Pagina delen

Uitvoeringsscenario Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. In te stemmen met de vorming van een Zutphens Werkbedrijf.
 2. De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening bij het Zutphens Werkbedrijf onder te brengen en in te stemmen met het opheffen van, of het uittreden uit, de gemeenschappelijke regeling Delta.
 3. In te stemmen met het onderbrengen van de uitvoering van de Participatiewet bij het Zutphens Werkbedrijf voor het onderdeel Werk, inclusief de werkgeversdienstverlening.
 4. In te stemmen met het onderbrengen van de inkoop van arbeidsmatige dagbesteding bij het Zutphens werkbedrijf.
 5. Het college de opdracht te geven om te komen met nadere voorstellen over de organisatorische uitvoering (of inkoop) en toegang van de Jeugdwet, de overige WMO taken en Inkomen (uitkeringen, minimabeleid en Schulddienstverlening).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Inleiding

Eind 2016 zijn we een traject gestart om een aangescherpte visie te formuleren die zich richt op de uitvoering van de Participatiewet. Dit hebben wij gedaan in samenwerking met ondernemers, onderwijs en mensen uit de doelgroep. Doel is om werk voor zo veel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking bereikbaar te maken en onze inwoners mee te laten doen in onze samenleving. Zie hiervoor het document “Visie Participatiewet 2017 gemeente Zutphen: Samenwerken aan een sociaaleconomisch krachtige gemeente Zutphen”. Deze visie is gericht op innovatie, verbinding en samenwerking met relevante partijen.

Met deze visie kunnen we de infrastructuur die nodig is voor de toepassing van de Participatiewet inrichten en versterken.

Kaders

In de gemeente Zutphen zijn er relatief veel mensen met een (bijstands)uitkering en het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of arbeidsbeperking is eveneens groot.

Met de decentralisaties in het sociaal domein is de verantwoordelijkheid om mensen te laten participeren nog meer bij de gemeenten neergelegd. De middelen hiervoor zijn belegd in een door het rijk verkokerd aantal wetten en bijdragen zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet (PW). Om deze grote opgave integraal aan te pakken heeft de gemeenteraad van Zutphen in zijn vergadering van 13 maart 2017 de volgende kaders vastgesteld:

 • Komen tot een doorontwikkeling van de Wet sociale werkvoorziening in samenhang met de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (Pro).
 • Directer regie te voeren op de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet, inclusief de werkgeversdienstverlening.

In het forum van 10 april 2017 geeft de raad aan dat hij een aantal modellen voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening én de werk gerelateerde onderdelen van de Participatiewet uitgewerkt wil zien. Daarbij heeft de raad nog de volgende elementen en kaders meegegeven:

 • Geen Gemeenschappelijke Regeling (GR), vanwege het gebrek aan eigen, gemeentelijke sturingsmogelijkheden.
 • Een knip leggen tussen werk en inkomen.
 • Samenwerking met werkgevers en het onderwijs (met name VSO, Pro en het MBO).
 • Maatwerk boven bureaucratie.
 • Wanneer regionale samenwerking meerwaarde heeft voor maatwerk hier pragmatisch mee omgaan.
 • Met groene weide beginnen.
 • Niet vermengen met bestaande situatie.
 • Het werk niet zelf organiseren.
 • Optimale borging expertise.

Een integrale aanpak van de eerdergenoemde wetten waarbij de gemeente maximaal kan sturen, kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. In bijgaand rapport “onderzoek uitvoering Wsw / Participatiewet Zutphen” worden de twee uitvoeringsvarianten die door de raad geselecteerd zijn uitgewerkt: een eigen Zutphens Werkbedrijf welke zelf de uitvoering ter hand neemt en waar andere gemeenten kunnen inkopen. De ander is een variant hierop waarbij bepaalde taken niet zelf uitgevoerd worden, maar worden belegd of ingekocht bij derden.

Op basis van dit onderzoek wordt geadviseerd om in te stemmen met een mix van beiden modellen:

Een Zutphens Werkbedrijf welke deels de uitvoering zelf ter hand neemt, waar andere gemeenten kunnen inkopen, én waarbij bepaalde taken (zoals beschut werk, arbeidsmatige dagbesteding) niet zelf uitgevoerd worden. Deze taken worden belegd of ingekocht bij derden.

In dit model staat de ontwikkeling van de mens centraal. Niet omdat alles zelf uitgevoerd wordt, maar wel omdat het Werkbedrijf de regie heeft en het zicht op de verschillende doelgroepen, de beschikbare instrumenten, het werk- en dagbestedingsaanbod. Tevens is de werkgeversdienstverlening daar ondergebracht. Binnen de verschillende doelgroepen biedt dit zowel mogelijkheden voor doorontwikkeling als het gebruik maken van een vangnet.

 
 

 afbeelding

 Toelichting model Zutphens Werkbedrijf

 • Dit model bestaat gedeeltelijk uit inkoop.
 • Werkgeversdienstverlening is het hart van het bedrijf. Zij wordt uitgevoerd in samenwerking met de andere partijen in het Werkgevers Service Punt (WSP). Matching en jobcoaching wordt door het werkbedrijf uitgevoerd. Dit gebeurt niet alleen voor Wsw en PW maar ook voor stage, werkervaring etc. voor voormalige VSO/Pro en MBO.
 • De back office en verloning worden onderdeel van het werkbedrijf.
 • Groen en schoon wordt door de gemeente zelf aangestuurd, of ondergebracht bij hoveniers en schoonmaakbedrijven, die gemeentelijk werk uitvoeren met een Social Return On Investment (SROI) bepaling.
 • Zowel Beschut werk als het vangnet worden ingekocht bij een social firm of een Wsw-bedrijf. Ook hier zijn combinaties mogelijk met dagbesteding, stage en leerwerktrajecten.
 • Arbeidsmatige dagbesteding wordt ingekocht bij de zorg- en welzijnsinfrastructuur, en waar mogelijk ook bij reguliere bedrijven. Combinaties met beschut werk (mits dat ook echt werk is) en werkervaring VSO/Pro zijn mogelijk. Daarbij gaat maatschappelijke waarde boven financiële waarde.

Beoogd effect

Onze inwoners perspectief bieden op ontwikkeling, passend bij zowel het eigen vermogen als de kansen op de arbeidsmarkt. Dit doen we door de regie te nemen op de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in samenhang met de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs. Hierbij is het streven dat er het maximale aan zinvol werk in de (eigen) wijk of buurt gedaan wordt, mét of zonder uitkering. Deze integrale aanpak willen we realiseren door het inrichten van een Zutphens Werkbedrijf.

Argumenten

1.1. Met de vorming van een Zutphens Werkbedrijf wordt recht gedaan aan de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld.

De samenhang en integrale aanpak van de verschillende doelgroepen en regelingen is daarmee gewaarborgd. Participatie in de vorm van zo regulier mogelijk werk staat voorop. De uitvoering van het Werkdeel en Inkomensdeel wordt gescheiden. De gemeente Zutphen is eigenaar van het Werkbedrijf en heeft daarmee zelf de regie op de uitvoering. Andere gemeenten kunnen desgewenst bepaalde dienstverlening inkopen en een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Zutphen afsluiten.

2.1 Deelname aan de gemeenschappelijke regeling Delta is niet meer relevant als de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening bij het Zutphens Werkbedrijf wordt ondergebracht.

Op grond van artikel 28 van de GR Delta richt het bestuur van een gemeente die wenst uit te treden het verzoek hiertoe aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur zendt het verzoek binnen drie maanden door aan de besturen van de deelnemende gemeenten, onder overlegging van zijn advies omtrent de uittreding en de eventueel daaraan te verbinden voorwaarden. De gemeente Bronckhorst heeft inmiddels officieel een dergelijk verzoek ingediend. De gemeente Brummen heeft officieus kenbaar gemaakt niet meer aan de GR Delta te willen deelnemen.

Nu Zutphen ook geen deelnemer wil zijn ligt het voor de hand dat de GR Delta ontbonden wordt.

Op grond van artikel 29, lid 1 van de GR Delta kan de regeling worden gewijzigd of opgeheven bij daartoe strekkend besluit van de besturen van tenminste tweederde van het aantal deelnemende gemeenten. De drie voornoemde gemeenten samen vormen echter geen tweederde. Zie ook het kopje kanttekeningen.

3.1 Met de inrichting van het Werkbedrijf wordt een scheiding aangebracht in de uitvoering van de taken op het gebied van Werk & Inkomen (bijstandsuitkeringen, minimabeleid en schulddienstverlening).

Het inrichten van een Zutphens Werkbedrijf heeft gevolgen voor Delta en Het Plein. De Wsw gaat volledig over naar het Werkbedrijf. Voor Het Plein geldt dat het onderdeel “Werk” wordt overgeheveld naar het Zutphens Werkbedrijf.

Het uitvoerende werk blijft echter bestaan en we willen de opgebouwde expertise van de huidige uitvoeringsorganisaties inbedden in het Zutphens Werkbedrijf. Daarmee kunnen we de organisatorische gevolgen en de kosten van deze transitie beperken.Door het onderbrengen van de taken op het gebied van werk in het Zutphens Werkbedrijf te faseren kunnen we de gevolgen voor de huidige uitvoeringsorganisaties beperken, en de nieuwe uitvoeringsorganisatie zorgvuldig opbouwen.

4.1 Arbeidsmatige dagbesteding ligt dicht tegen beschut werk aan.

Door inkoop van de arbeidsmatige dagbesteding in het Werkbedrijf op te nemen ontstaat er een dekkend aanbod van werksoorten. Daarmee ontstaat er tevens een vangnet voor doelgroepen uit andere regelingen die (tijdelijk) uitvallen. Mensen uit de doelgroep arbeidsmatige dagbesteding die zich ontwikkelen, kunnen daarentegen juist weer doorstromen naar beschut werk.

5.1 Met de scheiding van de uitvoeringstaken Werk en Inkomen is het noodzakelijk om de organisatie op de uitvoering van de overige taken te herzien.

Het uitnemen van de werk gerelateerde onderdelen van de PW heeft consequenties voor Het Plein. In een vervolgvoorstel wordt ingegaan op de uitvoering van de achterblijvende taken op het gebied van de PW, inclusief de schulddienstverlening en het minimabeleid.

Tevens is dit een natuurlijk moment om ook de wijze waarop de uitvoeringstaken jeugd en WMO zijn georganiseerd onder de loep te nemen. We hebben ruim twee jaar ervaring opgedaan in ons ‘3- toegangenstelsel’. We zien goede resultaten, maar ook een complex georganiseerde toegang voor de inwoners van Zutphen en voor de professionals in de uitvoering. Uitgangspunt is dan ook de complexiteit te reduceren.

Om de verbinding tussen Werk en Inkomen te waarborgen zal de intake via de toegang (de poort) verlopen. Iedereen die kan werken /geen ontheffing van de arbeidsplicht heeft, of een indicatie beschut werk heeft, wordt overgedragen naar het Werkbedrijf.

Kanttekeningen

Een ander model voor de uitvoering dan het huidige heeft consequenties voor de samenwerking met de deelnemende gemeenten in de GR Delta en Het Plein. De gemeente Bronckhorst en Brummen willen uit de GR Delta treden. Bronckhorst heeft dat officieel al aangegeven. Brummen is voornemens om de eigen Wsw medewerkers die nu in het groen werken bij de gemeente Brummen zelf onder te brengen. De gemeente Voorst heeft niet de wens om uit de GR te stappen, maar heeft in de praktijk alleen het Wsw werkgeverschap in de GR belegd en haar beschutte medewerkers ondergebracht in haar Kruidentuin.

De gemeente Lochem werkt nog aan een visie en heeft nog antwoord op de uitvoeringsvraagstukken in het kader van de Wsw en PW.

De arbeidsmarkt gaat verder dan de grenzen van onze eigen gemeente. Daarom zien wij een blijvende noodzaak voor regionale samenwerking en de faciliterende samenwerking in de arbeidsmarktregio vanuit het platform Factor Werk.

Voor wat betreft de uitvoeringstaken in het kader van de Wsw en PW kunnen de eerder genoemde gemeenten desgewenst bepaalde dienstverlening inkopen en hiervoor een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Zutphen afsluiten.

Het financiële meerjarenperspectief voor de uitvoering van de Wsw verandert niet door de inrichting van het Werkbedrijf. Zie ook het kopje financiën.

Risico’s

Een dergelijk ingrijpend proces brengt altijd (financiële) risico’s met zich mee. Maar niets doen ook. Feit is dat de Wsw doelgroep terug loopt omdat de toegang tot de Wsw is afgesloten en enkele in de GR Delta deelnemende gemeenten een deel van de doelgroep uit Delta haalt of heeft gehaald. Dat betekent als de GR Delta in stand zou blijven er een reorganisatie zou moeten plaatsvinden. Binnen de GR zijn hier geen voorzieningen voor opgenomen en een eigen vermogen ontbreekt. De kosten komen hoe dan ook voor rekening van de deelnemende gemeenten. Met het opheffen van de GR Delta worden deze kosten in feite naar voren gehaald.

Door de gefaseerde overdracht van taken in het Werkbedrijf en een doorlopende monitoring op het proces door de Stuurgroep Sociaal Domein verwachten wij geen directe inhoudelijke of organisatorische risico’s. De kerngroep bewaakt de inhoud en financiën, stuurt de werkgroepen aan en koppelt de voortgang en eventuele knelpunten terug aan de stuurgroep. Uw raad nemen wij in dit proces mee.

De Stuurgroep Sociaal Domein bestaat uit de portefeuillehouders Werk & Inkomen, WMO, Jeugd en Onderwijs en Financiën en de gemeentesecretaris en de ambtelijk opdrachtgevers van de GR Delta en Het Plein. De kerngroep bestaat uit de beleidsadviseurs Participatie, de teamleiders binnen het sociaal domein, een communicatieadviseur en een adjunct-directeur. De werkgroepen bestaan uit de inhoudelijke beleidsadviseurs en specialisten.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De Wsw doelgroep is een kwetsbare doelgroep, daarom is een zorgvuldige communicatie van groot belang. De invoering van een Zutphens Werkbedrijf heeft ook gevolgen voor het overige personeel van de GR Delta en de GR Het Plein, de gemeenten waarmee wij samenwerken, werkgevers en diverse andere uitvoeringsorganisaties. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld.

Ons college zal een verzoek richten aan het algemeen bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling Delta tot opheffing van deze gemeenschappelijke regeling. Indien er voldoende draagvlak is voor opheffing van de GR dan zal de GR een liquidatieplan opstellen. Een sociaal plan maakt hier onderdeel van uit. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur vastgesteld nadat de colleges van de deelnemende gemeenten zijn gehoord.

Gefaseerd wordt het Zutphens Werkbedrijf gebouwd en ingericht. Eerst wordt de uitvoering van de Wsw hierin ondergebracht en vervolgens de werk gerelateerde onderdelen van de PW. Uitgangspunt is dat de bestaande expertise behouden blijft en dat uitvoerend personeel (gerelateerd aan het cliënten/werknemersbestand van Zutphen) meegaat naar de nieuwe uitvoeringsorganisatie.

Er komt in het najaar van 2017 een vervolgvoorstel over de toegang, de uitvoering en de inkoop van de beleidsterreinen Inkomen, WMO en Jeugd. Voor de inrichting van het Zutphens Werkbedrijf komt eveneens in het najaar een implementatieplan beschikbaar. In dat plan wordt ook ingegaan op de (juridische) vorm van het Werkbedrijf (BV, NV, Stichting of corporatie).

De inrichting van het Werkbedrijf en het opstellen van een vervolgvoorstel zoals hiervoor omschreven is in handen van de Kerngroep onder aansturing en toezicht van de Stuurgroep. Waar nodig wordt specialistische expertise ingehuurd.

Rapportage/evaluatie

Via memo’s, raadsinformatiebrieven en raadsvoorstellen houden wij uw raad op de hoogte van het proces en de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen.

Financiën

Implementatietraject

Uw raad heeft in de vergadering van 13 maart 2017 een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld om het implementatietraject mogelijk te maken.

Frictiekosten

Een aanname op basis van de huidige onderzoeksgegevens is dat de gemeente Zutphen op een bedrag van

€ 756.000 aan frictiekosten moet rekenen voor de ontbinding van de GR Delta. Daarbij is uitgegaan van een scenario waarbij de GR wordt geliquideerd en er één rechtspersoon is die de activiteiten van de organisatie (grotendeels) overneemt en waarbij de nieuwe entiteit als rechtsopvolger gezien kan of moet worden van de lopende contracten. In dat geval zal er waarschijnlijk sprake zal zijn van een reorganisatie waarmee het bedrijf wordt omgevormd naar de nieuwe situatie. Een liquidatieplan zal het definitieve antwoord moeten geven op de daadwerkelijke kosten. Daarbij speelt ook een rol hoeveel personeel, verplichtingen en bezittingen over gaan naar de organisatie(s) die de Wsw gaan uitvoeren voor de gemeenten die niet zullen inkopen bij het Werkbedrijf Zutphen. Dat zijn zoals het er nu naar uitziet in ieder geval Bronckhorst en Brummen. Hoe meer medewerkers het Werkbedrijf overneemt (en de andere uittredende gemeenten dat doen), hoe lager deze kosten zullen zijn. Overigens zal er ook wanneer er “niets” gebeurt, sprake zijn van frictie. Door de afname van de Wsw moet de organisatie krimpen en door de snelheid van de afname van de Wsw kan dit niet op een natuurlijke wijze.

Zodra de daadwerkelijke kosten bekend zijn zullen wij een voorstel tot een begrotingswijziging aan uw raad voorleggen. Binnen de reserve sociaal domein is nog voldoende ruimte om de frictiekosten te dekken.

Uitvoering Wsw

Binnen het Participatiebudget zijn de middelen voor de Wsw opgenomen. Deze worden via de integratie-uitkering Sociaal domein aan de gemeente toegekend (vanaf 2018 in het gemeentefonds). Door eerdere kortingen op het Wsw budget en wijziging van het verdeelmodel is het (fictieve) Wsw budget niet kostendekkend.

Het financiële meerjarenperspectief voor de uitvoering van de Wsw verandert dan ook niet (significant) door de inrichting van het Werkbedrijf. Eigen regie op doelgroepen en uitvoering is het uitgangspunt geweest voor de keuze voor een werkbedrijf. Voor het onderdeel beschut werk vinden we dat de maatschappelijke waarde boven financiële waarde gaat.

Bijlagen

Onderzoek uitvoering Wsw / Participatiewet Zutphen.

(Concept) Visie Participatiewet 2017 gemeente Zutphen.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0064

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 17 mei 2017 met nummer 96757b e s l u i t :

1. In te stemmen met de vorming van een Zutphens Werkbedrijf.

2. De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening bij het Zutphens Werkbedrijf onder te brengen en in te stemmen met het opheffen van, of het uittreden uit, de gemeenschappelijke regeling Delta.

3. In te stemmen met het onderbrengen van de uitvoering van de Participatiewet bij het Zutphens Werkbedrijf voor het onderdeel Werk, inclusief de werkgeversdienstverlening.

4. In te stemmen met het onderbrengen van de inkoop van arbeidsmatige dagbesteding bij het Zutphens  

5. Het college de opdracht te geven om te komen met nadere voorstellen over de organisatorische uitvoering (of inkoop) en toegang van de Jeugdwet, de overige WMO taken en Inkomen (uitkeringen, minimabeleid en Schulddienstverlening).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 6 juni 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Met de decentralisaties in het sociaal domein is de verantwoordelijkheid om mensen te laten participeren meer bij de gemeenten komen te liggen. Het gaat hierbij om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet (PW). Om deze grote opgave integraal aan te pakken heeft de raad op 13 maart 2017 de volgende kaders vastgesteld:

 • Komen tot een doorontwikkeling van de Wet sociale werkvoorziening in samenhang met de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (Pro).
 • Directer regie te voeren op de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet, inclusief de werkgeversdienstverlening.

In het forum van 10 april 2017 is een aantal scenario's besproken voor de uitvoering van de WSW en heeft de raad aangegeven een aantal modellen voor de uitvoering van de Participatiewet nader uitgewerkt te willen zien. Daarbij is een aantal uitgangspunten meegegeven. 

Een integrale aanpak van de eerdergenoemde wetten waarbij de gemeente maximaal kan sturen, kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. In bijgaand rapport “onderzoek uitvoering Wsw / Participatiewet Zutphen” worden de twee uitvoeringsvarianten die door de raad geselecteerd zijn, uitgewerkt:

 1. een eigen Zutphens Werkbedrijf welke zelf de uitvoering ter hand neemt en waar andere gemeenten kunnen inkopen.
 2. een variant hierop waarbij bepaalde taken niet zelf uitgevoerd worden, maar worden belegd of ingekocht bij derden.

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de oprichting van een mix van beiden modellen: Een Zutphens Werkbedrijf welke deels de uitvoering zelf ter hand neemt, waar andere gemeenten kunnen inkopen, én waarbij bepaalde taken (zoals beschut werk, arbeidsmatige dagbesteding) niet zelf uitgevoerd worden. Deze taken worden belegd of ingekocht bij derden.

 

NB:

Dit voorstel wordt besproken in een 'sociaal blok' (19.00-21.00 uur) waarin ook het voorstel 'Visie Participatiewet' wordt besproken. Er wordt gestart met de bespreking van de Visie Participatiewet.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 06-06-2017 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Als ambtelijk ondersteuner is dhr. Langedijk als ambtelijk ondersteuner aanwezig.

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze bijeenkomst bedoeld voor oordeelsvorming over twee onderwerpen die in één blok worden besproken.

Blok 2 - UITVOERINGSSCENARIO PARTICIPATIEWET EN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

D66 spreekt verwondering uit over de opmerking dat de raad zou hebben gesteld dat geen sprake zou mogen zijn van een gemeenschappelijke regeling, GR. In de notulen van 10 april is deze beperking niet vermeld. D66 kiest bij voorkeur voor een combinatiescenario 1 en 2. De samenwerkingsvorm mag – wat betreft D66 – ook een GR zijn, maar het moet de vorm zijn die met meest geschikt is om de doelen te verwezenlijken. Samenwerking met andere gemeente is het uitgangspunt. De fractie kan zich vinden in de gestelde kaders, zij het met uitzondering van het eerste kader.

Het College geeft aan dat wijze waarop partijen zich tot elkaar verhouden in de samenwerkingsvorm wordt vastgelegd. De meest vruchtbare constructie hoeft niet altijd een GR te zijn. Spreker meent uit de eerdere bespreking dat ook D66 het ermee eens is dat op een integrale manier mensen aan het werk worden gezet en gehouden, alsmede dat ook D66 pleit voor een meer directe regie. De eerdere bespreking heeft geleid tot een opdracht aan het College. Hetgeen nu voorligt, vloeit uit deze opdrachtverstrekking door de raad voort.

De SP staat achter hetgeen nu voorligt. De fractie vraagt zich af in hoeverre de gemeenten die nu nog participeren in Delta en niet zelfstandig willen vervolgen, geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen in Zutphen. Spreker verwijst wat dit betreft specifiek naar de gemeente Lochem.

Het College geeft aan dat de gemeente Lochem omstreeks september/oktober helder zal hebben op welk uitvoeringsscenario zij aansluiten.

De VVD vraagt zich af hoe kansrijk het is dat andere gemeenten bij het werkbedrijf inkopen.

D66 heeft navraag gedaan bij de gemeenten Voorst en Lochem. Deze gemeenten zijn vooralsnog niet zeker of ze gaan inkopen. Zij willen eigenlijk graag in de GR blijven. Als deze gemeenten niet aansluiten op het werkbedrijf en hun diensten elders onderbrengen, vraagt de fractie zich af hoe haalbaar het Werkbedrijf is.

GroenLinks meent dat het succes sterk afhankelijk is van de kwaliteit van de samenwerking, de relaties met samenwerkingspartners en de respectieve kwaliteit van deze partners. Een helder beeld ontbreekt vooralsnog, maar dit zou wel een onderwerp van gesprek moeten worden.

De PvdA stelt dat naast het verleggen van de focus naar de potentiele kleine gemeenten als samenwerkingspartners, de focus moet liggen op de primaire doelgroepen, zijnde de werkgevers en werkzoekenden.

D66 geeft aan dat Delta stelt dat de regio hard nodig is om de primaire doelgroep goed te kunnen bedienen. Uitbreiding van mogelijkheden is zonder de regio niet mogelijk. Als er meerdere entiteiten naast elkaar ontstaan, dan hebben werkgevers met meerdere organisaties te maken. Daarmee wordt deze doelgroep niet goed bediend. Als alle partners bij dezelfde organisatie gaan inkopen en met elkaar gaan samenwerken, dan kan de bestaande infrastructuur worden benut. Als diverse organisaties naast elkaar in elkaars vaarwater gaan werken, is dat niet in het belang van de doelgroepen in de regio.

De VVD verwijst naar punt 9 van de Visie op de Participatiewet. Hier wordt gesteld dat regionale samenwerking meer mogelijkheden biedt om lokale problematiek op te lossen. Met het oog op de zorgvuldigheid van de discussie wil de fractie hier graag aan vasthouden, al bestaat er begrip voor het belang van samenwerking met werkgevers. De fractie vraagt zich wel af in hoeverre de geschetste uitvoeringsorganisatie passend is bij de Visie, zoals vastgelegd in het eerste blok van het Forum.

Het College acht samenwerking in de regio zeer fundamenteel. Daarbij mag ook worden gedacht aan een grotere regionale schaal dan alleen de gemeenten Zutphen, Lochem, Voorst en Brummen. Dit betekent echter niet dat er ook contractueel samenwerking moet aangaan, bijvoorbeeld middels een inkooprelatie bij gemeentelijke werkbedrijven. Wel is samenwerking wenselijk wat betreft de werkgeversdienstverlening en – meer concreet – wat betreft het mogelijk maken om diensten af te nemen. De gemeenten Zutphen en Lochem hebben hier de afgelopen jaren fors in geïnvesteerd. De wethouder pleit voor het hanteren van een gezamenlijke taakstelling op arbeidsmarktregioniveau die vervolgens relevant wordt voor alle vier de werkgeversdienstverleningen. De wethouder schetst de bestaande wijze van samenwerking voor de regiogemeenten. De tijd zal leren in hoeverre inkoop van diensten bij het Zutphens werkbedrijf realiteitswaarde heeft. Geboden kwaliteit en met name de prijs-kwaliteitverhouding zal hierbij bepalend zijn. Voorliggend voorstel is echter niet vanuit een dergelijke samenwerkingsambitie ontstaan, maar vanuit de ambitie van de gemeente Zutphen om middels een integrale aanpak en een directe regie meer mensen aan het werk te krijgen dan tot nu toe. 

GroenLinks realiseert zich dat hierbij veel belangen spelen en met name het belang voor de toekomst erg groot is. In de afwegingen voor de besluitvorming wil de fractie ook zicht krijgen op het draagvlak in de regio.

Het College geeft aan dat de verschillende stakeholders hierin ook verschillend kunnen staan. De werkgevers zijn blij met een eenduidige organisatie met een duidelijke opdracht om mensen aan werk te helpen en te houden, de dienst levert, begeleidt op de werkvloer en die een sterk accounthouderschap richting werkgevers invult. Onderwijsinstellingen zijn blij met een werkbedrijf dat samen met de onderwijsinstellingen verder vorm en inhoud geeft aan leerwerkconcepten, leerwerkbedrijven, beschrijfscholen enzovoort. Het VSO en het praktijkonderwijs willen in het belang van hun leerlingen een goed werkend systeem dat eraan bijdraagt dat hun leerlingen een eigen plek vinden waar sprake is van continue, goede begeleiding. De input van ROC Aventus is anders. Het ROC wil graag een samenwerking aangaan. Voor Het Plein en Delta is dit voorstel bedreigend omdat dit onzekerheid over de toekomst geeft. Er kan niet worden gesteld dat de huidige uitvoering niet goed is, maar wel dat het de bedoeling is om een sterkere focus aan te brengen dan tot nu toe het geval is geweest. De wethouder schetst de voornemens van de regiogemeenten en stelt dat sprake is van een zeer ingewikkeld en diffuus speelveld:

 • De gemeente Bronkhorst wil uit de GR Delta stappen en opteert voor een eenduidige integrale uitvoering in de regio Achterhoek.
 • De gemeente Brummen heeft het werkdeel van de Participatiewet bij Apeldoorn gelegd. Brummen juicht de stap van de gemeente Zutphen toe en kijkt uit naar verdere intergemeentelijke samenwerking op onderdelen. Evenals Zutphen, hanteert de gemeente Brummen het uitgangspunt dat mensen zich prettig moeten voelen op hun werkplek.
 • De gemeente Lochem denkt nog over een scenariokeuze.
 • De gemeente Voorst wil graag dat de GR Delta blijft bestaan. Tegelijkertijd is het een feit dat de betreffende gemeente inmiddels alle onderdelen uit Delta heeft teruggetrokken en gemeentelijk heeft ondergebracht. Dat geldt ook voor de werkgeversdienstverlening en zelfs de verloning vindt bij de gemeente plaats. Het werkdeel van de Participatiewet lag bij de gemeente Apeldoorn, maar is inmiddels ook teruggehaald naar Voorst.

Het college vindt het gerechtvaardigd dat Zutphen, als grotere regionale gemeente, stappen zet. Dit heeft er reeds toe geleid dat de noodzakelijke beweging in het speelveld ontstaat. In Het Plein zijn Zutphen en Lochem betrokken, waarbij Zutphen voor 85 procent eigenaar is. Als Zutphen het werkdeel er uithaalt, dan ontstaan er wel vraagtekens bij de deelname aan de GR Het Plein. Het voorstel van Zutphen om een werkbedrijf zonder eigen exploitatie in te richten, is wezenlijk anders dan bijvoorbeeld Connected! en Lucrato in respectievelijk Deventer en Apeldoorn.

De VVD geeft aan dat de toelichting de nodige verduidelijking geeft onder de afwegingen om enerzijds de lokale problematiek te willen oplossen en anderzijds het belang van regionale samenwerking te onderkennen, ook vanwege de afhankelijkheid van hetgeen in de regio gebeurt. Het is van belang om hierin een eigen koers te kiezen.

D66 stelt dat het voornemen tot regionale samenwerking binnen de Stedendriehoek eigenlijk al vastligt in rapport Van Netten. De gemeenten Voorst en Lochem willen de samenwerking met Zutphen graag continueren. Spreker vraagt zich echter af waarom de ‘knip’ tussen werk en inkomen niet mogelijk is binnen de bestaande samenwerkingsverbanden.

Het College vraagt D66 waarom samenwerking vorm en inhoud zou moeten krijgen binnen een GR. Van meet af aan heeft de wethouder zich met de integratie van het Plein en Delta vergeefs ingespannen om de overige gemeenten te betrekken te enthousiasmeren om gezamenlijk op te trekken in het ontwikkelen van een visie op de Participatiewet en de ontwikkeling van een gezamenlijke uitvoeringsstructuur. Het gebrek aan bereidheid van de andere gemeenten is een feit. Zutphen kan echter – gezien de omvang van de eigen opgave - niet nog langer wachten met het zetten van de volgende stap. Wachten dient ook niet het belang van de potentiele uitvoeringspartners en verdere belanghebbenden. De arbeidsmarktregio Achterhoek heeft goede resultaten bereikt en dient als best practice.

D66 geeft aan dat het uitgangspunt niet per definitie is gericht op de rechtspersoon van een GR. Echter, het opzeggen van de bestaande samenwerking zonder dat er goede vervangende afspraken zijn gemaakt, wordt door andere gemeenten als een overvaltactiek ervaren. Na het beëindigen van een relatie zal er niet altijd de ruimte zijn om in de toekomst “samen nog iets leuks te gaan doen”.

Het College bevestigt dat deze ontwikkeling door het College van Lochem als een verrassing is ervaren. De stap van de gemeente Voorst was ook voor spreker verrassend. De koers van de gemeente Zutphen is al eerder door Zutphen in de regionale samenwerking bespreekbaar gemaakt.

Het CDA hoopt dat er geen oud zeer achterblijft bij een of meerdere actoren in dit proces, hetzij bij afzonderlijke gemeenten, hetzij bij Delta. Feit is dat het hierbij over banen van individuen gaat. Dit pleit voor zorgvuldigheid, voorzichtigheid en respect in het proces, zodat het mogelijk blijft om de bestaande infrastructuur te behouden en uit te bouwen.

Het College is het hier helemaal mee eens.

Burgerbelang stelt dat de wethouder de positie van Zutphen binnen dit geheel goed heeft uitgelegd. Onder verwijzing naar het rapport Van Netten stelt spreker dat herkenbaarheid in de regio om duidelijke keuzes vraagt. In dezen gaat Zutphen een nieuwe koers varen. De gemeente Zutphen is de grootste aandeelhouder binnen de regio. Als het spoor voor de toekomst door Zutphen goed wordt ingezet, zullen anderen mee willen en kan Zutphen in dit dossier de gewenste rol nemen.

De Stadspartij dankt voor de heldere uitleg. De opmerking “met een groene weide beginnen” roept vraagtekens op. Tijdens de eerdere bespreking over dit onderwerp heeft de Stadspartij gevraagd om bij de uitwerking van de uitvoeringsorganisatie inzage te geven in de afstemming tussen het werkgedeelte en het inkomensgedeelte. Dit verzoek ontbreekt in het verslag. De fractie wijst op het belang van een goede aansluiting.

Het College legt uit dat de opmerking inzake ‘de groene weide’ voortvloeit uit het betoog van de heer Oldenkamp. Hij pleitte voor een redeneren los van de bestaande infrastructuur en het zoeken van oplossingen puur op basis van het vraagstuk als zodanig. De vraag naar inzichtelijkheid vanwege de scheiding tussen werk en inkomen is door meer partijen verwoord. Deze wens is helder bij het College en wordt meegenomen in de volgende stap, zijnde het ontwikkelen van een bedrijfsplan. In de periode september / oktober wordt dit ter bespreking aan de raad voorgelegd.

De Stadspartij wil graag de voor- en nadelen inzichtelijk krijgen van het uit elkaar halen van werk en inkomen.

Ambtelijk wordt verwezen naar het pleidooi van het Forum voor deze ‘knip’. Vervolgens is geredeneerd vanuit dit criterium. Belangrijk is om ervoor te zorgen dat er – in het belang van de cliënten - een goede aansluiting blijft tussen organisaties en een goede overdracht is geborgd. De scheiding tussen rollen en verantwoordelijkheden brengt ook voordelen mee. Wanneer een organisatie zich primair op werk kan richten, wordt deze niet belemmerd door inkomensgerelateerde zaken. Het zou een onderdeel van het bedrijfsplan kunnen zijn om wat dit betreft keuzemogelijkheden in te brengen. Dit raakt bijvoorbeeld ook de discussie in het eerste blok inzake de sollicitatieplicht. Een vraag die hieruit voortvloeit is dan of degenen zonder sollicitatieplicht worden overgeheveld naar het Werkbedrijf, dan wel ‘achtergehouden’ worden in het deel waar het inkomen wordt verstrekt.

De Stadspartij kan zich voorstellen dat dit bij raadsbehandeling in een sterkte-zwakte-analyse wordt meegenomen.

De VVD kan zich niet voorstellen dat de infrastructuur en het netwerk uit één organisatie bestaat. Specifiek wanneer het gaat over mensen toeleiden naar werk, vraagt spreker zich af wat er kan worden gezegd over het ‘ecosysteem’ van het Werkbedrijf.

Het College geeft aan dat ten behoeve van het overleg met de relevante actoren, zoals werkgevers en andere gemeenten, een verbeelding van de infrastructuur is gemaakt waarin het Werkbedrijf een belangrijke rol speelt. Deze verbeelding ‘Zutphen werkt’ wordt staande de vergadering uitgereikt. Het uitgangspunt van de schets is de inwoner die zich wendt tot het Werkbedrijf. De rol van het Werkbedrijf is gericht op 1) activeren (beschut werk) 2) leerwerk-arrangementen en 3) de reguliere arbeidsmarkt. De ondersteuning en de inzet op maatwerk is het grootste bij de eerste categorie en daar is de gemeentelijke verantwoordelijkheid ook het grootste. Geleidelijk verschuift deze verantwoordelijkheid naar de werkgever. Bij categorie 1 gaat het met name over lokale werkplekken. Bij categorie 2 en 3 verschuift dit geleidelijk naar subregionaal en regionaal. De infrastructuur wordt vormgegeven in een samenspel tussen werkgevers, gemeente(n) en onderwijsinstellingen waarbij de Visie op de Participatiewet het uitgangspunt vormt. In een goed samenspel kunnen ook goede uitstroommogelijkheden worden geboden. Wat dit betreft, vormt met name Kappert PLUS een positief voorbeeld dankzij de zeer goede uitstroomresultaten. Binnen de toekomstige infrastructuur verwacht het College dat dit bedrijf zeer goed zal acteren.

D66 vraagt een nadere toelichting op de positie van het Werkbedrijf in de verbeelding. Onduidelijk is met name wat Zutphen zélf gaat doen en andere gemeenten bij Zutphen zouden kunnen inkopen. Er is door de wethouder ook wel eens gesuggereerd om de backoffice en de verloning samen met Apeldoorn te organiseren.

Ambtelijk wordt nader ingegaan op de ‘bouwstenen’ van het Werkbedrijf. Arbeidsmatige dagbesteding is een van deze bouwstenen. Momenteel gebeurt dit grotendeels bij gemeentelijke instellingen en het ligt niet in de rede om dit als gemeente zelf te gaan uitvoeren. Voorstelbaar is dat hierin – via inkoop - een samenwerking met andere gemeenten wordt aangegaan en elkaars infrastructuur wordt benut. Bestaande afspraken inzake werkplekken zullen echter worden geëerbiedigd. Een van de uitgangspunten voor de uitvoering van de WSW is het zoeken naar passend werk en maatwerk. Daarbij zouden ook – via uitruil – inkoopafspraken van regiogemeenten kunnen worden benut. Ook kunnen de regiogemeenten voor dagbesteding gezamenlijk kavels uitzetten ten behoeve van een gezamenlijke inkoop. Het segment ‘groen en schoon’ zit al voor een groot gedeelte binnen de gemeente; er kan voor worden gekozen om dit niet zelf te exploiteren in het tweede scenario. De uitgangspunten hierin moeten zijn: wat is goed voor de mens en wat is praktisch? Ambtelijk wordt verwezen naar de suggestie om de backoffice en verloning samen met Apeldoorn te organiseren. Daar is niet voor gekozen. Het instrument is ook nodig voor verloning van de bijstandsgerechtigden en is goed te koppelen aan de werkgeversdienstverlening. De schakeling tussen de potentiele werknemers versus de netwerken en de instellingen vormt eigenlijk het hart van het Werkbedrijf.

De VVD vraagt zich af waarom deze nieuwe infrastructuur beter zou gaan werken dan de bestaande praktijk.

Het College wijst er op dat de nieuwe structuur voortbouwt op hetgeen reeds aanwezig is aan infrastructuur. In feite is er dus geen sprake van een nieuwe structuur. Er is een heldere koers nodig om de kansen die zich voordoen te kunnen benutten. Bouwbedrijf Kappert heeft bijvoorbeeld mogelijkheden gecreëerd naar aanleiding van bouwafval. Dit heeft geleid tot het ontstaan van Kappert PLUS, persoonlijke ontwikkelmogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zo mogelijk doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt. De gemeente kent eigenlijk alleen een mogelijkheid om subsidie voor de begeleiding te verlenen, terwijl de werkgever veel meer gebaat is met een prestatievergoeding. Behoudens een subsidierelatie kan de gemeente dus geen andere invulling geven aan de gewenste samenwerking. Op dit moment wordt wel subsidie voor de begeleiding gegeven, maar daarmee komt de samenwerking onvoldoende uit de verf.  

De VVD is op de hoogte van het succes van deze formule. Echter, dit is wel binnen de ‘oude’ constellatie tot stand gekomen. De fractie informeert naar het nieuwe instrumentarium – naast de subsidierelatie - dat wordt toegevoegd waardoor het wezenlijk anders wordt. Waarom is per se een nieuwe structuur nodig?

Het College verwijst naar kleine bedrijfjes die zich willen doorontwikkelen naar grote leerwerkbedrijven. Dit zou ook vanuit de huidige uitvoeringsstructuren kunnen worden gefaciliteerd. Voor Kappert PLUS kan worden gedacht aan een ander contract naast de huidige subsidieovereenkomst. De wethouder verwacht dat er voldoende samenwerkingspartners te vinden zijn om de nieuwe infrastructuur vorm en inhoud te geven. Het College denkt dat een nieuwe uitvoeringsorganisatie nodig is om daadwerkelijk focus te kunnen leggen op de gemeentelijke opgave. De gemeente heeft momenteel in de verschillende onderdelen van de Participatiewet met veel verschillende aanbieders te maken. Hierdoor kan onvoldoende focus worden gelegd op belangrijke opgaven in het werkloosheidsvraagstuk. Als je over één uitvoeringsorganisatie beschikt die op integrale wijze uitvoering kan geven aan de gehele opgave op het onderdeel werk, inclusief de WSW, heb je een organisatie die zich sec daarmee bezig houdt en vanuit de eigen specialisatie stappen kan zetten.

D66 vraagt zich af waarom het geen goede keuze zou zijn om de bestaande organisatie met een aantal taken voor de nieuwe doelgroep uit te breiden en de bestaande infrastructuur en hierin aanwezige kennis en netwerk te behouden. 

Het College geeft aan dat het uitbreiden van de GR Delta met het werkdeel uit de Participatiewet onvoldoende recht doet aan het tweede uitgangspunt dat de raad heeft vastgesteld, zijnde het voeren van een directe regie op de integrale uitvoering. Het werkdeel van de gemeenten Voorst en Brummen komt sowieso niet over naar de GR Delta. Het werkdeel van de gemeente Lochem zal waarschijnlijk wel overkomen. Dat betekent dat de gemeente Zutphen als grootste deelnemer in Delta geen directe regie kan voeren op de belangrijkste opgave. Zeker gezien het schaalverschil met de andere regiogemeenten mag duidelijk zijn dat hierbij ook andere belangen gaan meespelen.

De SP vraagt bij de naamgeving van het Werkbedrijf te kiezen voor een gewone, simpele en makkelijk herkenbare naam, zoals Werkbedrijf Zutphen. Ook de gemeente Arnhem is bezig met een herziening van deze infrastructuur en is iets verder in dit proces. Gezien de gelijkenissen kan hier wellicht van worden geleerd.

Het College voelt het meest voor een zo transparant en helder mogelijke naam. In de regio is afgesproken dat in naam en logo een relatie met ‘werk’ wordt gelegd.

Ambtelijk wordt aangegeven dat de gemeente Arnhem een eigen werkbedrijf start, naar verwachting de activiteiten van Presikhaaf daar zal onderbrengen en binnen het Werkbedrijf het werkdeel en de WSW zal uitvoeren. Andere gemeenten krijgen de gelegenheid om zich in te kopen.

D66 vraagt vanwege het belang van het besluit vòòr raadsbehandeling een duidelijk kostenoverzicht.

Het College was voornemens om de financiële doorrekening te laten volgen op het besluit.

De VVD geeft aan dat de wethouder reeds een bedrijfsplan heeft toegezegd. Dit zal inzage bieden in de levensvatbaarheid in financiële zin. De fractie vraagt welke informatie D66 eerder zou willen ontvangen.

D66 wil graag vòòr besluitvorming worden overtuigd van de levensvatbaarheid.

Het College vraagt om de portefeuillehouder c.q. het College vertrouwen te geven om deze fundamentele stap te kunnen zetten. In de periode september/oktober wordt het bedrijfsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

De voorzitter stelt vast dat het onderwerp voldoende is besproken en het voorstel rijp is voor besluitvorming door de raad en sluit de vergadering. 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 19 juni 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 19-06-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De behandeling van het voorstel is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 3 juli 2017.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 3 juli 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 03-07-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Amendement(en) aangenomen

Amendement(-en):