Pagina delen

Vaststellen bestemmingsplan "Het Baken, De Waarden 244"

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. het bestemmingsplan “Het Baken, De Waarden 244” met betrekking tot de regels en de verbeelding ongewijzigd en met betrekking tot de toelichting gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0902DeWaarden244-vs01);

2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Er is een verzoek ingediend om het gebouw aan De Waarden 244 te Zutphen uit te breiden. Het betreft ‘Het Baken’, een bestaande zorglocatie van zorginstelling Zozijn. De locatie ‘Het Baken’ biedt dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. Het perceel heeft in het geldende bestemmingsplan ‘Zuidwijken’ de bestemming ‘Maatschappelijk’ en het bouwvlak is gelijk aan de bestaande bebouwing. Om mee te kunnen werken aan de uitbreiding van het gebouw is een bestemmingsplanherziening nodig.

Het ontwerpbestemmingsplan “Het Baken, De Waarden 244” heeft ter inzage gelegen voor het indienen van schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen. Tijdens deze termijn zijn geen zienswijzen ontvangen.

 

Beoogd effect

Het bestemmingsplan ‘Het Baken, De Waarden 244’ beoogt de uitbreiding van het gebouw aan De Waarden 244 te Zutphen planologisch juridisch mogelijk te maken.

 

Argumenten

1.1  Het plan is vanuit stedenbouwkundig planologisch oogpunt wenselijk.

Het betreft een uitbreiding van de bestaande locatie van zorginstelling Zozijn. De uitbreiding vindt plaats aan de noordzijde van het gebouw, nabij de entree en de ontmoetingsruimte (zie hiervoor de afbeelding op pagina 2 van de toelichting van het bestemmingsplan). De uitbreiding is van ondergeschikte aard en zodanig gesitueerd dat deze geen nadelige invloed heeft op de omliggende woonbebouwing. De afstand daartoe blijft gelijk en de groene ruimtes aan weerszijden van het gebouw blijven gehandhaafd. Qua bouwmassa en hoogte (zijnde één bouwlaag) sluit de uitbreiding aan bij het bestaande gebouw. De uitbreiding vindt plaats om de gebruikskwaliteit en het logistieke functioneren van het gebouw te verbeteren. Het aantal mensen dat gebruik maakt van het gebouw zal niet wijzigen ten opzichte van de huidige situatie.

1.2 De gewenste uitbreiding van het gebouw kan met een herziening van het bestemmingsplan worden gerealiseerd.

Het perceel De Waarden 244 heeft in het geldende bestemmingsplan ‘Zuidwijken’ de bestemming ‘Maatschappelijk’. Op basis hiervan zijn onder andere (para)medische voorzieningen toegestaan. De voorgenomen uitbreiding past niet in het bouwvlak zoals opgenomen in de verbeelding van het geldende bestemmingsplan. Aan de gewenste ontwikkeling kan planologisch medewerking worden verleend door een herziening van het bestemmingsplan.

1.3 Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 15 januari 2015 tot en met 25 februari 2015 ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

1.4 Vooroverleg over het ontwerpbestemmingsplan heeft geleid tot een aanvulling in de toelichting van het bestemmingsplan.

De vooroverlegprocedure heeft een reactie van het Waterschap opgeleverd. De reactie heeft tot een aanvulling van de toelichting van het plan geleid. Op pagina 23 van de toelichting is de alinea ‘Watervergunning’ opgenomen, hierin staat beschreven dat mogelijk een watervergunning nodig kan zijn vanwege de ligging in de buitenbeschermingszone binnenkant van de waterkering. De reactie vormt geen aanleiding het plan niet verder in procedure te brengen.

2.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

In artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Dit bouwplan valt niet in de categorie bouwplannen als genoemd in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. De uitbreiding van het gebouw bedraagt namelijk minder dan 1000 m2 brutovloeroppervlakte, te weten maximaal circa 150 m2. Er hoeft dan ook geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van de Zutphense Koerier, in het digitale gemeenteblad, in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Na bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State.

 

Financiën

De kosten voor de bestemmingsplanprocedure komen overeenkomstig legestabel voor rekening van initiatiefnemer. Eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor het beoordelen van een planschadeverzoek zal eveneens voor rekening van initiatiefnemer komen. Hiertoe is een anterieure overeenkomst gesloten.

 

Stukken die ter inzage liggen

1. Bestemmingsplan “Het Baken, De Waarden 244”.

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0053

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 april 2015 met nummer 58580


gelet op de artikelen 3.1, 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;


b e s l u i t :

1. het bestemmingsplan “Het Baken, De Waarden 244” met betrekking tot de regels en de verbeelding ongewijzigd en met betrekking tot de toelichting gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0902DeWaarden244-vs01);

2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 20 april 2015 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Zorginstelling Zozijn biedt op de locatie “Het Baken” dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. Om de gebruikskwaliteit en het logistieke functioneren van het gebouw te verbeteren is een uitbreiding noodzakelijk. De voorgenomen uitbreiding past niet binnen het geldende bestemmingsplan “Zuidwijken”. Voorgesteld wordt daarom het bestemmingsplan "Het Baken, De Waarden 244" vast te stellen. Het is de bevoegdheid van de raad om te besluiten over bestemmingsplanwijzigingen.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 20-04-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

1. Opening

 

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Aanbesteding solarpark

Het college meldt het gunningsbesluit voor het solarpark te hebben ingetrokken. Dat is gebeurd na schriftelijk bezwaar van een van de belanghebbenden. Daaruit bleek dat de beoordelingswijze verschillend geïnterpreteerd kan worden. Kenmerkend voor de aanbestedingsprocedure was dat hierbij minder harde factoren zijn gehanteerd, zoals maatschappelijke effecten en burgerparticipatie. Daarmee werd meer een beroep gedaan op deskundigheid en creativiteit. Gebleken is dat de aanbesteding onvoldoende juridisch dichtgetimmerd is. Het college komt op korte termijn met een standpunt over het vervolg. Daarover worden eerst de betrokken partijen geïnformeerd. Het forum wordt hierover vervolgens in kennis gesteld.

GroenLinks vraagt of de criteria te subjectief waren.

Het college antwoordt dat het vooral in procedurele zin onduidelijk was op welke wijze de weging zou plaatsvinden. Het zit meer in de leidraad dan in de inhoud.

 

Faillissement PaperLinx

Het college meldt dat PaperLinx failliet is, zoals reeds uit de krant kon worden vernomen. Er wordt nog gezocht naar de mogelijkheden voor een doorstart. Het is nog onzeker of dit doorgaat, wat veel onzekerheid voor de betrokken werknemers betekent. De directie toont hier veel betrokkenheid bij. De curator kijkt op zorgvuldige wijze naar de mogelijkheden.

De PvdA vraagt of de gemeente hierin een rol heeft.

Het college geeft aan dat die met name in de periode hiervoor aanwezig was, door te kijken waar steun nodig was. In de huidige situatie heeft de gemeente geen formele rol. Er is wel nauw contact en de gemeente wordt goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

4. Aankondiging moties en amendementen

D66 kondigt aan vanavond een motie in te dienen over brandveiligheid van woningen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 20 april 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 20 april 2015

Geen  opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Ontslag van dhr. Pletzers als raadsadviseur locogriffier gemeente Zutphen

Geen opmerkingen.

6b. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3) Bodemmiddelen

De PvdA vraagt of er een risico is als de bedragen naar andere projecten worden overgeheveld dat deze binnen de tijdslimiet moeten worden gerealiseerd om gehonoreerd te worden.

Het college zegt dat het de bedoeling is de projecten voor eind 2015 te realiseren, maar dat dit per project wordt bekeken. Het is niet zo dat er een net zo strakke deadline aan zit als bij de ISV-gelden.

De Stadpartij vraagt of de in het voorstel genoemde € 100.000,- voor de brug over de Vispoortgracht voldoende is.

Het college antwoordt dat er nog keuzes voorliggen bij het college over de brug en de daarbij betrokken investeringssom. Dit staat morgen op de agenda van het college en de raad wordt daarna geïnformeerd.

6c. Vaststellen bestemmingsplan "Het Baken, De Waarden 244"

Geen opmerkingen.

6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Het Baken, De Waarden 244"

Geen opmerkingen.

6e. Vaststellen bestemmingsplan "Lage Lochemseweg 10"

Geen opmerkingen.

6f. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lage Lochemseweg 10"

Geen opmerkingen.

6g. Diverse begrotingswijzigingen Forum en Raad 20 april 2015

De PvdA vraagt waarom de overlopende werkbudgetten zo omvangrijk zijn.

Het college weet ook niet precies waarom dit zo is. Enerzijds kan dit beschouwd worden als een goed signaal dat goed op de centen wordt gelet en geld niet zomaar wordt uitgegeven. Het kan echter ook betekenen dat projecten niet zijn gerealiseerd door bijvoorbeeld capaciteitsgebrek en daardoor bepaalde uitgaven niet zijn gedaan. Of misschien zijn de budgetten wel te ruim. Het college gaat dit nader uitzoeken.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 20 april 2015

Burgerbelang zegt brief C4 nog niet ter inzage te hebben gehad.

De voorzitter geeft aan dat dit klopt, omdat voor brieven in deze categorie geldt dat de antwoordbrief er nog niet is. Deze komt later terug via de lijst.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 april 2015

De SP vraagt naar aanleiding van stuk nr. 2 (collegevoorstel Uitvoering Opschorten innen ouderbijdrage Jeugdhulp) of het de verwachting is dat de ouderbijdrage wordt gehandhaafd of dat die vrijwel zeker moet worden betaald en of dit heel duidelijk in de brief staat. Tevens vraagt de fractie hoe dit in de praktijk gaat en in relatie tot het CAK.

Het college kent niet de exacte tekst van de brief, maar deze is ervoor bedoeld duidelijkheid te geven over de regeling. Ouders kunnen kiezen of ze de bijdrage willen blijven doorbetalen of dat deze wordt opgeschort. Indien men bij ons aangeeft dat men de bijdrage wil blijven betalen dan geeft de gemeente dit door aan het CAK. Als de gemeente niets hoort wordt de betaling opgeschort. Het college heeft nog niet teruggekoppeld gekregen dat de brief niet duidelijk zou zijn. Ook is niet gebleken dat dit tot meer vragen of telefoontjes heeft geleid.

De VVD vraagt over stuk nr. 1 (collegevoorstel herbestemming Broederenklooster na vertrek Stedelijk Museum Zutphen) wanneer dit in de raad aan de orde komt en of hier een forum aan gewijd wordt. De VVD vraagt verder of er een tijdslimiet aan zit.

Het college geeft aan dat het hier om uitvoering van een eerder gemaakte keuze gaat. Het voorstel beschrijft de procedure hoe met leegstand van het Broederenklooster wordt omgegaan. Tot eind mei kunnen hiervoor ideeën worden aangedragen bij de gemeente. Indien moet worden overgegaan tot herbestemming dan komt dit terug bij het forum en de raad. Voor de periode tot eind mei is gekozen, omdat het college hier dan duidelijkheid over wil hebben. Met de provincie is afgesproken om voor de zomer aan te geven wat er met het Broederenklooster zal gebeuren, zodat de gemeente ook op het resterende subsidiedeel aanspraak kan maken.

GroenLinks vraagt om het forum mee te nemen in dit proces.

Het college vindt dit een goede suggestie en zal ervoor zorgen dat dit wordt geagendeerd.

De VVD vraagt over collegestuk nr. 5 (collegevoorstel cultuurvisie) of dit stuk niet te laat komt.

Het college antwoordt dat het de bedoeling was om nog voor de zomer een cultuurnota gereed te hebben. Dat gaat echter niet gehaald worden. Het college streeft er daarom naar wel voor de zomer een cultuurvisie gereed te hebben en dat de cultuurnota daarna wordt opgesteld. Het college zal het forum nader informeren zodra er meer duidelijkheid is te geven over de planning.

9. Vaststellen forumverslag

9a. Forumverslag 07-04-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 20 april 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-04-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend