Pagina delen

Uitgangspunten Voorjaarsnota 2014

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de uitgangspunten voor de Voorjaarsnota 2014 vast te stellen, te weten:

- geen ‘nieuw beleid’, uitgezonderd zaken die vallen binnen strenge restricties;

 de Voorjaarsnota een parallel maar afzonderlijk traject te laten lopen naast de collegeonderhandelingen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In december 2013 is het processchema van de P&C-cyclus voor 2014 door het College vastgesteld. De Voorjaarsnota maakt daarvan onderdeel uit en vormt een belangrijke basis voor de totstandkoming van de Strategische agenda / Meerjarenbegroting. De Voorjaarsnota 2014 vergt een gedegen voorbereiding, met name in verband met de gelijktijdige gemeenteraadsverkiezingen. De start van de voorbereiding is derhalve reeds in januari 2014 gepland middels het vaststellen van de uitgangspunten in het College en de Raad.

Beoogd effect

Vaststelling van de uitgangspunten voor de Voorjaarsnota 2014.

Argumenten


1. De Voorjaarsnota vormt de basis voor de totstandkoming van de Strategische agenda / Meerjarenbegroting.

In de Voorjaarsnota worden de kaders geschetst voor het inhoudelijke en financiële beleid van de gemeente voor de komende jaren. In de Strategische agenda / Meerjarenbegroting worden de kaders vervolgens tot concrete plannen uitgewerkt.

2. In relatie tot de bezuinigingen bestaat er geen financiële ruimte voor ‘nieuw beleid’.

Op 19 december 2013 is het Forum over het bezuinigingsdocument 2015-2017 geïnformeerd. De hierin benoemde bezuinigingsmaatregelen moeten ertoe leiden dat de begroting in deze jaren in evenwicht wordt gebracht. Op grond van genoemde bezuinigingen en de mogelijke inzet van een deel van het overschot van 2014 ter dekking van het tekort in 2017, resteert er geen financiële ruimte voor ‘nieuw beleid’.

Uitzondering kan gemaakt worden voor nieuwe taken die vanuit wetgeving aan gemeenten worden opgelegd, zaken die Zutphen behoeden voor grote risico’s en rampen en zaken die een groot maatschappelijk belang hebben en waarbij het grote voordelen oplevert om dat nu op te pakken. Dekking van deze uitzonderingen moet komen uit extra rijksmiddelen, inzet van reserves en daar waar mogelijk het inwisselen van oud-beleid voor nieuw-beleid.

In december 2013 is door de Rijksoverheid tevens de ‘decembercirculaire’ uitgebracht waarin een nadere uitwerking van het Herfstakkoord is opgenomen. Dit leidt voor Zutphen tot de volgende wijzigingen:

*  een hogere bijdrage voor de uitvoering van de Wmo (ca. €0,4mln);

*  een nieuwe bijdrage voor Armoedebeleid (ca. €0,2mln);

*  een nieuwe bijdrage voor de door de Provincie overgehevelde taken op het gebied van

    Toezicht &  Handhaving (ca. €0,1mln).

Deze bijdragen hebben echter geen direct effect op de gemeentelijke exploitatie aangezien er ook extra taken tegenover staan. Het restant van de hogere bijdrage in de Algemene Uitkering komt overeen met de in het bezuinigingsdocument reeds opgenomen meevallers voor de komende jaren en levert voor de Voorjaarsnota 2014 geen extra ruimte op.

 

Kanttekeningen

1. Het financiële Rijksbeleid is onvoorspelbaar

Het is de afgelopen tijd duidelijk geworden, dat het lastig is om gemeentelijk financieel beleid te maken op basis van de zich snel wijzigende berichten uit Den Haag. De circulaires die de gemeente van het Rijk ontvangt, zijn qua uitkomst zeer beweeglijk en deels onvoorspelbaar. Toch is het noodzakelijk om een financiële en beleidsmatige inschatting van de toekomstige ontwikkelingen te maken en deze de basis te laten vormen voor de Voorjaarsnota en Strategische agenda / Meerjarenbegroting.

2. Het traject van de Voorjaarsnota loopt grotendeels parallel aan de vorming van het coalitieakkoord.

Op 19 maart 2014 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De afspraken die de nieuwe coalitiepartijen maken kunnen zowel beleidsmatig als financieel invloed hebben op de Voorjaarsnota en Strategische Agenda / Meerjarenbegroting. Ingeschat wordt dat een vertaling van het coalitieakkoord in de Voorjaarsnota slechts op zeer beperkte schaal mogelijk is aangezien de vaststelling van de Voorjaarsnota in het College reeds gepland is op 13 mei. Aangezien de kans bestaat dat het coalitieakkoord op dat moment nog niet getekend is wordt voorgesteld de Voorjaarsnota 2014 de volgende onderdelen te laten bevatten:

-  Financiële kaders voor de Strategische agenda / meerjarenbegroting 2015-2018;

-  Maatregelen voor mogelijke tekorten die geconstateerd worden bij de Jaarrekening 2013;

-  Nieuw beleid (onder de hierboven genoemde restricties)

-  Overzicht van alle nog op te pakken en lopende bezuinigingsmaatregelen die in de afgelopen drie jaren zijn vastgesteld, aangevuld met een nadere uitwerking van de geclusterde taakstellingen in het bezuinigingsdocument voor 2017 (optioneel).

Het inhoudelijke (beleidsmatige) debat in het Forum en de Raad dat normaliter bij de behandeling van de Voorjaarsnota plaatsvindt,  kan plaatsvinden tijdens het Forum van 10 juni, maar vindt mogelijk al eerder plaatst bij de presentatie van het coalitieakkoord. Mocht het debat toch op 10 juni plaatsvinden, dan kan de vertaling van de uitkomsten worden meegenomen bij de realisatie van de Strategische agenda / Meerjarenbegroting 2015-2018.

 

 

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De planning van de Voorjaarsnota 2014 ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Vaststelling financiële uitgangspunten in College                                           21 januari

Opstellen concept VJN 2014                                                                   1 feb. t/m 18 mrt.

Werkgroep programmabegroting + Forum Uitgangspunten VJN2014           10 februari

Vaststelling financiële uitgangspunten in Raad                                             24 februari

Werkgroep programmabegroting                                                                       10 maart

Verkiezingen                                                                                                    19 maart

Behandeling concept VJN2014 in MT                                                              26 maart

Portefeuillehoudersoverleggen                                                                  3 t/m 11 april

Behandeling concept VJN2014 door MT/College                                               22 april

Vaststelling VJN2014 door College                                                                     13 mei

Forumbehandeling (oordeelsvormend)                                                                10 juni

Vaststelling door Raad                                                                                         20 juni

Bovenstaande planning is indicatief en kan door het verloop van de collegeonderhandelingen mogelijk nog wijzigen. In het Presidium wordt de daadwerkelijk route van de Voorjaarsnota i.c.m. de vorming van het coalitieakkoord bepaald.

 

 

Rapportage/evaluatie

Bij de totstandkoming van de Voorjaarsnota worden het College en Forum frequent geïnformeerd over de financiële stand van zaken en vragen m.b.t. nieuw beleid. Ook de werkgroep Programmabegroting zal nauw betrokken worden bij de realisatie van de Voorjaarsnota. Afstemming met het traject van het coalitieakkoord is eveneens van groot belang om daar waar mogelijk in te kunnen haken op uitkomsten van het coalitieakkoord.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0015

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 22 januari 2014 met nummer 14653b e s l u i t :

de uitgangspunten voor de Voorjaarsnota 2014 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 10 februari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het college vraagt de raad om in te stemmen met twee uitgangspunten voor de Voorjaarsnota (VJN) 2014: 1. geen 'nieuw beleid' uitgezonderd zaken die vallen binnen strenge restricties (= inhoudelijk); 2. de Voorjaarsnota een parallel maar afzonderlijk traject te laten lopen naast de collegeonderhandelingen (= procesmatig). Het college verwacht dat vertaling van een coalitie-akkoord in de VJN slechts beperkt mogelijk is.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 10-02-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
C. Scheffer
Aanwezig namens Naam
VVDW.P. van Stockum
D66R. Jense
SPJ.J. Kosters
GroenLinksJ.A. Jansen
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
StadsbelangH.M.J. Siebelink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
ChristenUnieA. Oldenkamp
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan inspreekster mevrouw Gemmie ten Velde van Comité Warnsveld/ZutphenHoogspanningsVrij (zie bijlage).
De voorzitter bedankt mevrouw Ten Velde voor haar inbreng en vraagt of er nog vragen zijn aan mevrouw Ten Velde. Er zijn geen vragen.

Dan geeft de voorzitter het woord aan de Forum leden om te reageren op de vraag van de raad om in te stemmen met de twee uitgangspunten voor de voorjaarsnota(VJN), te weten:

  1. Geen “nieuw beleid”, uitgezonderd zaken die vallen binnen strenge restricties;
  2. De Voorjaarsnota een parallel maar afzonderlijk traject te laten lopen naast de collegeonderhandelingen.

De VVD is blij over de uitgangspunten nieuwe cyclus. Geen nieuw beleid, maar er zijn wel wensen o.a. m.b.t. de begroting 2015. Verbonden partijen onder te brengen in één programma, zodat deze ook 1 op 1 terug zijn te vinden. Opzet van de begroting van 2015 en ook in de voorjaarsnota aangeven hoe die taken ondergebracht worden en welke communicatie over de prestatie-indicatoren (kaders die bij de nieuwe taken horen). Verder met de procedure werkgroep programmabegroting deze zou een officieel karakter moeten krijgen in dit proces ook na de verkiezingen.

Het lijkt GroenLinks heel logisch voorgaande op te nemen in het proces en zij gaan er vanuit dat het bezuinigingsvoorstel ook meegenomen wordt.

Stadspartij onderschrijft deze uitgangspunten en zijn ook voorstander om de middelen vanuit het Sociaal Domein, zoals voorgesteld door VVD, zichtbaar te maken, zodat dit ook voor de Raad meer stuurbaar is.

ChristenUnie; vanuit het Rijk komt er een fors hogere bijdrage voor het Sociaal Domein. Graag willen zij dat al het geld 1 op 1 gebruikt wordt voor de doelstelling en niet voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Het proces voorjaarsnota zo in te richten dat het nieuwe college hier goed mee aan de slag kan.

De PvdA vindt het een helder stuk en sluit zich aan bij de reeds gestelde vragen.

D66 heeft geen vragen. Men kan zich in deze werkwijze verenigen.

De voorzitter verzoek het college antwoord te geven op de gestelde vragen.
Er is o.a. zeer indringend gesproken over de prestatie-indicatoren en we zullen onze strategische doelen beter op elkaar moeten afstemmen, echter zoals er nu al mee wordt omgegaan is toch ook al zeer verhelderend. Men probeert per programma twee prestatie-indicatoren te hebben. Er is afgesproken om kort na de verkiezingen weer bij elkaar te komen. De technische uitgangspunten komen bij de begroting aan de orde.

Transitie middelen; het is zeker de bedoeling dat we de middelen die we van het Rijk krijgen ook daadwerkelijk voor de taken zullen inzetten omdat we deze ook echt nodig hebben. De wettelijke verplichting is voor de eerste drie jaar en daarna zou ontschotting mogen plaatsvinden.
De ChristenUnie attendeert het college erop dat  dit in het verleden m.b.t. de Wmo niet is gebeurd.

De VVD geeft aan dat dit stuk rijp lijkt om dit als hamerstuk aan te nemen voor de Raad.
De andere partijen zijn het hiermee eens.

De voorzitter sluit deze Forum vergadering en stelt vast dat dit stuk rijp is voor besluitvorming (hamerstuk) door de Raad.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 10 februari 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-02-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend