Pagina delen

Vaststellen bestemmingsplan industrieweg 101a in Zutphen (Daly Plastics)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. het bestemmingsplan “Industrieweg 101a”, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0301.bp02011MarsMNherz-vs01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 22 januari 2014 is met Daly Plastics B.V. overeengekomen de vergunde situatie van het bedrijf in een partiële herziening vast te leggen, omdat in het bestemmingsplan Mars Midden en Noord het bedrijf ten onrechte een milieucategorie ‘lager’ was bestemd. Daly Plastics had tegen dit bestemmingsplan beroep aangetekend. Met Daly Plastics is daarna meerdere keren overleg geweest over de ontstane situatie. Deze overleggen hebben geresulteerd in het op 22 januari 2014 sluiten van een vaststellingsovereenkomst over het opnemen van de vergunde situatie in het bestemmingsplan.

Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is het, door Daly Plastics bij de Raad van State ingediende, beroepschrift ingetrokken.

Om recht te doen aan de vergunde situatie is een partiële herziening voor het perceel opgesteld waarin het bedrijf met de juiste milieucategorie wordt aangeduid.

Het college heeft op 4 november 2014 besloten het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage te leggen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen met betrekking tot het plan kenbaar gemaakt.

Naast aanpassing van de bestemming op het perceel Industrieweg 101a voorziet dit bestemmingsplan ook in een aanvulling van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Deze aanvullingen zijn, in het kader van de uniformiteit, ook in het nog in procedure te brengen ‘veegplan’ voor het plangebied De Mars midden en noord opgenomen.

 

Beoogd effect

Het bestemmingsplan voor Daly Plastics aan de Industrieweg 101a in Zutphen in overeenstemming brengen met de vergunde situatie.

 

Argumenten

1.1 Het bestemmingsplan is in overeenstemming met de werkelijke situatie

Op basis van de aan Daly Plastics verleende provinciale milieuvergunning is vastgesteld dat de milieucategorie van het bedrijf onterecht is verlaagd van milieucategorie 4.2 naar milieucategorie 4.1 en de nadere aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – recycling 2” onterecht niet meer (in de regels en op de verbeelding) is opgenomen.

In het bestemmingsplan Mars Midden en Noord had aan het perceel een maatbestemming moeten worden gegeven. Dit betreft de (maat)bestemming : ‘milieucategorie 4.1’ en de nadere aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – recycling 2’ inhoudende een inrichting voor: op- en overslag, het in balen persen, scheiden, sorteren en verkleinen van kunststoffen, metalen en papier/karton ten behoeve van de recyclende industrie, milieucategorie 4.2 als genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten, waarbij: ‘het gebruik van autoshredders, uitpandige metaalshredders en / of inpandige metaalshredder met een motorisch vermogen van 25 kW of meer niet is toegestaan’. Het onderhavige ontwerpbestemmingsplan voorziet in toekenning van de ‘maatbestemming’ aan het perceel Industrieweg 101a.

1.2 Er zijn geen zienswijzen ingediend, het plan kan ongewijzigd vastgesteld worden door de raad

Het ontwerp bestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen, tot 7 januari 2015. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend met betrekking tot het plan.

Het plan kan ongewijzigd worden vastgesteld.

2.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient, op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro, onderzoek plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan. In principe dient bij vaststelling van een ruimtelijk besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van plankosten zeker te stellen.

In dit geval worden de plankosten niet bij de eigenaar verhaald. De gemeente draagt voor dit plan de kosten. Bij besluit van 21 januari 2014 is ruimte gereserveerd om dit plan te financieren. Van praktische uitvoering is geen sprake, omdat het verder het vastleggen van de bestaande situatie betreft.

 

Kanttekeningen

1.1 In de vaststellingsovereenkomst is een voorbehoud gemaakt ten aanzien van zienswijzen van derden en de bereidheid van de gemeenteraad tot vaststelling van de herziening

De voorgestelde herziening van het bestemmingsplan moet de in de Wet ruimtelijke ordening aangegeven procedure doorlopen. Onderdeel van deze procedure is de mogelijkheid tot indiening van zienswijzen en beroep bij de Raad van State.

Met betrekking tot het plan zijn geen zienswijzen ingediend. De mogelijkheid dat beroep wordt aangetekend tegen het plan is nu zeer klein, maar niet afwezig. Partijen die redelijkerwijs niet in staat waren te reageren op het plan (in de zes weken dat het ontwerpplan ter inzage heeft gelegen) kunnen beroep instellen.

1.2 Derden kunnen een verzoek om vergoeding van planschade indienen

Gelet op het feit dat sprake is van bestaande bedrijfsactiviteiten en de marginaliteit van de planherziening, is toekenning van planschade niet te verwachten.

In de vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat vergoeding van planschade voor rekening van de gemeente blijft.

 

Risico’s

1.1 Het niet vaststellen van de herziening van het bestemmingsplan kan leiden tot een verzoek om tegemoetkoming in schade door Daly Plastics

Het bestemmingsplan dat gold voordat Mars Midden en Noord geldend beleid werd, stond de aan Daly Plastics vergunde bedrijfsactiviteiten toe. In het bestemmingsplan Mars Midden en Noord zijn deze activiteiten als het ware ‘weg bestemd’. Het verschil in planologische regimes kan aanleiding zijn voor een verzoek om vergoeding van schade (planschade) door Daly Plastics. Door dit bestemmingsplan worden de bedrijfsactiviteiten positief bestemd en vervalt de mogelijkheid voor Daly Plastics om een verzoek om tegemoetkoming in schade in te dienen/toegekend te krijgen.

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan zal op de voorgeschreven wijze worden gepubliceerd in de Staatscourant, de Zutphense Koerier, op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl) en op de gemeentelijke website.

 

Financiën

De kosten voor de herziening van het bestemmingsplan bedragen € 3.000,-. Deze kosten zijn vrijgemaakt bij besluit van 21 januari 2014.

Eventuele kosten voor planschadevergoedingen komen voor rekening van de gemeente. Dit is vastgelegd in de met Daly Plastics overeengekomen vaststellingsovereenkomst. De Verwachting is dat er geen sprake zal zijn van een vergoeding van planschade.

 

Bijlagen

1. Bestemmingsplan “Industrieweg 101a” kenmerk: NL.IMRO.0301.bp02011MarsMNherz-vs01 (toelichting, regels en verbeelding).

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0042

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 19 maart 2015 met nummer 57083b e s l u i t :

  1. het bestemmingsplan “Industrieweg 101a”, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0301.bp02011MarsMNherz-vs01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 7 april 2015 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Eerder is door de raad het bestemmingsplan Mars Midden en Noord vastgesteld. In dit bestemmingsplan zijn de mogelijke toegestane activiteiten een milieucategorie lager vastgesteld dan voor de bedrijfsvoering van Daly Plastics B.V. noodzakelijk is. Daly Plastics B.V. heeft vervolgens beroep ingesteld bij de Raad van State om te bewerkstelligen dat het bestemmingsplan in lijn wordt gebracht met de Provinciaal verleende milieuvergunning. Het college heeft over de ontstane situatie overlegd met Daly Plastics B.V. en stelt de raad nu voor om het bestemmingsplan in overeenstemming brengen met de vergunde situatie. Het vaststellen (en wijzigen) van bestemmingsplannen is een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 07-04-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd en J. Boersbroek
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

--

3. Actieve informatievoorziening

a. Bij het opmaken van de jaarrekening is een onregelmatigheid geconstateerd.  Voor de realisering van kinderopvang in de Adriaan van de Endeschool had aan de raad een krediet gevraagd moeten worden van € 375.000 in aanvulling op de 2,3 miljoen euro voor de verbouwing van de school. Dit verzuim zal zo spoedig mogelijk worden hersteld door middel van een raadsvoorstel/hangmat. Het heeft voor de gemeente geen financiële consequenties, omdat de lasten worden gedekt door de huuropbrengst.

b. De concept-jaarrekening 2014 geeft een positief saldo van € 825.000 te zien. Volgende week wordt dit concept ter controle aangeboden aan de accountant en de rekenkamer.

c. De directie van Paperlinks (voormalig Bührmann Ubbens) in Australië heeft aangekondigd alle vestigingen in Engeland te sluiten. Dit geldt nog niet voor de vestigingen in Nederland. Het college heeft hierover nauw contact met het Ministerie van economische zaken, de provincie en de Nederlandse directie.

d. De motie "Bomen op kleine particuliere kavels" is in april 2014 ingetrokken. Op de toezeggi9ngenlijst staat dit onderwerp nog wel. De pilot is met succes afgerond. Vóór de zomer wil het college hierover in een forum terugkomen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Geen opmerkingen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 7 april 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 7 april 2015

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Vaststellen bestemmingsplan industrieweg 101a in Zutphen (Daly Plastics)

PvdA: Het is logisch plannen van provincie en gemeente in één lijn te brengen. Waarom is dit nu pas onderkend, het leidt zo tot extra kosten.

College: Komt daar na de vergadering even op terug bij de fractie.

De voorzitter constateert dat het toch als hamerstuk door kan naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 7 april 2015

BewustZW brief A 01: verzoekt de originele brief met handtekening toe te zenden.

College: brief is vandaag per mail toegezonden aan de fractie.

CDA, brief C2: Hoe staat het met de voortgang. Kan de brief worden overgeheveld naar rubriek E?

College: Gesprekken zijn gaande. Tegen verplaatsing naar rubriek E heeft het college geen bezwaar, wanneer de zinsnede wordt toegevoegd dat de raad verzoekt over de afhandeling te worden geïnformeerd.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 april 2015

SP: Het communicatieplan AZC is nog teveel gericht op "zenden"; er zou meer sprake moeten zijn van naar de mensen toe gaan.

GroenLinks: Herkent dit signaal niet zo; het college wil duidelijk wel interactie met de bewoners.

PvdA: Er is ook goed gecommuniceerd met het wijkteam.

College: Zal het communicatieplan nog eens kritisch tegen het licht houden. Het is de bedoeling dat mensen zich op hun gemak voelen om inbreng te leveren. Over 2 tot 3 maanden wil het college nog eens bekijken of de juiste stappen zijn gezet om tot een betere verstandhouding te komen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 23-03-2015

Het verslag wordt, inclusief de door het CDA voorgestelde wijziging, vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 7 april 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 07-04-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend