Pagina delen

Update van het Focustraject

Inhoud

Zie bijlagen.

Behandeld in Forum van 12 maart 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Het Forum wordt geïnformeerd over de update van het Focustraject middels een presentatie.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 12-03-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinks
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers

Verslag van de vergadering

De presentatie over het Focustraject heeft tot doel een tussentijdse tussenstand te geven. Aansluitend is er gelegenheid voor het stellen van verduidelijkende vragen, en het meegeven van aandachtspunten.

De voorzitter geeft het woord aan het College. Zij geeft aan dat het Focustraject een langlopend traject is en dat het gecontinueerd wordt. Graag wil zij de raad meenemen in de actuele stand van zaken. De placemat van het Focustraject is daarbij een handig hulpmiddel.

Menno Kelhout geeft een toelichting bij de presentatie als ambtelijk ondersteuner. Hij begint met de eerder geformuleerde doelen: een goed ondernemersklimaat, het aantrekkelijk zijn voor de krachtige Zutphenaren en er ook zijn voor de kwetsbaren.

De placemat verbeeldt het traject. Het middnldeel toont alle betrokken partijen. Per speerpunt zal een resultaat worden genoemd. De binnenstad van Zutphen: we weten hoe mooi het is, maar we moeten er trots op zijn en goed vermarkten. We hebben 900 monumenten en dat is een enorme kans. De Poort van Zuid geeft ook veel perspectief. Het aantal bezoekers is het afgelopen jaar met 10% gestegen.

De volgende sheet is cleantech, waarbij belangrijkste lijn de versterking van het ecosysteem. Het laten zien en verbinden van de zaken die er al zijn. Het Cleantech centrum is daarbij de belangrijkste speler bij de profilering rondom dit thema. Het Cleantech startersfonds maakt startups mogelijk, waarbij het bedrijfsleven ook deelneemt.

Daarna volgt het thema wonen: waarbij we een verdeling zien van 80% koop en 20% huur bij de 250 te realiseren woningen. Appartementen in duurdere categorie doen het erg goed. We proberen daarbij de balans te bewaren tussen meer kapitaalkrachtigen aantrekken en er ook blijven voor de kwetsbaren. Bij verbetering van woningen gaat het vooral om afspraken over duurzaamheid met woningcorporaties. De uitvoering moet hiervan nog komen.

Samen werk bereikbaar maken is het volgende speerpunt. Voorbeeld is de samenwerking bij het opleiden van verkeersregelaars, de gemeente draagt hierbij kosten van opleiden en outfits en de werkgever biedt een aanstelling. De cijfers tonen dat de werkloosheid aanzienlijk gedaald is tot 5,2%.

Innovatie in de zorg: “Anne” is een voorbeeld van digitale ondersteuning in een zorginstelling. De fysieke nabijheid is minder van belang, maar je moet wel adequaat kunnen inspelen.

Laatste speerpunt is de cleantech regio: versterking van de oriëntatie. In het boekje vind je de agenda en de betrokken bestuurders.

Dit zijn de 6 speerpunten, waar we resultaten op boeken. In de update is een overzicht te zien van de middelen die zijn besteed. Wanneer we willen doorgaan met dezelfde omvang dan moeten we de komende jaren nog wel wat doen aan de financiering. Vanaf 2019 is van de benodigde 2 miljoen, er 1 miljoen reeds opgenomen in begroting, half miljoen is te vinden in de ruimtelijke hoek. Betekent wel dat we meer ons best moeten doen. Tegen de zomer willen we de keuzes met de raad bespreken.

De volgende sheet gaat over de aandachtspunten: waar zouden we de komende periode aandacht voor willen hebben? Wat is in periode na verkiezingen belangrijk? Belangrijk kenmerk is partnerschap met partijen in de samenleving. Je ziet bij elk speerpunt dat relaties zijn gelegd met partijen in de stad, om er samen iets van te maken.

De inzet op verwerven van aanvullende financieringen: bij bijv. de provincie Gelderland zijn we nog niet goed aangehaakt. Hier wordt nu met externe hulp aan gewerkt. Dit maakt stevig financieel inzetten mogelijk.

Dit is een tussenstand na de eerste anderhalf jaar. We realiseren dat er na de verkiezingen aanpassingen en accentverschillen nodig kunnen zijn. Dit is het moment om het te delen met elkaar.

Kelhout geeft de gesprekspunten voor zo direct: herkent u zich, en wat vindt u belangrijk in komende periode en heeft u suggesties?

De voorzitter opent de vragenronde.

De PvdA ziet vooral bij het onderdeel werk mooie resultaten. Er is wel behoefte aan concrete cijfers bijvoorbeeld over de groei van het extra aantal banen. Bij de financiële onderbouwing staan besparingen die niet gehaald zijn. Bijvoorbeeld de besparingen door zero based budgetting. We willen graag hardere formulering van resultaten.

De VVD heeft met veel plezier de presentatie gelezen. Wat niet vergeten moet worden is, dat in de binnenstad ondernomen wordt. Daar willen we aandacht voor. Bij zorg zoeken we ook innovatie op de manieren waarop we aan het werk zijn. Graag aandacht hiervoor in de volgende periode. Wat de cleantech regio moet niet de Achterhoek worden vergeten. Bij werk is een verschil tussen kwalificaties van werkzoekenden en dat wat gevraagd wordt. Daar moet de link tussen opleidingen en bedrijfsleven heel belangrijk zijn.

D66 vult aan op de PvdA en wil graag prestatie indicatoren laten inbouwen. Wordt er bij het thema wonen ook rekening gehouden met de (doorstroming) van ouderen.

De Stadspartij heeft ook een opmerking over wonen: de insteek duurdere huurwoningen voor kapitaalkrachtigen, dat missen wij in de presentatie. Ook wordt dit gemist bij het aantrekken van cleantech ondernemingen. Daarnaast is de vraag: wat levert het concreet aan arbeidsplaatsen op?

Het CDA ziet het focustraject als een ruwe diamant die constant moet worden bijgeslepen. Zij mist de verbinding nog tussen de verschillende onderdelen, bijv. cleantech met de zorg. We zagen laatst bijv. de presentatie in de raad van een hittekaart vanuit Apeldoorn, terwijl wij zelf ook deze mogelijkheden hebben.

De ChristenUnie vraagt aandacht voor het terugdringen van zwerfafval in kader van onderwerp wonen en veiligheid.

Het College reageert op de vragen en opmerkingen. Zij heeft aantal aanbevelingen gehoord. Er komt nog een forumspecial over cleantech en hierin wil zij de diepte ingaan met dit onderwerp. De binnenstad kwam vanavond vaak terug. Ondernemen in de binnenstad is voorwaardelijk. Innovatie in de zorg is belangrijk voor volgende periode. Wat betreft de Achterhoek, is eerder door de Raad gekozen voor samenwerking in de Stedendriehoek, met uitzondering van het thema toerisme. Wat betreft verbetering van werkgelegenheid, denken wij aan niet aan universitair onderwijs maar aan het opleiden van ‘handjes’ omdat je hier ook de verbinding kunt maken met de monumentale binnenstad. Daar wordt studie naar gedaan.

De PvdA vraagt naar de financiering van de Poort van Zuid. Volgens het College is het hierbij lastig dat de provincie totaal cleantech als uitgangspunt wil, en er zijn hier veel gesprekken over geweest zonder vruchtbaar resultaat.

Burgerbelang vindt de keuze voor de ‘handjes’ verstandig, maar bij de zorg is het handig ook op HBO’s binnen de stad te halen.

Het College zegt dat dit een heel langdurige strijd is.

De VVD merkt op dat de vacatures in de zorg op MBO niveau zijn. Daar moeten we goed op letten omdat hier veel mensen uitvallen.

Het College zegt over het verbinden van de onderwerpen dat het een uitdaging is. Woonklimaat binnenstad sta ik van de opmerking te kijken over zwerfafval. Dat herken ik niet.

De VVD weet van de keuze voor de Stedendriehoek, maar zegt dat stevige relaties met bedrijven in Achterhoek belangrijk zijn.

Menno Kelhout laat n.a.v. de vragen over cijfers naar de Monitoring Strategische Speerpunten, waarvoor medio 2017 gesprekken met de Raad zijn gevoerd. Vanaf 2018 worden deze opgenomen in de P&C cyclus. Op die basis kunt u de voortgang volgen over het totaal. Op een aantal cijfers kan ik specifieker ingaan, bijv. wonen. Op 22 februari jl. hebben we hierover een bijeenkomst gehad. De nieuwbouwproductie 2013-2017 kwam hierbij aan de orde in de verschillende categorieën. 26 procent hiervan was bestemd voor de marktsector van huurwoningen, dat is aanzienlijk. De bezetting van die woningen loopt heel goed. Een ander voorbeeld hiervan is de groei van het aantal unieke bezoekers aan de binnenstad met 10 procent.

Kelhout noemt een voorbeeld van groei van werkgelegenheid door de komst van Daly Plastics met 40 mensen extra. Dit raakt zowel cleantech als de ambitie om mensen aan te trekken die wat te besteden hebben. Er zal hier ook een behoefte voortkomen voor woningen. Zo versterken de speerpunten elkaar.

De PvdA wil graag over de verbanden die spelen. Jongeren die starten op arbeidsmarkt hebben behoefte aan huisvesting.

Het CDA wil weten waarom een aanvraag voor de bouw van ‘Tiny houses’ is afgewezen omdat het niet in speerpunten paste.

Burgerbelang wil weten hoe we de doorstroming vanuit sociale woningen kunnen bevorderen.

Het College antwoordt dat er regels zijn voor scheefwonen, en dat dit een onderwerp is voor de portefeuillehouder. Woningen moeten voor de goede doelgroepen beschikbaar zijn.

De VVD wil nog aanvullen dat er een aanvulling op focustraject komen, dat er bij versterking van woonklimaat ook op de minder kapitaalkrachtige groepen moet worden gericht.

De voorzitter sluit hierna de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in