Pagina delen

Tweede bestuursrapportage 2017

Inhoud

Zie bijlagen.

Behandeld in Forum van 6 november 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Omdat de behandeling van de bestuursrapportages (Burap's) niet aan de verwachtingen van raad en college voldeed, is gekozen voor een ander wijze van opstellen en behandelen van de Burap. Uitgangspunt daarbij is dat niet alle thema's tegelijk en integraal aan de orde hoeven te komen maar dat gekozen kan worden om bepaalde onderwerpen op een afzonderlijk moment thematisch te bespreken.

Het college is verzocht om een beknopte Burap op te stellen (2-3)A4-tjes met daarin in ieder geval de belangrijkste financiële en beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen. Ook is in de Strategische Raadsagenda een aantal onderwerpen benoemd waarover in de Burap zou worden gerapporteerd. De financiële consequenties van bijsturingsvoorstellen (begrotingswijziging) zullen binnenkort in een apart raadsvoorstel worden voorgelegd.

De Burap wordt beeldvormend besproken. Naar aanleiding van de geschetste ontwikkelingen in de Burap kan het Forum besluiten om bepaalde thema's op een later moment afzonderlijk te agenderen voor een meer inhoudelijke bespreking. Daarbij kan ook een relatie worden gelegd met de onderwerpen op de Strategische Raadsagenda.

Aan het eind van het Forum informeert de voorzitter of de Burap voldoende is besproken en of er behoefte is om bepaalde thema's uit de Burap in een afzonderlijk Forum te bespreken (en wat met die vervolgbespreking wordt beoogd). Ook wordt woordvoerders gevraagd of de bestuursrapportage in nieuwe vorm in een behoefte voorziet.

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 06-11-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het Forum en licht de behandelwijze toe van de tweede bestuursrapportage 2017 (Burap). Er wordt gestart met een inhoudelijke bespreking en aan het eind kunnen de woordvoerders aangeven of er behoefte is om bepaalde thema's uit de Burap in een afzonderlijk Forum te bespreken en of de bestuursrapportage in deze nieuwe vorm in een behoefte voorziet.

D66 vraagt een toelichting op de Rentetoerekening provinciale bijdrage RIDS en een specificatie van het nadeel op Participatiewet, Bbz , minimabeleid en schulddienstverlening.

Het college licht toe dat de ontvangen rente over het nog niet uitgegeven bedrag voor het project RIDS was bijgeschreven op het project maar dat dit niet mag. Rentevoordelen dienen naar de algemene middelen te vloeien. Boekhoudkundig is deze mutatie dus budgetneutraal is. Een specificatie van het nadeel op de Participatiewet volgt schriftelijk.

GroenLinks geeft aan dat de letter 'N' (Nadeel) een vertekend beeld geeft als het een budgetneutrale mutatie betreft.

De PvdA noemt het een positieve ontwikkeling dat er integrale betrokkenheid is bij de totstandkoming van de Burap en dat het niet meer alleen iets is van Financiën. Er wordt een toelichting gevraagd op de posten waar geen bedragen zijn ingevuld. Hoe gaan die zich ontwikkelen?

Het college antwoordt dat er nog een onzekere factor in deze posten zit en dat daarom geen bedragen zijn ingevuld. Bij de jaarrekening zal pas bekend zijn hoe het verloop van de uitgaven zal zijn geweest en of er sprake is van voor- of nadelen.

GroenLinks geeft aan dat het verloop van dergelijke kostensoorten als de loonsom toch wekelijks inzichtelijk zou moeten zijn met behulp van het financiële systeem.

Het college zegt dat aan sommige kostensoorten waaronder de loonsom en De IJsselslag nog niet veel kan worden gezegd omdat de afronding daarvan nog niet heeft plaatsgevonden.

Pvda noemt het acceptabel dat exacte bedragen nog niet te noemen zijn maar vindt dat een bandbreedte te geven moet zijn.

Het college zal dit schriftelijk toelichten.

De SP informeert wanneer meer bekend zal zijn over de jaarrekeningen 2015 en 2016 van De IJsselslag en waarom extra middelen worden uitgetrokken voor het opstellen van de Woonvisie. Verder wordt een toelichting gevraagd op de forse extra uitgaven van Het Plein en op de meevallers bij de WMO.

Het college licht toe dat de raad in december wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen bij De IJsselslag waarbij een integraal overzicht wordt verstrekt. De overschrijding bij Het Plein komt met name omdat er meer bijstandsgerechtigden zijn gekomen door de instroom van statushouders/asielzoekers en de hiermee gepaard gaande extra apparaatskosten. Het voordeel op de WMO komt door de hogere rijksuitkering t.b.v. de WMO. In toekomst worden echter wel hogere uitgaven verwacht dus het voordeel wordt geparkeerd. De extra middelen voor de Woonvisie zijn voor inzet van extra capaciteit hiervoor. Als gevolg van het Focustraject wordt hier een kwaliteitsslag gemaakt en zijn extra middelen nodig.

De ChristenUnie spreekt waardering uit voor de korte en krachtige Burap. Wel wordt gevraagd om er kritisch op te zijn dat een juiste en volledige toelichting bij de genoemde onderwerpen staat. De stijging van het aantal bijstandsuitkeringen hoort bijvoorbeeld bij het onderwerp Het Plein.

De Stadspartij is blij met de compacte Burap maar vindt dat dit ten koste gaat van het totale overzicht. De suggestie wordt gedaan om te werken met een 'stoplichtenmodel' voor de in uitvoering zijnde projecten. Nu wordt alleen gerapporteerd over zaken die het college belangrijk vindt. Voorts wordt gevraagd om bij organisatievorm van De IJsselslag ook te kijken naar de rol van de huurders (De IJsselmeeuwen). Als een belangrijke huurder als De IJsselmeeuwen wegvalt heeft De IJsselslag maar ook de gemeente een probleem. De in de media genoemde wachttijd voor een uitkering bij Het Plein is geen goed idee.

Het college geeft aan dat de organisatievorm van De IJsselslag aan de orde komt bij het integrale beeld over het zwembad dat in december 2017 aan de raad wordt geschetst.

D66 vraagt of de extra uitgaven van Het Plein in de meerjarenbegroting zijn opgenomen.

Het college geeft aan dat rekening wordt gehouden met minder uitstroom in de toekomst.

Burgerbelang informeert wat het college gaat doen om de statushouders die zorgen voor de extra instroom bij Het Plein aan het werk te krijgen?

Het college antwoordt dat zij kijkt naar alle mogelijkheden die er zijn om de hiermee gepaard gaande extra kosten omlaag te brengen.

De PvdA mist de 'provincie' in de Burap. Er wordt wel gesproken over de Regio Stedendriehoek en de Cleantechregio als partner maar wat kan de provincie betekenen voor gemeente Zutphen?

Het college licht toe dat, in relatie tot deze Burap, de provincie cofinancierder is van een aantal projecten (waaronder RIDS).

ChristenUnie merkt op dat de provincie toch ook een rol heeft bij bijvoorbeeld woningcontingenten.

College bevestigt dat maar op dat punt ligt er geen relatie met de Burap.

Het CDA vindt dat het Focustraject met name is voortgekomen uit het onderzoek van de provincie een aantal jaren geleden. Er is wat voor te zeggen om de provincie nu te vragen waar ze ons kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld bij de Woonvisie. Is daarover gesproken in het college i.r.t. de Burap?

Het college antwoordt dat dit in het college aan de orde is gekomen maar dat nu niet het moment is om dieper op bepaalde thema's zoals de Woonvisie in te gaan. Afgesproken is dat daar een apart Forum over kan worden geagendeerd.

De PvdA vindt het jammer dat de rol van de provincie in deze Burap niet terug komt en dat vindt dat er alertheid dient te bestaan bij het college om als Zutphen een assertieve rol te spelen richting de provincie. Het is wenselijk om hier in een volgende Burap over te rapporteren.

De Stadspartij vraagt of dit alleen geldt voor de provincie of voor alle samenwerkingspartijen?

De PvdA antwoordt dat dit breder geldt.

Na de inhoudelijke bespreking vraagt de voorzitter de forumleden of deze aangepaste vorm van de Burap voorziet in een behoefte.

De SP vindt de Burap helder en overzichtelijk en heeft geen behoefte meer aan een omvangrijke(re) rapportage.

Fractie Pepers en Verwoort sluit daar bij aan.

De ChristenUnie vindt de bondigheid van de Burap goed maar vraagt meer aandacht voor de correlatie tussen tekst en getal.

CDA waardeert de korte en bondige Burap maar vindt de huidige vorm op onderdelen wellicht iets te kort. Met name het overkoepelende beeld wordt gemist. Op onderdelen zou de methode van 'stoplichtenmodel' meer of beter inzicht kunnen geven.

GroenLinks mist de consequenties voor het eindresultaat van de afzonderlijk genoemde getallen en mist ook de koppeling met het Focustraject en de speerpunten. Voor de hiermee samenhangende doelen en projecten zou de 'stoplichtenmethode' gebruikt kunnen worden.

De Stadspartij noemt ook het 'stoplichtenmodel' ook vanwege de aansluiting op (het format van) andere p&c documenten.

D66 vindt de opzet en structuur van de Burap goed. Wel wordt een relatie gemist met andere p&c-documenten, met name de begroting.

De PvdA vindt het belangrijk dat de raad gedurende het jaar op de hoogte wordt gehouden van belangrijke ontwikkelingen. Dit rechtvaardigt de Burap. 

De VVD is positief over de opzet van de Burap. Gebruik van de 'stoplichtenmethodiek' is een goede suggestie.

Burgerbelang vindt dat de Burap een heldere weergave geeft. Het is wel goed om te kijken naar de methode van de 'stoplichten'.

Door de forumleden worden de volgende onderwerpen genoemd voor bespreking in een apart Forum:

  • Wachttijden bij Het Plein
  • De IJsselslag
  • Evaluatie van grote projecten (bijvoorbeeld IJsselkade en Noorderhaven). Aandachtspunt is wel: wat wordt exact geëvalueerd?
  • Stand van zaken speerpunten Focustraject (dit kan ook als onderdeel van de jaarrekening)
  • Overschrijding bij Het Plein (onder voorbehoud).

Het college heeft toegezegd het Forum schriftelijk te informeren:

  1. met een specificatie van het nadeel op de Participatiewet
  2. met een indicatie (tussen bandbreedtes) van de afwijkingen die in het financieel overzicht in de Burap zijn genoemd maar waar geen bedrag is ingevuld.

Aan het eind concludeert de voorzitter dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in