Pagina delen

Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de Uitgangspuntennota 2023 van de GGD NOG.

Inhoud

Inleiding

De GGD Noord- en Oost-Gelderland
Onze gemeente neemt deel aan de ‘Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland’ (hierna; GGD NOG), een gemeenschappelijke regeling van 22 gemeenten in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland (‘van Harderwijk tot Winterswijk’), met het hoofdkantoor in Warnsveld.

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid is de gemeente verplicht een GGD in stand te houden en dat ook te doen in deze regio (vanwege congruentie met de Veiligheidsregio). De gemeente is verplicht een aantal taken onder te brengen bij de GGD, zoals infectieziekten bestrijding, epidemiologie, medische milieukunde, technische hygiënezorg en psychosociale zorg bij rampen. Daarnaast voert de GGD ook taken uit, zoals de jeugdgezondheidszorg (4-18 jaar), waarbij gemeenten op basis van de wet vrij zijn om te kiezen wie de taak uitvoert.

In de brief van 8 december 2021 biedt de GGD NOG de Uitgangspuntennota 2023 aan uw raad aan. Hierin schetst de GGD de inhoudelijke en financiële kaders voor de Programmabegroting 2023, die u later dit jaar aangeboden krijgt. De raad wordt hiermee nu al de mogelijkheid geboden om te reageren op de Uitgangspunten die voor de begroting gehanteerd gaan worden en op de voorstellen voor nieuw beleid. Reageren kan door het indienen van een zienswijze (voor 1 maart 2022).

Belangrijke ontwikkelingen die in de Uitgangspuntennota 2023 worden genoemd zijn:
- de COVID-19 pandemie, en het beroep dat de bestrijding daarvan doet op de GGD;
- de Takendiscussie die gevoerd is en die geresulteerd heeft in de Koersnotitie en de aandachtspunten die daaruit voortkomen.

Uw raad is eerder geïnformeerd over het verloop van de Takendiscussie en de Koersnotitie, via de memo ‘GGD Takendiscussie; voortgang’ van juni 2021, en via het webinar van de GGD voor raadsleden over de Takendiscussie op 2 november 2021. Om de Koersnotitie in praktijk te brengen dient de GGD op meerdere punten versterkt te worden en wordt ingezet op samenwerking met andere organisaties als het gaat om ondersteunende processen. Om de Koersnotitie uit te kunnen voeren, is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de GGD nodig. Bij deze Uitgangspuntennota heeft u als raad de gelegenheid hier uw zienswijze op te geven.

In de Uitgangspuntennota wordt verschil gemaakt tussen:
- de inwonerbijdrage 2023 op grond van bestaand beleid, met indexering en wettelijke taken, die verwerkt zal worden in de begroting 2023.
- voorgestelde beleidswijzigingen met consequenties voor de inwonerbijdrage, die verwerkt zullen worden in de 1e en 2e begrotingswijziging 2023.
Zowel de inwonerbijdrage als de 1e en 2e begrotingswijziging zullen in juli 2022 tegelijk in het Algemeen bestuur (AB) van de GGD ter besluitvorming komen.

De Uitgangspuntennota 2023 is beoordeeld, waarbij we aanleiding zien om een zienswijze in te dienen.
In de zienswijze wordt veel waardering uitgesproken voor de uitzonderlijke inzet van de GGD in de bestrijding van de COVID-19 pandemie. Daarnaast wordt in de zienswijze aangegeven dat we ons kunnen vinden in het inhoudelijk beleid en in het voorstel voor de toevoeging jeugdgezondheid adolescenten aan de inwonerbijdrage. Maar daarnaast vragen we een prioritering aan te brengen in de aandachtspunten uit de Koersnotitie, om de extra kosten voor de gemeente te beperken, omdat de kosten niet binnen de gemeentelijke begroting passen. 

Beoogd effect

- De raad de gelegenheid geven om voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2023 van de GGD, een zienswijze mee te geven aan het dagelijks bestuur van de GGD.
- Aansluiting te krijgen tussen de inhoudelijke en financiële kaders van de gemeente Zutphen en die van de GGD.

Argumenten

 1. De GGD heeft zich in de afgelopen jaren uitzonderlijk ingezet voor de bestrijding van de COVID-19 pandemie.
  De GGD heeft in de afgelopen jaren een zeer grote inspanning geleverd voor de bestrijding van de COVID-19 pandemie en dit duurt nog steeds voort. Hiervoor willen we in de zienswijze graag onze waardering uitspreken naar alle medewerkers van de GGD.
  De taken in het kader van de bestrijding van de COVID-19 pandemie vallen overigens zowel qua aansturing als qua bekostiging onder de landelijke overheid.

 2. Inhoudelijk kunnen we ons vinden in het voorgenomen beleid.
  Het beleid uit de Uitgangspuntennota sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen en bij de Koersnotitie die in overleg met gemeenten is opgesteld. En ook wij zijn voorstander van een robuuste GGD.

 3. De kosten voor het in één keer aanpakken van alle aandachtspunten uit de Koersnotitie leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de GGD die niet in de gemeentelijke meerjarenbegroting past.
  De GGD inwonerbijdrage 2022 is € 814.600. Voor 2023 wordt vooralsnog uitgegaan van een indexcijfer van 2,63%. De inwonerbijdrage 2023 komt op € 842.700.
  Om alle aandachtspunten uit de Koersnotitie aan te pakken, komt daar met de 1e begrotingswijziging nog structureel € 22.000 bij en incidenteel in 2022 € 36.200. Daarmee zou de inwonerbijdrage voor 2023 op € 900.900 komen. Dit past niet in de gemeentelijke meerjarenbegroting waar voor 2023 € 814.600 geraamd is.

 4. Het opnemen van jeugdgezondheid adolescenten in de inwonerbijdrage is nagenoeg budgetneutraal voor de gemeente.
  Onze gemeente laat de jeugdgezondheid adolescenten ook nu al uitvoeren door de GGD, op basis van subsidie. De hogere kosten in de inwonerbijdrage kunnen in de gemeentebegroting worden opgevangen doordat deze subsidie dan niet meer verleend hoeft te worden. Voordeel van de nieuwe bekostigingswijze is dat het een administratieve verlichting is voor de GGD (en de gemeenten).

Kanttekeningen

 1. Als we de GGD vragen om niet alle aandachtspunten uit de Koersnotitie tegelijk aan te pakken, heeft dit effect op de kwaliteit van de dienstverlening.
  De Koersnotitie heeft als doel de GGD robuuster te maken en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Maar hier zijn wel extra kosten aan verbonden. Als we deze kosten niet kunnen maken, vindt er geen versterking plaats ten opzichte van de huidige situatie. Omdat we de GGD kennen als een over het algemeen goed functionerende organisatie, lijkt dit acceptabel.
 1. Als de meerderheid van de andere gemeenten wel voor uitvoering van alle aandachtspunten uit de Koersnotitie stemt, is ook onze gemeente gebonden aan de extra kosten.
  Alle 22 gemeenten mogen nu hun zienswijze geven op de Uitgangspuntennota 2023. Alleen punten waarvoor een groot draagvlak is onder de gemeenten, zullen worden verwerkt in de concept Programmabegroting 2023 en de begrotingswijzigingen. De gemeente Zutphen kan niet zelfstandig besluiten over de hoogte van de inwonerbijdrage aan de GGD. De gemeente is na definitieve vaststelling van de Programmabegroting GGD 2023 gehouden aan de bijdrage zoals die bij meerderheid wordt vastgesteld.
  Op dit moment is nog niet bekend hoeveel gemeenten zullen aangeven dat zij instemmen met de voorgestelde extra uitgaven.

Financiën

Het indienen van een zienswijze heeft geen financiële gevolgen.

Als achtergrondinformatie:
In de gemeentelijke meerjarenbegroting is voor de inwonerbijdrage van de GGD voor 2023 € 814.600 begroot. Dit is hetzelfde bedrag als voor 2022 in de gemeentelijke begroting is opgenomen, omdat het gemeentelijke indexeringspercentage voor 2023 nog niet is vastgesteld.
De inwonerbijdrage voor Zutphen zou volgens de Uitgangspuntennota in 2023 komen op circa € 842.700 als gevolg van indexering en wettelijke ontwikkelingen.
Inclusief de 1e begrotingswijziging (versterking Koersnotitie) zou het uitkomen op € 900.900 (waarvan € 36.200 incidenteel).
Inclusief de 2e begrotingswijziging zou het uitkomen op € 928.400 (waarvan € 36.200 incidenteel en € 22.800 kan worden gecompenseerd door besparing op subsidie jeugdgezondheid adolescenten).
Voor 2024 en 2025 wordt door de GGD voor de versterking koersnotitie respectievelijk € 23.400 incidenteel en € 15.600 incidenteel gevraagd.

Communicatie

Na de gemeenteraad van 21 februari 2022 wordt de zienswijze (binnen de termijn tot 1 maart) verstuurd aan de GGD.

Uitvoering

De zienswijzen op de uitgangspunten van alle gemeenten worden betrokken bij het opstellen van de concept Programmabegroting GGD 2023.
Circa mei 2022 krijgt de gemeenteraad vervolgens de gelegenheid een zienswijze in te dienen op deze concept Programmabegroting GGD 2023 (via een verzamelraadsvoorstel over de begrotingen van meerdere gemeenschappelijke regelingen).
Deze zienswijzen op de concept Programmabegroting worden betrokken bij de vaststelling van de Programmabegroting GGD 2023 door het Algemeen Bestuur van de GGD begin juli 2022.

Evaluatie

Evaluatie loopt via de reguliere cyclus van begroting en jaarverslag.

Bijlagen

- Concept Zienswijze brief aan de GGD over de Uitgangspuntennota
- Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG
- Financieel overzicht gemeentelijke bijdragen, onderscheiden naar begroting 2023, toevoeging robuust en toevoeging jeugd adolescenten
- Financieel overzicht incidentele gemeentelijke bijdragen aan GGD NOG Robuust
- Vergaderstukken AB GGD 18 nov. 2021 over afronding Takendiscussie
- Begeleidende brief van de GGD aan de gemeenteraad over Uitgangspuntennota 2023

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0007

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 18 januari 2022 met nummer 300601b e s l u i t :

Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de Uitgangspuntennota 2023 van de GGD NOG.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 7 februari 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 07-02-2022 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 21 februari 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-02-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie