Pagina delen

Toelating van nieuwe raadsleden tot de gemeenteraad

Het presidium stelt voor :

conform het advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven te besluiten over de toelating tot de gemeenteraad van de na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 benoemde raadsleden.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 19 maart 2014 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen gehouden, waarna 29 personen zijn benoemd als raadslid door de voorziter van het centraal stembureau.

Voordat deze benoemde personen als raadslid van start kunnen gaan, dienen zij hun benoeming te aanvaarden, moeten hun geloofsbrieven worden onderzocht en dienen zij de eed of de belofte af te leggen.
In de raadsvergadering van 10 maart 2014 is een commissie onderzoek geloofsbrieven benoemd, bestaande uit drie raadsleden.

Beoogd effect

De na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 benoemde raadsleden toelaten tot de raad. 

Argumenten

Besluit nemen over toelating is vereist.
Wanneer de benoeming is aangenomen en de geloofsbrieven in orde zijn bevonden dient de raad tot toelating te besluiten.
De artikelen V4 en V12 van de Kieswet verplichten het vertegenwoordigend orgaan (de raad) te besluiten tot toelating van de raadsleden als de geloofsbrieven in orde zijn bevonden.

Kanttekeningen

Voordat nieuwe raadsleden aan hun taak kunnen beginnen, moeten ze worden beëdigd. De beëdiging vindt plaats tijdens de installatieraad op 27 maart 2014.

De commissie onderzoek geloofsbrieven zal in de raadsvergadering van 24 maart 2014 verslag uitbrengen van hun bevindingen. Wanneer uit dit verslag blijkt dat de geloofsbrieven in orde zijn bevonden, dient de raad te bestuiten tot toelating.

Bijlagen

  • Lijst met de namen van tijdens de gemeenteraadsverkiezingen nieuw gekozen en vervolgens tot raadslid benoemde personen.
  • Onderzoek met advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven over de toelating van de na de verkiezingen van 19 maart 2014 benoemde raadsleden die deze benoeming hebben aangenomen.
    (Deze bijlage is beschikbaar als het onderzoek op maandagmiddag 24 maart 2014 is uitgevoerd.) 

Stukken die ter inzage liggen

-Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0042

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 21 maart 2014 met nummer


Gelezen het advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven;

Gelet op de artikelen V4 en V12 van de Kieswet;


b e s l u i t :

conform het advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven te besluiten over de toelating tot de gemeenteraad van de na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 benoemde raadsleden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 24 maart 2014 (19:30 - 21:00) Naar boven

Datum 24-03-2014 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in