Pagina delen

Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Zuid & West, Bronsbergen 10"

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. het bestemmingsplan “Buitengebied Zuid & West, Bronsbergen 10” met betrekking tot de toelichting, regels en de verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1513Bronsberg10-vs01);
 2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Zuid & West, Bronsbergen 10” heeft van 19 oktober tot en met 29 november 2018 ter inzage gelegen. Een ieder is in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Er zijn in de periode van terinzagelegging geen zienswijzen kenbaar gemaakt.

Context

Initiatiefnemers zijn eigenaar van het bedrijfsperceel Bronsbergen 10 in het landelijk gebied van de gemeente Zutphen. Op dit moment is op het bedrijfsperceel een dierenpension gevestigd. Op het perceel zijn een bedrijfswoning en bedrijfsbebouwing (waaronder dierenverblijven) aanwezig. Het voornemen bestaat om het dierenpension op te heffen en de locatie te herontwikkelen naar een locatie voor vier woningen. Concreet gaat het om het realiseren van één nieuwe vrijstaande woning achterop het perceel (zuidoostzijde), die in de plaats komt van de op dit moment daar gesitueerde dierenverblijven. De bestaande bedrijfswoning wordt gesplitst in twee zelfstandige woningen. Het bedrijfsgebouw voorop het bedrijfsperceel (noordwestzijde) wordt getransformeerd naar één woning.
Voorgenomen herontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan "Buitengebied Zuid en West" van de gemeente Zutphen, omdat op basis van het bestemmingsplan geen (reguliere) woningen zijn toegestaan. Om de herontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de gewenste juridisch planologische kaders, waarbij wordt aangetoond dat de in dit bestemmingsplan beoogde ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan beoogt de realisatie van vier woningen, waarvan 3 in bestaande bebouwing inclusief de bestaande bedrijfswoning en 1 nieuwbouwwoning, planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1 Het bestemmingsplan past binnen de Visie Landelijk Gebied.

Het verzoek is gelegd naast de Visie landelijk gebied die in 2015 is vastgesteld. De visie biedt ruimte voor herontwikkeling van locaties in de context van het gebied. Met de ruimte in deze visie kunnen gebruikers van het gebied beter inspelen op een veranderende markt en vraag. Voorliggend plan betreft een Rood voor Rood ontwikkeling welke in dit deel van het landelijk gebied al meer is toegepast. Bronsbergen kenmerkt zich inmiddels door de verschuiving van bedrijfsfuncties naar woonfuncties. Met de realisatie van dit plan wordt hier verder vorm aan gegeven. Elke verandering in functies of uitbreiding van functies gaat gepaard met een goede inpassing van de functies rekening houdend met de kernkwaliteiten van het gebied. In dit geval gaat het niet alleen om landschappelijke kernkwaliteiten maar ook kwaliteiten ten behoeve van natuurontwikkeling. Met voorgestelde plan inclusief de landschappelijke inpassing wordt hier aan voldaan. Uitwerking van het plan sluit aan bij het gebiedsDNA uit de Visie landelijk gebied en doet recht aan de ligging nabij Natura2000 gebied.

1.2 Beëindiging van het dierenpension betekent milieuwinst.

Het beëindigen van het dierenpension op deze plek brengt een grote milieuwinst en daarmee gezondheidswinst met zich mee. Daar waar nu sprake is van een overbelaste situatie voor de omgeving door geluidsoverlast, ondanks dat wordt voldaan aan de milieuregelgeving, is dat er niet in de nieuwe situatie. Gezien het feit dat het gebied de laatste jaren transformeert naar woongebied is dit winst.

1.3 Het plan past bij het focustraject van de gemeente.

Eén van de doelen van uw college en raad is het realiseren van woningen in het dure segment.
Voorliggend initiatief past hierbij.

2.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

In artikel 6.12, eerste lid, van de Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. In voorliggend bestemmingsplan worden geen mogelijkheden gegeven voor het realiseren van projecten en/of plannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro, waardoor geen exploitatieverplichting in het kader van de Wro geldt.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling door de raad van het bestemmingsplan ligt dit plan voor een periode van 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die aannemelijk kunnen maken dat zij dat niet konden, beroep instellen bij de Raad van State. Degenen die beroep instellen kunnen tevens om een voorlopige voorziening vragen om te voorkomen dat het plan na het ter inzage leggen in werking treedt.

De tervisielegging van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van Contact, het digitale gemeenteblad (via www.overheid.nl), in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Financiën

De kosten voor de bestemmingsplanprocedure komen overeenkomstig de legesverordening voor rekening van de aanvrager.

Het kostenverhaal van de grondexploitatie vindt plaats door het afsluiten van een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer, waarin ook planschade wordt geregeld. Deze overeenkomsten worden voor vaststelling van het bestemmingsplan met de initiatiefnemers gesloten.

Bijlagen

 1. toelichting van het bestemmingsplan
 2. bijlage l van de toelichting Erfinrichtingsplan Bronsbergen 10 Zutphen
 3. bijlage 2 van de toelichting Bodemonderzoek Bronsbergen 10 Zutphen
 4. bijlage 3 van de toelichting Geuronderzoek
 5. bijlage 4 van de toelichting Akoestisch onderzoek
 6. bijlage 5 van de toelichting Natuurwaardenonderzoek Bronsbergen 10 Zutphen
 7. bijlage 6 van de toelichting Archeologisch onderzoek Bronsbergen 10 Zutphen
 8. regels van het bestemmingsplan
 9. bijlage l van de regels Erfinrichtingsplan
 10. bijlage 2 van de regels Sloopopgave Bronsbergen 10 Zutphen
 11. bijlage 3 van de regels Geluidwering
 12. verbeelding van het bestemmingsplan

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0142

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 11 december 2018 met nummer 91656


gelet op artikelen 3.1 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

 


b e s l u i t :

 1. het bestemmingsplan “Buitengebied Zuid & West, Bronsbergen 10” met betrekking tot de toelichting, regels en de verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1513Bronsberg10-vs01);
 2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 14 januari 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Eigenaren van het bedrijfsperceel Bronsbergen 10 te Zutphen hebben het voornemen om het dierenpension op te heffen en de locatie te herontwikkelen naar een locatie voor vier woningen. Concreet gaat het om het realiseren van één nieuwe vrijstaande woning achterop het perceel (zuidoostzijde), die in de plaats komt van de op dit moment daar gesitueerde dierenverblijven. De bestaande bedrijfswoning wordt gesplitst in twee zelfstandige woningen. Het bedrijfsgebouw voorop het bedrijfsperceel (noordwestzijde) wordt getransformeerd naar één woning.
Voorgenomen herontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan "Buitengebied Zuid en West" van de gemeente Zutphen, omdat op basis van het bestemmingsplan geen (reguliere) woningen zijn toegestaan. Om de herontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Zuid & West, Bronsbergen 10” heeft van 19 oktober tot en met 29 november 2018 ter inzage gelegen. Een ieder is in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Er zijn in de periode van terinzagelegging geen zienswijzen kenbaar gemaakt.

Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan opgesteld, omdat in voorliggend bestemmingsplan geen mogelijkheden worden gegeven voor het realiseren van projecten en/of plannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro, waardoor geen exploitatieverplichting in het kader van de Wro geldt.

Het is op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening een bevoegdheid van de raad om een bestemmingsplan vast te stellen. Op grond van artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening kan de raad besluiten af te wijken van het vaststellen van een exploitatieplan.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 14-01-2019 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL de Jong
SPE. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze technisch blok vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 14 januari 2019

Forum: Akkoord.

4b. Toezeggingenlijst Raad 14 januari 2019

VVD: De afhandelingstermijn is onlangs bijgesteld, maar ook die is weer verlopen. Hoe zit dat?

College: Als college gaan wij dat samen met de griffie weer actualiseren.  

Forum: Verder akkoord.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Zuid & West, Bronsbergen 10"

Forum: Dit raadsvoorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 28 januari 2019

PVDA: Het stuk in rubriek A nummer 5 moet naar rubriek B.

Forum: Akkoord.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 januari 2019

Burgerbelang: Collegestuk nummer 4: Dit wordt geregeld door een extern bedrijf. Eerder is aangegeven dat dit niet door een extern bedrijf zou worden uitgevoerd. Waarom is gekozen voor een extern bedrijf, wat gaat dat kosten? Wat gaat dat opbrengen?

College: De GGD voert wettelijke taken uit op het gebied van jeugd en WMO. De GGD werkt in regionaal verband als opdrachtnemer van de gemeente; zij zijn erkend en gekwalificeerd.

Voorzitter: In het Presidium is aangegeven dat memo nummer 1 in een eigen forumvergadering behandeld moet worden.

Forum: Akkoord.

8. Vaststellen forumverslag(en) 

8a. Forumverslag 03-12-2018

Forum: Akkoord.

8b. Forumverslag 13-12-2018

Forum: Akkoord.

9. Sluiting

Voorzitter: Akkoord.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 28 januari 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 28-01-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend