Pagina delen

Tweede wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven om de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking (hierna ook: GR Tribuut of Tribuut) regelt de belastingsamenwerking tussen de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking getreden waarmee de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor ambtenaren (CAR/UWO) is komen te vervallen. In plaats hiervan is er een cao gemeenten gekomen, voor de gemeente Zutphen wordt deze afgesloten door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Sinds 1 januari kunnen gemeenschappelijke regelingen (GR’en) niet meer via zogenaamde aansluitovereenkomsten aansluiten bij de CAR/UWO. Als alternatief kunnen GR’en aansluiten bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (de werkgeversvereniging) die de VNG hiertoe heeft opgericht. Om het mogelijk te maken dat Tribuut aansluit bij een rechtspersoon is wijziging van de GR noodzakelijk.

Beoogd effect

Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking, zodat Tribuut zich aan kan sluiten bij een rechtspersoon.

Argumenten

1.1 Toestemming van de raad is wettelijk vereist.
Op grond van artikel 1, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gaat het college van burgemeester en wethouders niet over tot het vaststellen van een wijziging van de gemeenschappelijke regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraad. Deze toestemming kan slechts onthouden worden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

1.2 Inhoudelijke wijziging(en) van de GR Tribuut.
Voor de precieze inhoudelijke wijzigingen van de GR Tribuut wordt verwezen naar het Besluit tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking, zie de bijlage.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na verkregen toestemming van de raad is de wijziging een feit, met dien verstande dat de wijziging van de GR al tot stand gekomen is als ten minste twee derde van de deelnemers daartoe heeft besloten (artikel 29, eerste lid GR Tribuut). De gewijzigde GR moet door burgemeester en wethouders van Epe bekendgemaakt worden, omdat Tribuut aldaar is gevestigd. Daarom wordt in het besluit bepaald dat de inwerkingtreding plaats vindt op de eerste dag na de datum van bekendmaking door burgemeester en wethouders van Epe.

Rapportage/evaluatie

Als in de toekomst nodig blijkt te zijn, vanwege ervaringen uit de praktijk, dat de GR Tribuut weer gewijzigd zal moeten worden, wordt er weer een raadsvoorstel en -besluit ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Financiën

Deze wijziging heeft geen financiële consequenties.

Bijlagen

Besluit tot tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0030

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 31 maart 2020 met nummer 162224


gelet op artikel 1, tweede en derde lid van Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

 


b e s l u i t :

het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven om de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 8 juni 2020 Naar boven

Datum 08-06-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Verworpen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 25 mei 2020 Naar boven

Toelichting griffie

De Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking regelt de belastingsamenwerking tussen de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden waarmee de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor ambtenaren (CAR/UWO) is komen te vervallen. In plaats hiervan is er een cao gemeenten gekomen, voor de gemeente Zutphen wordt deze afgesloten door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Sinds 1 januari kunnen gemeenschappelijke regelingen (GR’en) niet meer via zogenaamde aansluitovereenkomsten aansluiten bij de CAR/UWO. Als alternatief kunnen GR’en aansluiten bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (de werkgeversvereniging) die de VNG hiertoe heeft opgericht. Om het mogelijk te maken dat Tribuut aansluit bij een rechtspersoon is wijziging van de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk.

De raad wordt voorgesteld het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven om de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking vast te stellen.

Volgens artikel 1 leden 2 en 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen gaan de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters niet over tot het treffen van, het toetreden tot of het uittreden uit een regeling dan nadat de raad daarvoor toestemming heeft gegeven. De toestemming kan alleen worden onthouden als er sprake is van strijd met het algemeen belang.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 25-05-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer