Pagina delen

Vaststellen bestemmingsplan "Basseroord"

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  • het bestemmingsplan “Basseroord” ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1401Basseroord-vs01);
  • geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan is de tweede in de reeks bestemmingsplannen die nog geactualiseerd moeten worden, ook bekend als ‘witte vlekken’. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moesten voor 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen geactualiseerd en gedigitaliseerd zijn. Als op dat moment niet aan die verplichting is voldaan, mogen er bij aanvragen om omgevingsvergunning geen leges worden geheven.

Het bestemmingsplan "Basseroord 1988" is op 29 februari 1988 vastgesteld door de raad en op 5 juli 1988 goedgekeurd door de provincie Gelderland. Gezien de leeftijd van het plan "Basseroord 1988" is het goed het ruimtelijk kader voor dit gebied volgens de huidige ruimtelijke inzichten opnieuw te bestemmen.

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en toelichting.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan "Basseroord" is een actualisatieplan waarmee wordt beoogd de bestaande situatie op de locaties adequaat vast te leggen, volgens de huidige ruimtelijke inzichten.

Argumenten

1.1 Het plan heeft zes weken ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt

Tijdens de zes weken dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn geen zienswijzen met betrekking tot het plan kenbaar gemaakt. Het plan kan ongewijzigd vastgesteld worden.

1.2 Ambtshalve zijn er geen redenen het bestemmingsplan aan te passen

Het plan is volledig en correct opgesteld en kan ongewijzigd vastgesteld worden.

2.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld

Artikel 6.12.1 Wro stelt dat de gemeenteraad een exploitatieplan moet vaststellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur (AmvB) aangewezen bouwplan is voorgenomen. Dit bestemmingsplan is een actualisatie van de bestaande situatie waarbij geen sprake is van een bij (AmvB) aangewezen bouwplan.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van de Zutphense Koerier, het digitale gemeenteblad (via www.overheid.nl), in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Na de bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State.

Bijlagen

Bestemmingsplan "Basseroord" regels, verbeelding en bijlagen IDN: NL.IMRO.0401.Basseroord-vs01.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0061

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 11 mei 2016 met nummer 76325b e s l u i t :

  1. het bestemmingsplan “Basseroord” ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1401Basseroord-vs01);
  2. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 23 mei 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Op de locatie Geesinkweg 2 is voormalige agrarische bedrijfsbebouwing aanwezig. De eigenaar is voornemens om de agrarische bebouwing grotendeels te slopen en ter compensatie van de sloop één nieuwe woning te realiseren. Daarnaast is het de bedoeling dat de bestaande woning wordt gesplitst in twee burgerwoningen. Op basis van het geldend bestemmingsplan is het niet mogelijk deze ontwikkeling vorm te geven. Om het initiatief mogelijk te maken is het voorliggend bestemmingsplan opgesteld. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van 25 februari 2016 t/m 6 april 2016 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

NB: ten behoeve van de exploitatie van het plan is met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst is niet openbaar. Via een apart raadsvoorstel zal de raad worden gevraagd de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 23-05-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink en H.B. Demoed
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Dhr. Poels spreekt in als secretaris van de Vereniging van Eigenaren van Laaksche Veld (Laaksche Oever). De vereniging heeft een aantal problemen ervaren met de gemeente. Zijn bijdrage is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De VVD wil graag van dhr. Poels weten wat hij van het forum en het college vraagt.

Dhr. Poels geeft aan dat het hem gaat om het respectvol omgaan met mensen die iets kenbaar maken bij de gemeente.

3. Actieve informatievoorziening

Het college geeft aan druk bezig te zijn met orde op zaken te stellen bij Het Plein in samenwerking met de gemeente Lochem. Het college kondigt aan nog voor de zomer met een raadsvoorstel te zullen komen. Inhoud van dit voorstel zal zijn dat additionele middelen voor een bedrag van € 1,8 miljoen extra nodig zal zijn om de basis op orde te brengen en de noodzakelijke kwaliteit, capaciteit en proportionaliteit te realiseren. In Lochem is een voorstel in voorbereiding en loopt de behandeling iets voor. Het voorstel is in het Dagelijks Bestuur van Het Plein tot stand gekomen. De bijdrage is naar omvang van de deelname in Het Plein verdeeld, dus Zutphen draagt het grootste deel bij.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 23 mei 2016

Er zijn geen vragen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 23 mei 2016

Er zijn geen vragen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lunette Eiland"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Geesinkweg 2, gemeente Zutphen"

GroenLinks geeft aan dat de fractie voor openheid is en dat dit soort overeenkomsten in andere gemeenten soms wel openbaar zijn. Kan dat in Zutphen ook.

Het college zegt dat, zoals de vraagsteller al aangeeft, dit soms wel en soms niet openbaar kan zijn.

De voorzitter vult aan dat dit te maken heeft met bescherming van belangen van betrokkenen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Bekrachtiging geheimhouding overzicht frictiekosten zwembad bij raadsvoorstel financiën zwembad IJsselslag

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Bestemmingsplan "Geesinkweg 2 gemeente Zutphen"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Lunette Eiland

BurgerBelang vraagt of de raad op de hoogte kan worden gehouden van de invulling van de plannen, i.c. het voormalige cellenblok.

Het college zegt toe dat er meer duidelijkheid komt, wanneer het plan wordt ingediend. Dit moet binnen de kaders passen die door de raad nu in het bestemmingsplan worden vastgelegd. Het college zal de betreffende stukken voor de raad ter inzage leggen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Concept Begroting Tribuut 2017

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Vaststellen bestemmingsplan "Basseroord"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6h. Benoeming van mevrouw S. Uenk als Forumlid voor GroenLinks ter opvolging van de heer A.J.A. Putker.

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 23 mei 2016

De Stadspartij geeft aan op de schriftelijke vragen onder nummer A 02 en A 03 nog geen antwoorden te hebben ontvangen. Nu staat op de lijst vermeld dat deze voor kennisgeving aangenomen kunnen worden, maar ze zijn nog niet aan de vraagsteller beschikbaar gesteld.

Het college meldt dat de verzending van de antwoorden niet volgens de juiste procedure is verlopen. De brief is door de behandelend ambtenaar aan de griffie verzonden in de veronderstelling dat die de brief aan de vraagsteller zou verzenden. Inmiddels zijn de antwoorden alsnog verzonden.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 mei 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 09-05-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

9b. Vaststellen forumverslag 9 mei 2016-besloten deel

Het verslag wordt vastgesteld.

9c. Forumverslag 12-05-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 23 mei 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-05-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend