Pagina delen

Uittreedkosten gemeenschappelijke regeling Delta

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Kennis te nemen van het onderhandelingsresultaat betreffende de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Delta.
 2. Een bedrag van € 2.330.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Delta en deze te dekken uit de reserve Sociaal Domein.
 3. De begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen (2018-10).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Uw raad heeft op 9 oktober 2017 ingestemd met de vorming van een Zutphens Werkbedrijf en met het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Delta. Als opheffing van de gemeenschappelijke regeling (GR) niet mogelijk blijkt, dan was het alternatief besluit om uit de gemeenschappelijke regeling Delta te treden.

Omdat de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst vooralsnog de GR Delta willen voortzetten is opheffing van de GR niet aan de orde. Daarom heeft het college van Zutphen op 14 november 2017 besloten om uit de GR Delta te treden. De gemeente Brummen heeft eveneens tot uittreding besloten.

De gemeenten die uit de GR Delta treden moeten frictiekosten betalen.

Onderhandelingsresultaat

In een drietal gesprekken zijn we gekomen tot het volgende onderhandelingsresultaat:

 • Zutphen en Brummen nemen de integrale dienstverlening voor ál hun Wsw-medewerkers per 1 januari 2019 over. Dat is inclusief de kosten en baten van al hun Wsw-medewerkers, ook de detacheringsvergoeding van Zutphense Wsw-ers bij werkgevers in Voorst, Lochem en Bronckhorst.
 • De gemeenten verdelen de accounts naar vestigingsgemeente van de werkgever maar de woongemeenten bieden de dienstverlening aan hun eigen burgers, inclusief de daarbij horende baten en lasten. Hier wordt geen goodwill voor betaald. Voor nadere regels hoe om te gaan in regionaal verband met werkgevers, zijn de afspraken in het regionaal werkbedrijf Factor Werk leidend.
 • De schade die ontstaat door uittreding van Zutphen uit de GR Delta aan de formatie van Delta (begeleiden en ondersteunend personeel) wordt berekend op 22,2 fte (naar rato van de huidige formatie, uitgaande van een reductie van 8 fte op de huidige 50 fte in 2018) door Zutphen te vergoeden tegen een bedrag van € 100.000 per fte. De risico’s van boventalligheid zijn daarmee voor de overblijvende gemeenten.
 • Zutphen betaalt geen afkoopsom voor het verschil tussen de loonkosten en de subsidie van Wsw-werknemers uit de “buitengemeenten”. Zij continueren de huidige systematiek, tot het Rijk anders besluit.
 • De gemeente Zutphen betaalt haar deel van de projectkosten die gemaakt worden voor de uittreding, zijnde een bedrag van € 110.000.

Eindresultaat

Daarmee bedragen de totale kosten voor de gemeente Zutphen van uittreding uit de GR Delta per 1 januari 2019 € 2.330.000. Anders dan aan haar eigen Wsw-medewerkers en het subsidieresultaat van de aan haar toe te rekenen Wsw-ers uit de buitengemeenten (nu 29 fte) heeft Zutphen geen verplichtingen meer.

Voor de Wsw-medewerkers verandert er niets. Zij houden een Wsw dienstverband en hun huidige werkplek. Voor de Wsw-medewerkers die beschut binnen Delta werken wordt nog in 2018 een nieuwe werkplek gezocht, maar dit traject was al eerder ingezet voor alle beschutte Wsw-medewerkers die nog in het Delta pand werken.

Beoogd effect

Zelf sturen op de ontwikkeling van onze Wsw-werknemers. Integraliteit in de aanpak van problematiek en werkgeversbenadering in samenhang met andere onderdelen van de Wsw en Participatiewet.

Argumenten

1.1 Over de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Delta is inhoudelijk en financieel maximaal onderhandeld.

Het rapport Capel vormde een goede basis voor de inhoudelijk te bespreken onderwerpen en om de frictiekosten van Delta te bepalen als gevolg van de uittreding van Zutphen en Brummen.

Onderhandelingen over de frictiekosten

Begin januari 2018 zijn de onderhandelingen met de GR Delta gestart over de te betalen vergoeding voor de uittreding uit de GR Delta. Basis voor deze onderhandelingen vormde het rapport “Gevolgen van uittreden voor de GR Delta” van Robert Capel van 8 december 2017 (zie bijlage). Capel onderscheidt drie manieren om de kosten van uittreding te berekenen (zie blz. 17 van het rapport):

 1. Op basis van een (verwacht) verlies van opbrengsten in de periode van de meerjarenbegroting. Dit zou voor Zutphen maximaal een bedrag van € 8,9 miljoen betekenen.
 2. Op basis van generieke kengetallen per SW-er. Dit zou bij een bedrag van € 10.000 per fte SW een bedrag van € 3,8 miljoen betekenen.
 3. Op basis van een percentage van de verwachte kosten bij opheffing. Dit zou voor Zutphen een bedrag van € 3,1 miljoen betekenen.

Aangezien Delta haar infrastructuur grotendeels heeft afgebouwd, verwacht wordt dat het pand op korte termijn verkocht wordt en de beschutte activiteiten naar derden worden overgeheveld, adviseerde Capel uit te gaan van de laatste rekenmethode (een percentage van de verwachte kosten bij opheffing). Capel gaf daarbij een rekenvoorbeeld op basis van het continueren van een deel van de dienstverlening aan de Zutphense Wsw-werknemers door Delta. Het ging specifiek om de dienstverlening aan Zutphense burgers, werkzaam bij bedrijven in Voorst, Lochem en Bronckhorst. Het dagelijks bestuur van Delta heeft besloten met dit uitgangspunt de onderhandelingen te starten.

Uitbesteden deel van de dienstverlening bij Delta

In de onderhandelingen is onderzocht of het uitbesteden van een deel van de dienstverlening bij de GR een positief effect kan hebben op de frictie- en uittreedkosten. In de onderhandelingen bleek dat de GR alleen bereid was tot een afspraak voor een dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor meerdere jaren waarbij zij alle dienstverlening verzorgen inclusief zelf houden van de detacheringsvergoeding.

Delta ging uit van integrale dienstverlening voor de Wsw-werknemers van Zutphen bij de overblijvende GR-gemeente. Zij zou daarbij de detacheringsvergoeding (gemiddeld € 8.000 per fte) incasseren en de sturing over de werknemers behouden. Dit is in strijd met de wens van Zutphen om in samenhang met andere domeinen zelf te kunnen sturen op ontwikkeling van de werknemer en aanpak van problematiek. Daarnaast zijn de kosten van een detachering (veel) lager dan de opbrengsten waardoor het aanbod van Delta voor Zutphen financieel zeer ongunstig was.

Wanneer Zutphen deze taken zelf zou uitvoeren, zijn bij een caseload van 60, de kosten van jobcoaching circa € 1.500 per Wsw-medewerker en de kosten van het werkgeverschap circa € 1.000 per medewerker. Dan resteert een batig saldo van € 5.500 per medewerker wat niet ten goede zou komen aan Zutphen. Het ging per saldo om de opbrengsten van 57 fte (Wsw). Dit levert in het eerste jaar € 313.500 aan opbrengsten op. Daarmee zou het volledig overnemen van taken zich in drie jaar terugverdienen (zie ook het kopje kanttekeningen).

Bij de overwegingen zijn ook de uitgangspunten van de raad meegenomen. De berekeningen laten zien dat het onderbrengen van de dienstverlening bij Delta naast inhoudelijke overwegingen ook financieel niet gunstig is.

Hoogte van de afkoopsom per fte

Capel ging in zijn rapport uit van een gemiddeld bedrag van € 100.000 per boventallige medewerker in begeleiding en overhead. Dit is een gemiddelde van medewerkers met een ambtelijk dienstverband en een niet ambtelijk dienstverband. De GR-gemeenten wilden een hoger bedrag berekenen met als argument dat met name de ambtelijke medewerkers een hogere leeftijd hebben en daarmee een mogelijk hogere afkoopsom.

Na onderhandelingen over de hoogte van het bedrag is de uitkomst € 100.000 per boventallige medewerker gebleven, conform het rapport van Capel en het standpunt van Zutphen en Brummen in de onderhandelingen.

Voor Wsw-medewerkers is een afkoopsom niet aan de orde. Zij behouden hun Wsw-dienstverband.

Reductie schade door overname personeel

Zutphen wilde begeleidend personeel overnemen vanuit goed werkgeverschap en gevoel van verantwoordelijkheid en voor behoud van kennis en expertise. Het gevolg zou reductie van de afkoopsom zijn. De GR heeft uitgesproken hier niet aan mee te willen werken. De GR-gemeenten stelden zich op het standpunt dat dat niet mogelijk is omdat op dit moment niets te zeggen is over de te verwachten benodigde omvang van de formatie na doorontwikkeling van Delta. De onderhandelaars van Zutphen en Brummen hebben aangeboden om de schade op basis van nacalculatie te berekenen. Ook dit aanbod is afgewezen. Ondanks de huidige onduidelijkheid garanderen de overgebleven gemeenten de banen van deze medewerkers, en is er nu geen sprake van boventalligheid.

Voor het Zutphens Werkbedrijf wordt via een wervings- en selectie procedure de benodigde kennis en expertise aangetrokken. Het staat Delta medewerkers uiteraard vrij te solliciteren op functies die ontstaan bij het Zutphens Werkbedrijf.

Wsw-ers buitengemeenten

Door verhuizingen komen de kosten van sommige Wsw-ers voor rekening van gemeenten waar deze Wsw-ers oorspronkelijk vandaan komen. Dit heeft te maken met de systematiek van bekostiging door het rijk. Concreet komt het erop neer dat Zutphen betaalt voor de salarissen van Wsw-medewerkers die ooit in Zutphen woonden, nu in omliggende gemeenten wonen die geen deel uitmaken van de GR Delta zoals Apeldoorn, maar wel bij Delta zijn blijven werken. Capel stelde voor om het verschil tussen de loonkosten van deze Wsw-ers en de subsidie van het Rijk in een eenmalig bedrag af te kopen. Voor Zutphen geldt dat deze kosten reeds opgenomen zijn in de begroting en dat verwacht wordt dat het rijk deze systematiek op termijn zal wijzigen.

Goodwill

Wanneer Zutphen de dienstverlening aan haar medewerkers die bij bedrijven in Bronckhorst, Lochem en Voorst werken zelf zou uitvoeren (het gaat dan met name om jobcoaching) zou zij daarmee “toegang” hebben tot werkgevers buiten haar eigen gemeente en daar opbrengsten genereren. De GR redeneerde dat Zutphen daarvoor goodwill zou moeten betalen. Zutphen redeneerde dat de contacten zijn opgebouwd door een GR waar vijf gemeenten deel van uitmaakten en dat alle vijf daarmee geïnvesteerd hebben. Daarnaast vindt zij het ongewenst dat publieke organisaties elkaar goodwill in rekening brengen.

2.1 Met het betalen van een afkoopsom van € 2.330.000 heeft Zutphen geen verplichtingen meer ten aanzien van Delta.

Per 1 januari 2019 kan de gehele uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening naar het Zutphens Werkbedrijf worden overgebracht.

Kanttekeningen

Het uiteindelijk te betalen bedrag aan uittreedkosten voor Zutphen (€ 2.330.000) is hoger dan de mogelijke uitwerking in het rapport van Capel (€ 1.969.000), zie bladzijde 25 van dit rapport. De schade die ontstaat door uittreding van Zutphen uit de GR Delta op basis van het onderhandelingsresultaat is berekend op 22,2 fte. Hierbij wordt alle dienstverlening overgedragen aan het Werkbedrijf. Op basis van de gehanteerde aannames in het rapport van Capel is gerekend op 15,4 fte. In deze aanname is Capel ervan uitgegaan dat Delta voor een deel van de Zutphense doelgroep de dienstverlening zou continueren.

Risico’s

Er zijn geen risico’s. Met het betalen van een afkoopsom zijn alle risico’s van Delta voor de overblijvende gemeenten.

Personele consequenties

Wsw'ers

De uittreding heeft met betrekking tot het werk dat Wsw-medewerkers doen geen (grote) gevolgen. Deze medewerkers behouden hun huidige werkplek. Ook hun rechtspositie en indicatie zal op geen enkele wijze in het geding zijn. Wel zullen de begeleiding en de aanspreekpunten voor bijvoorbeeld loonbetalingen wijzigen.

Overig personeel

Ondanks de huidige onduidelijkheid garanderen de overgebleven gemeenten de banen van deze medewerkers, er zal geen sprake zijn van boventalligheid. Daarmee is de rechtspositie voor deze medewerkers geborgd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na instemming met dit voorstel door uw raad zullen de Wsw-medewerkers die onder gemeente Zutphen vallen geïnformeerd worden in informatiebijeenkomsten. Ook zal er een telefoonnummer beschikbaar komen waar zij vragen kunnen stellen. Zij zullen in de loop van het jaar steeds geïnformeerd worden wanneer er belangrijk stappen gezet worden.

Er is een communicatiewerkgroep ingericht waarin alle deelnemende gemeenten en Delta zitting hebben. Zij onderschrijven allen dat het van groot belang is de communicatie af te stemmen en hierin samen te werken. Het belang van een soepele overgang voor de medewerkers staat daarbij voorop.

Rapportage/evaluatie

Tijdens dit proces informeren we uw raad regelmatig over de ontwikkelingen rondom dit proces.

Financiën

Kosten

De afkoopsom voor personeel bedraagt € 2.220.000, de projectkosten € 110.000. Daarmee bedraagt de totale uittreedsom € 2.330.000.

Dekking

Dekking van de uittreedkosten kan gevonden worden binnen de reserve Sociaal Domein.

Bijlagen

Begrotingswijziging 2018-10 uittreedkosten gemeenschappelijke regeling Delta.

Rapport Robert Capel ‘Gevolgen uittreden voor de GR Delta’ (8 december 2017).

Besluit GR Delta onderhandelingsakkoord.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0023

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 20 februari 2018 met nummer 96757b e s l u i t :

 1. Kennis te nemen van het onderhandelingsresultaat betreffende de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Delta.
 2. Een bedrag van € 2.330.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Delta en deze te dekken uit de reserve Sociaal Domein.
 3. De begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen (2018-10).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 12 maart 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Uw raad heeft op 9 oktober 2017 ingestemd met de vorming van een Zutphens Werkbedrijf en met het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Delta. Als opheffing van de gemeenschappelijke regeling (GR) niet mogelijk blijkt, dan was het alternatief besluit om uit de gemeenschappelijke regeling Delta te treden.

Omdat de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst vooralsnog de GR Delta willen voortzetten is opheffing van de GR niet aan de orde. Daarom heeft het college van Zutphen op 14 november 2017 besloten om uit de GR Delta te treden. De gemeente Brummen heeft eveneens tot uittreding besloten.

De gemeenten die uit de GR Delta treden moeten frictiekosten betalen.

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het onderhandelingsresultaat betreffende de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Delta, een bedrag van € 2.330.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Delta en deze te dekken uit de reserve Sociaal Domein, en de begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen (2018-10).

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 12-03-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de inspreker van de cliëntenraad het Plein de heer Derks. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de forumleden voor het stellen van vragen.

D66 vraagt of het als niet angstig wordt ervaren dat er geen jobcoaches met de Wsw-medewerkers meegaan richting het Zutphens werkbedrijf.

De heer Derks heeft aan dat ieder verandering die er plaats vindt als beangstigend door de cliënt wordt ervaren.

GroenLinks wil weten hoe er met de geschetste agressieve houding van Delta richting de gemeente Zutphen wordt omgegaan ? Valt daar nog op te sturen ?

Voor de heer Derks is het duidelijk dat deze houding jegens de gemeente Zutphen niet ten goede komt aan de beschutte mensen die vallen onder de gemeente Zutphen. Hem is niet duidelijk wat daar aan te doen is.

CDA vraagt zich af of deze negatieve houding jegens de gemeente Zutphen al langer bestaat

Dhr Derks vermeldt dat dit ongeveer al een maand duurt

De ChristenUnie wil weten of de cliëntenraad dit onderwerp heeft aangesneden bij de directie van Delta. Zo ja wat was de reactie daarop

Dhr Derks zegt dat het aangekaart is echter dat de reactie feitelijk was dat Zutphen dit zelf veroorzaakt heeft door een eigen werkbedrijf te willen opstarten.

PvdA wil weten of de medewerkers uit Zutphen bij Delta nu anders worden behandeld dan

Dhr Derks bevestigt dat.

BewustZW wil weten of het college van Zutphen van dit feit op de hoogte is.

Het college geeft aan dat de groep van 100 mensen die er nu nog intern beschut werken alleen uit Zutphen en Brummen afkomstig zijn. Het overgrote deel daarvan werkt in Zutphen

De anderen zijn al uitgeplaatst binnen de andere 3 gemeenten.

VVD concludeert dat de medewerkers uit Zutphen anders behandeld worden sinds de uittreding uit de GR. Klopt dat ?

Het college geeft aan dat bij Delta alleen nog mensen met beschut werk uit Zutphen en Brummen bij Delta werken. Het heeft tot nu toe geen signalen ontvangen dat er nu anders met deze mensen wordt omgegaan dan met mensen uit andere gemeenten. Het college neemt dit signaal wel mee in de bespreking van het dagelijks bestuur

Burgerbelang vraagt zich af of het college ook vindt dat de negatieve houding jegens de gemeente Zutphen en daarmee ook jegens de beschutte zutphense Wsw-medewerkers niet acceptabel is.

Het college beaamt dat en geeft nogmaals aan dat zij het mee zal nemen in het overleg met het dagelijks bestuur.

Burgerbelang wil dat het college hier snel actie op moet ondernemen.

Het College geeft aan dat DB overleg waarin dit wordt besproken morgen al is.

De PvdA vraagt zich af dat als het zutphense werkbedrijf eerder was gestart er sneller in deze situatie opgetreden zou kunnen worden door de wethouder

Het college geeft aan dat in een werkbedrijf Zutphen zelf de sturing ter hand neemt en dus

eerder kan handelen.

De ChristenUnie vindt het logisch dat een dergelijk onderwerp niet op management niveau

besproken is. Ze wil echter wel weten hoe het college de waarheid bij het dagelijksbestuur van GR

boven water krijgt.

Het college wil direct nagaan hoe het nu zit met het opvoeren van druk op de Wsw-

werknemers zoals de cliëntenraad aangeeft en wil daarnaast ook direct weten hoe er in dit kader nu over Zutphen gesproken wordt.

D66 vraagt zich af waarom dit voorval niet eerder besproken is.

CDA vindt het belangrijk dat de verhouding tussen alle betrokken partijen bij deze uittreding goed moeten blijven zodat werknemers er niet de dupe van worden.

SP wil weten wat er gebeurt met de mensen die beschut werken en die later niet gedetacheerd

kunnen worden.

Het college geeft aan dat er getracht wordt om deze mensen extern te plaatsen al dan niet

gedetacheerd bij een werkgever. Lukt dat niet, mogelijk 80 mensen, dan wordt een plek

gezocht bij bijvoorbeeld Trajectum of ZoZijn waar zorgmatige begeleiding plaatsvindt.

De Stadspartij vraagt zich af hoe het kan dat er zo’n groot verschil zit in de kosten die in een eerder stadium zijn besproken en die er nu in het voorstel zitten ?

D66 benadrukt dat er een overleg zou komen indien de kosten afwijken van wat het college in eerste instantie verwachtte. De partij wil weten waarom het college van deze afspraak afgeweken is.

De PvdA wil weten wat het college gaat doen om expertise binnen het nieuwe Zutphens

werkbedrijf binnen te halen.

Het college benadrukt dat de inzet van Zutphen is om in het nieuwe werkbedrijf, personeel

van Delta en daarmee expertise over te nemen. Dit met het doel om de kosten zo laag

mogelijk te houden en om kennis mee te nemen. Tevens is daarbij van belang dat er zo

weinig mogelijk verandering voor de Wsw-medewerkers merkbaar is. Het college vond

daarbij dat de GR een organisatie werd met een te zware management top.

De GR wilde geen uitreding maar de Regeling verder door ontwikkelen.

Zutphen en Brummen hebben vervolgens voorgesteld om een nacalculatie na ca 2 jaar in te

voeren als zowel de GR en het werkbedrijf Zutphen zich verder hebben ontwikkeld en de

benodigde formaties duidelijk zijn. De verplaatsing van de werknemers is tegen die tijd dan ook duidelijk.

De GR wilde dat niet en wilde alleen een schadelast afspraak over het werk dat Zutphen en

Brummen gezamenlijk uit de GR halen en over het personeel dat daar tegenover staat.

Deze schadelast bestaat uit 22,2 fte tegen een bedrag van € 100.000/ fte.

Het college is er niet bij de raad op terug gekomen omdat zij de bespreking in is gegaan met het

vertrouwen van de raad en omdat het college geacteerd heeft binnen de met de raad

afgesproken bandbreedte.

D66 verwondert zich dat het college niet binnen de bandbreedte is gebleven die is

afgesproken over het beheerst houden van de kosten en het meenemen van expertise. Dit in

tegenstelling tot de met de raad gemaakte afspraken

BewustZW is benieuwd wat de fracties in de andere gemeenteraden van de uitreding uit het GR van Zutphen en Brummen vinden.

SP is niet verwonderd over de uitkomsten. Het onderzoekrapport van Robert Capel was

hier duidelijk genoeg over. De partij vindt het resultaat echter wel tegenvallend maar

rekent dat de wethouder niet aan.

Stadspartij wil weten wat er gebeurd is waardoor de resultaten nu zo anders zijn dan in de

voorgaande gesprekken werd voorgespiegeld.

De ChristenUnie vraagt zich af waarom er schade is voor de vertrekkende gemeente Zutphen

en Brummen. Er is immers sprake van het overnemen van 22,2 fte door deze 2 partijen en

daar moet ook nog voor betaald worden.

Het college vermeldt dat er een schade last is omdat je werk meeneemt waardoor er een risico

ontstaat voor het achterblijvend personeel. Er wordt ahw een deel van de omzet meegenomen.

De 5 colleges van de betrokken gemeenten hebben ingestemd met het bekende resultaat.

In Brummen bespreekt het as donderdag in behandeling. Lochem en Bronckhorst zijn

geïnformeerd via een memo van beide colleges en in Voorst wordt een motie hierover

Als uittreedkosten wordt in het rapport het bedrag 1,5 miljoen genoemd. Hierin zit een

groep van 80 Wsw-werknemers verdisconteerd die in dienst zijn van de gemeente Zutphen

zijn. De GR wil de dienstverlening voor deze groep voortzetten voor 0 euro echter zij wil dan

wel de detacheringsvergoeding houden. Door deze groep wel over te nemen onder de

genoemde criteria zou de gemeente een meeropbrengst van 3 ton per jaar hebben. Na 3

jaar zou dan een miljoen euro zijn terug verdiend.

Verrassend was dat de GR zijn totale formatie wilde behouden en dat zij nog niet weten hoe

de verdere doorontwikkeling van de GR er nu uit gaat zien. Er is wel een werkgarantie

afgegeven aan de mensen die nu onder de Regeling werkzaam zijn.

D66 twijfelt of er wel goed zicht is geweest in de handelswijze van de betrokken partners in

de GR

Het college geeft aan dat zij altijd transparant is geweest over haar stappen echter de partners in de GR volgens haar niet. Zij kan daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Volgens de ChristenUnie zijn de onderhandelingen vrij hard gespeeld. Er is geen schade voor

de overblijvende leden in de GR, echter zij krijgen wel een behoorlijke vergoeding.

Tevens vindt zij in het voorstel niet terug dat er constructief gezocht is naar een oplossing

waarbij de mens centraal staat. De partij verwijt dit niet de wethouder maar maakt zich wel

zorgen over deze ontwikkeling.

Het college benadrukt dat het hier gaat om mensen met een ambtelijke status waarvoor de

vergoeding van € 100.000,--per fte een goed uitgangspunt is.

De GR ging het vooral om de schadelast. Voor de gemeente Zutphen en Brummen gaat het

vooral om het feit dat er voor de Wsw-werknemers zo weinig mogelijk verandert in zowel

het werk als in de begeleiding.

VVD vraagt zich hoe groot de kans is dat mensen vanuit de GR de vacatures van het nieuwe

werkbedrijf in Zutphen gaan vervullen ?

Het college verwacht dat er mensen geïnteresseerd zullen zijn in de nieuwe functies bij het Werkbedrijf Zutphen. De gemeente heeft nog voorgesteld dat dan sprake zouden kunnen zijn van een interne kandidaat waardoor de overgang soepel zou kunnen verlopen. De GR wilde dat echter niet.

De ChristenUnie vindt dat als er sprake is van verschuiving van personeel naar het werkbedrijf, er op basis van nacalculatie het meer dan redelijk is dat er geld terug gaat naar het nieuwe werkbedrijf.

De partij vraagt zich tevens af wat er gebeurt als we niets veranderen, weer naar de

onderhandelingstafel gaat.

Het college geeft aan dat er bij geen akkoord het toekomstig voorstel er niet beter op

zal worden. De uittreedsom van 2,3 miljoen zal niet naar beneden gaan. Ook zal er geen

personeel kunnen worden overgenomen en komt er geen mogelijkheid tot nacalculatie.

De gemeente zal dan moeten wachten hoe de doorontwikkeling van de GR gaat lopen en als

dat onvoldoende is voor een levensvatbaar proces dan lopen wij het risico op een liquidatie

De VVD wil weten hoe het zit met de benodigde arbeidsplaatsen die in Zutphen nodig zijn bij

een uitreding uit de GR.

Het College geeft aan dat het werkbedrijf Zutphen de gehele regionale arbeidsmarkt nodig heeft. De helft van de accounts van werkgevers van GR Delta zullen meegaan naar het

werkbedrijf Zutphen. Daar kunnen vele werknemers veel ervaring opdoen. Voor de mensen met een Wsw-indicatie uit Zutphen die in Voorst, Lochem of Bronckhorst

werken, geldt dat zij een andere jobcoach krijgen. Het voordeel hierbij is dat de detacheringvergoeding naar het werkbedrijf Zutphen gaat.

De Stadspartij vindt dat het voorstel nog niet rijp is voor besluitvorming in de raad. Dit komt

omdat zij de samenhang wil zien in het sociaal domein. Zij wil weten wat er gebeurt als we dit besluit aanhouden.

Het college vindt het dan wel van belang hoelang het voorstel wordt aangehouden. Als dit te lang duurt dan loopt de spanning wel op in verband met de opbouw van het werkbedrijf.

Het college wil van ChristenUnie en het CDA weten of zij de uitvoering van de motie in Voorst, als die

wordt aangenomen, willen afwachten. In die motie gaat het voornamelijk om de haalbaarheid van de

voortzetting van GR door te rekenen. Dat kan mogelijk een jaar vertraging opleveren.

De ChristenUnie wil alleen weten of die motie wordt aangenomen.

Na telling van de stemmen concludeert de voorzitter dat 8 van de 11 aanwezige partijen het

voorstel nog niet rijp acht voor besluitvorming in de raad.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering

 

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Raad van 12 maart 2018 Naar boven

Datum 12-03-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 9 april 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Uw raad heeft op 9 oktober 2017 ingestemd met de vorming van een Zutphens Werkbedrijf en met het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Delta. Als opheffing van de gemeenschappelijke regeling (GR) niet mogelijk blijkt, dan was het alternatief besluit om uit de gemeenschappelijke regeling Delta te treden.

Omdat de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst vooralsnog de GR Delta willen voortzetten is opheffing van de GR niet aan de orde. Daarom heeft het college van Zutphen op 14 november 2017 besloten om uit de GR Delta te treden. De gemeente Brummen heeft eveneens tot uittreding besloten.

De gemeenten die uit de GR Delta treden moeten frictiekosten betalen.

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het onderhandelingsresultaat betreffende de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Delta, een bedrag van € 2.330.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Delta en deze te dekken uit de reserve Sociaal Domein, en de begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen (2018-10).

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Dit onderwerp is behandeld geweest in de Forumvergadering van 12 maart 2018. Het Forum heeft toen aangegeven dat het voorstel onvoldoende besproken is en dat het nogmaals in een oordeelsvormende Forumvergadering besproken moet worden. Deze Forumvergadering moet worden gezien als een voortzetting van de Forumvergadering die op 12 maart 2018 gestart is.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 09-04-2018 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPM.J. ten Broeke
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66G.I. Timmer
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De heer Langedijk is als ambtelijk ondersteuner aanwezig.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij vervolg forumvergadering van 12 maart jl. en geeft het woord aan het college. 

Het college praat het forum bij over de keuzes van de andere gemeenten:

Voorst heeft op 12 maart een motie behandeld over de de hoogte van de uittreedsom voor de gemeenten Brummen en Zutphen (is deze wel hoog genoeg?) en een verzoek aan college om te komen tot een bedrijfsplan over de doorontwikkeling van Delta na uittreding van Zutphen en Brummen. De motie heeft het niet gehaald. Bij de hoogte van de uittreedsom heeft nog niemand stilgestaan en het college heeft de toezegging gedaan om te komen met een plan na uittreding van Zutphen en Brummen.

Brummen heeft op 22 maart besloten uit de GR Delta te stappen.

Lochem, college heeft businesscase aangeboden aan de raad waarbij het werkdeel van de Participatiewet voor een deel wordt ingekocht bij GR Delta en voor een deel bij Randstad met het project " Baanbrekend". 

Voorst heeft nog niets gedaan en zit nog steeds met de Wsw bij GR Delta.

Bronkhorst blijft ook met de Wsw bij GR Delta. 

SP kan instemmen met het raadsvoorstel.

GroenLinks vraagt of het niet meer meedoen van het CDA in Lochem consequenties kan hebben voor de besluitvorming.

VVD geeft aan dat er sinds 12 maart wel het een en ander is gebeurd en vraagt aan het college wat het betekent om 6 tot 8 weken af te wachten.

College heeft samen met de raad op meerdere momenten stilgestaan bij de bewegingen bij andere gemeenten. Tegelijkertijd heeft Zutphen een eigen opgave. De koers die Zutphen heeft gevolgd is gebaseerd op de eigen opgave. De raad heeft dit ook bevestigd. Zutphen is grootste deelnemer in zowel Plein als Delta en heeft een forse en heldere stap gezet in de onderhandelingen. Het college adviseert slechts te kiezen voor 'afwachten' vanuit de eigen opgave. De vraag blijft welke keuze wil Zutphen maken in het sociaal domein.

D66 vraagt of er nog ruimte is in het onderhandelingsresultaat? Voorbeeld de discussie over de nacalculatie. Koers akkoord maar nog niet akkoord met het onderhandelingsresultaat.

ChristenUnie vraagt of we een deelbesluit kunnen nemen. Niet akkoord met het onderhandelingsresultaat, wel met de koers. Pleit om niet akkoord te gaan met het onderhandelingsresultaat omdat dit niet overeenkomst met de waarde in de maatschappij. Kunnen we wel uit de GR Delta treden, terwijl we niet akkoord zijn met het onderhandelingsresultaat.

Ambtelijke ondersteuning geeft aan dat het bestuur Delta akkoord is gegaan met het uittreden van Zutphen, waarbij Zutphen heeft aangegeven dat er nog wel een akkoord van de raad moet zijn over de uittreedsom. Als bestuur Delta nu moet concluderen dat er geen onderhandelingsresultaat is, dan moeten we naar de provincie. De provincie houdt namelijk toezicht op de gemeenschappelijke regelingen. Over de uittreedsom is weinig jurisprudentie. Robert Capel heeft in zijn rapport aangegeven dat er verschillende manieren zijn om een uittreedsom uit te rekenen. Welke methodiek wordt gebruikt door de toezichthouder is niet bekend.

ChristenUnie pleit ervoor om die procedure (naar de provincie gaan) dan maar te volgen en onze eigen koers niet te wijzigen. In het kader van Sterk Bestuur adviseerde de provincie te zoeken naar andere partners. Dat hebben we gedaan. Echter omdat we geen invloed hadden op de keuze van andere gemeenten zal nu een overleg op hoog niveau (GS en burgemeesters) moeten plaatsvinden. Het kan niet bedoeling zijn dat de gemeente zijn organisatie gaat financieren met uitkering-gelden.

College vindt bedrag van 2,3 miljoen ook fors. Echter ook de helft van het werk wordt meegenomen uit de GR Delta. Daarmee ontstaat er voor de GR een financieel risico. College vindt het gerechtvaardigd dat er vergoeding wordt gegeven voor dit risico.  In het oorspronkelijk onderhandelingsvoorstel werd uitgegaan van 1,5 miljoen. Echter nu krijgen we alle Wsw-ers (81 extra) met de daarbij behorende detacheringsvergoeding. Het verschil van 0,8 miljoen wordt door de detacheringsvergoeding in 3 jaar terug verdiend. College is van mening dat de onderhandelingen netjes zijn gegaan. Een gesprek tussen burgemeesters en GS over het proces kan altijd.

Burgerbelang vraagt of besluitvorming kan worden doorgeschoven naar nieuw college. Op dit moment zullen 2 collegeleden als raadslid over zichzelf stemmen. Geen goede vorm van dualisme. Wel doorgaan met opzetten werkbedrijf.

D66 vraagt nogmaals om een eerlijk akkoord op basis van nacalculatie. 

BewustZW deelt mening ChristenUnie en adviseert een verkennend gesprek met gedeputeerde van de provincie en het onderwerp 'nacalculatie' daar te bespreken.

Burgerbelang ziet geen onderhandelingsresultaat maar concludeert dat wordt gehandeld op basis van de uitkomsten van het rapport van Capel. 

College merkt op dat het rapport gaat over 18 onderhandelingspunten. Het gaat echt over onderhandelen en niet over het uitvoeren van het rapport van Capel. Echter op het punt van de 'nacalculatie' is de onderhandeling niet goed geslaagd. Het college heeft ingezet op overname personeel. Redenen: continutiet Wsw-ers en baanzekerheid voor het personeel. Dus niet ingezet op de kosten voor Zutphen. Toen werd ingezoomd op het onderwerp 'nacalculatie' gingen de blijvende partijen daarmee niet akkoord. De reden hiervoor was omdat de vertrekkende partijen niets te zeggen hebben hebben over de doorontwikkeling en de blijvende partijen de datum van doorontwikkeling niet kennen. Er was geen beweging nodig. College betreurt dit.

Over de slechte timing. Hierover gaat de agendacommissie.

D66 maakt het verschil als er straks andere mensen aan tafel zitten en kunnen we de nacalculatie er dan alsnog inbrengen.

College adviseert uit te gaan van de eigen opgave. Het is wel mogelijk om besluitvorming uit te stellen in afwachting van het totaaloverzicht voor het sociaal domein van de gemeente Zutphen. Zutphen moet zich niet afhankelijk maken van de bewegingen van bijvoorbeeld de gemeente Lochem.Dit zou ook een vertraging betekenen voor de oprichting van het werkbedrijf en de daaraan verbonden kansen.

VVD pleit nogmaals voor enige vertraging.

PvdA heeft moeite met vertraging ivm onzekerheid bij werknemers en werkgevers. Het onderhandelingsproces kan lang duren.

VVD beoogt zeker geen vertraging van maanden maar doelt op de coherentie van de eigen financiële situatie. Deze is niet helder en daarmee is het oprichten van werkbedrijf toch een beetje drijfzand, terwijl hier wel een groot belang ligt. De onzekerheid zal er zijn en blijven, omdat andere aspecten nog niet duidelijk zijn. 

ChristenUnie geeft aan dat het pand op geen enkele manier is meegenomen in het voorstel. Dit gaat om een waarde van 1 tot 1,5 miljoen waarvan Zutphen voor 53% eigenaar is. 

College zegt toe dat er een verklaring komt waarom het pand niet is meegenomen bij de onderhandelingen.

College geeft aan dat er door de koerswijziging onzekerheid zal zijn bij personeel en werkgevers maar het opzetten van het werkbedrijf staat niet ter discussie. In afwachting van een totaalplaatje voor het sociaal domein is het logisch om nu geen besluit te nemen over dit voorstel. 

Voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende is besproken maar dat, in afwachting van het totaalplaatje voor het sociaal domein, het voorstel niet doorgaat naar de raad. Het college heeft bovendien toegezegd dat er een verklaring komt waarom het pand niet is meegenomen in de onderhandelingen.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 14 mei 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-05-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Het voorstel is door de raad teruggestuurd naar het college, omdat het onvoldoende integraal is. Het college wordt verzocht een voorstel met een totaalplaatje voor het sociaal domein aan de raad toe te sturen.
Geen amendementen ingediend