Pagina delen

Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (3e wijziging).

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (3e wijziging) vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011(APV) is op 6 december 2011 vastgesteld. De APV wordt regelmatig herzien en aangepast, zodat deze actueel blijft. Dit betreft dan enerzijds regeltechnische verbeteringen, anderzijds kan het gaan om beleidsinhoudelijke veranderingen. In 2013 en 2014 zijn de 1e en 2e wijziging van de APV vastgesteld. Het nu voorliggende voorstel betreft met name technische wijzigingen en enkele beperkte inhoudelijke aanpassingen van de APV.Een overzicht van de wijzigingen met bijbehorende toelichting kunt u vinden in bijgevoegde tabel (bijlage I).

Beoogd effect

Actueel houden van de APV.

Effectievere bestrijding van heling.

Argumenten

1.1.De voorgestelde aanpassing van de APV voorziet in verbeteringen als gevolg van wijzigingen in andere regelgeving, actuele juridische inzichten en tekstuele aanpassingen.

De achtergronden van de wijzigingen zijn artikelsgewijs toegelicht in de tabel in bijlage I.

1.2. De wijziging in de omschrijving van het begrip evenement draagt bij aan administratieve lastenverlichting.

Door sportwedstrijden op terreinen die daarvoor bestemd zijn of in overwegende mate worden gebruikt uit te zonderen van de vergunningplicht, wordt duidelijk gemaakt dat deze activiteiten kunnen worden georganiseerd zonder hiervoor vergunning aan te vragen. Doorgaans voegt een vergunningplicht voor wedstrijden en toernooien op sportaccommodaties niets toe, omdat deze terreinen speciaal voor deze activiteiten zijn ingericht. Dat is anders indien er sprake is van een wedstrijd waarbij een betaald voetbalclub betrokken is. In dat geval is het van belang dat vooraf een beoordeling wordt gemaakt met het oog op de openbare orde en veiligheid. Om deze reden wordt deze categorie wedstrijden expliciet onder de definitie van evenement gebracht.

1.3. De wijziging bevat artikelen ter bevordering van het bestrijden van heling.

De in de APV in te voeren artikelen 2:66, 2:67 en 2:68 omvatten een verplichting voor handelaren om zich te melden bij de gemeente, een verkoopregister bij te houden en een bewaartermijn aan te houden van vijf dagen voordat een goed mag worden doorverkocht. In een aanwijzingsbesluit van de burgemeester wordt het Digitaal Opkopers Register aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen. Onder handelaar wordt hier verstaan de handelaar zoals omschreven in de Algemene maatregel van Bestuur op grond van het Wetboek van Strafrecht. Dit zijn opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie.

Met deze maatregelen wordt een effectieve aanpak van heling bevorderd. Gestolen goederen kunnen als gevolg daarvan minder snel worden doorverkocht en het wordt gemakkelijker om deze te traceren. Dit draagt bij aan het terugdringen van woninginbraken.

1.4. De wijziging bevat een verbod op het oplaten van wensballonnen.

Met het verbod wordt beoogd brandgevaarlijke situaties te voorkomen ten gevolge van het gebruik van Thaise/Chinese wensballonnen en vergelijkbare producten. Met deze wijziging wordt uitvoering gegeven aan motie 2016-M0014.

Kanttekeningen

1.1. De bepalingen ter bestrijding van heling zijn eerder in het kader van deregulering uit de APV geschrapt.

De politie acht het opnemen van deze bepalingen van belang in de aanpak van heling, in combinatie met het verplicht stellen van het digitaal opkopers register. De aanpak van High Impact Crimes, waaronder woninginbraken, is een van de speerpunten uit het door de raad vastgestelde Integraal Veiligheids Plan 2016-2019.

1.2. Er is geen extra toezichtscapaciteit beschikbaar voor handhaving van het verbod op het oplaten van wensballonnen.

Invoering van dit artikel houdt dus in dat er wel de mogelijkheid is om bij constatering hiertegen op te treden. Er worden echter geen extra middelen of capaciteit ingezet om hier actief op toe te zien.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De wijzigingsverordening wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt in het gemeenteblad.

Door de burgemeester zijnter aanvulling twee aanwijzingsbesluiten vastgesteld (zie bijlagen).

Aanwijzingsbesluit vrijstelling evenementen gemeente Zutphen 2016: hiermee wordt het Aanwijzingsbesluit kleine evenementen gewijzigd, zodat het aantal evenementen waarvoor geen vergunning hoeft te worden aangevraagd wordt uitgebreid. Dit draagt bij aan de beperking van administratieve lasten.

Het Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Zutphen 2016: hierin wordt het Digitaal Opkopers Register aangemerkt als het register waarin een handelaar aantekening moet houden van gebruikte en ongeregelde goederen.

Daarnaast is door de burgemeester de Beleidsregel Handhaving Helingbestrijding vastgesteld. (zie bijlage IV).

Bijlagen

  1. Wijzigingstabel 3e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011
  2. Aanwijzingsbesluit vrijstelling evenementen gemeente Zutphen 2016
  3. Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Zutphen 2016
  4. Beleidsregels Handhaving Helingbestrijding gemeente Zutphen 2016

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0157

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 november 2016 met nummer 89157


gelet op artikel 149 Gemeentewet;


b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (3e wijziging).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 19 december 2016 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Op 6 december 2011 is de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011(APV) vastgesteld. De APV wordt regelmatig herzien en aangepast, zodat deze actueel blijft. In 2013 en 2014 zijn de 1e en 2e wijziging van de APV vastgesteld. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de 3e wijziging van de APV. Het betreft met name technische wijzigingen en daarnaast een enkele beperkte inhoudelijke aanpassingen van de APV.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 19-12-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdA
GroenLinksM.T.E. Westerik
Stadspartij
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder wordt wethouder Bosch verwelkomd. Voorts zijn namens het College wethouder De Jonge en burgemeester Abbenhues aanwezig.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Actieve informatievoorziening

Het College meldt dat binnenkort een memo verschijnt over de voortgang rondom het Broederenklooster.

4. Aankondiging moties en amendementen

Burgerbelang kondigt een motie aan met betrekking tot de Bypass 2017. Deze motie zal samen met een aantal andere partijen tijdens de raadsvergadering van vanavond worden ingediend.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 19 december 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst.

5b. Toezeggingenlijst Raad 19 december 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Kredietaanvraag aanschaf parkeerautomaten Noorderhaven

De Stadspartij constateert dat de kosten niet zijn opgenomen in de exploitatie van Noorderhaven en wil dit als aandachtspunt meegeven voor het College. Het agendapunt kan wel als een hamerstuk worden geagendeerd.

Conclusie: De voorzitter constateert dat voorliggende kredietaanvraag als hamerstuk geagendeerd kan blijven.

6b. Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (3e wijziging).

De PvdA wijst op één van de voorgestelde wijzigingen, namelijk het verbod op het gebruik van wensballonnen. Verkoop is echter nog steeds toegestaan. Vanwege de vermelding dat er geen handhaving zal plaatsvinden, vraagt de fractie zich af hoe hiermee wordt omgegaan.

Het College antwoord dat het verbieden van verkoop buiten de gemeentelijke bevoegdheden ligt. In de motie is gesteld dat het niet wenselijk wordt geacht om wensballonnen op te laten en de motie roept op een ontmoedigingsbeleid te voeren. Het College geeft aan dat er wel wordt gehandhaafd, namelijk in de zin dat het wordt meegenomen met de reguliere werkzaamheden.

Op de vraag hoe dit naar de inwoners wordt gecommuniceerd, verwijst het College naar de APV. De maatregel zal ook bekend worden gemaakt aan de organisatoren van festiviteiten.

De Stadspartij suggereert om een persbericht uit te laten gaan waarin de wijziging van de APV bekend wordt gemaakt.

Het College zal deze suggestie volgen.

Conclusie: De voorzitter constateert dat voorliggende verordening als hamerstuk geagendeerd kan blijven.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 19 december 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om hierop in te gaan.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 19 december 2016

De Stadspartij wijst op memo 1, meerjarensubsidie Perspectief en stelt dat er ontwikkelingen gaande zijn waardoor het goed mogelijk is dat meerjarenafspraken onderbroken moeten worden en dat vraagt om enige flexibiliteit. Spreker roept op dit in het achterhoofd mee te nemen.

Het College geeft aan hier zeker al over te hebben nagedacht. Het College is van mening dat het heel belangrijk is om meerjarige afspraken te maken in verband met de continuïteit van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Wel is met Perspectief besproken dat er ruimte moet zijn voor ontwikkelingen en als die leiden tot het wijzigen eerder gemaakte afspraken dan moet dat kunnen worden besproken en geëffectueerd kunnen worden in de daarop volgende periode.

9. Forumverslag 06-12-2016

Besluit: De vaststelling van het Forumverslag van 6 december 2016 wordt verdaagd naar het volgend Technisch Blok.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.39 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 19 december 2016 Naar boven

Datum 19-12-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend