Pagina delen

Uitvoering amendement herschikking middelen cultuur voor €300.000 en amendement subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Een keuze te maken uit de vijf genoemde voorstellen, leidend tot een financiële opbrengst van €300.000 voor de uitvoering van de twee amendementen “Subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck” en “Structurele korting van €300.000 aanwenden als herschikkingsmiddelen cultuur”.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In zijn vergadering van 12 juli 2021 heeft de raad van de gemeente Zutphen twee amendementen aangenomen waarin het college werd opgedragen jaarlijks €300.000 extra vrij te maken voor de cultuursector en daarnaast de basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck van voldoende subsidie te voorzien. Het college gaat ervan uit dat beide amendementen in samenhang met elkaar gezien moet worden en dat extra subsidie voor de twee genoemde basisinstellingen uit de extra middelen van €300.000 moeten komen. Tevens werd aan het college gevraagd de dekking van de gevraagde €300.000 in de begroting 2022 e.v. te vinden.

Als college hebben wij een vijftal mogelijkheden gevonden om het bedrag van €300.000 te kunnen dekken. Deze mogelijkheden treft u aan in de bijlage behorend bij dit raadsvoorstel.

De extra dotatie van €300.000 voor de cultuursector is nog niet opgenomen in de meerjarenbegroting 2022 – 2025, evenmin zijn de dekkingsmogelijkheden al verwerkt. Na besluitvorming door de raad op 8 november 2021 wordt de extra dotatie aan cultuur van €300.000, inclusief de bijbehorende dekking, verwerkt in begrotingswijziging 1 waardoor de extra middelen voor cultuur in het nieuwe jaar beschikbaar zijn. Dit raadsvoorstel hoort derhalve bij het raadsvoorstel meerjarenbegroting 2022 – 2025.

Beoogd effect

Het vaststellen van de dekking van €300.000 waardoor dit bedrag extra beschikbaar komt voor de cultuursector.

Argumenten

1. De dekkingsmogelijkheden zijn haalbaar en reëel
De vijf aangedragen dekkingsmogelijkheden zijn allen haalbaar en reëel. Dat betekent dat uitvoering van deze maatregelen, of een combinatie hiervan, ook inderdaad leidt tot een te besteden extra saldo van €300.000.

2. De dekkingsmogelijkheden zijn afkomstig vanuit de drie begrotingscomponenten
Indien er financiële middelen gevonden moeten worden binnen een bestaande begroting dan zijn daar een drietal mogelijkheden voor, namelijk:
- Bezuinigingen op de lasten
- Inkomstenverhoging op de baten
- Lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven met als gevolg hogere baten.
Al deze drie begrotingscomponenten zijn vertegenwoordigd in de vijf aangedragen dekkingsmogelijkheden.

3. Invoering van de dekkingsmogelijkheden kan eenvoudig gebeuren
Belangrijk voor de dekkingsmogelijkheden is dat deze geen lange uitwerkingstijd moeten hebben. Immers het bedrag van €300.000 moet in 2022 beschikbaar zijn. De vijf dekkingsmogelijkheden hebben allen als kenmerk dat ze direct ingevoerd kunnen worden.

Kanttekeningen

1. Alle dekkingsmogelijkheden hebben hun specifieke nadelen
In het verleden hebben wij als college al menig voorstel aan u voorgelegd waarvan het doel was te bezuinigen, de inkomsten van de gemeente te verhogen of lasten te verzwaren voor onze inwoners en bedrijven. Dat betekent dat de rek zo langzamerhand wel uit onze begroting is. Ieder voorstel op dit terrein heeft nadelen, in de bijlage, behorend bij dit raadsvoorstel, worden deze nadelen verder toegelicht.

2. Er ligt nog geen concreet dekkingsvoorstel
In het raadsvoorstel is nog geen concreet dekkingsplan opgenomen. Dit is afhankelijk van de uitkomst van de bespreking in uw raad. Het is mogelijk dat er geen dekkingsvoorstel ligt op 8 november dat op een meerderheid in de raad kan rekenen. In dat geval wordt er geen €300.000 toegevoegd aan de middelen voor cultuur en wordt de subsidie van de twee basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck niet verhoogd voor 2022 e.v.

Risico’s

Met betrekking tot de vijf dekkingsmogelijkheden zijn de volgende risico’s te noemen:

De verhoging van de parkeertarieven heeft als risico dat de extra opbrengst niet wordt gehaald. De parkeertarieven in Zutphen zijn in relatie tot andere gemeenten relatief hoog en een verdere verhoging van de tarieven kan ertoe leiden dat bezoekers, met name toeristen, de stad gaan mijden waardoor de parkeeropbrengsten zelfs gaan dalen.

In de afgelopen jaren is gebleken dat de taakstelling van €1.700.000 op Jeugd te hoog was en niet gehaald kon worden. Een vermindering van de taakstelling tot in eerste instantie €1.000.000 wordt haalbaar geacht door een sterker contractmanagement en budgetplafonds. Ook het verlagen van de taakstelling tot €1.100.000 wordt haalbaar en reëel geacht maar het risico van het niet behalen is hoger dan bij een taakstelling van €1.000.000.

Tenslotte is het risico dat als de raad er niet in slaagt een meerderheidsvoorstel op te stellen dat de dekking garandeert voor de extra middelen van €300.000 voor de cultuursector Luxor en Dat Bolwerck voor 2022 geen extra middelen ontvangen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De behandeling van dit raadsvoorstel loopt mee met de planning voor de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Hiernaar wordt dan ook verwezen. Het college zal naar aanleiding van de besprekingen in de twee fora een definitief raadsvoorstel aanleveren voor de raadsvergadering op 8 november 2021.

Rapportage/evaluatie

Rapportage over genoemde dekkingsvoorstellen geschiedt via de twee buraps en de jaarrekening.

Financiën

Afhankelijk van de keuze door de raad worden een aantal begrotingsposten verlaagd respectievelijk verhoogd tot een totaalopbrengst van €300.000. Met deze opbrengst kan uitvoering gegeven worden aan de aangenomen motie inzake €300.000 extra voor de cultuursector.

Bijlagen

Notitie dekkingsmogelijkheden €300.000.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0100

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 22 september 2021 met nummer 196381b e s l u i t :

1. Een keuze te maken uit de vijf genoemde voorstellen, leidend tot een financiële opbrengst van €300.000 voor de uitvoering van de twee amendementen “Subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck” en “Structurele korting van €300.000 aanwenden als herschikkingsmiddelen cultuur”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 30 september 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Dit onderwerp wordt in samenhang besproken met de Programmabegroting 2022-2025.
Zie voor de stream van het Forum van 30 september 2021 het Forum over de Programmabegroting.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 30-09-2021 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 25 oktober 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 25-10-2021 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangM.G.S. Siemes en H.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld en H Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken en B Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans en J.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

Zie de videotulen bij het Forum over de Programmabegroting van 25 oktober 2021.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 november 2021 (16:00 - 22:00) Naar boven

Datum 08-11-2021 Tijd 16:00 - 22:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend