Pagina delen

Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7, Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. het bestemmingsplan “Driesteek 7” ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1521Driesteek7-vs01);
  2. de zienswijzennota behorende bij het bestemmingsplan “Buitengebied Zuid en West, Driesteek 7”, d.d. januari 2021, vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Van 29 oktober tot en met 9 december 2020 heeft het ontwerpbestemmingsplan “Driesteek 7, Zutphen” ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze over het plan kenbaar te maken bij de gemeenteraad.

Tijdens de periode van terinzagelegging hebben twee partijen schriftelijk zienswijzen ingediend. Eén van beide partijen vertegenwoordigt hierbij twee belanghebbenden.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan beoogt sloop van voormalige agrarische bebouwing, herbouw/renovatie van de bestaande woningen en nieuwbouw van 2 woningen met bijbehorende natuurlijke erfinrichting aan de Driesteek 7 te Zutphen, planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1 Het plan past in de gemeentelijke doelen van de Visie Landelijk Gebied
Het perceel Driesteek 7 is al jaren in onbruik en wordt niet gebruikt voor ‘wonen’ zoals dit bestemd is. Het uitgangspunt voor een nieuw plan was daarom het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit volgens de wijze zoals de visie Landelijk Gebied dit voorstelt. Daarnaast is ook de STUIT-visie van toepassing en het landschapsontwikkelingsplan. Er is gekeken naar hoe op deze plek de grootste meerwaarde voor de plek zelf en de omgeving kan worden gerealiseerd. Sanering van het hele erf, sloop van alle voormalige agrarische gebouwen en natuurlijke inrichting van het erf passend bij het Nationaal landschap De Graafschap zijn de uitgangspunten geweest voor dit nieuwe plan.
Het plan draagt op deze manier op alle vlakken bij aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.

1.2 Dit bestemmingsplan geeft een andere invulling aan het perceel, nadat het vorige initiatief is gestrand
In 2018 is door de raad een bestemmingsplan voor ontwikkeling van dit erf als caravanopslag en zorgboerderij niet vastgesteld. De motivatie hiervan was onder andere dat de voorgestelde uitbreiding voor de zorgboerderij oneigenlijk gebruik van de bestaande stal (die in dat plan ook vergroot zou worden) zou vergroten. De stal en het erf werden namelijk al illegaal gebruikt voor opslag van allerlei goederen.

Met dit nieuwe plan kan hiervan geen sprake meer zijn. De stal en alle andere bouwwerken moeten worden gesloopt en de erfinrichting zoals dit nieuwe plan voorstelt moet worden gerealiseerd.

1.3 Omwonenden zijn betrokken bij de ontwikkeling van het plan, de buurt is geïnformeerd door de initiatiefnemer
Omwonenden zijn erg betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen in hun omgeving. In dit geval met name vanwege het huidige strijdige gebruik van het perceel (illegale opslag). Dit heeft er bij hen toe geleid kritisch, maar constructief mee te denken naar een goede oplossing.

Na de weigering voor vaststelling van het bestemmingsplan in 2018 heeft de initiatiefnemer een externe adviseur ingeschakeld met deskundigheid op het gebied van ruimtelijke inrichting in het landelijk gebied. Er is een voorstel gemaakt dat een aantal keer besproken is met omwonenden. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het plan in de positionering van de nieuwe gebouwen. Er is goed gekeken dat uitzicht en vergezichten vanuit aangrenzende percelen en woningen behouden blijven.

2.1 Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan leiden niet tot aanpassing van het bestemmingsplan
Tijdens de inzage periode is van twee partijen zienswijzen ontvangen.

De zienswijze van de VNOG is een positieve reactie. Het aspect ‘veiligheid’ is in dit plan voldoende geborgd.

De zienswijzen van twee belanghebbenden hebben voornamelijk betrekking op vermeende inbreuk op privacy van omwonenden, verwachte waardevermindering van woningen van reclamanten en zorgen over de verplichte natuurlijke erfinrichting van de nieuw te realiseren erven.

In de overweging bij de reactie op deze zienswijzen is vooral gerefereerd aan de intensieve zoektocht voor een goede nieuwe erfinrichting. Het plan is zo opgesteld dat zichtlijnen (vanuit aangrenzende woningen) blijven bestaan. Door het slopen van de stal wordt eerder een weidser dan een enger uitzicht gerealiseerd. De afstand van de bestaande woningen tot de nieuwe woningen is meer dan 100 meter. Terwijl de afstand tot de bestaande stal ‘slechts’ 75 meter is. Van waardevermindering lijkt door de grote afstand geen sprake. Eventuele planschade is voor rekening van de initiatiefnemer/eigenaar. Het plan is daarmee ook economisch uitvoerbaar.

De regels die de erfinrichting moeten garanderen zijn afdwingbaar opgenomen in het bestemmingsplan in navolging zoals de Raad van State heeft geoordeeld over het realiseren van belangrijke ruimtelijke elementen.

De zienswijzen hebben niet tot aanpassingen geleid. De volledige inhoud van de reacties en het gemeentelijke commentaar is opgenomen in de ‘Zienswijzennota’ behorende bij het bestemmingsplan. De nota is onderdeel van dit voorstel.

3.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld
In artikel 6.12, eerste lid van de Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen.

Volgens het tweede lid van dit artikel kan de gemeenteraad besluiten af te wijken van het vaststellen van een exploitatieplan indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. Voor onderhavige ontwikkeling is een anterieure overeenkomst gesloten. Voor dit bestemmingsplan is dan ook geen exploitatieplan opgesteld, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

Risico’s

Het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van de Het Contact, het digitale gemeenteblad (via www.overheid.nl), in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Na bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State.

Financiën

De kosten voor de bestemmingsplanprocedures komen overeenkomstig legestabel voor rekening van de ontwikkelaar. Eventuele planschade komt voor rekening van de ontwikkelaar. Hiertoe is een planschadeovereenkomst gesloten.

Bijlagen

  1. Bestemmingsplan “Driesteek 7, Zutphen”
  2. Zienswijzennota behorende bij het bestemmingsplan “Driesteek 7” d.d. januari 2021

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0023

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 17 februari 2021 met nummer 172675


gelet op de artikelen 3.1, 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening


b e s l u i t :

  1. het bestemmingsplan “Driesteek 7” ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1521Driesteek7-vs01);
  2. de zienswijzennota behorende bij het bestemmingsplan “Buitengebied Zuid en West, Driesteek 7”, d.d. januari 2021, vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 22 maart 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 22-03-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing en H Krans
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66R.G.M. Rutten en H. Brouwer
VVDA. van Dijk en H. Hissink
CDAG.H. Brunsveld en M. Purperhart
StadspartijM van van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldH Papperse

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze Technisch Blok vergadering.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: In de raadsvergadering van 29 maart 2021 zal rechtstreeks het raadsvoorstel Financiering en realisatie rotonde N346-Almenseweg worden behandeld. De plek waar de rotonde gerealiseerd gaat worden is een gevaarlijk verkeersknooppunt. De provincie gaat een groot deel van de kosten subsidiëren. Dit is de reden waarom dit raadsvoorstel zo snel moet worden geagendeerd. Ook de gemeenten Lochem en Bronckhorst betalen een deel van de kosten.

CDA: Wat als andere gemeenten niet betalen?

College: Er is geen indicatie dat deze gemeente niet bereid zijn te betalen. Mocht dat anders zijn, dan kom ik bij u terug.

3. Aankondiging moties en amendementen

PVDA: In de raadsvergadering van 29 maart 2021 dienen wij samen met de fracties van GroenLinks en D66 de motie "Nurdles vervuiling Daly Plastics" in.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 22 maart 2021

Het Forum is akkoord.

4b. Toezeggingenlijst Raad 22 maart 2021

Het Forum is akkoord.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2020

Het Forum geeft aan dat dit voorstel als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.

5b Verordening fysieke leefomgeving gemeente Zutphen 2021

D66: De stap naar de nieuwe Omgevingswet raakt direct de inwoners. Wij doen de belangen van de inwoners tekort als we dit voorstel behandelen als hamerstuk. Wij moeten de democratische besluitvorming bewaken. Dit voorstel willen wij in een eigen Forum behandelen.

PVDA: Wat gebeurt er met de verordeningen die niet in dit stuk zijn opgenomen? Wij willen dit voorstel ook in een eigen Forum behandelen.

Ook de Stadspartij en GroenLinks willen dit voorstel in een eigen Forum behandelen.

College: Dit is niets nieuws maar een actualisatie om straks in de nieuwe Omgevingsvisie/Omgevingswet in te voegen. Overbodige zaken zijn eruit gehaald.

PVDA: Als je iets toevoegt, dan moet de raad het toch goedkeuren?

College: Klopt, daar gaan we mee aan de slag.

PVDA: Een aantal verordeningen zijn nog niet opgenomen.

College: Dat komt nog.

D66: Wij hebben nog steeds de behoefte om dit voorstel in een eigen Forum te behandelen. De betrokkenheid van de raad willen wij zien. Een eigen Forum zorgt voor een zorgvuldig democratisch proces. Wellicht willen er inwoners inspreken.

VVD: Wij vinden behandeling in een eigen Forum niet nodig.

SP: Klopt het dat er drie plannen over elkaar worden gelegd, nietje erin en dat is het?

Stadspartij: Wij blijven ook bij ons standpunt om dit voorstel in een eigen Forum te behandelen. Wij willen hierover inhoudelijk kunnen spreken met meer toelichting.

GroenLinks: Waarom moet dit per sé nu worden vastgesteld. Waarom niet tezamen met de gehele implementatie van de Omgevingswet? De raad moet er naar kunnen kijken voor er een besluit wordt genomen.

College: Dit is beleidsneutraal, daarin heeft de SP gelijk. Bij een Forum wordt bestaand beleid opnieuw ter discussie gesteld. Nu is er geen nieuw beleid.

SP: Alleen het nietje klopt niet: er wordt ook opgeschoond. Als raad moeten we daar goed naar kijken.

College: Alleen de dubbelingen worden eruit gehaald.

SP: Het betreft drie verschillende regelingen. Dan wil ik weten welke dubbellingen eruit worden gehaald.

College: Het gaat om dezelfde teksten.

D66: Het gaat om een geheel nieuwe verordening. In andere gemeenten wordt dit ook in een eigen Forum behandeld. Dit is een belangrijke stap in het proces. Wellicht zijn er vragen over.

GroenLinks: Het enige argument dat ik nu hoor is dat de upload klaar moet zijn. Wij willen behandeling van dit voorstel uitstellen totdat de upload klaar is. Dan pas bespreken.

College: Ik hoor dit nu wel te doen.

GroenLinks: Het klaarzetten van de upload vraagt geen besluitvorming. Pas besluitvorming op een later moment als alles klaar is.

Voorzitter: Moet dit voorstel worden afgevoerd van de raadsagenda van 29 maart 2021?

College: Als de raad niets vaststelt kan de raad alleen iets vastleggen via een Omgevingsplan.

Voorzitter: Voorlopig wordt de behandeling van dit voorstel uitgesteld.

BewustZW: Wij delen het voorstel van GroenLinks. Maar dit moet wel voor de zomer worden behandeld. Wij willen voor de zomer met het college praten over de ontwikkelingen.

College: Klopt. BewustZW heeft gelijk. Voor de zomer is er duidelijkheid nodig.

D66: Dit voorstel kan nog niet naar de raad maar moet worden aangehouden en later als er meer toelichting is dit in een eigen Forum behandelen.

Voorzitter: Dan blijft dit voorstel geen vermoedelijk hamerstuk en is dit het besluit.

5c Vaststelling bestemmingsplan "Snippergroen Zuidwijken"

GroenLinks: De bestemming is nu groen. Het nieuwe bestemmingsplan geeft de bestemming groen en tegels. Het beleid is juist minder tegels. De uitgifte is vrij op naam, dat is meer werk dan het lijkt.

Burgerbelang: Wij zijn blij met de benodigde aandacht. Jaren geleden hebben wij  vragen gesteld over snippergroen. Nu betreft het alleen de Zuidwijken. Hoe zit het met Warnsveld en Leesten?

BewustZW: Dit loopt al jaren, het steekt hoe het nu gekomen is. Hoe staat het met handhaving als het bestemmingsplan is uitgevoerd? Wij pleiten voor een stringentere handhaving. Wij willen hiervoor zekerheidsstelling van de wethouder.

College: Deze bestemmingsplanwijziging is gekomen naar aanleiding van het project snippergroen in de Zuidwijken. Dit was een pilot. Andere wijken komen ook aan de beurt. Indien het snippergroen niet wordt aangekocht, dan moet er worden gehandhaafd. Dit project is vrij op naam omdat het 260 gevallen betreft.

BewustZW: Dank dat de wethouder hier bovenop zit. Waar nu percelen worden uitgegeven vindt gebruik van snippergroen plaats.

College: Na de bouw vindt er een controle plaats of de perceelgrenzen kloppen.

Het Forum geeft aan dat dit voorstel als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.

5d Vaststellen bestemmingsplan 'Kerkhofweg 10'

Het Forum geeft aan dat dit voorstel als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.

5e Bekrachtiging geheimhouding anterrieure overeenkomst Driesteek 7

Het Forum geeft aan dat dit voorstel als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.

5f Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7, Zutphen

BewustZW: In het verleden heeft op dit perceel een procedure last onder dwangsom gelopen. Is deze procedure juridisch afgewikkeld?

College: De ontwikkeling is in samenspraak met de omgeving gedaan.

Het Forum geeft aan dat dit voorstel als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.

5g Krediet thuiswerkplekvergoeding

SP: Betreft dit alleen 100 Euro? Wordt er geen meubilair, zoals bureaustoelen en dergelijke, verstrekt?

College: In het betreffende stuk staat dat er werkplek materiaal tot500 Euro ter beschikking wordt gesteld.

Voorzitter: De 500 Euro aan materialen is eenmalig, de 100 Euro is jaarlijks.

SP: Zo met geld strooien in een armlastige gemeente. Kan er geen bureaustoel van de gemeente worden geleend?

College: Door Corona wordt er meer thuis gewerkt. Dat zal waarschijnlijk voor een deel blijvend zijn. Als werkgever zijn wij verantwoordelijk voor goed werkgeverschap.

SP: Als er straks meer thuisgewerkt wordt, staat het stadhuis dan leeg? Dat is jammer.

Het Forum geeft aan dat dit voorstel als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.

6 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging)

Stadspartij: Drugshandel op straat en cameratoezicht. Vallen designerdrugs daar ook onder en kan daarop worden gehandhaafd? Het is een zwaar middel, welk doel wordt gediend? Kan dit meer worden toegelicht? Komen er beleidsregels?

D66: Wij willen terughoudendheid met cameratoezicht. De raad moet altijd worden geïnformeerd over het houden van toezicht. Wellicht kunnen er ook andere afspraken worden gemaakt.

GroenLinks: Het cameratoezicht is geregeld in de Gemeentewet. Daar zitten beleidsregels achter. Komen er ook nog eigen gemeentelijke beleidsregels in dit specifieke geval?

College: Er gebeurt nog niets als de APV wordt goedgekeurd. Bij goedkeuring moet daarna de raad nog wel praten in welke gevallen. Met dit artikel doet u niets. Met vaststellen van de APV geeft dit de mogelijkheid om verder uit te werken. Natuurlijk kom ik bij de raad terug. Wij willen het stap voor stap mogelijk maken.  We zullen nooit camera's ophangen zonder de raad er bij te betrekken. U geeft nu alleen de opening om het gesprek er met u over te hebben. Voor wat betreft drugsoverlast valt alles er onder. Dat is nu nog niet het geval. Dit om straks overal op te kunnen handhaven. Dit lijkt qua volgorde de juiste volgorde.

D66: Wij willen graag eerst in gesprek voordat we de APV vaststellen. Wij willen qua volgorde de juiste volgorde.  Wij delen de opmerkingen van GroenLinks. Er zijn nog te veel vragen. Wij willen zo spoedig mogelijk een gesprek in een Forum over het punt van de cameratoezicht.

Voorzitter: Willen jullie dit raadsvoorstel nu niet verder bespreken maar eerst een gesprek in een eigen Forum?

College: Dat is jammer. Ik heb liever pas de discussie als daar een aanleiding toe is. We hangen de camera''s pas op als het debat met de raad is gevoerd. Dit is feitelijk een technisch iets wat we moeten doorvoeren voordat we het erover kunnen hebben. Eerst een algemeen gesprek.

GroenLinks: Wij delen het standpunt van D66. Is er ruimte voor de gemeenteraad om eigen kaders/beleidsregels vast te stellen in dit specifieke geval? Van de beantwoording van deze vraag hangt af of je uitvoerig met elkaar in debat wil gaan of niet. Eerst het gesprek en dan pas vaststellen.

Voorzitter: De wens van D66 en GroenLinks wordt niet tegengesproken. Als het cameratoezicht uit de APV wordt gehaald, kan de rest van de APV dan wel door naar de raad?

CDA: Deze conclusie is wat kort door de bocht. Wij sluiten ons hier niet bij aan, wij willen dat dit voorstel wel doorgaat naar de raad.

Ook de fracties van Burgerbelang, PVDA en ChristenUnie willen dat dit raadsvoorstel doorgaat naar de raad.

BewustZW: Dit raadsvoorstel kan naar de raad mits er op tijd met de raad wordt gepraat.

Voorzitter: Ik hoor een meerderheid voor het doorsturen van dit voorstel naar de raad. Wel is er de wens om spoedig met de raad hierover in gesprek te gaan.

GroenLinks: Kan de burgemeester voor de raadsbehandeling van komende maandag antwoord geven op mijn vragen? Mijn vraag over wat de gemeenteraad kan met een dergelijke bevoegdheid die bij vorming bij de burgemeester ligt, die is nog niet beantwoord. Wellicht dat dat nog kan voor de volgende raadsvergadering? Het antwoord maakt uit voor mijn vraag of je als raad hier nog wat mee moet of niet.

College: Dat zal ik doen. Ik denk dat het ook goed mogelijk is dat we in de raadsvergadering hierover nog met elkaar in discussie gaan.

Voorzitter: Dan concludeer ik dat dit voorstel door kan naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 29 maart 2021

GroenLinks: Er zit een advies van Veilig Verkeer Nederland bij wat aan de gemeente een investering van 8000,- Euro vraagt om de oversteek van het Jelle Zijlstrapad mooier te maken en ook twee uitritten zodat het veiliger wordt. Vraag aan het college of aan de raad wordt voorgesteld dit geld vrij te maken?

College: Wij geven deze vragen door aan de portefeuillehouder en hij geeft dan schriftelijk antwoord.

Het Forum gaat verder akkoord met deze lijst.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 22 maart 2021

Het Forum gaat akkoord met deze lijst.

9. Lange Termijn Agenda

Het Forum gaat akkoord met deze lijst.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 21-01-2021

Het Forum is akkoord.

10b. Forumverslag 08-02-2021

Het Forum is akkoord.

10c. Forumverslag 09-02-2021

Het Forum is akkoord.

10d. Forumverslag 18-02-2021

Het Forum is akkoord.

11. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik deze vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 29 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend