Pagina delen

Toetredingsverzoek Gemeente Heerde tot de gemeenschappelijke Regeling Regio Stedendriehoek

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

In te stemmen met het verzoek van de raad, het college en de burgemeester van de gemeente Heerde, om toe te mogen treden tot de gemeenschappelijke Regeling regio Stedendriehoek en de bijgevoegde zienswijze vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De gemeente Heerde (18561 inwoners) heeft medio 2017 een verzoek ingediend om te mogen toetreden tot de regio Stedendriehoek. Het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek heeft vervolgens diverse gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde. Op grond van de uitkomsten van de gesprekken, heeft het Dagelijks Bestuur de deelnemende gemeenten geadviseerd om in te stemmen met het verzoek.

Vragen die in de gesprekken aan de orde kwamen, gingen over:

 • Is de regio Stedendriehoek voor de gemeente Heerde een logisch gebied om in samen te werken?
 • Waar ligt de oriëntatie van de gemeente Heerde als het gaat om wonen, werken, en recreëren?
 • Kunnen we samen onze doelen beter realiseren?
 • Voelen we ons bij elkaar thuis?
 • Ziet Heerde de regio Stedendriehoek als thuisbasis voor regionale samenwerking?(Heerde participeert ook in de Regio Zwolle)
 • Ondersteunt Heerde de afgesproken werkwijze in de regio?
  De samenwerking is ‘light’ georganiseerd. Dit betekent dat alle gemeenten naar verhouding in gelijke mate bijdragen: financieel en door inzet van mensen.
 • Ons regionaal Sociaal economisch beleid hebben we belegd bij de stichting Strategische Board Stedendriehoek. Alle gemeenten dragen naar verhouding in gelijke mate bij aan de stichting. Hoe staat Heerde hierin?

Het Dagelijks Bestuur van de regio Stedendriehoek heeft op 21 december 2017 zijn advies vastgesteld. Dit advies vindt u in de bijgevoegde brief van de regio Stedendriehoek, inclusief twee brieven van de gemeente Heerde, te weten: 1. Het toetredingsverzoek en 2. Een nadere duiding en toelichting op onderwerpen die meer verdieping vroegen.

Beoogd effect

De regio Stedendriehoek uitbreiden met de gemeente Heerde.

Argumenten

 1. De inhoudelijke visie op de ontwikkeling van de gemeente Heerde heeft goede aansluiting op de agenda van de regio.

De bestuursorganen van de gemeente Heerde delen de ambitie van de Cleantech Regio op het gebied van energietransitie, bereikbaarheid en innovatie. Zij zijn van mening van toegevoegde waarde te kunnen zijn op duurzaamheid (de gemeente scoort bovengemiddeld). De gemeente Heerde is ambassadeur van circulaire economie en het versterken kwalitatieve leefomgeving (De gemeente Heerde maakt deel uit van Cittaslow, een internationale gemeenschap van kleinere gemeenten die onder meer streeft naar menselijke maat, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid). De gemeente Heerde zet zich in voor het belang van de A50 en wil een scharnierfunctie vervullen richting de regio Zwolle.

 1. De gemeente Heerde heeft aangegeven de regio Stedendriehoek als thuisbasis te zien voor regionale samenwerking.

De bestuursorganen van de gemeente Heerde waren en zijn unaniem in hun oordeel dat zij aan bestuurskracht winnen door deel te nemen in de regio Stedendriehoek. En om daarmee samen met andere regiogemeenten het hoofd te kunnen bieden aan toekomstige uitdagingen waarvoor regionale bestuurskracht nodig is.

 1. De gemeente Heerde heeft vertrouwen gegeven dat zij een volwaardige en loyale partner wil worden in de regionale samenwerking.

Bewoners en bedrijfsleven in de gemeente Heerde hebben een tweezijdige oriëntatie. De vele dagelijkse bewegingen gaan van en naar de regio Stedendriehoek, maar gaan ook van en naar de regio Zwolle. Dit is reden voor Heerde om ook samen te werken in de regio Zwolle. Het loyaliteitsvraagstuk en de vraag of het voor een kleine gemeente als Heerde praktisch mogelijk is om in twee regio´s te participeren, is besproken. De gemeente Heerde heeft aangegeven te stoppen met deelname aan de regio Noord Veluwe. De capaciteit die hierdoor vrij komt, gaat men inzetten voor de samenwerking in onze regio.

 1. Het Dagelijks Bestuur van de Regeling regio Stedendriehoek heeft positief geadviseerd.

Het Dagelijks Bestuur heeft via een zorgvuldig proces het advies voorbereid. Het vraagstuk is vanuit verschillende invalshoeken (zoals inhoud, belangen, samenwerkingscultuur en organisatorische aspecten) bekeken en besproken. Op basis van de uitkomsten hiervan, heeft het Dagelijks Bestuur zijn advies opgesteld.

 1. Ook de strategische board is positief over uitbreiding van haar werkgebied met de gemeente Heerde.

De Strategische Board van de Cleantech Regio (waarin bedrijfsleven, onderwijs en overheden samenwerken) kan rekenen op draagvlak van het bedrijfsleven vanuit Heerde. Dit blijkt uit gesprekken die de gemeente Heerde heeft gevoerd met haar eigen ondernemerskring.

Kanttekeningen

 1. De gemeente Heerde is aangesloten bij een andere arbeidsmarktregio.

In de periode dat een verdergaande samenwerking in H2O-verband (samenwerking Hattem, Heerde en Oldebroek) aan de orde was, heeft het gemeentebestuur van Heerde de keus gemaakt toe te treden tot de arbeidsmarkt Zwolle. Het Dagelijks Bestuur van de regio Stedendriehoek heeft aangegeven dat het lastig is om op sociaaleconomische thema´s goed samen te werken, als de gemeente Heerde deelneemt in een andere arbeidsmarktregio. (De gemeenten in onze regio werken samen in het zogenaamde Stedenvierkant met de gemeenten uit de regio Noordwest-Veluwe). De gemeente Heerde heeft de toezegging gedaan om te komen tot een heroverweging van de arbeidsmarktregio op termijn. Het Dagelijks Bestuur van onze regio vindt het belangrijk dat de gemeente Heerde deze stap ook daadwerkelijk gaat zetten. Wij onderschrijven dit standpunt.

 1. Toetreding van Heerde tot onze regio zal voor wat betreft het programmeren van bedrijventerreinen niet leiden tot extra spanning.

De lokale bedrijventerreinen zijn nagenoeg volledig uitgegeven en het gemeentebestuur van Heerde heeft geen uitbreidingsambities.

 1. Heeft toetreding van Heerde consequenties voor de afspraken op het gebied Wonen?

De regio Noord Veluwe (inclusief Heerde en Hattem) heeft met de provincie Gelderland afspraken gemaakt over het totaal aantal bij te bouwen woningen. De afgesproken behoefte aan woningen voor de gemeente Heerde kan worden meegenomen in de afspraken binnen de Woonagenda van de regio Stedendriehoek. (Met de provincie is ambtelijk overeengekomen en bevestigd dat het regiototaal van de Stedendriehoek wordt opgehoogd met de woningbehoefte van Heerde).

Risico’s

Gaat de gemeente Heerde daadwerkelijk stappen zetten om van arbeidsmarktregio te veranderen?

De toezegging van de gemeente Heerde om “op termijn tot een heroverweging van de arbeidsmarktregio te komen” kan het beeld oproepen dat dit een vrijblijvende toezegging is. Dit beeld wordt vooral gevoed doordat er geen concrete termijn aan de toezegging gekoppeld is. In de zienswijze is over deze kwestie een aandachtspunt opgenomen, waarin wij de gemeente Heerde vragen om over dit punt concrete afspraken te gaan maken.

Kan de gemeente Heerde de gevraagde capaciteit leveren?

Zoals bij de argumenten beschreven, is er een risico dat de gemeente Heerde niet de gevraagde capaciteit kan inbrengen. De gemeente Heerde heeft de intentie uitgesproken om volwaardig mee te doen. De gemeente is op dit moment actief in twee regio’s en levert dus al capaciteit voor regionale samenwerking. Men gaat stoppen met de deelname aan de regio Noord Veluwe. De capaciteit die hierdoor vrij komt, gaat men inzetten voor de samenwerking in onze regio.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Besluitvorming op dit toetredingsverzoek vindt in alle - aan de gemeenschappelijke Regeling regio Stedendriehoek - deelnemende gemeenten in twee stappen plaats:

 1. Voorbereiding op besluitvorming: consultatieronde raad in januari/februari 2018

Het voorstel, om in te stemmen met het positieve advies d.d. 21 december 2017 van het Dagelijks Bestuur van de regio Stedendriehoek, leggen wij ter consultatie voor aan uw raad, met daarbij het voorstel om een zienswijze namens u vast te stellen. Het Dagelijks Bestuur heeft gevraagd om de zienswijze voor 15 maart 2018 bekend te maken.

 1. Besluitvorming in april/mei 2018

Op basis van alle zienswijzen van alle gemeenteraden nemen de burgemeester, college en gemeenteraad van alle deelnemende gemeenten een besluit over de toetreding.

Toelichting: In artikel 33 van de gemeenschappelijke Regeling regio Stedendriehoek is bepaald dat voor toetreding van een andere gemeente instemming nodig is van de gemeenteraad, het college en de burgemeester. Aan deze instemming kunnen overigens voorwaarden worden verbonden. Ook is het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing. Dit betekent dat de colleges en de burgemeesters pas kunnen besluiten over toetreding na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen deze toestemming slechts onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Uiteraard moeten de gemeenteraden zelf ook besluiten over de toetreding, nu het een gemeenschappelijke regeling tussen raden, colleges en burgemeesters betreft.

Het Dagelijks Bestuur heeft gevraagd om het besluit voor 25 mei 2018 te nemen. Gevolg hiervan is dat de gemeenteraad in nieuwe samenstelling hierover een besluit kan nemen.

Juridische context

In artikel 33 van de gemeenschappelijke Regeling regio Stedendriehoek is vastgelegd dat een gemeente, die daarom verzoekt, kan toetreden als tenminste 5 gemeenten, die samen tenminste ¾ deel van de bevolking van de regio vertegenwoordigen, instemmen met het verzoek. In het staatje hieronder is de procentuele vertegenwoordiging per gemeente opgenomen.

 

Apeldoorn

Deventer

Zutphen

Brummen

Epe

Lochem

Voorst

Totaal

Inwoners 01/01/17

158.785

99.376

47.318

20.850

32.542

33.569

24.201

416.641

 

 

38%

24%

11%

5%

8%

8%

6%

100%

Gemeente Heerde: aantal inwoners 18.561

Rapportage/evaluatie

Afspraken over rapportage kunnen pas worden gemaakt bij de definitieve besluitvorming.

Financiën

Alle gemeenten dragen bij aan de begroting van de regio Stedendriehoek. In 2018 is dat € 2,63 per inwoner. Daarnaast dragen alle gemeenten bij in menskracht voor de realisatie van het werkplan. Het voorstel is de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de begroting van de regio Stedendriehoek niet te wijzigen. Een aantal werkzaamheden kan efficiënter worden uitgevoerd, maar het werk zal ook toenemen. Dit betreft de inzet vanuit het bureau Stedendriehoek. Deze inzet wordt bekostigd met de gemeentelijke bijdragen. De bijdrage van Heerde zal worden gebruikt om de extra kosten te dekken.

Bijlagen

 1. Brief Regio Stedendriehoek met het advies over het toetredingsverzoek (21 december 2017) inclusief de bijlagen: toetredingsverzoek gemeente Heerde (16 augustus 2017) en een brief van de gemeente Heerde met conclusies gesprekken (14 december 2017).
 2. Zienswijze over toetredingsverzoek gemeente Heerde

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0022

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 februari 2018 met nummer 115340b e s l u i t :

In te stemmen met het verzoek van de raad, het college en de burgemeester van de gemeente Heerde, om toe te mogen treden tot de gemeenschappelijke Regeling regio Stedendriehoek en de bijgevoegde zienswijze vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad van 12 maart 2018 Naar boven

 
Datum 12-03-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 12 maart 2018 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De gemeente Heerde (18561 inwoners) heeft medio 2017 een verzoek ingediend om te mogen toetreden tot de regio Stedendriehoek. Het Dagelijks Bestuur van de regio Stedendriehoek heeft op 21 december 2017 zijn advies vastgesteld. Dit advies is positief. Ook de strategische board is positief over uitbreiding van haar werkgebied met de gemeente Heerde.

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het verzoek van de raad, het college en de burgemeester van de gemeente Heerde, om toe te mogen treden tot de gemeenschappelijke Regeling regio Stedendriehoek en de bijgevoegde zienswijze vast te stellen.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 12-03-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support