Pagina delen

Transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016-2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. De regionale transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016-2019 vast te stellen, onder voorbehoud van vaststelling door de raden van de overige regiogemeenten.
 2. De lokale paragraaf voor Zutphen, als bijlage behorend bij de transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016-2019, vast te stellen.
 3. Kennis te nemen van het voornemen van het college om bij het opstellen van de begroting 2017 structureel rekening te houden met € 2.000,- voor deelname van de gemeente Zutphen aan het regionale meldpunt jeugdprostitutie.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voor het thema huiselijk geweld en kindermishandeling werkt Zutphen beleidsmatig samen met 14 gemeenten in de regio rondom centrumgemeente Apeldoorn; de regio’s Midden-IJssel en Noord- en Oost-Veluwe. (Voor de organisatie van Veilig Thuis wordt samengewerkt in een grotere regio, waar ook de Achterhoek bij aangesloten is).

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet, is elke gemeente zelf verantwoordelijk voor een sluitende aanpak voor geweld in huiselijke kring. Om onderdelen als Veilig Thuis en vrouwenopvang te kunnen realiseren, is regionale samenwerking tussen de gemeenten nodig. Ook ontvangt Apeldoorn, als centrumgemeente vrouwenopvang voor onze regio, de rijksmiddelen voor het onderwerp. De Transformatieagenda die nu voorligt, heeft onder andere tot doel om met alle regionale gemeenten gezamenlijk te bepalen hoe de regionale middelen de komende jaren ingezet zullen worden. Om meer specifiek in te gaan op de lokale situatie, is elke gemeente in de gelegenheid om ook een lokale paragraaf toe te voegen. Voor Zutphen is een lokale paragraaf toegevoegd.

Afgelopen februari heeft het college de conceptversie van deze transformatieagenda en de lokale paragraaf vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De inspraakreacties zijn regionaal en lokaal verzameld. De reacties op het regionale deel zijn regionaal verwerkt in de transformatieagenda zoals die nu voorligt. Ook is de regionale inspraaknota bijgevoegd. De lokale reacties zijn verwerkt in de lokale paragraaf.

Voorstel is deze regionale transformatieagenda en de lokale paragraaf vast te stellen, onder het voorbehoud dat ook de raden van de overige 13 gemeenten de regionale transformatienota vaststellen. Daarnaast is het voornemen om met ingang van de begroting 2017 structureel € 2.000,- in de gemeentelijke begroting op te nemen voor deelname aan het regionaal meldpunt jeugdprostitutie.

Beoogd effect

1. De Transformatieagenda beoogt een goede basis te leggen voor de regionale samenwerking op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

2. De Transformatieagenda beoogt een goede basis te leggen om de inhoudelijke ambities te realiseren; het voorkómen van huiselijk geweld en kindermishandeling, het tijdig signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en dit geweld daarna snel en duurzaam te doen stoppen.

Argumenten

1.1 De regionale doelen en visie uit de transformatieagenda sluiten aan op de lokale ambities.

De centrale doelen uit de Transformatieagenda zijn:

* Iedereen is zich bewust van de schadelijke gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling en voelt zich medeverantwoordelijk, waardoor tijdig wordt gesignaleerd en actie wordt ondernomen. Het resultaat is dat de duur van het geweld wordt verkort wat bijdraagt aan het duurzaam stoppen van geweld;

* Onder casusregie wordt huiselijk geweld en kindermishandeling zo snel mogelijk gestopt en wordt efficiënt en effectief samengewerkt met betrokkenen aan een duurzaam veilige thuissituatie.

Er wordt gewerkt vanuit een eenduidige visie die als volgt verwoord is:

- Iedereen heeft recht op een veilig thuis;

- De signalering en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is een verantwoordelijkheid voor de hele samenleving;

- Voor iedereen die met huiselijk geweld en kindermishandeling te maken heeft of krijgt (slachtoffers, plegers en omstanders) is een sluitend ondersteuningsaanbod voorhanden, passend bij zijn of haar situatie. Het voorkomen en doen stoppen van onveiligheid staat voorop;

- De ondersteuning aan slachtoffers, plegers en omstanders van huiselijk geweld of kindermishandeling is zichtbaar en laagdrempelig;

- De ondersteuning staat in het teken van het versterken van de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van alle betrokkenen;

-Veilig Thuis en het lokale veld werken optimaal samen. Voor betrokkenen en zijn/haar gezinssysteem wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;

- De ambitie om optimale ondersteuning voor betrokkenen van (potentieel) huiselijk geweld en kindermishandeling te realiseren vraagt om werkendewijs ontwikkelen en waar nodig bijstellen. We leren en verbeteren in gezamenlijkheid.

Dit sluit goed aan op de lokale visie van eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie en tegelijkertijd passende ondersteuning bieden aan inwoners als zij dat nodig hebben. Het past ook binnen het lokale beleid rond één gezin-één plan-één regisseur.

1.2 en 2.1 De inspraakreacties zijn verwerkt in de transformatieagenda.

Na vaststelling van de concept-transformatieagenda door het college afgelopen februari, is het inspraaktraject gestart. De concept-transformatieagenda is gemaild naar lokale partners op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals het Platform Maatschappelijke Ondersteuning, Perspectief Zutphen, Veiligheidskamer en Jeugdbescherming Gelderland en binnen de ambtelijke organisatie. Daarnaast is het openbaar bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Lokaal zijn er weinig reacties ontvangen. Het Platform Maatschappelijke Ondersteuning heeft laten weten zich te kunnen vinden in de transformatieagenda. Ook het toegangsteam van het CJG heeft gererageerd en aangegeven zich er in te kunnen vinden. Regionaal zijn er reacties ontvangen, vanuit meerdere gemeenten. Deze zijn verzameld in de inspraaknota en zijn deels verwerkt in de Transformatieagenda.

3. Het meldpunt jeugdprostitutie heeft zijn meerwaarde bewezen

Enkele jaren geleden is het regionale meldpunt jeugdprostititutie van Stimenz/Veilig Thuis begonnen als pilot, tijdelijk bekostigd vanuit het Veiligheidshuis. Jeugdprostitutie en loverboyproblematiek is een onderwerp waarbij expertise nodig is op zowel de zorg- als de justitiële kant. Bij het meldpunt jeugdprostitutie is de kennis en ervaring met dit onderwerp regionaal gebundeld. De aantallen zijn per gemeente zo klein, dat het moeilijk is lokaal deze expertise op te bouwen. Tegelijkertijd blijkt, mede door het meldpunt, dat jeugdprostitutie en loverboyproblematiek ook in onze regio en gemeente helaas voorkomt. Het aantal meldingen per jaar voor Zutphen was; 2013; 6, 2014; 5, 2015; 5). De tijdelijke bekostiging vanuit het veiligheidshuis is weggevallen. Het is nu aan de regiogemeenten om dit gezamenlijk te bekostigen. Omdat dit nog niet in de Zutphense begroting verwerkt is, is het voornemen om bij het opstellen van de begroting 2017 hier wel rekening mee te houden.

Kanttekeningen

1., 2. Het werken volgens 1 gezin- 1 plan- 1 regisseur vraagt nog doorontwikkeling

Om daadwerkelijk volgens het uitgangspunt van 1 gezin- 1 plan- 1 regisseur te gaan werken, is nog extra inzet en doorontwikkeling nodig, zowel lokaal, als in de afstemming tussen lokaal en regionaal. Er zijn in de afgelopen periode al veel stappen gezet, maar het is nog niet geheel gerealiseerd. Daarom is in de lokale paragraaf de samenwerking van alle betrokkenen en de implementatie van 1 gezin- 1 plan- 1 regisseur als speerpunt benoemd.

Risico's

Er zijn geen risico's verbonden aan het instemmen met deze transformatieagenda.

Wel kent het beleidsterrein het inherente risico dat inwoners slachtoffer worden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het beleid in de transformatieagenda is erop gericht dit te voorkomen, maar dit kan geen 100% garantie bieden.

In de uitvoering is de afgelopen jaren, met de decentralisaties, veel veranderd. Dit biedt kansen, maar betekent ook dat veel mensen en organisaties nieuwe rollen en werkwijzen hebben gekregen, zich dit eigen moeten maken en zich opnieuw tot elkaar moeten verhouden. Dit brengt risico's met zich mee in de uitvoering. Om dit risico te verkleinen is in de lokale paragraaf als speerpunt voor de komende jaren benoemd om de veranderingen die per 2015 zijn ingegaan, goed uit te werken tot een soepel samenwerkend geheel. 

Communicatie/vervolgtraject/uitvoering

De transformatieagenda wordt in 14 gemeenten ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Pas als alle 14 gemeenteraden de nota hebben vastgesteld, is deze definitief en zal er actief over gecommuniceerd worden. Onderdeel van de nota is om de komende jaren gericht over het thema te communiceren richting burgers en richting professionals. Dit zal regionaal voorbereid worden.

Rapportage/evaluatie

Het beleid uit de nota zal na afloop van deze beleidsperiode geëvalueerd worden.

Als bijlage bij de stukken vindt u de evaluatie van de vorige beleidsperiode 'De onmacht voorbij'. De ervaringen daaruit zijn in deze nieuwe nota verwerkt.

Financien

Financiële consequenties

De transformatienotitie worden uitgevoerd binnen de reguliere budgetten:

- € 43.800 voor de zorgcoördinatie bij het tijdelijk huisverbod en bij complexe casussen huiselijk geweld.

- de reguliere middelen jeugd/wmo/sociaal domein voor de verschillende onderdelen, zoals bijv. voor onderzoeken kindermishandeling, inzet jeugdbescherming, inzet Perspectief Zutphen, e.d.

Voornemen is om bij het opstellen van de begroting 2017 structureel € 2.000,- op te nemen voor subsidie aan het regionaal meldpunt jeugdprostitutie.

Bijlagen

- Transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016-2019
- Lokale paragraaf gemeente Zutphen
- Inspraaknota Transformatieagenda
- reactie PMO Zutphen
- jaarcijfers 2015 VT NOG Regiototaal
- jaarcijfers 2015 cumulatief, per gemeente
- Evaluatie 'De Onmacht voorbij' (2012-2015)

Bijlagen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0067

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 18 mei 2016 met nummer 77309b e s l u i t :

 1. De regionale transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016-2019 vast te stellen, onder voorbehoud van vaststelling door de raden van de overige regiogemeenten.
 2. De lokale paragraaf voor Zutphen, als bijlage behorend bij de transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016-2019, vast te stellen.
 3. Kennis te nemen van het voornemen van het college om bij het opstellen van de begroting 2017 structureel rekening te houden met € 2.000,- voor deelname van de gemeente Zutphen aan het regionale meldpunt jeugdprostitutie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 20 juni 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 20-06-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SP
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinks
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom en geeft het woord aan het college.

College: Er staat vanavond een belangrijk onderwerp op de agenda. De transformatie-agenda geeft de koers aan voor de komende jaren. Er zijn veel wachtlijsten bij de veilig thuisorganisaties. Cruciaal is een goede samenwerking op regionaal en lokaal niveau. Half juli moeten de wachtlijsten weg zijn. Daar zit ook een financieel risico aan voor de gemeente.

D66: Hoe reëel is half juli?

College: Dat is spannend. Het is lastig om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Het is daarnaast ook moeilijk om de wachtlijsten goed in beeld te krijgen. Als het niet lukt, melden we dit bij de inspectie.

VVD: Hoe is de wachtlijst ontstaan?

College: Er is sprake van een samenloop van omstandigheden: een jonge organisatie, te weinig beschikbare medewerkers en systemen die op elkaar afgestemd moeten worden. We gaan twee sporen hanteren: voor de korte termijn gaan we de wachtlijsten wegwerken, voor de lange termijn werken we eraan dat er geen nieuwe wachtlijsten ontstaan.

ChristenUnie: Als de gemeente bijspringt, zijn die kosten dan te verhalen?

College: Nee, niet echt. We willen wel de onderbouwing scherp krijgen van de organisaties. Ik wil nog vermelden dat onze veilig thuisorganisaties wel goed uit de landelijke evaluatie komen. Inhoudelijk gaat het dus wel goed.

De voorzitter vraagt, nu het college klaar is met haar toelichting op het voorstel, de verschillende partijen om een reactie.

D66: Wij zijn blij dat het onderwerp op de agenda staat. Ik mis echter de samenwerking met de scholen. Hoe kunnen scholen goed melden?

PvdA: Wij vinden dit een goed verhaal. Hoe gaat de samenwerking met de huisartsen?

VVD: Het zijn trieste cijfers. Is het haalbaar dat we huiselijk geweld snel stoppen? Is die ene regisseur haalbaar in Zutphen?

Burgerbelang: Wij zijn blij met dit stuk. Fijn dat PMO en CMG zich in dit verhaal kunnen vinden. Wij hebben zorg over het hoge percentage huiselijk geweld in Zutphen. Dat moet opgepakt worden. Is er extra aandacht hiervoor?

ChristenUnie: Ook wij vinden dit een goed verhaal. Graag nadere uitleg over de risico’s, zoals genoemd in het raadsvoorstel.

CDA: Wij zijn blij dat er lokaal veel draagvlak is voor deze agenda. Waarom is het percentage huiselijk geweld in Zutphen zo hoog? Ons valt op dat er een bedrag van € 2.000,- is opgenomen voor een meldpunt jeugdprostitutie. Wat kun je daarmee doen?

Stadspartij: Wij vinden het een prima stuk met heldere doelen. Waarom zijn er geen cijfers over eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling? Wat betreft de capaciteit van veilig thuis: komt u daarvoor nog een keer terug bij ons?

Het college beantwoordt vervolgens puntsgewijs de vragen van de partijen:

 • Scholen: ja, goede aanvulling. Net als voor de vrijwilligers die hiermee te maken hebben.
 • Bij de huisartsen wordt goed samengewerkt. Artsen kunnen makkelijk onderling zaken melden, een beroepsgeheim werkt niet belemmerend.
 • Wij vinden de hoge aantallen ook een zorg. Wij zien daarin een extra reden om mee te doen met dit regionale project. De oorzaak ligt waarschijnlijk in het feit dat Zutphen hoog scoort op veel lijstjes.
 • Veilig thuis werkt regionaal, maar ze hebben zeker ook aandacht voor het lokale.
 • De organisaties voor maatschappelijke ondersteuning zijn goed betrokken. De gemeente is met hen in gesprek.
 • De transformatie-agenda is geen risico op zich. Het risico op geweld blijft echter altijd bestaan.
 • De € 2.000,- is alleen de Zutphen-component en alleen voor de coördinatie van het meldpunt. De hulp zelf valt er niet onder.
 • Eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling is niet apart geregistreerd.

De voorzitter bedankt het college en vraagt de forumleden of de toelichting voldoende is.

PvdA: Is het zo dat de casusbeoordeling van veilig thuis wordt ingekort?

College: Dat klopt. Er zijn gesprekken gaande over de afbakening van werk. Daar zijn we blij mee.

Stadspartij: Is er een opsplitsing mogelijk in geweldssoorten zodat eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling ook zichtbaar worden?

College: Registratie is natuurlijk mogelijk. Het zou best kunnen dat dat gaat veranderen.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering en concludeert dat het stuk door kan naar de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 4 juli 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-07-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
H Nijkamp

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend