Pagina delen

Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Lunette Eiland

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. het bestemmingsplan “Lunette Eiland” ten aanzien van de toelichting, regels en verbeelding gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0710Luneteiland-vs01);
  2. de zienswijzennota bestemmingsplan “Lunette Eiland”, d.d. 2 maart 2016 vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;
  4. het beeldkwaliteitsplan Lunette Eiland als onderdeel van de Welstandsnota gemeente Zutphen vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het voormalige jeugdgevangenisterrein en bijbehorende gebouwen in het Waterkwartier zijn in bezit van RVOB (Rijksvastgoed- en ontwikkelbedrijf). RVOB is voornemens de grond inclusief de bestaande gebouwen te verkopen, met de mogelijkheid er maximaal twintig nieuwe woningen te realiseren. De vijf bestaande dienstwoningen houden een woonfunctie. Voor de directeurswoning is onduidelijk of deze gehandhaafd blijft of dat hier vervangende nieuwbouw voor komt. Het hoofdgebouw van het gevangenisgebouw dat behouden blijft is bestemd voor gemengde doeleinden. Het cellengebouw 1886 blijft mogelijk behouden en is in dat geval eveneens bestemd voor gemengde doeleinden. De overige bebouwing zal worden gesloopt. Voor een overzicht van te behouden en te slopen bebouwing wordt verwezen naar de afbeelding op pagina 7 van de toelichting. Het plangebied maakt deel uit van het vigerende bestemmingsplan “Zuid-Oostkwartier”. Het voormalig jeugdgevangenisterrein heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming  “Maatschappelijk”, met specifieke aanduiding “gevangenis”. De voorziene ontwikkelingen, in de vorm van woningbouw en gemengde doeleinden, passen niet binnen deze bestemming. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

Het ontwerpbestemmingsplan “Lunette Eiland” heeft ter inzage gelegen voor het indienen van schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen.

Voor de ontwikkeling van het plangebied Lunette Eiland is eveneens een beeldkwaliteitsplan opgesteld. De gemeenteraad moet het beeldkwaliteitsplan vaststellen als onderdeel van de Welstandsnota.

Beoogd effect

Het gebied Lunette Eiland te voorzien van een planologisch juridisch kader om de gewenste ontwikkeling van het terrein mogelijk te maken. 

Beschikken over een beeldkwaliteitsplan voor het plangebied Lunette Eiland als onderdeel van de Welstandsnota gemeente Zutphen, zodat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie een toetsingsdocument heeft voor aanvragen voor omgevingsvergunningen.

Argumenten

1.1 Het plan is vanuit stedenbouwkundig planologisch oogpunt wenselijk en past in de herstructurering van het Waterkwartier.

Het betreft de locatie van de voormalige jeugdgevangenis. RVOB is voornemens de grond inclusief de bestaande gebouwen te verkopen, met de mogelijkheid maximaal twintig nieuwe woningen te realiseren. Deze herontwikkeling past in de herstructurering van de wijk Waterkwartier, die zijn grondslag vindt in het Wijkontwikkelingsplan Wijk A (Waterkwartier). De geplande woningbouw en aanvullende (semi) commerciële functies vormen een goede invulling van dit centraal gelegen deel van het Waterkwartier. Er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. In het beeldkwaliteitsplan Lunette Eiland zijn de contouren van de gewenste ruimtelijke uitstraling vastgelegd.

1.2 De gewenste ontwikkeling kan met een herziening van het bestemmingsplan worden gerealiseerd.

Het voormalig jeugdgevangenisterrein heeft in het geldende bestemmingsplan “Zuid-Oostkwartier” de bestemming “Maatschappelijk” met specifieke aanduiding “gevangenis”. Op basis hiervan zijn woningbouw en de gemengde doeleinden niet mogelijk. Aan de gewenste ontwikkeling kan planologisch medewerking worden verleend door een herziening van het bestemmingsplan.

1.3 Het plan Lunette Eiland staat op de planningslijst voor woningbouw (KWP 3).

Het plan Lunette Eiland staat op de planningslijst voor woningbouw zoals die bekend is bij de provincie, het plan past hiermee in het KWP 3.

1.4  Er zijn ambtshalve redenen het plan aan te passen.

Paragraaf 3.4 “Flora en Fauna” van de toelichting is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aangepast. Omdat de onderzoekgegevens over vleermuizen maximaal drie jaar oud mogen zijn is nader onderzoek verricht. Conclusie van het onderzoek is dat negatieve effecten van de ontwikkelingen in het plangebied op beschermde natuurgebieden of de EHS niet zijn te verwachten. Wat betreft soortenbescherming zijn in het plangebied verblijfplaatsen aanwezig die essentiële elementen vormen voor het behoud van de staat van instandhouding van de Gewone dwergvleermuis, namelijk een kraamverblijfsplaats, een paarverblijfplaats en acht zomerverblijfplaatsen. Het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen waarbij strikt beschermde soorten (zoals de Gewone dwergvleermuis) worden verstoord is wettelijk gezien mogelijk als men in het bezit is van een ontheffing Flora- en faunawet. Deze ontheffing wordt aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de gewone dwergvleermuis wordt vaak ontheffing aangevraagd vanuit een ‘dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten’. Gelet hierop is er voldoende zicht op het verkrijgen van de ontheffing Flora- en fauna-wet en vormt het aspect flora en fauna geen belemmering voor onderhavig bestemmingsplan. De resultaten zijn verwerkt in de toelichting van het bestemmingsplan en het onderzoek is als bijlage 8 van de toelichting opgenomen.

2.1 Er is een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 28 mei 2015 tot en met 8 juli 2015 ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Gedurende deze periode is er één zienswijzen ingediend. In de “Zienswijzennota bestemmingsplan Lunette Eiland” is de zienswijze samengevat en van een reactie voorzien. Deze nota is als bijlage bij dit voorstel gevoegd en maakt onderdeel uit van het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Samenvatting zienswijze:

Er wordt gevraagd of ten behoeve van het gasdrukmeet- en regelstation ook een veiligheidscontour (zoals omschreven in artikel 3.12 van het Activiteitenbesluit milieubeheer) op de verbeelding van het bestemmingsplan kan worden opgenomen.

Samenvatting reactie:

Het op de verbeelding opnemen van een veiligheidszone is geen belemmering voor de bestaande bebouwing en het gebruik daarvan. Door het weergeven van een veiligheidscontour wordt de aanwezigheid van het station voor derden nog beter zichtbaar en de veiligheidsafstanden ten opzichte van kwetsbare objecten beter geborgd. Gelet op het voorgaande wordt een veiligheidscontour op de verbeelding opgenomen met een bijbehorende regeling in de regels.

Conclusie:

De zienswijze geeft aanleiding tot een aanpassing van het plan. Op de verbeelding is ter plaatse van het gasdrukmeet- en regelstation een contour van 6 meter opgenomen en aangeduid met ‘veiligheidszone – gas’. In de regels worden bij artikel 1 de begrippen ‘kwetsbaar object’ en ‘beperkt kwetsbaar object’ toegevoegd. Aan artikel 9 Algemene aanduidingsregels is onder 9.2 een regeling op genomen voor de aanduiding ‘veiligheidszone – gas’.

De zienswijze vormt geen aanleiding het plan niet verder in procedure te brengen.

3.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

In artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Er hoeft geen exploitatieplan te worden gesloten als het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Er is een getekende anterieure overeenkomst. Hierin zijn afspraken vastgelegd voor vergoeding inzet ambtelijke uren, een bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen en het verhaal van eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor de beoordeling van een planschadeclaim.

4.1 Het beeldkwaliteitsplan moet formele juridisch status hebben voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie adviseert vroegtijdig over de beeldkwaliteitseisen. Met de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan door uw college en de gemeenteraad, heeft het beeldkwaliteitsplan een formele status voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie en kunnen aanvragen voor omgevingsvergunningen hieraan worden getoetst. Het beeldkwaliteitsplan is voorgelegd aan Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie en positief bevonden.

Kanttekeningen

1.1 De koper van het terrein kan andere wensen hebben over de ruimtelijke invulling.

De (uitwerkings)regels in het bestemmingsplan vormen het juridisch kader voor de invulling. Hierin zijn onder andere het maximaal aantal woningen, de bouwhoogtes en de toegestane typen bedrijven vastgelegd. Daarnaast is het beeldkwaliteitsplan een belangrijk beleidsmatig uitgangspunt. Het uitwerkingsplan dat opgesteld wordt, moet voldoen aan deze randvoorwaarden. Daarbinnen is vrije invulling mogelijk. Bij verkoop door RVOB zijn dit de uitgangspunten. De kans bestaat dat de koper andere wensen heeft. In dat geval kan een (zorgvuldige) heroverweging plaatsvinden.

1.2 Een deel van de historische gebouwen zullen worden gesloopt.

Het gevangenisterrein aan de Lunettestraat heeft zijn oorspronkelijke functie verloren. RVOB heeft een voorstel gedaan aan de gemeente voor sloop en behoud van de verschillende panden. Een deel van de oorspronkelijke bebouwing van het jeugdgevangenis blijft behouden, zie voor een overzicht ook de afbeelding op pagina 7 van de toelichting van het bestemmingsplan “Lunette Eiland”.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van de Zutphense Koerier, in het digitale gemeenteblad,  in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Na bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State.

Beeldkwaliteitsplan

Het besluit tot vaststelling van het beeldkwaliteitsplan wordt gepubliceerd op de gemeentepagina van de Zutphense Koerier en het digitale gemeenteblad overeenkomstig artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Financiën

Het bestemmingsplan wordt betaald door RVOB. De financiële aspecten van de realisatie van het bouwplan zijn in een anterieure overeenkomst geregeld. De kosten voor de bestemmingsplanprocedure komen overeenkomstig legestabel voor rekening van RVOB. Eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor het beoordelen van een planschadeverzoek zal eveneens voor rekening van RVOB komen. Hiervoor is een anterieure overeenkomst gesloten.

Bijlagen

-Bestemmingsplan Lunette Eiland (IMRO-code: NL.IMRO.0301.bp0710Luneteiland-vs01).

- Zienswijze Liander.

- Zienswijzennota bestemmingsplan Lunette Eiland, d.d. 2 maart 2016.

- Beeldkwaliteitsplan Lunette Eiland.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0054

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 26 april 2016 met nummer 71126


gelet op de artikelen 3.1, 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;


b e s l u i t :

  1. het bestemmingsplan “Lunette Eiland” ten aanzien van de toelichting, regels en verbeelding gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0710Luneteiland-vs01);
  2. de zienswijzennota bestemmingsplan “Lunette Eiland”, d.d. 2 maart 2016 vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;
  4. het beeldkwaliteitsplan Lunette Eiland als onderdeel van de Welstandsnota gemeente Zutphen vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 23 mei 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De gemeente Zutphen is voornemens om op de locatie van de voormalige jeugdgevangenis, het Lunette Eiland, woningbouw mogelijk te maken. Deze herontwikkeling past in het kader van de herstructurering van de wijk Waterkwartier maar de voorziene ontwikkelingen, in de vorm van woningbouw, passen niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Herziening van het bestemmingsplan is dus noodzakelijk. Voor de ontwikkeling van het plangebied Lunette Eiland is eveneens een beeldkwaliteitplan opgesteld.Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 28 mei 2015 tot en met 8 juli 2015 ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Gedurende deze periode is er een zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan, de zienswijzenota en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

De indiener van de zienswijze heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van het spreekrecht. Het voorstel staat daarom geagendeerd als hamerstuk.

NB: Over de financiële aspecten van de realisatie van het bouwplan is een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer. Deze overeenkomst is niet openbaar. Via een apart raadsvoorstel zal de raad worden gevraagd de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

 

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 23-05-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink en H.B. Demoed
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Dhr. Poels spreekt in als secretaris van de Vereniging van Eigenaren van Laaksche Veld (Laaksche Oever). De vereniging heeft een aantal problemen ervaren met de gemeente. Zijn bijdrage is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De VVD wil graag van dhr. Poels weten wat hij van het forum en het college vraagt.

Dhr. Poels geeft aan dat het hem gaat om het respectvol omgaan met mensen die iets kenbaar maken bij de gemeente.

3. Actieve informatievoorziening

Het college geeft aan druk bezig te zijn met orde op zaken te stellen bij Het Plein in samenwerking met de gemeente Lochem. Het college kondigt aan nog voor de zomer met een raadsvoorstel te zullen komen. Inhoud van dit voorstel zal zijn dat additionele middelen voor een bedrag van € 1,8 miljoen extra nodig zal zijn om de basis op orde te brengen en de noodzakelijke kwaliteit, capaciteit en proportionaliteit te realiseren. In Lochem is een voorstel in voorbereiding en loopt de behandeling iets voor. Het voorstel is in het Dagelijks Bestuur van Het Plein tot stand gekomen. De bijdrage is naar omvang van de deelname in Het Plein verdeeld, dus Zutphen draagt het grootste deel bij.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 23 mei 2016

Er zijn geen vragen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 23 mei 2016

Er zijn geen vragen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lunette Eiland"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Geesinkweg 2, gemeente Zutphen"

GroenLinks geeft aan dat de fractie voor openheid is en dat dit soort overeenkomsten in andere gemeenten soms wel openbaar zijn. Kan dat in Zutphen ook.

Het college zegt dat, zoals de vraagsteller al aangeeft, dit soms wel en soms niet openbaar kan zijn.

De voorzitter vult aan dat dit te maken heeft met bescherming van belangen van betrokkenen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Bekrachtiging geheimhouding overzicht frictiekosten zwembad bij raadsvoorstel financiën zwembad IJsselslag

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Bestemmingsplan "Geesinkweg 2 gemeente Zutphen"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Lunette Eiland

BurgerBelang vraagt of de raad op de hoogte kan worden gehouden van de invulling van de plannen, i.c. het voormalige cellenblok.

Het college zegt toe dat er meer duidelijkheid komt, wanneer het plan wordt ingediend. Dit moet binnen de kaders passen die door de raad nu in het bestemmingsplan worden vastgelegd. Het college zal de betreffende stukken voor de raad ter inzage leggen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Concept Begroting Tribuut 2017

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Vaststellen bestemmingsplan "Basseroord"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6h. Benoeming van mevrouw S. Uenk als Forumlid voor GroenLinks ter opvolging van de heer A.J.A. Putker.

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 23 mei 2016

De Stadspartij geeft aan op de schriftelijke vragen onder nummer A 02 en A 03 nog geen antwoorden te hebben ontvangen. Nu staat op de lijst vermeld dat deze voor kennisgeving aangenomen kunnen worden, maar ze zijn nog niet aan de vraagsteller beschikbaar gesteld.

Het college meldt dat de verzending van de antwoorden niet volgens de juiste procedure is verlopen. De brief is door de behandelend ambtenaar aan de griffie verzonden in de veronderstelling dat die de brief aan de vraagsteller zou verzenden. Inmiddels zijn de antwoorden alsnog verzonden.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 mei 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 09-05-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

9b. Vaststellen forumverslag 9 mei 2016-besloten deel

Het verslag wordt vastgesteld.

9c. Forumverslag 12-05-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 23 mei 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-05-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend