Pagina delen

Toetreding gemeente Brummen tot de gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

aan het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de toetreding van de gemeente Brummen tot de gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking (GR Tribuut).

Inhoud

Inleiding

Het college van de gemeente Brummen heeft aan GR Tribuut kenbaar gemaakt dat het wil toetreden tot de GR Tribuut. De raad van de gemeente Brummen is daar inmiddels mee akkoord gegaan. Brummen wil de uitvoering van de belastingheffing toekomstbestendig organiseren, GR Tribuut is hiervoor de preferente partner vanwege hun deelname in de Cleantechregio.

Wij hebben als college ingestemd met de toetreding van de gemeente Brummen tot de GR Tribuut per 1 januari 2023, onder voorbehoud van toestemming van uw raad. Met dit voorstel wordt gevraagd om die toestemming te verlenen.

Beoogd effect

Het mogelijk maken dat de gemeente Brummen toe kan treden tot de GR Tribuut.

Argumenten

1.1   De raad moet toestemming verlenen aan het college om in te stemmen.

Dit is geregeld in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De raad kan zo invloed uitoefenen op verbonden partijen.

1.2   Toetreding van Brummen levert voordelen op.

Het bestaansrecht van de GR Tribuut verbetert hierdoor en de professionaliteit kan op peil blijven. Toetreding van de gemeente Brummen laat zien dat de GR Tribuut gezien kan worden als aantrekkelijke partner. De gemeentelijke bijdrage van Zutphen aan de GR Tribuut wordt lager door de toetreding van de gemeente Brummen.

1.3   Er worden financiële voorwaarden aan de toetreding van de gemeente Brummen verbonden.

Gemeente Brummen draagt zelf de kosten van de toetreding, dit is door de GR Tribuut al aangegeven in de ontwerpbegroting 2023. Verder hebben wij als college ook als voorwaarde gesteld dat de huidige financiële reserves van de GR Tribuut uitsluitend bestemd blijven voor de huidige deelnemers.

Kanttekeningen

Toestemming van de raad betekent niet dat de gemeente Brummen definitief toetreedt tot de GR Tribuut.

Daarvoor moet ten minste twee derde van de huidige deelnemers instemmen. Dit is geregeld in artikel 27 van de GR Tribuut. Dat betekent dat 4 van de 5 huidige deelnemers moeten instemmen. Verder moet het college van de gemeente Brummen nog definitief beslissen tot toetreding. De raad van de gemeente Brummen heeft al wel toestemming gegeven voor deze toetreding. Er zijn overigens geen indicaties dat de toetreding niet zal plaatsvinden.

Financiën

Dit besluit heeft geen directe financiële gevolgen. Als de gemeente Brummen definitief tot de GR Tribuut toetreedt, zal GR Tribuut een begrotingswijziging opstellen, waarin de financiële effecten worden verwerkt in hun begroting. Deze zijn indicatief aangegeven in hun ontwerpbegroting 2023. Voor Zutphen zijn deze ingeschat op een structureel voordeel van € 28.000.

Communicatie

Het college informeert het bestuur van GR Tribuut, het college van de gemeente Brummen en de colleges van de overige deelnemers over dit besluit. Het bestuur van GR Tribuut wordt in de gelegenheid gesteld hierover een zienswijze in te dienen, overeenkomstig artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling. Over een eventuele zienswijze van het bestuur van GR Tribuut wordt het college geïnformeerd.

Uitvoering

Zodra gemeente Brummen definitief toetreedt tot de GR Tribuut, wordt de raad daarover geïnformeerd. Het college van de gemeente Epe is in de gemeenschappelijke regeling aangewezen als het bestuursorgaan dat de toetreding officieel bekendmaakt in het digitale Gemeenteblad. Die publicatie vindt plaats zodra het college alle benodigde besluiten en toestemmingen van de deelnemers heeft ontvangen. De planning is om de tekst van de GR Tribuut in 2023 aan te passen aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarin wordt dan het college van de gemeente Brummen expliciet als deelnemer opgenomen.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0078

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 augustus 2022 met nummer 376462


gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;


b e s l u i t :

aan het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de toetreding van de gemeente Brummen tot de gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking (GR Tribuut).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 12 september 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-09-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 29 augustus 2022 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-08-2022 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer