Pagina delen

Transformatieagenda Jeugd; Ruimte voor Jeugdhulp

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 5 oktober 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Nu de transitie in de zorg gerealiseerd is, wordt transformatie - het zorgstelsel daadwerkelijk vernieuwen - het volgende doel. De landelijke werkgroep heeft in april 2015 de visie Ruimte voor Jeugdhulp afgerond. De notitie beschrijft de inhoudelijk ambitie en de bovenregionale en regionale opgaven die daaruit voortkomen.

Om die ambities te vertalen naar ambities voor de regio Midden IJssel/Oost-Veluwe werkten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen samen om te komen tot het Regionaal Programmaplan Jeugdhulp. Met daarin helderheid over de taken die regionaal worden opgepakt. Dit plan komt, net als de Dienstverleningsovereenkomst Accountmanagement, op 5 oktober aan de orde van de vergadering en wordt daarna ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 05-10-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat het hier een informerende bijeenkomst betreft over de voortgang van de transformatie agenda Jeugd.

De voorzitter geeft het woord aan het college

De raad heeft stukken over de transformatieagenda, het regionale programmaplan en de dienstverleningsovereenkomst kunnen doornemen waar feitelijk alleen het college over gaat. Het college vindt het echter goed om over deze stukken ook de raad actief te informeren en met hen erover van gedachte te kunnen wisselen.

Waar de raad wel in november of december wel over moet besluiten is over de afspraken om de risico’s voor boven regionale jeugdhulp te spreiden. Ook over de doorontwikkeling van het centrum jeugd en gezin in december met de raad worden gesproken.

De voorzitter geeft het woord aan de raad voor het stellen van vragen

CDA merkt op dat er in de stukken geen relatie is met het wonen. Cliënten blijven hangen in de zorg omdat ze niet naar een andere woonvorm kunnen gaan. Dit stagneert terwijl de gemeente wel een rol heeft bij het geven van de indicatie begeleidt wonen.

Het college geeft aan dat de gemeente daar zeker een rol in heeft en ook afspraken daarover met de woningbouw coöperatie heeft gemaakt. De mate waarin dit stagneert is niet zeker, echter het college vindt dit wel een belangrijk aandachtspunt en neemt het mee in het regionale overleg om te kijken of dat voldoende in beeld is.

VVD vraagt zich af hoe de financiële risico’s zijn afgedekt.

De ChristenUnie vindt het omgaan met de financiële risico’s ook van groot belang en merkt op dat in de stukken naar voren komt dat de besparing op kosten belangrijk wordt geacht. Zij maakt zich zorgen over het stoppen met het verlenen van zorg op die momenten als de zorgverlener aangeeft geen geld meer te hebben.

GroenLinks maakt zich zorgen over de reductie van de zware vorm van zorg terwijl deze wel erg nodig kan zijn. Hoe ga je om met lichte zorg waar het kan en zwaar als het moet dit met het oog op de preventieve doelen die we ons hebben gesteld.

De PvdA geeft aan dat er in gezamenlijkheid veel werk is verricht en dat er een goed product ligt. Zij vraagt zich wel af of er voldoende budget is nu er sprake is van een verlenging van het contract van 2015 voor het jaar 2016 i.p.v. een nieuwe aanbesteding voor de jeugdzorg in dat jaar.

De SP vraagt zich af of het budget voor jeugdhulp toereikend is en wat gebeurt er als dat niet zo is. In het kader daarvan ziet zij risico dat er te lang lichte hulp wordt in gezet wat goedkoper is terwijl zware hulp nodig is.

Het college geeft aan dat het samenwerking tussen het CJG en het Plusteam jeugd gemakkelijk bij te schakelen is met de sociale wijkteams, die in het voortraject zitten. Samen zorgen zij voor de lichte zorg verlening.

In de praktijk moet steeds goed afgestemd worden waar lichte zorg kan en waar juist meer extra aandacht aan de zware zorg ingezet moet worden. Er ligt een druk op die afstemming echter die moet niet te groot worden anders wordt er door de sociale wijkteams te snel ingezet op de lichte zorg. Er zal steeds moeten worden geëvalueerd of de gegeven zorg ook achteraf de beste zorg is geweest.

Op regionaal niveau lopen de contracten van 2015 met de grote zorgverlener ook in 2016 door. Dit zijn contracten van 2 jaar die op sommige punten wel aangescherpt zijn. Er wordt wel gekeken of er ook in 2016 genoeg impulsen in het contract staan om te kunnen veranderen zonder dat daar altijd hoge kosten tegenover staan.

Het college vindt dat als je op bovenregionaal nivo iets in de samenwerking met partijen wilt vernieuwen, je wel het risico iets af te breken terwijl je dit juist bij zeer specialistische zorgverlening wel nodig hebt. De landelijke notitie ruimte voor jeugdhulp geeft de richting aan en helpt om betere afspraken met elkaar te kunnen maken voor een goede balans tussen te strak en te los financieel beleid. Een te strak beleid zorgt ervoor dat kinderen tussen wal en schip vallen echter een te los beleid kan er voor zorgen dat er tekorten kunnen ontstaan.

De ChristenUnie maakt zich zorgen over het feit dat er door de forse ingrepen in de financiën, gaten zullen gaan vallen. De stukken suggereren dat ondanks alle bezuinigingen de kwaliteit van de zorgverlening op niveau blijft. De ChristenUnie zet daar haar vraagtekens bij.

Het CDA geeft aan dat er in voorgaande overlegmomenten over het feit gesproken is dat we bereid zijn financiële risico’s te nemen, dat het uitsluiten risico niet mogelijk is en dat je ongelukken niet kunt voorkomen. Het CDA legt echter de nadruk op het voorkomen van zo min mogelijk ongelukken aan de menselijke kant.

Het college vraagt zich welk beeld de VVD heeft bij het kiezen als er gaten vallen. Het beleid is dat er over de hele linie van jeugdzorg dusdanig wordt bewogen zodat dat ook tot besparing gaat leiden. Er wordt ingezet op lichte zorg waar het kan en zware zorg waar het moet. Meer ambulant waar het kan en ook zwaar ambulant ten opzichte van uithuizing. Er wordt zeker geen hele zorgsoort geschrapt, dat kan ook helemaal niet.

De VVD blijft bij haar zorg dat door keuze in lichte en zware zorg en de mate van ambulante er toch bezuinigd gaat worden en dat er daardoor gaten gaan vallen bij die zwaardere zorg. Je kunt feitelijk niet ongestraft gaan bezuinigen op een plan waar al zoveel financiële druk op staat.

D66 ziet niet zo zeer het risico in het maken van zorg keuzes echter wel in het overschrijden van het budget.

De VVD vult het standpunt van D66 aan door te zeggen dat externe partijen geen zorg meer verlenen als het geld op is. Het daarna nog regelen van extra financiën is te laat want dat duurt veel te lang.

Burgerbelang maakt zich zorgen over kinderhulp van 0 tot 6 jaar. Er groeien steeds meer kinderen in armoede op wat blijkbaar een ontwikkeling is. Vaak heeft dat meerdere oorzaken dan het gebrek aan middelen om jongeren te helpen. De raad moet over feiten en trends van deze ontwikkeling op de hoogte gehouden worden om haar controlerende rol goed uit te kunnen voeren.

GroenLinks geeft aan dat het college de verantwoordelijk heeft om de raad steeds goed te informeren hierbij ondersteund door de professionals in het veld.

D66 oppert het idee om geregeld een nieuwsbrief naar de raad te sturen om zodoende op de hoogte te houden over de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Het college geeft aan dat het feit dat steeds meer kinderen in armoede leven de reden is dat het zij het armoede beleid aan het herschrijven is. Het sociaal beleid is er op gericht om de toegang tot de kinderzorg breed mee te nemen en de trends en ontwikkeling daarop goed te blijven volgen. In de strategische agenda wordt dit meegenomen.

Er is in regionaal verband voor gekozen om budgetplafonds in te stellen zodat financiële overschrijdingen worden voorkomen. Echter als er budgetten worden overschreden dan wordt er niet direct gehandhaafd maar wordt er regionaal gekeken of er elders meevallers zijn. De financiële risico’s worden zo wat meer gespreid.

Op lokaal niveau kunnen budget overschrijdingen worden weg gestreept tegen de financiele meevallers op de PGB’s. Het totale financiële overzicht tot nu toe er echter nog niet.

Het college benadrukt echter dat er ondanks er goed naar de financiën wordt gekeken de hulp voor kinderen en gezinnen voorop staat.

Door veelvuldig overleg met professionals en mede bestuurders, wordt steeds goed nagegaan waarom kinderen tussen wal en schip dreigen te raken en wat daar structureel aan kan worden gedaan. In de praktijk blijkt dat de pleegzorg afneemt en dat er steeds meer ingezet wordt op t lichte zorg. Echter als dit te lang duurt ontstaat er meteen crisis en is dus de inzet van zware zorg overgeslagen. Hoe dit nu komt en hoe dit proces kan worden voorkomen wordt steeds besproken in de regionale stuurgroepen.

Met de raadswerkgroep sociaal domein wordt er in november een avond georganiseerd waarin met professionals, cliënten en raadsleden wordt gesproken over de ervaringen uit het veld. De verwachting is dat iedereen dan een goed beeld krijgt over de uitwerking van de jeugdzorg in de praktijk.

Het college geeft aan dat zij elke 2 maanden een rapportage rond stuurt naast de reguliere burap. Volgend jaar wordt gedacht om alleen de reguliere burap rond te sturen met alle belangrijke feiten en trends.

De SP vraagt zich af wat bedoeld wordt met de zin; de regie die de gemeente voert ? Tevens wil zij graag een voorbeeld zien wat de indicatie inhoud en hoe de hulp verlening aan een kind eruit ziet als deze hulp nodig heeft.

D66 geeft aan dat in de avonden van raadswerkgroep hier al uitgebreid aandacht aan gegeven is.

Het college geeft aan of dit onderwerp in de bijeenkomst van november weer op de agenda kan komen. Regie voeren door de gemeente betekend dat de gemeente goed de uitvoering regisseert en ook het budget verantwoordelijk beheert. De gemeenten zorgt er voor dat partijen goed met elkaar samenwerken en de contracten goed worden uitgevoerd.

D66 vraagt zich af hoe de zorg voor het kind na 18 jaar geregeld is.

Het college geeft aan dat de jeugdhulp na 18 jaar overgaat naar de WMO. In regionale werkgroepen wordt nu nagegaan hoe dit nu beter gestroomlijnd kan worden. Van belang is dat deze zorg bij dezelfde jeugdhulpaanbieder kan blijven.

De vraag is ook of het wel logisch is om met 18 jaar te stoppen met hulpverlening, kan dit niet verlengd worden tot 23 jaar. De gemeente heeft de bevoegdheid in de transformatie om te mogen ontschotten en zo de kwetsbare jeugd verder ondersteunen tot zij 23 jaar zijn.

GroenLinks geeft aan dat er wel veel ambtelijke taal in de stukken staan. Dit draagt weinig bij aan de directe zorg waarvoor deze stukken zijn opgesteld. Er komt een nieuw rapportage systeem waarin het beleid rondom de gegeven zorg wordt verantwoord. Hoe kan een dergelijk rapportage systeem helder worden opgesteld zonder te vervallen in allerlei codes.

Het College stuurt aan op een eenvoudig te hanteren systeem die helder is voor ieder.

Op de vraag van de Stadspartij of er ook overleg is met andere gemeente over de systematiek betreffende administratieve lasten, geeft het College aan dat dit regionaal geregeld is.

Het CDA maakt zich zorgen over de financiële risico’s omdat Zutphen vooral de nadruk legt op de zorg voor mensen en minder op de risico’s. Hoe kijken de regiogemeenten daar tegen aan als ze daar tegen aanlopen.

Het college geeft aan dat de regio ook aangeeft dat niet het budgetplafond leidend is en dat vooral naar de zorgverlening dus naar de menselijke kant gekeken wordt.

De risicospreiding betreft alleen de landelijke en bovenregionale jeugdzorg. Als je als gemeente veel kinderen hebt die deze extra zorg nodig hebben dan heb je feitelijk pech.. Als dit helemaal uit de hand loopt vang je deze extra kosten samen met andere gemeenten op. Geen van de regio gemeenten stuurt strak op financiën maar houdt het menselijk oogpunt op de eerste plaats.

D66 geeft aan dat sommige gemeente stoppen met het opstellen van wachtlijsten omdat het geld op is.

Het college geeft aan dat een dergelijke situatie in Zutphen niet het geval is. Juist bij het C.J.G. mag de formatie worden uitgebreid worden. Bij de jeugd G.G.Z. zijn wel wachtlijsten echter t.o.v. de andere regio’s zijn deze klein. Voor specifiek landelijk aanbod zijn wel wachtlijsten echter daar wordt vanuit de V.N.G. naar gekeken.

Het college geeft aan dat dergelijke wachtlijsten vanwege geld tekort in Zutphen, er niet zullen komen.

D66 geeft aan dat iedereen zorg moet krijgen echter we hebben ook te maken met een begroting. Dit kan tegenstrijdig zijn en als het verkeerd gaat hoe kunnen we dan dit proces stoppen.

Het college geeft aan dat we dit goed moeten monitoren echter wat de jeugdzorg betreft is het financiële verloop nog moeilijk te overzien. De verwachting is dat we wat de jeugdzorg betreft niet helemaal goed uitkomen. Dit kan echter opgevangen uit de reserves van de WMO. Dit jaar kunnen we de tijd nemen om bij te sturen.

Als er een groot tekort is moeten we toch de goede balans zoeken naar goede zorg en een gezonde financiering.

Het college heeft de ambitie om steeds maar te werken aan de nieuwe beweging waar het wel kan met lichte zorg dat dan ook met licht zorg te doen in een tempo dat hanteer baar is. Dit alles met het idee dat we het op termijn kunnen redden met de financiële middelen die we hebben.

Nadat de voorzitter heeft geconcludeerd dat er geen vragen meer zijn wordt de vergadering gesloten.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in