Pagina delen

Uitbreiden gemeentelijk coördinatiebesluit windturbines in het gebied De Mars/Twentekanaal Noord

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het gemeentelijke coördinatiebesluit van 29 januari 2018 (2018-0004) uit te breiden met de volgende te coördineren besluiten, zijnde besluiten op grond van de Waterwet, besluiten op grond van de Wet bodembescherming, besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en besluiten op grond van de Wet Natuurbescherming.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Inmiddels is bij het voorbereiden van de gemeentelijke coördinatieprocedure voor de windturbines in het gebied De Mars/Twentekanaal Noord gebleken, dat er mogelijk meer besluiten nodig zijn die direct met de coördinatieprocedure meegenomen kunnen worden. Het eerdere coördinatiebesluit van 29 januari 2018, nummer 2018-0004, voorziet hierin niet. Op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening kunnen ook andere bevoegde gezagen dan de gemeente op vrijwillige basis meewerken aan de gemeentelijke coördinatieregeling. Vanuit de Waterwet, mogelijk de Wet natuurbescherming en Wet bodembescherming worden besluiten verwacht, die toegevoegd kunnen worden aan het coördinatiebesluit van 29 januari 2018. De betreffende bevoegde gezagen: het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel en het college van gedeputeerde staten Gelderland hebben aangegeven mee te willen werken aan het coördineren van de besluiten. Ook wordt met de uitbreiding van het coördinatiebesluit een bredere inzet van omgevingsvergunningen opgenomen in plaats van sec artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Met verwijzing naar de gegeven voordelen van het eerdere coördinatiebesluit: 1 loket, 1 procedure en 1 rechtsgang, is dit ook het argument om uitbreiding van het coördinatiebesluit te vragen.

Beoogd effect

Met het uitbreiden van het coördinatiebesluit d.d. 29 januari 2018, 2018-0004, wordt de besluitvorming van alle benodigde gemeentelijke besluiten en (mogelijke) provinciale of waterschapsbesluiten gebundeld. Er ontstaat 1 loket voor inwoners en 1 procedure (zienswijzen tegen het hele pakket aan ontwerpbesluiten en 1 keer beroep bij de Raad van State tegen de definitieve besluiten). Door de uitbreiding van het gemeentelijk coördinatiebesluit kunnen de besluiten voor de realisatie van de windturbines zorgvuldig en efficiënt plaatsvinden.

Argumenten

1.1 De uitbreiding van het coördinatiebesluit d.d. 29 januari 2018, 2018-0004, past binnen de gegeven argumenten van dit eerdere besluit.

Met verwijzing naar het raadsbesluit d.d. 29 januari 2018 zijn de gegeven argumenten ook van toepassing op de uitbreiding van het eerder genomen coördinatiebesluit. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen, zie bijlage 1.

1.2 Provincie Gelderland en waterschap Rijn en IJssel werken vrijwillig mee aan de coördinatie.

Vanuit artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening is het mogelijk andere dan eigen gemeentelijke besluiten te coördineren. Het rijk, de provincie, andere gemeenten of waterschappen kunnen hier aan meewerken. Ze zijn dit niet verplicht. Vanuit de deelnemende bestuurlijke partners (provincie Gelderland en waterschap Rijn en IJssel) is positief gereageerd op de bundeling van de mogelijk benodigde besluiten voor de realisatie van de beoogde windturbines.

Kanttekeningen

1.1  De gemeente kan als coördinerend orgaan niet dwingend optreden, maar het college van gedeputeerde staten van Gelderland heeft deze mogelijkheid wel op basis van de Elektriciteitswet.

Aangezien de medewerking op vrijwillige basis, conform artikel 3.31 Wet ruimtelijke ordening, plaatsvindt, kan de gemeente niet als coördinerend orgaan dwingend optreden. Indien er in het verdere proces met andere bestuursorganen problemen ontstaan, zal de gemeente richting provincie Gelderland verzoeken alsnog de coördinatie vanuit artikel 9 f Elektriciteitswet op zich te nemen. In de brief van 7 november 2017 (bijlage 2) heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten de bevoegdheid op grond van dit artikel niet van toepassing te verklaren, maar dit besluit kan ook worden teruggedraaid, waarbij de provincie de rol van coördinator heeft en wel op grond van de Elektriciteitswet dwingend kan optreden. Naar aanleiding van het overleg met deelnemende bestuurlijke partners wordt verwacht, dat dit niet nodig zal zijn.

Risico’s

Onvoldoende afstemming door coördinerend orgaan.

Aangezien de gemeente de besluiten normaal gesproken ook neemt, wordt intern de afstemming geborgd. Mocht een besluit op basis van de Wet natuurbescherming nodig zijn, is met de ervaring vanuit eerdere provinciale en gemeentelijke coördinatie (programma Rivier in de Stad) dit proces ook geborgd. Ook worden vanuit provincie Gelderland de werkzaamheden van de coördinatie ambtelijk actief ondersteund.

Onjuiste, onvolledige of inconsistente aanvragen en/of ontwerpbesluiten.

IJsselwind en waterschap Rijn en IJssel, de initiatiefnemers, zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van dit risico. Hierover zijn met initiatiefnemers duidelijk afspraken gemaakt, aangezien de gemeente als coördinerend orgaan alleen de medewerking bij verschillende bestuursorganen kan bevorderen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Hierbij wordt verwezen naar het raadsbesluit d.d. 29 januari 2018.

Financiën

De kosten van de coördinatie worden gedekt vanuit de af te sluiten anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers. Ook worden er leges geheven in het kader van de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning conform de legesverordening 2018.

Bijlagen

  1. Raadsbesluit d.d. 29 januari 2018
  2. Brief Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 7 november 2017 (zaaknummer 2017-001702)

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0098

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 21 augustus 2018 met nummer 115127


gelet op artikelen 3.30 en 3.31 Wet op de ruimtelijke ordening

 


b e s l u i t :

Het gemeentelijke coördinatiebesluit van 29 januari 2018 (2018-0004) uit te breiden met de volgende te coördineren besluiten, zijnde besluiten op grond van de Waterwet, besluiten op grond van de Wet bodembescherming, besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en besluiten op grond van de Wet Natuurbescherming.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 10 september 2018 (19:00 - 20:00) Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld het gemeentelijke coördinatiebesluit van 29 januari 2018 (2018-0004) uit te breiden met de volgende te coördineren besluiten, zijnde besluiten op grond van de Waterwet, besluiten op grond van de Wet bodembescherming, besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en besluiten op grond van de Wet Natuurbescherming.

Inmiddels is bij het voorbereiden van de gemeentelijke coördinatieprocedure voor de windturbines in het gebied De Mars/Twentekanaal Noord gebleken, dat er mogelijk meer besluiten nodig zijn die direct met de coördinatieprocedure meegenomen kunnen worden. Het eerdere coördinatiebesluit van 29 januari 2018, nummer 2018-0004, voorziet hierin niet. Met verwijzing naar de gegeven voordelen van het eerdere coördinatiebesluit: 1 loket, 1 procedure en 1 rechtsgang, is dit ook het argument om uitbreiding van het coördinatiebesluit te vragen.

De bevoegdheid van de gemeenteraad ten aanzien van de gemeentelijke coördinatieregeling is geregeld in artikel 3.30 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

 
Datum 10-09-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPE. Müller
PvdA
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDJ Lok
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze Technisch Blok vergadering. Er zijn de volgende mededelingen:

De Lijst ingekomen stukken wordt aangevuld tot aan de Presidiumvergadering voorafgaande aan een Forumvergadering. Eerder was dit tot aan de vergaderoproep voor een vergaderavond.

Er staat een ruiming gepland van een oude vliegtuigbom V1 bij de Oude Ijsselbrug voor de periode 17 tot en met 28 september 2018. Deze bom is vorig jaar tijdens werkzaamheden aangetroffen. Delen van de V1 zijn vorig jaar door de Explosieven Opruimings Deinst (EOD) geruimd. De restanten, waaronder een groot deel van de hoofdlading, worden binnenkort geruimd door de EOD. Het werkterrein wordt in zijn geheel afgesloten door bouwhekken. Tijdens deze periode zal er ook een noodverordening van de burgemeester van toepassing zijn. Dit om te voorkomen dat mensen het gebied betreden tijdens de werkzaamheden. Dit betreft de noodverordening van de burgemeester van Zutphen houdende bepalingen over handhaving van de openbare orde en veiligheid ter beperking van gevaar bij de ruiming van explosieven in de IJsseluitwaarden Zutphen 2018.

D66: In het Presidium wordt vanavond besloten dat het vragenkwartiertje wat normaliter een agendapunt in de raadsvergadering is, in de Technisch Blokvergadering een agendapunt wordt, nu we nog maar een keer in de maand een raadsvergadering hebben.

Voorzitter: Dit is mij en de griffier nog niet bekend, maar het is akkoord. Dit agendapunt komt dan aan het eind van deze vergadering aan de orde.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 10 september 2018

Forum: Kan deze lijst worden opgeschoond?

Voorzitter: Ja, dat geven we door aan de griffie.

Forum: Akkoord met de lijst.

4b. Toezeggingenlijst Raad 10 september 2018

Forum: Akkoord met de lijst.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Gemeentelijke coördinatiebesluit zonnepark Lansinkweg e.o.

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5b. Herinrichting wegen en pleinen De Hoven

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5c. Benoeming van mw. M.W. Wesselink als Forumvoorzitter

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5d. Begrotingswijziging 2018-18 verzamelwijziging diverse ramingen

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5e. Ontslag Forumlid N. Bossenbroek en benoeming Forumleden J.C.F. Jansen en A.R. Nijenhuis

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5f. Uitbreiden gemeentelijk coördinatiebesluit windturbines in het gebied De Mars/Twentekanaal Noord

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 24 september 2018

Forum: Akkoord met de lijst ingekomen stukken.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 september 2018

Forum: Akkoord met de lijst ter inzage liggende stukken.

8. Vaststellen forumverslag(en)

8a. Forumverslag 02-07-2018

Voorzitter: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

9. Vragenkwartiertje

D66: In verband met de actualiteit van Lili en Howick de twee Armeense kinderen. Hoe staat het met Zutphen en het Kinderpardon; er zou een memo in maart komen om inzichtelijk te maken of er in Zutphen kinderen wonen die het risico lopen om te worden uitgezet. Heb het memo nog niet gezien. Is dit al in het college geweest? Gezien de actualiteit navraag wat de huidige stand van zaken is met kinderen in de gemeente Zutphen die de kans lopen uitgezet te worden.


College: Memo, is inderdaad nog niet bij het college terechtgekomen
Ja er zullen kinderen uit gezinnen uit veilige landen het gevaar lopen die dreigen uitgezet worden naar zgn. veilige landen zoals Afghanistan. Waarschijnlijk geen kinderen die al zo lang als Lilly en Howick in NL dus al lang dus 10 jaar.

D66: Wanneer memo?

College: Deze vragen komen een beetje onverwacht. Wij kunnen hier nu geen antwoord op geven maar komen hierop terug.

D66: Staking politie volgend weekend is er nader info Heeft dit gevolgen?Bijvoorbeeld sportevenement/Ambacht21. (Is inmiddels afgeblazen: geen politie actie.)

D66: Naar aanleiding van een artikel/rapport verschenen over straling. Wat is de actuele stand van zaken in Zutphen rond het proces van het onder de grond brengen van hoogspanningskabels. Memo?​

College: Deze vragen komen een beetje onverwacht. Wij kunnen hier nu geen antwoord op geven maar komen hierop terug.

10. Sluiting

Voorzitter: Er zijn verder geen vragen meer. Ik sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 24 september 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 24-09-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend