweest. Hetzelfde geldt voor de communicatie met BIDS en het ambtelijk apparaat en College. Burgerbelang vraagt het College hierop te reageren.

D66 geeft aan, dat het project ‘Berkel in de Stad’ beoogt dankzij initiatieven en ideeën uit de samenleving de beleving van de Berkel te vergroten. Het College kiest ervoor om voor dit project juist niet de verbinding te zoeken. Afgevraagd kan worden of dit een uitgelezen kans had kunnen zijn om in samenwerking met het bewonersinitiatief het project te ontwikkelen. Graag krijgt D66 een onderbouwing en motivering van het College waarom geen verbinding is gezocht met BIDS?

De voorzitter biedt het College de gelegenheid om de vragen te beantwoorden.

Het College licht toe, dat de parkeerplaatsen nooit zijn meegenomen in de parkeertelling en dus ook niet in de Mobiliteitsvisie zijn opgenomen. Dit betekent dus, dat er een verandering in het aantal parkeerplaatsen ontstaat, omdat het geen officiële parkeerplaats betreft. Diverse ontwikkelingen vanaf 2000 hebben uiteindelijk geleid tot het voorliggende plan.

‘Berkel in de Stad’ betreft een burgerinitiatief, waarbij de gemeente met het Waterschap voor een stukje betrokken is, maar wat vooral vanuit de inwoners zelf komt. De gemeente heeft tot 2020 subsidie verstrekt. De opdracht voor het onderzoek dat heeft plaatsgevonden, is door de omwonenden verstrekt. Het bestaan van een burgerinitiatief sluit andere mogelijkheden niet uit. Er is reeds aangegeven, dat het bebouwen van de ruimte prima mogelijk is. De projectontwikkelaar wil graag kijken naar de mogelijkheden die BIDS ziet.

De SP interrumpeert en benadrukt dat momenteel op de locatie auto’s staan geparkeerd. Feit is, dat dit ruimtegebruik met de planontwikkeling niet langer mogelijk is. Ongeacht of de parkeerruimte formeel vastligt, feit is dat de parkeergelegenheid fysiek bestaat en wordt gebruikt.

Het College hanteert voor de parkeernormen standaard het aantal parkeerplaatsen dat in de Mobiliteitsvisie is opgenomen. Ook al is het mogelijk tijdelijk op de locatie te parkeren, deze parkeerplaatsen maken geen deel uit van de officiële metingen en telling of het aantal parkeerplaatsen volstaat.

Het College spreekt waardering uit voor het bewonersinitiatief BIDS. De gemeente beziet de mogelijkheden met het Waterschap. Omdat het principe is dat bewonersinitiatieven bij de bewoners moeten worden gelaten, heeft de gemeente afgewacht en zijn de twee zaken niet met elkaar verbonden, terwijl het elkaar tegelijkertijd ook niet uitsluit. Aangezien op de locatie al jaren een woonbestemming ligt, kon de projectontwikkelaar de grond kopen. Dit is conform de Grondbrief die door de gemeenteraad is vastgesteld en de gebruikelijke grondprijs. Afhankelijk van wat er wordt gebouwd, wordt deze navenant opgesteld, zoals dat gebruikelijk is bij andere onderdelen. In het vigerende bestemmingsplan is een hoogte van veertien meter toegestaan. Wat de heer Kluin heeft gepland is maximaal dertien en een halve meter en blijft daarmee onder het toegestane maximum. Het plan past dus op de locatie.

De voorzitter stelt vast, dat een aantal vragen onbeantwoord is gebleven. De voorzitter vraagt of deze schriftelijk worden afgehandeld en het onderwerp kan worden doorgeleid naar de raadsvergadering.

Het College verwijst naar de vraag over het zicht op de Walburgiskerk. Een voorwaarde is, dat het zicht op de Walburgiskerk niet mag worden ontnomen. Dat gebeurt dus ook niet.

Wat betreft de communicatie, heeft het College zich ingezet om – rekening houdend met de wettelijke kaders - zo goed mogelijk met alle belanghebbenden te communiceren. Of mensen zich voldoende gehoord voelen, is altijd complex.

GroenLinks stelt voor dat de wethouder de vragen toch schriftelijk beantwoordt. Het proces en de inhoud leeft zozeer, dat het raadsdebat en besluitvorming alleen mogelijk is met duidelijke antwoorden op deze vragen.

De voorzitter vraagt of het onderwerp na beantwoording van de openstaande vragen op de raadsagenda geplaatst kan worden voor de besluitvorming.

D66 is voorstander van een extra Forum. Er is een aantal vragen niet beantwoord. Aan de hand van de beantwoording is het mogelijk te vervolgen. Het is te kort door bocht om op basis van de huidige informatie een beslissing te nemen.

Het College zegt dat beantwoording voorafgaande aan de raadsvergadering mogelijk is.

GroenLinks stelt dat in geval de beantwoording onvoldoende blijkt, alsnog tijdens de raadsvergadering kan worden besloten tot een extra Forum.

De voorzitter peilt de belangstelling voor een extra Forum.

De fracties van Burgerbelang, BewustZW en de VVD kunnen zich vinden in raadsagendering.

GroenLinks, het CDA, de PvdA en de SP zijn voorstander van raadsbehandeling na schriftelijke beantwoording van de vragen. D66 pleit voor een extra Forum.

De voorzitter concludeert dat het voorstel op de raadsagenda kan voor verdere beraadslagingen. Mochten de vragen onvoldoende zijn beantwoord, dan kan alsnog worden besloten om nog een extra Forum te plannen.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 20.05 uur.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 26 april 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 26-04-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 31 mei 2021 Naar boven

Datum 31-05-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Hoofdelijke stemming
Voorstel aangenomen met 17 stemmen voor en 8 tegen.
Geen amendementen ingediend